365 MILJOEN TEKORT.' 7 De stadsbegroting (of huishoudplan) 1978 is meerderheid tegen oppositie door de Aalsterse gemeenteraad goedgekeurdZe vertoont voor het lopend jaar alléén,een tekort van 212 miljoenVoegen ue daarbij het tekort van 1977,nl.iets minder dan 153 miljoen,dan komen ue tot de titel hierboven 365 miljoen op een uitgavenpakket dat voor 1978 geraamd uordt op 1,210 miljard Om in de astronomische cijfers te blijven,zal de schuldenlast (leningen) van de stad oplopen tot 2,5 miljard,uat van de stadskas dit jaar aan af lossingen en intrest 270 miljoen zal vergen.Dit is zouat 28 van de totale voorziene inkomsten van 999 miljoen,of méér dan 22 der voor ziene uitgaven. UITGAVEN Bekijken ue de uitgavenrubriek nog uat nauwkeurigerdan stellen ue vast dat 590 miljoen,dit is minder dan de helft naar personeelsuitgaven gaat dat de schulduitgaven tot 362 miljoen oplopen (ongeveer 30% van de voor ziene uitgaven) en dat nog eens 120 miljoen moet dienen om voor het grootste deel het tekort van het OCHUvroeger 000)88 miljoen en van de ziekenhuizen (15 miljoen) te helpen dekken. flls dat allemaal in de zak is dan blijft er nog 140 miljoen aan uitga ven voorzien in de uerkingskostendat is amper 11%.Daarin mosten dan nog uorden gerekendlichtverwarmingherstellen van voertuigenadmini stratiekosten onderhoud van lokalen,en noem maar op.De marge die de stad blijft voor eigen initiatief is dus uel bijzonder klein. INKOMSTEN Een blik op de ontvangstenrubriek is al even merkwaardigVan da 999 mil joen voorziene ontvangsten komen er 353,5 miljoen uit belastingen en retributiesdit is zouat 35%.Het grootste aandeel komt hierbij uit de aanvullende belastingen op het persoonlijk inkomen (118 miljoen), uit de grondbelasting (158 miljoen) en de aanvullende taks op de motorrij tuigen (7 miljoen).Er zitten in deze inkomsten nog enkele merkwaardig heden waar ue in een afzonderlijke rubriek "belastingen" dieper op in gaan.Hst Gemeentefonds staat in voor een subsidiëri ng van een kleine 370 miljoen (ongeveer 37%) teruijl verscheidene toelagenonder meer voor het onderwijs,de kinderkribben,brandueer,bijgepaste aflossingen van leningen en intresten goed zijn voor rog eens 15u miljoen. Aan deze laatste hulp van staatsuega zijn echtar zoveel voorwaarden ver- bonden,dst ze de gemeentelijke zelfuerking aan ketens kluisteren. De rest var de inkomsten bestaat uit allerlei prestaties door de bevolk ing te Datalen en door de terugbetaling van schulden die de stad voor derder heeft aanaaqaan. - (zie volgende o 1 z

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 7