i 2 Daarmee is de inkomstenrubriek rond,met een voorzien tekort op einde 1978 van 365 miljoenLaten we nog vaststel1 endat sommige uitgaven wor den overschat en sommige inkomsten onderschat^uat tot einde i976 een open vraag zal blijvenjdan nog zouden er in liet allerbeste geval zo'n 250 miljoen tekort zijn. DURE_GRAP Zelfs het aanzuiveren van de stadsschuld door een konsolidatielening bij de fusie heeft dus niet veel aarde aan de dijk gebracht.De fusie is en blijft een dure grap,omdat onvermijdelijk alles moet aangepast worden aan de moderne noden van een stad met dubbel aantal inuo rers en omdat de regering daartoe de middelen weigert. De fusie is fenandere voor de 1 v' i n g zowel van het vroegere Aalst als van de andere deelgem=entn prn 'inanciële aderlating aan het uor- :eringen de dotatie aan de gemeenten verminderd den,mede omdat de ooeenvolg' met méér dan negen miljard Begin 1977,zoals r=e gewezen.Na de cis>- verhoogde bela'i' geworden.De gemeer-e welke men de bevolk 's v 6 f> T ■eeft de KP-Aaist daar uitvoerig op naar boven toe en de nieuwe of -77 is dat nog veel duidelijker -ans een middel geworden langs Krl- i de krisis doet betalen. Enerzijds words') de pensanten tot het heffen van hogere lasten verplic-- Anderzijs worden ze ce noodzakelijke middelen onthouden.Tegen deze re geringsmacht i r hebben wij in de Aalsterse gemeenteraad noch uit de meerderheidnoen uit de oppositie één stem horen opgaan 3 D G In maart geeft de KP-Aalst een brochure uit over de gemeentelijke po litiek - Uoor een demokratisch en modern gemeentelijk beleid.Lees ze GELIJKGESCHAKELD. Natuurlijk moet iedereen in Groot-Aalst voor één zelfde zaak dezelfde belasting betalen.Haar hoe gelijkschakelen In Aalst heeft het bestuur dit gedaan naar boven toe en er voor sommige taksen zelfs nog wat rij gedaan.Enkele voorbeelden tonen dit aan. Afleveren administratieve stukken zal 0,5 miljoen méér opbrengenOphalen huisvuil van 6.561 miljoen, naar 18 miljoenZakken afgerekend4 miljoen méér-ont vangst.Begraven en ontgraven70000F méérBarmeiden 105.000F méér.Cafeetaks: van 138.523F naai 1 600000 Vertoningen en vermakelijkheden 700.000F méér. Markt- rechten 880.000F méér,enz enz.Alle posten samen zul len zo wat 20 miljoen méér opbrengan. GR0ND8ELASTING_EEN_REK0RDCIJFERJ_ Gemeentelijke opcentimes op de grondbelastingen, In 1971: 1100;1972:1200;1974:1450;1977:1500 en in 1978: NEGENTIENHONDERD GEMEENTELIJKE OPCENTIMES In Hofstads waren het er voor de fusie bijv.slechts 700.Dus daar bijna driemaal méér te betalen De aanvullends personenbelasting verhoogt voor de vroegere Aalstenaars niet,maar die van Hof- stade zien die stijgen van 5 naar 6%. Daarbij komt dat deze belasting tweemaal zal moeten be taald worden in 1978.Eens voor vorig jaar en eens voor dit jaar,in het tweede geval recht streeks van het loon afgehoudenDit zal dan o Staat een móérontvangst geven van 2 0 miljard K...of gene K... de pot op

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 8