overal geprezen 1 De Schoenkliniek Kolenhandel De Clercq POL DE BOU GRATIS BRILLEN voor Ziekenkassen Adverteert in Geeraard jjlllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllHlilllllj^ ^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimuiin^ Meersstraat, 32, Geraardsbergen. Tel. 423.37 GESPECIALISEERD OPTIEK üessensestraat 9, Geraardsbergen Voor goed verzorgde Drukwerken- Drukkerij Van Nieuwenhove, Markt 10, i rechte benoemd, zal overgaan tot de voor het oprichten van een alleenstaand huis. De koper verplicht zich een woning te laten bouwen op het door hem gekocht perceel binnen de twee jaar, te rekenen vanaf de beslissende toewijzing. De ko pers zullen 15,50% betalen in plaats van 18% voor forfaitaire kosten op de basis voor het innen der registratierechten Enige zitdag op maandag 23 mei 1966 kinderen Petrus De Ro en consoorten om 14 uur. ter herberg van de heer Mar- cel Broodcoorens, 't Brouwershof te Viane, Kerkplaats. openbare verkoping van Gemeente Overboelare Een Woonhui», op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Overboelare, Kleine Buizemontstraat 30, met een grootte volgens kadaster van 2 a. 55 ca., er gekend sectie B, nr455/d, palende of gepaald hebbende aan de straat en Vander Hauwaert, de weduwe Van Innis en Willy Cosyns Onmiddellijk vrij. Dit goed (koop vijf voorgaande verko ping) werd bij opbod gebracht ter som van 71,500 fr. Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast. Definitieve toewijzing: op maandag 6 juni 1966 om 2 uur namiddag, ter herberg «Inde Fresse gehouden door dhr Armand Van Damme, Markt, te Geraardsbergen. Liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje of uittrek sel uit hun geboorteakte. Verdere inlichtingen te bekomen bij Notaris Jules-Charles De Ruyver, Oude- naardsestraat 20, te Geraardsbergen. Tel. (054)420.29. Studies Notarissen J.-Ch. DE RUYVER te Geraardsb. en J. VERBRUGGHEN, te Sint-Lievens-Houtem. OPENBARE VERKOPING VAN nieuwgebouwd en zeer gunstig gelegen VILLH met Garages Tuin en Grond te Schendelbeke, Stw. op Aalst 2 Notaris Jules-Charles DE RUYVER, te Geraardsbergen, zal ter tussenkomst van zijn ambtgenoot Notaris J. VER BRUGGHEN, te Sint-Lievens-Houtem, aan de meestbiedende openbaar verko- 24 a. 96 ca. 2. Een perceel Land te Schendelbeke Kakelenberg, met een oppervlakte van 25 a. 30 ca. 14 a. 40 ca. Bouwgrond, te Schen delbeke, met 16,90 m. langs de Dag- moedstraat, sectie A, nr 235/ex. 11 percelen Bouwgrond, ie Schen delbeke, elk met 10 a 10,50 m voorgevel langs de Ganzestraat, nabij de Kerk, en met een diepte van 60 a 63 m., gekadas treerd sectie A, nr 903/c. Verscheidene percelen Bouwgrond elk 216 m2 groot, breedte aan de straat 6 m te Geraardsbergen, Stadslos, sectie A, iirs 852/D, 862/A en 863, A. Plan ter inzage op het Kantoor. Burgershuis te Geraardsbergen, Lessensestraat, 54, op en met 3 a. 30 ca. Mogelijkheid van garage. Inlichtingen ten kantoor. 3 percelen Bouwgrond, te Goefer- dinge, Marktweg, groot ongeveer 5 aren, enige sectie, nrs 166/F/ex en 419 N/ex. 1 perceel Bouwgrond, te Goefer- Notaris Robert RENS, ter standplaats Geraardsbergen, zal, ter tussenkomst van zijn ambtgenoten Meester Yves MEERT, Notaris te St. Niklaas (Waas) en Meester Armand LECONTE, Notaris te Antwerpen, op de gewone voorwaar den openbaar verkopen Gemeente Viane. 