WE&WUS MAKEN... de_bediende_en_de.ziekieverzekering Eerst en vooral dient opgemerkt,dot. er twee soorten bedienden bestaan.De staatsbediende en de privcatbe- diende.De eerste kategorie laten we uiteraard hier buiten beschouwing. Wanneer een bediende ziek wordt dient hij zoals steeds een doktersattest binnen te leveren bij zijn zieken- bond,en dit binnen de twintig dagen van zijn ziekte. Vanuit het ziekenfonds krijgt hij dan een inlicht ingsblad dat dient ingevuld door hem zelf én door het bedrijf.Op basis ven de gegevens vermeld op het in licht i ng s blad wordt uitgerekend hoeveel de bediende zal uitbetaald worden langs het ziekenfonds. WANNEER_EN_HOELANG_WgRDI_DE_BEDIENDE_BETAALD_? De eerste dertig dagen komen ten leste van het bedrijf aan 100%,dus het volledig loon.Vanaf de 31e dag wordt de betaling gedaan langs het ziekenfondsen dit aan 60% van het brutoloon (bij een dagloon van 1.000 F zal hij aldus 600 F uitbetcald krijgen). Wanneer de bediende langer ziek is dan één jaar wordt hij invalide ver klaard en krijgt hij maandelijks een vergoeding gelijk aan 60% van het loon aan 105% (een dagloon van 1.000 F geeft dus: 1.000 x 1,05 is 1050F en hiervan dan 60 zijnde 630 F per cag). Wanneer de bediende stempelt op het ogenblik van zijn ziekte-aanvang is er een volgende regeling voorzienStempe1t de bediende nog geen maand, dan is de regeling voorzien zoals hierboven beschrevenStempe1t hij of zij reeds méér dan één maand,dan komt er een andere regedling in die zin dat het de ziekenbond is die vanaf de eerste ziektedag de vergoedira uit betaalt WAT._IE_DOEN_BI J_ZIEKTE_? - attest ingevuld en getekend door dokter bezorgen aan het ziekenfonds binnen de twintig dagen: - het Inlichtingsblad invullen en tekenen,en dit laten invullen en teke nen ofwel door het bedrijfofwel door het Rijksfonds voor Arbeidsvoor ziening,en dan terugbezorgen aan het ziekenfonds; - bij de werkhervatting een attest van werkhervatting ingevuld en ge tekend door het bedrijf terugbezorgen aan het ziekenfonds (onmiddellijk na de herneming). Voor verdere inlichtingen- Ziekenfonds DE EENHEID,Nieuwbeekstraat 35 te Aa1stTelefoon 053/21,13.99. Y§BENIGING_DERDE_LEEFTIJD_"DE_EENHEID" Dit is een nieuwe vereniging ven de driemaal twintigers en plus,pas en kele weken geleden gestart en die reeds méér dan vijftig leden telt.Dat het ernstig gemeend is blijkt uit een eerste reis waaraan uit de ver schillende afdelingen (want ook buiten Aalst werd gestart) ruim honderd- vijftig mensen deelnamen. Het initiatief kwam van het ziekenfonds "De Eenheidmaar ook niet-leden van dit fonds kunnen aansluitenDe bedoeling is zeker niet er alleen 'n reisklub van te maken,ook andere aktiviteiten allerhande komen aan de beurt.Toch moet gezegd worden dat de reis naar Boudewijnpark en Belle- waarde tot iets uitgroeide dat iedereen voldoening gaf en plezier.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 13