OPEM GROTE MARKT... £3! het stadsbestuur wil de Grote Markt autovrij maken.De werken beginnen op 1 oktober en zullen in principe 175 werkdagen vragen.De grote Markt dit wil in dit geval zeggen vanaan het kafee "De Nachtwacht" tot aan een lijn lopende van de Kattestraat naar de Zoutstraat,zodat het verkeer tussen beide straten blijft bestaan.De zes of acht par keerplaatsen aan de "Comte" ook,zoals het verkeer in Kerk-en Molenstraat. Honderdvijfenzeventig werkdagen,dat betekent dat eerst zou begonnen worden aan ^n^er"_ daad absoluut noodzakelijke werken voor de vernieuwing van de riolering,waarna het ge heel zou bekleed worden met een mager beton.De rest van de voorzien periode zouden de .plantingen worden aangelegd en een soort mozaïk gelegd in kleine kasseisteentjes Uit schijnt een zeer sekuur werk te zijn waarbij de temperatuur -vriesweer bijvoorbeeld en zelfs enkele graden meer - een rol speelt. Zodat die negen maanden tot einde juni er zelfs wel eens méér zouden kunnen worden, maar dit is natuurlijk nu of nooit een argument. HANDELAARS VAN MARKT EN OOK ANDERE STRATEN ONTEVREDEN De"stad"voert_aan"dat uit een opiniepeiling bleek,dat 84% van de Aalstenaars voor auto vrije straten zijn.Laten we dat aannemen.Een lokaal blad van zijn kant schreef en eie dagen geleden,dat de Grote Markt, niet alleen van de winkeliers en kafeebazen is,maar van alle Aalsten- aars.Ook waar,maar WIJ menen dat men ook naar de op merkingen van deze mensen moet kunnen luisteren. En er zit wat in ook. Op een eerste beperkte bijeenkomst waarop we uitge nodigd werden,zijn we begonnen met aan handelaars van Grote Markt en Zoutstraten te zeggen,dat ook wij voor autovrije straten en pleinen zijn.Geen schijn dus van demagogie of opportunisme van onzentwege. Welke grieven brachten die mensen daar naar voor 1.voorafgaandelijk méér parkeergelegenheid rond en in het stadscentrum scheppen;2.het autovrijmaken van de stadskern in zijn geheel;3reorganisatie met in spraak van het verkeer in en rond de stadskern;4.toe laten van plaatselijk verkeer na 20 uur en tot 10 u in de morgen. Men moet deze eisen niet in hun geheel aanvaarden,™ ze te willen onderzoeken en om n bepaalde angst van de handelaars te begrijpen.Bij een andere vergadering voor het ge heel der betrokken straten kwamen nog andere zaken ten berde,zoals bijv.de grote af stand tussen de kafees en de eventuele terassen,de in te planten bomen (voor wat stuk Nieuwstraat betreft kom,en die ongeveer op een derde van de straatbieedte),de za.er dagmarkt en de niet-verwittigde marktkramers die aldus hun nieuwe plaats aan hun klan ten niet konden bekend maken,het feit dat er toch marktkramers hun piaats definitief zullen verliezen,de kwestie dat men inderdaad wel van een plein kan spreken waar de be woners van de stad zich kunnen ontmoeten,maar dat we niet in Zuid-Frankrijk wonen,hoe met de Karnaval in de toekomst DAAR ZIT STOF IN TOT NADENKEN De~kwestie_van~de_n0dige_parkeerruimte is pertinentook al kan men aanvoeren dat som mige handelaars nu zelf parkeerruimte in beslag nemen.On hangen zijn inderdaad de parkeeraelegenheden in de Pontstraat en op de Hopmarkt volzet.Op het Begijnho, staan dan soms reeds van dertig tot veertig wagens. De vraag die dan rijst is,waarom werd in de komende twee jaar niet eerst voor bijkomen de parkeergelegenheid gezorgd Ondergronds of met passende gebouwen en niet me^ z.e loze betonblokken in de Pontstraat bijv.? Men zou er die straat een goede dienst kun- mee bewijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 4