P' Zeer dringende oproep Tiptop geslaagde Lentefeesten in het Institnut Maria-Jozef ERICA B m SPORT Godsdienstige Week Dienst der Geneesheren. C.V.P. - Dienstbetoon Burgerlijke Stand Wachtdienst Apothesk. rXotariele Verkopingen. Maandag 23 mei Vanaf 16 u. (lrote BL0ED1NZAME- LING in het Centrum Kattestraat 27, geopend door deelname van geestelijke en wereldlijke overheden van stad en randgemeenten De inwoners worden vriendelijk verzocht hun huis te bevlaggen. Namens het Beheer De O.-Voorzitter. De Voorzitter, L. Heymans E. Deurbroeck Dc Bond der Vrijwillige Bloed gevers van het Rode Kruis, gewest Geraardsbergen, doel een zeer drin gende oproep tot alle gezonde per sonen om een weinig van hun bloed te willen afstaan, daar er een groot tekort is. Op maandag 23 mei 1966. van 16 tot 20 u. Op woensdag 25 mei 1966, van 19 tot 21 u. Op vrijdag 27 mei 1966, van 19 tot 21 u. zullen er massale bloedinzamelingen gehouden worden in de Bloedtrans fusiedienst van het Rode Kruis, KATTESTRAAT 27, Geraardsbergen Tel. 054/411.33 Help ons mensenlevens redden met een weinig van uw bloed met haar ondernemingsgeeit en haar financiële offers. Nu trad een leerlinge naar voren en drukte haar erkentelijkheid uit aan de Eerwaarde Oversten en Monseigneur, met de vreugde die nieuwe klassen te mogen in bezit nemen. Volgde dan de toespraak van Mgr Schelfhout, 't Was heel en al lof aan het Instituut Maria-Jozef dat zich 70 jaar wijdde aan de toekomst van de jeugd. Hij beklemtoonde de voortreffe lijkheid van de katholieke school als opvoedster en leermeesteres en sprak zijn genoegen uit over de orde en de tucht bij de leerlingen. Met een daverend applaus werd deze humoristische en zinrijke toespraak toegejuicht. En dit was het signaal voor de inzet der feestelijkheden die nog tot de maandag zouden aanhouden. Een uitzonderlijke volkstoeloop be wees het succes van de Lentefeesten. Ook de Oudleerlingen waren van de partij Zij hielden op zondag 15 mei hun gebruikelijke samenkomst, met te 11 u. een plechtige Eucharistieviering en te 12.30 u. een Banket met 90 dis genoten Tijdens de verzorgde gerech ten, toespraken door Z.E.H. Bestuur der en Voorzitster Mej. M. Morre. Achteraf mengden de oudleerlingen zich in het reeds talrijk opgekomen publiek en bezochten de verschillende standen. Zodoende brachten zij ook het hunne bij tot het wellukken van de Klim Op-feesten Heuglijke dagen te meer in de anna len van Maria-Jozef op 14, 15 en 16 mei Een milde meizon goot kwistig haar beste stralen uit over de bonte menigfe van leerlingen, die paraat stonden om Mgr Schelfhout vicaris generaal van 't bisdom, te begroeten om 2 30 u. De hoge bezoeker zou plechtig het nieuw gebouwencomplex van de tech nische school inwijden. Een stoet werd gevormd van de kloosterkapel naar de nieuwe klaslokalen door de Zeereer- waarde Oversten van het Instituut, de geestelijke en burgerlijke stadsover- heden, met daarbij het schoolcomité en al degenen die het prachtig modern ge bouw door hun talent, geest en kracht tot stand hadden gebracht. Tussen de haag van honderden leer lingen van de technische afdelingen Handel, Snit en Naad en Beroepsschool richtte de stoet zich naar de inwijdings plaats, onder de tonen van het welver zorgd zangkoor van de heer De Geeter, professor in de n.uziek. Terwijl Monseigneur de inwijding doorheen de verschillende klaslokalen verrichtte, werd de heerlijke lenteat- mosfeer gevuld met passende psalmen, om te eiudigen met het slotlied «Klim op», de leuze van de school. Na de plechtigheid hield de Algeme ne Directeur een feestrede, waarin hij zijn dank richtte tot de Heer voor de schitterende voltooiing van dit comfor tabel gebouw. Hij schetste de historiek van de