1. Een perceel Weide, gelegen te Viane, Vossebroeck, gekend ten kadaster sectie A, nr25, met een oppervlakte van 21 aren 80 ca. Verpacht aan Roger Meyfroots. 2. Een perceel Weide, gelegen te Viane, Renskouter, gekend ten kadaster ^„ge, Duitsenbroekstraat, enige sectie, sectie B, nr 553, met een oppervlakte van nr 458/Ci groot ongeveer 13 aren. 40 aren. Verpacht aan Rog. Meyfroots. 3. Een perceel Land en Weide, te Viane, Renskouter, gekend ten kadas ter sectie B, nr 555-C-2, met een opper vlakte volgens meting van 1 Hectare 68 a. 39 ca. Verdeeld in 3 loten als volgt Lot 133 a. 07 ca. verpacht aan Th. Meeremans. Lot 2. 69 a. 16 ca. verpacht aan C. Meyfroots." Lot 3. 66 a. 16 ca. verpacht aan C. Meyfroots. Plan ten kantoor van Notaris Rens. Gemeente Tollembeek. 4. Een perceel Weide, gelegen te Tollembeek, Eetveld, gekend ten kadas- pen, ten verzoeke van d'echtgenoten Van ter sectie A, nrs 487-a en 487-b, met een Wynendaele-Sirjacobs Gemeente Schendelbeke Een nieuwgebouwd en zeer goed gele gen woonhuis, zijnde Villa met twee garages, tuin en grond, te Schendelbeke, Steenweg op Aalst 2, nabij het kruispunt van de banen Geraardsbergen-Aalst en Geraardsbergen-Gent, met een opper vlakte van 5 aren 81 ca. 64 dma., gekend ten kadaster sectie A, nrs 127/cen 127/d. Onmiddellijk vrij. Enige zitdag op dinsdag 7 juni 19ö6 om 2 uur namiddag, ter herberg In de Vier Wegen te Schendelbeke, Steen weg op Gent. Uit ter hand te koop Stad Geraardsbergen. 1. Gerieflijk Handelshuis op en met grond, tuin en afhangen, Nieuw- straat 12, met uitgang langs de Kleine Nieuwstraat, groot 2 a. 70 ca. 35/100. Vrij binnen de 3 maand. Voor bezichtiging op afspraak Tel. 41.506. 2. Een Werkmanshuisje, op en met grond en koer, Kleine Nieuwstr. 1, groot 52 ca. 50/100. Verhuurd aan dhr Marcel Vande Pontsele. 3. Een appartementsgebouw, bevattende 3 verdiepingen, KI. Nieuw straat 3, groot 77 ca. 15/100. Verhuurd aan G. Fauconnier. STUDIE VAN DE NOTARIS RENS TE GERAARDSBERGEN. Tel. 420.06. Notaris Robert RENS, ter standplaats Geraardsbergen, zal op de gewone voor waarden, ten verzoeke van dè C. O. O. van Viane, openbaar verkopen 4 percelen Bouwgrond te Viane. 1 Een perceel bouwgrond gele gen te Viane, steenweg op Edingen, ge kend ten kadaster sectie B, deel uit nr 284/b, met een oppervlakte volgens me ting van 7 a. 82 ca. 10 honderdsten, en een voorgevel van 15,17 m. 2. Een perceel bouwgrond gele gen te Viane, steenweg op Edingen, ge kend ten kadaster sectie B, deel uit nr' 284/b, met een oppervlakte volgens me- gekend ten kadaster sectie B, nr 557. O in liAii4ar/l,(an an oppervlakte van 41 a. 30 ca. Verpacht aan Kamiel Lekim. 