DE ZOVEELSTE... 20ALS we AL V E ft T 'l q 3 A A ft 2FC,^EIMW i L L f N w i>£A/~ y RSTA CFK |r I RE t>D£ til/ In de gemeenteraad van Aalst ging op 30 oogst jl.de zoveelste mens tegen de klaagmuur staan.Deze keer was het raadslid Remi Van Vaerenbergh(CVP) die in de recente vlotaktie van het Initiatiefkomitee Denderstreek een gepaste aanleiding had gezien om net pro bleem nog maar eens aan de oppervlakte te brengen,en terecht. Remi hield het daarbij niet alleen bij de vervuiling van de Dender,maar wees ook op het ekonomisch belang van deze waterweg en de daarbij horende noodzalelijke herkalibre- ring voor schepen van grotere tonnemaat.Andere tegenspelers in de raad zagen hierin 'n tegenspraak en beweerden dat herkalibrering terzelfdertijd betekent moeilijker zuiveren en dus de vervuiling in de hand werken.Het lijkt ons dat niet alles wetenschappelijk is dat wetenschappelijk klinkt.... Aldus werden daarbij de ekonomische vereisten nog maar eens uitgespeeld tegen de eisen van leefmilieu en omgekeerd,dit in de reinste neo-kapitalistische stijl.Ofwanneer zul len sommige mensen het eens leren.Het is immers even goed mogelijk terzelfdertijd de ekonomische ontwikkeling te bevorderen én het leefmilieu in ere te houden.In een maat schappij die niet uitsluitend drijft op konkurrentie en winstbejag is dit piet zo moei lijk harmonsich in mekaar te passen.Als de politieke wil er maar is A^IERyiTGESTOKEN_GEBIED Raadslid Van Vaerenbergh heeft dus in principe gelijk en we feliciteren hem voor zijn interpellatie,maar een beetje geschiedenis leren van de jongste dertig jaar arr.Aalst zou hem en zijn fraktie geen kwaad doen.Hij zou er de interpellaties vinden van de KP- raadsleden over de herkalibrering van de Dender,en wellicht een en ander over de prak tisch alléén door de KP-Aalst gevoerde akties tegen de sluitingen van fabrieken Waar, om de liefde cods,is toen de CVP gebleven die te Aalst en nationaal bestuurde De Denderstreek is sinds jaren op het achterplan geschoven,en dit in het kraam van de (multinationale) ekonomische ontwikkeling van ons land.De havens eerst!.Wij waren het slaapgewest en het reservoir van arbeidskrachten voor de zogeheten groeipolen, die nu eveneens hun kloppen krijgen.Om die reden kreeg onze streek nooit een groot industrie terrein of een groot bedrijf van 2.000 tewerkstellingen (resolutie 1958 ABW en ACV, nietwaar W.De Turck). Hoeveel keren hebben lokale en gewestelijke politieke figuren de redding van de Dender streek beloofd De afbraak van de nijverheid én de teloorgang van de Dender zijn de gevolgen hun hun kapitulaties De zoveelste interpellatie over het probleem is dus wel nuttig, maar men moet een kat een kat durven noemen.De bal in mekaars kamp slaan lost niets op.We kun nen het met Van Voerenberg wel eens zijn wanneer hij zegt dat MEN de zaken zó moet durven aan pakken dat de bevolking ziet dat er vooruitgang wordt ge maakt, dat men een krachtdadig halt toeroept aan de vervuilers Maar...dan moet men ook durven zeggen wie MEN is,nl.wie de ver vuilers zijn en de schuldigen van de industriële afbraak van onze Denderstreek. Zonder Remi te willen kwetsen, vrezen we dat we na dit "a" van wege de CVP geen "b" in die zin zullen krijgen.De gemeenteraad van Aalst volstaat trouwens in geen geval.En wie durft met de vuist bonken in 't parlement

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 7