NATTIGHEID... 4i In de loop van het voorbij jaar 1977 werd naast de taksen ook de water prijs verhoogd.Ook een gevolg van de fusies niet alléén dat. Neen,aan de basis lag een noodzakelijke éénmaking van de prijzen,maar ook een verhoging van de basisprijs door de waterleverancierde Tus- sengemeentelijke Maatschappij Voor Uaterbedeling,van 12 F naar 165F per kubieke meter. Meteen werd dan maar de uaterprijs éénvormig op 25 F per kub.mtar ge bracht,wat voor de vroegere flalstenaars een verhoging betekende van 7 F en voor de deelgemeenten van 5 F per kub.meter.In beide gevallen doet de Aalsterse regie Br een duit bovenopzodat de begroting van de waterdienst 1978 een batig saldo blijft vertonen van ongeveer 'n half miljoen Dit komt dan uitsluitend uit de waterkraan van de oud-Aalstenaarsdie met een totaal gebruik aan water van 82,5 miljoen F een overschot op de begroting van de regie beuerken van 14,6 miljoen F,teruijl da deel gemeenten die nog kontraktueel onder de uitbating van da T.M.V.U.val len, de uaterregie doen opdraaien voor een tekort van 14,1 miljoen. Vast staat in elk geval,dat elke Groot-Aalstenaar aan duurder water gaat tappen voor een totale hoeveelheid van 4.830.000 m^.Uit de deel gemeenten gaat de uinst daarop naar de TMVUpraktisch volledig. Goedkoper wordt er ook water geleverd aan Interstoom,dat door afnemen de tarieven een besparing doet (1978) van 4,13 miljoen ,en aan Amylum,dat om dezelfde redenen 420.000 F uitspaartBetalen maar Ajuin- nen,er zal wel iemand goed bij varen De gepensioneerdengrote gezinnenweduwenwezen en invaliden krijgen ook verminderingals ze dit zelf gaan aanvragenHoeveel dit precies kost is niet zo maar uit te maken.In de kredietnota's voor regulari- saties staat 48.000 F ingeschrevenmaar daar kunnen eventueel vergis singen mee gemoeid gaan.In elk geval kan iedereen zelf ver gelijken wat de goeie uil van de gemeenteraad voor de enen sri voor de anderen kost.Er was bij de stemming op de 43 raadsleden één onthouding. IDI AMIN DA DA DHAESELEER Met deze woorden begon burgemeester D'Haeselaer zijn toespraak op de perskonferentie over Karnaval.Uelnu deze h 5.arische verklaring heeft,naast de tuijfel- achtiqs moristiscne waarde ervan,deze verdienste dat zij ons geleerd heeft dat er dan toch tenminste één man in de BSP is die zijn mening tot in de ko lommen van "Voor Allen" kan doordrukkenook wan neer zij niet de officiële BSP-visie is. Uie is die man Uij weten het niet.Het is niet Roger dlHondtkoorespondent van "Voor en op de perskonferentie tegenuoordig,uant heeft in "Voor Allen" nooit ook maar één woord kunnen krijgen over de KP-brochure "Plan 3000" In elk geval,de onbekende die DA DA niet in het hart draagt en schuilgaat achter het geheimzinnige C0VIC klopt er nog niet naast Haar hij moet dan toch niet zwaar genoeg gewogen hebben om de BSP-leiders twee jaar geleden te beïnvloeden... zeker Allen" die

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 11