5. Een perceel weide, gelegen te Tollembeek, Heerebeek, gekend ten ka daster sectie B, nr232, met een opper vlakte volgens meting van 1 Hectare 07 aren 64 ca. 6. Een perceel weide en Land, te Tollembeek, Heerebeek, gekend ten kadaster sectie B, nrs 231-a en 231-b, met een oppervlakte volgens meting van 2 Hectaren 03 a. 92 ca. Verdeeld in twee gelijke loten van elk 1 Hectare 01 are 96 ca. Kopen 5 en 6 zijn verpacht aan Albert Albert Claus-Saelens. Het plan ligt ter beschikking der lief hebbers op het kantoor van Notaris Rens. Enige zitdag op woensdag 25 mei 1966 om 2 uur 's namiddags, in de herberg van het Kasteel te Viane. Notaris Robert RENS, ter standplaats Geraardsbergen, ter tussenkomst van zijn ambtgenoot Meester André VAN HOLEN Notaris te Galmaarden, zal, namens de erven Deleye-Monier, op de gewone voorwaarden openbaar verkopen Gemeente Viane KOOP 1. Welgelegen woonhuis met aanhorigheden en tuin, te Viane, Molenstraat 2, ook genoemd steenweg op Edingen, groot volgens titel 13 a. 95 ca., gekadastreerd sectie B, nrs 7/a en 8/a, met een grootte van 13 a. 90 ca., samen* met 3 grote Kanadabomen en 1 Es, zich bevindende rond deze koop. Voor bezichtiging zich wenden bij Mw Wwe De Coster-De Leye, Kouterstraat nr 32, Viane. VRIJ. KOOP 2. 61 aren volgens kadaster weiland, te Viane, op Koutermeers. gekend ten kadaster sectie A, nr 626/b. Verhuurd aan Georges Godaert. Kerstdagpacht. KOOP 3. 46 aren 10 ca. volgens kadaster Land, en 46 aren 13 ca. vol gens titel te Viane, op Renskouter, ge kend ten kadaster sectie B, nr555/b/2. KOOP 4. 25 a. 90 ca. volgens titel en kadaster Land, te Viane, op Meyerij gekend ten kadaster sectie B, nr 556. KOOP 5. 27 a. 70 ca. volgens titel kadaster Land, te Viane op Meyerij, De Bieren ting van 8 a. 14 ca. 10 honderdsten, een voorgevel van 15,17 m. 3. Een perceel bouwgrond gele gen te Viane, steenweg op Edingen, ge kend ten kadaster sectie B, deel uit nr 284/b, met een oppervlakte volgens me ting van 8 a. 37 ca. 43 honderdsten en een voorgevel van 15,05 m. 4. Een perceel bouwgrond gele gen te Viane, steenweg op Edingen, ge kend ten kadaster sectie B, deel uit nr 284/b, met een oppervlakte volgens me ting van 8 a. 54 ca. 83 honderdsten, en een voorgevel van 15,06 m. Bijzonder* voorwaarden leder perceel bouwgrond is bestemd Kopen 3. 4 en 5 zijn samen verhuurd aan Jozef en Cyriel Meyfroots. Oktoberpacht. Enige zitdag op vrijdag 27 mei 1966 om 2 uur namiddag, ter herberg gehou den door de heer Paul Borremans, Plaats Viane. Uit tsr hand ts koop Een perceel Land te Schendelbeke Vierpalen, meteen oppervlakte van 17 a. 20 ca. I. Een perceel Land te Schendelbeke Ruyskensbroek, met een oppervlakte van Een welgelegen Eigendom, bevat tende 2 woonhuizen met aanhorigheden en tuin, te Geraardsbergen, Hoge Buize- mont 88 en 90, gekadastreerd sectie B, nrs 1183/W, 1183/X en 1183/E/2, met een grootte van 6 a. 90 ca., en volgens meting 6 a. 94 ca. 74 honderdsten. Een welgelegen Woonhuis met aan horigheden en tuin te Geraardsbergen, Boelarestraat 22, gekadastreerd sectie B nrs 50 en 51met een grootte van 2 aren 40 ca. VRIJ. Voor bezichtiging zich wenden Jean Leroux, Frans Renswijk 20, alhier. Handelshuis met garage, berg plaatsen en Woonhuis, te Geraardsber gen, Oude steenweg, nrs 2 en 4 (boven de Stadsvesten-), op en met 3 aren 10 ca., gekadastreerd sectie B, nrs 671/C/D en 660/AKortelings vrij. Eigendom te Geraardsbergen, Pa terstraat, Penitentenstraat, Kaai, sectie B, nrs 127/P, Y, H. I en L 2, groot 6 a. 80 ca., te koop in zijn geheelheid of in delen