technische school Maria-Jozef. Het groeide in 1894 als een mostaard zaadje tot een wijdgetakte boom en telt reeds 70 jaar opvoedingswerk en be- roepsvorm.ng bij de jeugd. Hij be groette erkentelijk Mgr Schelfhout om zijn geëerde aanwezigheid, en dankte Zeereerw. Heer Deken en de geeste lijkheid. de heer Burgemeester Van Der Putten, Mevrouw de Schepen Morre, en al de genodigden er. medewerkers die hun interesse voor het Instituut «Maria-Jozef» kwamen getuigen. Spreker onderstreepte tevens de moed en het initiatief van Moeder Lutgart, die hierin vooral tussenkwam Uitslagen Tombola 01063 01102 01369 01708 01990 02227 02661 02709 02812 02938 02947 03115 03178 03270 03273 03330 03457 Q3685 03768 04118 04214 04638 04759 04788 04798 04800 04850 04900 05039 05078 05360 05439 05972 04416 06139 06237 06275 06385 06523 06673 06789 07081 07128 07245 07631 07711 07780 07856 07905 08025 08329 08355 08398 08408 08910 08911 08928 09003 09020 09109 09284 09368 09493 09549 09677 09702 09907 10003 10368 10440 10457 10499 10542 10780 10825 10909 10934 10998 11121 11354 11531 11614 11895 11967 12092 12126 12194 12229 12508 12536 12590 12670 12733 12807 12919 13032 13050 13290 13309 13343 13345 13414 13419 13481 13618 13627 13950 14020 14147 14204 14317 14722 14870 14940 15066 15312 15374 15457 15498 15554 16091 16466 16471 16710 16717 16752 16911 17057 17082 17158 17179 17393 17576 17686 17926 18154 18232 18552 18955 19102 19316 19361 19409 19483 19533 19569 19610 19645 19668 19856 19982 20036 20043 20087 20168 20256 20335 20355 20381 20462 20805 2Ó806 20817 20939 21134 21202 21343 21356 21376 21426 21705 21933 21963 22004 22006 22042 22086 22287 22338 22407 22412 22466 Omslagen 0455 0804 0937 1256 1296 1493 1577 1981 2054 2105 2218 2295 2334 2382 2418 2465 2589 2749 2773 3092 3271 3347 3362 3753 4016 4384 4707 4708 4714 4795 4890 4967 5005 5208 5430 5465 Biljartverbond Geraardsbergen. UITSLAG TOMBOLA van 14 mei 1966. 1137 1162 1171 1202 1225 1602 1863 1914 1965 1994 2001 2397 2447 2508 2509 2536 2539 2591 2622 2701 2874 3056 3118 3381 3382 3575 3599 3605 3607 3611 3655 3732 3792 3794 3884 3946 4598 4623 5039 5071 5358 5545 5632 5642 5688 5723 5926 De prijzen mogen afgehaald worden in 't lokaal van B. C. ONS HUIS Denderstraat, Geraardsbergen. Nationaal Lentefeest der iiidsen Op 30 mei, Pinkstermaandag, ein digt in onze stad aktie Erica van V.V.K.M Honderden gidsen uit alle hoeken van het Vlaamse land zullen dan een driedaagse voettocht achter de rug hebben doorheen het Pajottenland, de Dendervallei en de Vlaamse Ardennen. In de namiddag gast het groot slot feest door op de Grote Markt, waar de Nationale Miss Vagebond 1966 wordt verkozen, met de sympathieke mede werking van het stadsbestuur. Een interessante bijzonderheid is de aanwezigheid van Z. E. P. Melchior, stichtei van de Meisjesgiosen in Vlaan deren. In 1921 richtte hij ir. Geraards- beigen een groep meisjtsgidsen op. Wilt U een gezonde, levenslustige jeugd aan het werk zien, komt dan naar dit slotfeest Het wordt een toe ristisch, jeugdig gebeuren van beteke nis Alle aanwezigen ontvangen een aandenken van deze gidsen Wilt U wellicht een handje toesteken, stel U in verbinding mat Aalmoezenier Vekeman, Grote straat 6, tel. 42.769. Nu reeds dank, en vergeet het niet 30 mei, 14 u Slotfeest Erica. R. Otte, maandag 23 mei 1966, te 9 u. in Ons Huis Ontvangt aan huis Prov. Raadslid Frans VAN NEGEN, Kattestraat 4, iedere weekdag van 19 tot 20 uur. Sportkring voerde wekenlang onder handelingen met F.C Diest betreffende de overgang van Mamman als speler- oefenmeester, maar kwam tot geen ak koord daar Marriman volgend seizoen de kleuren van Rac. Gent verdedigt. Guy Hernou zal morgen zondag optreden