JL. SCHRIK^ "Op verzoek van de plaatselijke KP-afdeling zal het stadsbestuur zich een nieuw vader lands vaandel aanschaffen"zo schreef een lokaal perskorrespondentHet is inderdaad zè dat wij de aandacht van het stadsbestuur op het bedenkelijk uitzicht van de Belgische driekleur hebben getrokken,die bij de plechtigheid ter herinnering van de Bevrijding van onze stad nabij het Belfort aan 'n mast hing.De burgemeester heeft ons echter in n brief data 14/9 medegedeeld,dat hij reeds op 22 augustus 1978 door de bevoegde diensten een nieuwe nationale vlcg had doen bestellenBeter (te) laat dan nooit... Maar het is niet zozeer daarover dat wij het hier willen hebben,maar over wat wij be schouwen als de bijzonderste passage in de gelegenheidsrede van L.D'Haeseleer tijdens dezelfde plechtigheid.Die verklaring luidt ongeveer als volgt: "Wanneer ik een verge lijking maak tussen de beroerde jaren dertig met de zware ekonomische krisis en uitein delijk het begin van de tweede wereldoorlog,met wat we vandaag meemaken,dan heb ik angst. Een merkwaardige verklaring en een waarschuwirg die veel méér waarde heeft dan iemand blijkbaar heeft opgemerkt,want we hebben er geen verdere echo's over gehoord,en dat is jammer.Oh,we maken ons niet de illusie dat de burgemeester in die richting evenwijdig met cns verder doordenkt,en het is niet om hem in de bloemetjes te zetten dat we hier op dit feit terugkomen,maar het IS een belangrijke bedenking en het is jammer dat niet veel méér mensen er dieper op ingaan. We geloven niet dat L.D'Haeseleer ons verder in onze overwegingen zal volgen.We hebben trouwens in een gewestelijke krant omtrent zijn rede een reeks van opmerkingen gemaakt met minder bloemetjes,hoewel naar onze mening positief.Wat we echter hier zouden wil len onderstrepen,is het feit dat in voornoemde vergelijking tussen twee historische periodes en toestanden,de oorzaken te vinden zijn van de eerste wereldoorlog en van de hachelijke toestand waarin we vandaaq verkeren. Het hoofdzakelijke verschil - dat nochtans de angst voor het verder verloop van de ge beurtenissen niet wegvaagt - ligt hem in het feit,dat het internationaal grootkapitaal - innerlijk inzake ekonomische en financiële belangen tenzeerste verdeelc,maar vere nigd door een gezamenlijke haat tegen het socialistische kamp - niet rr.eer zo lichtzin nig zijn toevlucht tot een oorlog kan nemen.Het stcat tegenover een niet te onderschat ten macht,het weet niet welke richting de derde wereld op dat ogenblik zou uitgaan,de situatie in eigen landen zou wel eens uit de hand kunnen lopen. Deze al te korte beschouwingen om er op te wijzen,dat de strijd tegen de krisis inder daad niet los te maken is van de strijd voor de vrede en voor de door de arbeidersklas se in bloedige strijden veroverde vrijheden.Het kapitalisme gaf nooit iets gratis. PCR N°000-04156 19 -71 - KP-Dender,Nieuwbeekstr.Aalst - Jaarabonnem.Ajuintje100 F. Afzonderlijke vrede (made in USA)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 2