VOORHUWELIJKS SPA RE II Esn dienst van het Ziekenfonds "De Eenheid": het voorhuwelijks sparen.Het is een vorm van sparen van 14 tot 30 jaar.Men is verplicht ten minste 120 E per jaar te sparen,met een maximum van 1200 F.Er wordt gespaard bij de afdelingssekre- taris of de bode van het Ziekenfondsalke maand of per drie maand,of per jaar.Ook kinderen wier ouders geen lid zijn van het Ziekenfonds kunnen sparen.Het voordeel is,dat met een kleine maande lijkse som,men bij het huwelijk over een schoon bedrag beschikt. Hoe gebeurt dit Uelnu.bij zijn huwelijk ontvangt de spaarder het gestorte geld,plus de percent die trouwens (vanaf 1.1.78) nog verhoogd werd. Deze percent neemt toe in verhouding met het aantal ja ren gedurende dewelke gespaard werd. Deze percenten zijn: vanaf 6 maanden 10 - vanaf één jaar 15 - vanaf twee jaar 20 - vanaf drie jaar 40 - vanaf vijf jaar 45 - vanaf zeven jaar 50 - vanaf negen jaar 60 - vanaf elf jaar 65 - vanaf dertien jaar 70 - vanaf vijftien jaar 80 Men kan nochtans niet langer sparen dan tot de leef tijd van dertig jaar.Of bij het huwelijk of op der tig jaar krijgt men het gespaarde geld uitbetaald plus aen percent afhankelijk van het aantal jaren dat men gespaard heeft. Deze bijkomende percenten zijn: tot vijf jaar aansluiting 10 - vanaf vijf jaar 15 en vanaf tien jaar 20 'Janneer om een of andere reden niet verder kan gespaard worden, of de spaarder het geld dringend nodig heeft,kan man ateeda ontslag nemen en bekomt de spaarder toch nog 'n klein petcent: vanaf vijf jaar 10^ ia minder - dan vijf jaar 5 Daarbij bekomt men van de provincie Oost Ulaanderen een bijkomende percent op het gespaarde geld.Eventueel ook een stadspremieDit is het geval in AalstAanvragen vijfhonderd frank» Ue zullen in elk nummers van het "Ajuintje" een dienst van het Zieken fonds "De "anheid" belichten of u in de wetgeving en reglementen van de maatschappalijke zekerheid en ziekteverzekering wegwijzer maken. Een tip van onze rubriek UEGUIJS MAKEN SUZY

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 13