met A.E.C. Bergen, uit Derde Nationale Afdeling, te Valenciennes in Frankrijk. Een transfert is mogelijk. Guy speelde verleden zondag te Aat en lukte drie doelpunten van de 4 over winning die Aat boekte. Maurice Coopman zal morgen zon dag optreden met Ninove in een oefen wedstrijd, voor gebeurlijke overgang. Fostier, Reuse en Flamant zullen volgend seizoen ta Twee-Akren spelan en Julien Podevin met Deftinge Er wordt onderhandeld met Sparta voor de overgang van doelverdediger Van De Noortgate S.K. onderhandelt met Anderlecht voor een speler in de aanvalslijn. van Geraardsbergen GEBOORTEN Cromphout Jan, Ovcrboelare. Voskeusstr. 11 De Gauquier Geert. Onkerzele. Neerstr. 63 Van Der Donck Ingrid, Goeferd. Groeneweg 8 Frucht Patricia, Schaarbeek, av. A. Giraud Coppens Carine, Idegem. Ninovestr. 40 De RoeckConny. Moerbeke. Wilgierlaan 26 HUWELIJKEN Paeleman Ivan. Oudenaardsestr. en Janssens Gaby. Polderstr. OVERLIJDENS Molderez Leontine. 12-2-82. Buizemontstr. wed. De Vos Ivo Sper August. 26-10-95. Steenstr. echtg. Vander Sticbelen Maria Broodcoorens Maria. 28-4-90. Moerbeke wed. Vanden Herrewegen Ernest Rosier Isidorus. 16-7-99. Vesten echtg. Tuypens Honorina DeClercq Remisius. 31-7-12. Onkerzele echtg. Van Den Berghe Flavia Provost Jules. 15-5-96. Moerbeke echtg. Van Waeyenberg Maria Somers Marie, 11-6-87, Galmaarden echtg. Pevenage Julien 6e Zondag na Pasen. Onderpastoor van week E. 14. SADONES. Buizeinontstraat Tel. (054) 414.12 Maandag 7.30 u. Mis v.Jules De Keyser en Echtg. Dinsdao 10 u. Lijkdienst v. Julia Vanderpulten Wed. Philemon HerrefOdts. Woensdag 6.30 uSamen vertrekken wij aan de kerk op bede vaart naar O. L. Vrouw van de Oudenberg 7 u. Bedevaarlmis in de kapel v. de Oudenberg. Dondirdaq 7 u. Mis v. Clemence De Moyer en Familie. 7.30 u. Mis ter ere v. 't H."Sacrament. Zaterdag 8 u Jaarg. v. Arthur Pion. 10 u. PI. Huwelijksmis. 10 45 u. Huwelijksmis. Vandaag PI. Hoogmis met aanwezightid van de BLOEDGEVERS, ter gelegenheid van hun Jubilé van 1 O-Jarig bestaan. Al de weekdagen na de 7 u. Mis en op Sinksen vóór de PI. Hoogmis, VEN! CREATOR, om de gaven van de H. Geest af te smeken over de Kerk en onze parochianen in 't bizonder. Zondag aanst., onder al de Missen, omhaling voor de Vlamingen te Parijs. Zegen O. L. Vrouw. Help het Rode-Kruis Help de noodlijdende mensheid WORD LID In de St.'Macarinskerk Nederboelare Zondag 22 mei, /.ondag na Hemelvaart. 7 u. Oreg Dert 8 u. Hoogmis 10-30 u. gedial. J.M. 11.30 u. gedial. 2 u. Lof en Paternoster. Zegen O. L. Vrouw. Maandag 7 u. Mis gedial H. Rita. 7.30 u. Oreg. Dert. v. echtg. Richard De Ruyter (heel de week 7.30 u.) Dinsdao 0 u Bedevaartmis van onze parochie in de kapel van de Oudenberg. Vertrek aan de kerk 8.15 u. Woensdag 8 u. Jaargetijde v. Albert De Leenheer. Donderdag 10 u. Huwelijksmis Urbaln De Trogh en Christiane Van Muylem. Vrijdag 19.30 u. Gez. Mis v. Rita Bisschop Zaterdag 8 u. Jaargetijde v. Jozef Merckaert. 10 u. Huwelijksmis Marcel Sterck en Rita Van Den Bossche. Zondag 29 mei. Hoogdag van Pinksteren. Lof ter ere O. L. Vrouw. - Alle dagen, te 7.30 u. BIECHTGELEGEN HEID. Zaterdag voor Pinksteren, v. 6.30 tot 8u. Schikken een christelijk gezin te stichten Fernand Hooghuys, Oeraardsbergen. en Marle- Blanche Van Hoorde, van hier. Michel Boterberg, Aalst, en Karin Van Damme, van bier. Paul De Taye. Schendelbeke, en Nelly Kentanc, van hier. Jozef Segsrs, van hier. en Marie-Thérèse Salmon, Deftinge. Jacques Oeeraerd, Bevere-Oudenaarde. en Anny Borremans, van hier. Jozef Mangelinckx. van hier, en Yvette Kindekens. Geraardsbergen. Yvan Meerpoel. van hier, en Monique Imbo. Over- boelare. Nationale Jumping op 12 Juni. Begin te 10 u. tot ongeveer 6 u. Lourdes-Bedevaart met