DE PRÜS... sr/iAA/ En dat uxu dan de regering d-ie alles zou regelen.Perfiekt in de gee-ói van de man met wie het anders zou worden.De krisis oplossen en de communautaire vrede brengen in het tand. Pacificatiezo noemden ze dat.En het zit er bovenarms opMinistexs hebben reed a met ontAlag gedreigd.Ve partijvoorzitters werden ter hulp geroepen,maar daar. dreigt het nu ook tot een breuk te komen,en "Vooruit" erkende op 22 Aeptember,dat de oplossing van de knelpunten omtrent het Egmontontwerp nog niet voor morgen iA. Van BSP-zijde heet het nu,dat de unitairen in de CVP -met TindemanA- omtrent de opricht ing van de uitvoerende organen van de kuituurraden voor Vlaanderen en Wallonië alleA willen verAchuiven naar later,na een grondwetsherziening.Bennen zoveel jaren... En was het nu juiAt dat niet waarvoor TindemanA beweerde zijn sterke. regeringsmeerder heid te willen Dat was het in elk geval waarvoor de BSP,maar ook de VolkAunie ,de prijA betaalde.En welke prijA! Ve ants-1 krisiswet waarbij de koAten van de algemene krisis van het kapitalisme door de werkers worden betaald.Rechts heefit zijn buut binnen En blijkt het met de dag duidelijker dat er van een voldoeni.nggevende oplossing van het communautair vraagstuk niets in huis komt,die krisiswet IS gestemd,de aanvallen op de rechten en de koopkracht der arbeiders ZIJW begonnen.Ve ESP-leiders ZITTEN méér en méér in het spel verstrengeld,ze zullen de volmachten stemmenze vrezen kamerontbinding en verkiezingen als de pest. Vat is de prijs.Een petroleumstaking die de regering laat rotten,terwijl de gendarmen op stakerspiketten losslaan.Ve prijzen en de diensten (ja,de regering geefit het voor beeld die opslaan.Ve werkloosheid die elke week weer stijgt.Er zijn nu méér dan 90.000 jonge werklozen onder de 25 jaar Maar intussen werden er verder geschenken uitgedeeld aan het grootpatronaat,daX er dan verder zijn ondernemingen mee rationaliseert om nog wat méér werkers op de straat te zetten,Intussen werd er wel twintig miljard gevonden om nieuwe Amerikaanse tanks mee te kopen.Ook dat is de prijs,socialistische werkers En de parlementairen van ons méér dan ooit getro^en arrondissement?Ze ploegen voort. Zij houden hun sociale zitdagen en ze delen jobkes uit.Ze stellen parlementaire vra gen en wachten geduldig op een ministerieel antwoord.Ze nodigen sprekers uit met ron kende namen en oh! zo wijze toespraken,die zo konkreet op de huidige toestanden passen als 'n tang op 'n koe.Ze gaan op de Europatoermaar verliezen intussen toch mogelijke plotse parlementaire verkiezingen niet uit het oog! Moet de 8SP uit de regering Ze kan er van onzentwege ge rust blijven, als het niet is om er. haar kiezers en kiesbe- lofiten de rug toe te keren Kan het anders dei kan an ders wanneer ABW én ACd wat méér hun tanden laten zien,en BSV en kristendemokraten aan hun programma denken. Komt het zonder dat misschien toch nog goed ?Geen enkel e- konomist.geen enkel ernstig politiek denker die er in ge looft Ve vraag is natuurlijk,in hoe verre sommigen nog verder wil len denken dan hun job, en er de besluiten uit. trekken Rau VE SMET. 25.9.7's.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 3