zoals hierna 1. Handelshuis, hoek van Pater- en Penitentenstraat 44, met garage. Een Burgershuis met grond en tuin, te Geraardsbergen, Vredestraat 19, gekadastreerd sectie B, nrs 483/c, 484/b, met een oppervlakte van 5 aren 20 ca. VRIJ. Voorzien van electriciteit, gas, stads en regenwater, bevattende drie kelders. Op het gelijkvloers gang en 7 grote ka mers. Op de le verdieping 4 kamers en badkamer. Op de 2e verdieping 4 ka mers en 2 zolderkamers. Een Woonhuis met afhangendheden en tuin, te Geraardsbergen, Veldekens- weg 6, sectie B, nr 1172/K, groot volgens titel 4 a. 15 ca. en volgens kadaster 4 a. 20 ca. VRIJ. Huis met gsrage, te Overboelare Kleine Buizemont 56, sectie B, 429/f en 423/f groot 7 aren 75 ca. Werkmanshuis te Geraardsbergen Pachterstraat 111, groot 70 ca. 56% sectie B. 1064 en 1763/R/ex. Verhuurd. De tuin geeft uit op de Guilleminlaan. met een gevelbreedte van 3 meters. Een welgelegen Handelshuis, inet aanhorigheden en tuin, te Geraardsber gen, Lessensestraat 42, hebbende vol gens titel een grootte van 2 a. 30 ca., ge kend ten kadaster sectie A, nrs 581/L en 581/Z, met een grootte van 1 are 90 ca. VRIJ. Voor bezichtiging zich wenden tot de heer Ernest Vander Stock, Ondernemer, Molenstraat alhier. Perceel weide, groot ongeveer 69 a. te Overboelare, tegen de Kluize. Verpacht. Inlichtingen ten kantoor. Studie van Notaris Julien D'HAENENS Collegestraat 24, te Geraardsbergen. Uit ter hand te koop t Bouwgronden voor Villa's 1) Paul Guilleminlaan, Onkerzele, kant Oudenberg. 2) Nieuwe Marktweg, Goe- ferdinge. Garage, gelegen te Geraardsber gen, Duivenstraat, sectie B, exnr242. Alle inlichtingen ter studie. College straat 24. Tel. (054)426.47. EE Hebben uw kinderen of gijzelt voetmisvormingen, platvoeten of is: SS aangeboren afwijkingen, pijn in de voeten of benen, afwijkingen aZ na ongeval, kinderverlamming of andere ziekten met afwijkingen 2 van de onderste ledematen... EE kom ons dan KOSTELOOS raadplegen S Wij geven U raad, helpen U, en helpen U bij de regeling tot de volledige tussenkomst van de ziekenkas. Van Driessche Hugo orthopedische schoenen en prothesen, voetverzorging erkend door de R.V.Z.I. 1 '6/32/25/004 JS jE Gesloten van zaterdagmiddag tot maandagmiddag JS Landuitstraat 211, DENDERLEEUW Tel. (053) 678.93 2 op 250 m. van de halte lddergem spoorlijn Geraardsbergen-Denderleeuw op 50 m. steenweg Ninove-Aalst, aan 't Strokapelleken Bestel uw voorraad Huiskolen Antracieten bij Netto gewicht Hoogste kwaliteit Gezeefde kolen AlléénrerkoperSuper AntracietiDIAMANT NOIR? Belagnootjes en Eierantraciet STELLA en alle andere soorten Kolen en Antracieten. B DE ZUIVERSTE VIA ZO UT per tankwagen vanaf 1.000 liter, zeer voordelige prijzen 9# Officieel verdeler van Fetrogax in fleasen Gratis abonnement Petrognz Het voordeligste gas in flessen minimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Gediplomeerd Optieker 1. O. R. T. TEL. 413.64 23 Schenkt enkel Uw vertrouwen voor het feilloos uitvoeren van de voorschriften van de H. H. Oculisten aan een technisch en theoretisch onderlegd optieker. ONMIDDELLIJKE BEDIENING.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1966 | | pagina 3