onze parochie 9 tot 15 juli, 3095 fr. Wachtdienst der Dokters op zon- en feestdagen, alsook op de donderdagen: In geval van afwezigheid van uw huisdokter, gelieve u voor dringende gevallen te wenden tot zondag 22 5 en donderdag 26-5 Dr Br«cx, Markt Tel. (054) 423.33 Commissie van Openbare Onderstand Geraardsbergen Aanwerving en samenstelling van wervingsreserve geldig tot 31-12-1967 voor volgende betrekkingen Dactylo-telefonist(e) (onder bedien dencontract) Handlanger(s) (onder arbeidscontract). Toepassing vin de wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 op de voorkeurrechten. Inlichtingen en voorwaarden te be komen ten burele van de C.O.O. In gang nieuw ziekenhuis Aanvragen met nodige bewijsstukken AANGETEKEND te sturen aan de heer Voorzitter van deC.O.O., gnpost 2-6-1966 vóór 12 uur. Op bevel De Secretaris, Th. Ramaut De Voorzitter, G. Flamee De Witte, Lessnnse straat. De Glercq, Overboelare. STUDIE van Notaris J. OE MAN Lessensestraat, 29, Geraardsbergen. Tel. (054)422.22. De Notaris J. DE MAN, te Geraards bergen, zal namens de eigenaars, open baar verkopen Gemeente Onkerzele Een schoon Woonhuis met Tuin, gelegen te Onkerzele, Bovenstraat 33, met een oppervlakte van 07 a. 44 ca., ge kadastreerd wijk A, nrs 490/X en 490/Y, palende of gepaald hebbende Noord Jules De Taeye-Avet, Oost Petrus Bruylandt- Segers, Zuid de straat en West Edgard Mangelinckx-Vander Maelen, met los- recht over het aanpalend goed. Het huis bevatwoonplaats, eetplaats, keuken, schotelhuis, twee bergplaatsen, overdekte koer, 2 slaapkamers, zolder, kelder en tuin. Onmiddellijk vrij. Voor bezichtiging zich wenden tot dhr Simon Mangelinckx-Herregodts, Boven straat 80, te Onkerzele, elke maandag, woensdag, donderdag en zaterdag na middag, tussen 3 en 6 uur. Enige Zitdag op maandag 23 mei 1966, om 2 uur 's namiddags, in de herberg Zonnebloem bij dhr Roger De Clercq Hoek Edingsesteenweg en Volderstraat, te Onkerzele. IJit ter hand te kopen s Stad Geraardsbergen Een welgelegen Handelshuis, te Geraardsbergen, Gentsestraat, groot 1 a. 60 ca., begrijpende ruime winkel (80 m2) bergplaats in winkel, keuken, schotel huis, stal, 4 slaapkamers, hof, kelder en zolder. Voorzien van pompwater, re genwater, gas en electriciteit. Gemeente Onkerzele Een perceel Bouwgrond, te Onker zele, Bovenstraat, groot 05 a. 28 ca., ge kadastreerd wijk B, nr 284/R. Gemeente Schendelbeke. Vier schone percelen Bouwgrond te Schendelbeke, Ganzestraat, breedte van elk lot 9,73 m, gekadastreerd wijk A nrs 835/i /ex, 835, E/ex en 739/F/ex. Gemeente Viane Perceel Land, te Viane, Hoogkouter, groot 48 a. 20 ca., gekadastreerd wijk B nrs 227 en 223. Alle inlichtingen ter studie van Notaris J. DE MAN. Studie van Notaris J.-Ch. DE RUYVER Oudenaardsestraat 29 te Geraardsbergen. - Tel. (054) 420.29. OPENBARE VERKOPING VAN EEN WOONHUIS te Overboelare, IJxerenwegstr. 1. Notaris Jules-Charles DE RUYVER, ter standplaats Geraardsbergen, zal na mens de kinderen Theofiel Van Wayen- berge-Vander Zwalinen, aan de meestbie dende openbaar verkopen Gemeente Overboelare Een woonhuis op en met grond en tuin, gestaan en gelegen te Overboelare, IJzerenwegstraat 1gekend ten kadaster sectie A, nr 792/i, met een oppervlakte van 2 a. 50 ca., palende of gepaald heb bende de IJzerenwegstraat, De Jaeger, De Smet en andere. Onmiddellijk vrij. Enige zitdag op maandag 23 mei 1966 om 2 uur namiddag, ter herberg In de Nieuwe Molen» gehouden door de heer Clovis Mollewinckel, te Overboelare. OPENBARE EN DEFINITIEVE VERKOPING VAN EEN WOONHUIS KI. Buizemontstr. 30, Overboelare Notaris Jules-Charles DE RUYVER, ter standplaats Geraardsbergen, daartoe

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1966 | | pagina 2