IN ONZEN BLOMMENHOF... x Jobstudenten uerden tijdens het groot verlof in de stadsdiensten tewerkgesteldEn degelijk betaald en zo hoort het. Volgens "Jong Rood",blad van de Jong-Socialisten 18.000F per maand.Zelfs schepenen met een dikke pree verloren de zaak niet uit het oo^> en de zaak uerd dus "en petit comité"geregeld Schepen Bourlon gaf dochters zak de voorkeur. En schepen Hooghuys deed het nog beterdochter kam... en bleef nadien in de stadsdiensten uerken. dijn kind,schoon kind... x De officiële verantwoording van het vlijtig ver hogen van de gemeentelijke belastingenis volgens schepen Van den Eede dat de stad dan méér zal krijgen uit het Gemeentefonds en ook meer zal mogen uitgeven aan fakultatieve uitgavensubsidies aan allerhande ver enigingen Ten eerste staat dit lang niet vast,en ten tweede is er bui ten de 50e Karnaval en "Het Jaar van het dorp" slechts kwestie van zeer lichte verhogingen.daar Terwijl de meerderheidspartijen nocht- gezuoren hadden de gemeentescholen te zullen verdedigen,uerden hen al le sociale voordelen ontzegd: als toezichtvoor- en naschoolse beua - kingmaaltijdenzuemonderrichtZo fopt men Frederik... x De lederi ven de Kamer van Koophandel weten het nu ook,In een burge- meesterlijkn voordracht werd hen gezegd:" Een grote rem op het werk van het stadsbestuur is het feit dat de personeelskaders door de wet voor drie jaar zijn geblokkeerd." Spijtig dat de burgemeester als toen malig volksvertegenwoordiger ook die wet heeft gestemd... x Een volksvertegenwoordiger heeft aan de minister gevraagd hoeveel onderwijskrachten er wel werkloos zijn in kleuter-en lager onderwijs en die werklozenvergoeding genieten.Het antwoord luidt dat dit het ge val is voor 1.794 mannen en 7.241 vrouwenTotaal9035 En van de ge lijkberechtiging der vrouwen gesproken x OSP-schepen Hooghuys is een pientere vent.Een man was op het stad huis aan r bediende inlichtingen gaan vragen betreffende een wijzi ging in z' toestand van gepensioneerdeNog geen achtenveertig uur later kret ij reeds een brief dat schepen Hooghuys zijn zaak met aan dacht zou v Igen... x Aalst koos als sportlaureaat Geert De Ruysscher voor zijn prestaties in de motorsportAnna-Flarie Van Nuffel (athletiek) kwam als tweede uit de bus.Zij weigerde haar prijs.Heeft de Coubertinstichter van de Olym pische Spelen niet ooit verklaard"Niet winnen is belangrijk, maar deelnemen." Jammer van daar met zoveel verdiensten niet aan te denken... x Van Floorsel zetelen in de Aalsterse gemeenteraad drie vertegenwoor digers: R.Yuttersprot en Isidora Carlé voor de CVf3 en L.Saerens voor de BSP.Hun betrekkingen -CVP-BSP en persoonlijk - kunnen niet bepaald hartelijk worden genoemd.Uat Saerens in één van zijn drie telegram- tussenkomsten tot uiting bracht met:"...en gij,meneer Uyttersprot met uw goede vriendin daar,mevrouw CarléJStormachtig lachsalvo.., Dit is een gratis nul-nummer van 11Ajuintje" Degelijk gemeentelijk en nationaal nieuws. Per post bosteld kost een jaarabonnement 100 F .Nieuwbeekstr 35-Aalst. J*-**********************************************-!-***

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 14