iO JAAR MiKiSKLUS.' Maart 1968: opening uan het "Kontakt- cantrum Flikis Theodorakis" in het huis nummer 10 uan het Keizerlijk Plein te Aalst,naar de naam uan de Griekse kom- ponist en urijheidstrijder. Ondergebracht in de half-kelderuerdie- ping blijkt de ueldra kort genoemde Mikisklub spoedig te klein.Drie jaar zijn niet uoorbij of de achterkoer is ingenomen.En zes jaar is de klub oud bij de grote uerhuis naar de Nieuu- beekstraat 35. Hoogtepunten en suksesredenen uan dit centrum uan kultureelpolitiek en echt "Oilsjters" leuen De komst uan de zuster uan de Ameri kaanse kommuniste en strijdster tegen het racismeAngela Dauis,uan de neef uan de huidige president uan Angola, A.Neto,uan de Nederlandse schrijuer Theun De Urie«Debatauonden met minis ter Uermeylen,met arbeiders-priesters, met uele politieke uooraanstaandenDe Franse,Engelse,Russische,Poolse,Ital iaanse en andere internationale auon- den.De "Oilsjterse" auonden met al wie te Aalst zijn hart aan Karnaual uer- pand heeft. Een uolkse klub uaar men zich thuis uoeltUitgebouwd dank zij het geld uan kleine mensBnsedert tien jaar ge leid door een werkgroep uan uitslui tend uri i ligers biedt de "Flikis" haar trouwe szookers auonden zoals niemand anders. De "Fliki^" :jgt er ueldra 'n klein zusje bij„: .jongeren uanaf uijftien bouuen mdmenteal aan hun eigen klubje in hetzelfde gebouu. Uanaf de tweede ueek uan februari be gint het feest,tot uer in maart. Het zal er urolijk zijn in de "Flikis" en het zal er stromen.Komt u ook Tot slot: is het toeuallig dat juist de "Mikis" te Aalst de eerste Karna ual ten toons telling hield en aldus de eerste stoot gaf in de richting uan een Karnaualmuseum dij gelouen het niet en het zal ook niet de laatste maal zijn dat de "Fl" sen eerste bres slaat 10_JAAR F1IKIS ENKELE PROGRAF! F1APUNTEN KARNAUAL Drie dagen D.3. 10-11-12/2 Geschenkenfoor 18 februari Etentje Spaardersklub 25 februari Flen ienig Oilsjt Zang en muziek 3 maart Toerisme-auond 4 maart Grote belotting 5 maart Kindernamiddag 3 maart Derde leeftijd Flaria Tellshou 11 maart Grote Receptie Griekse dans groep ZORBADES 12 maart Koffietafel Urouuenbeueging 17-18-19 maait T entoonstellinq Postzegelklub RLuxemburg 2 5-26-2 7 maart Klubreis naar de Araenen Porcheresse En ten es nie alles

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 9