LAM DBOUW-OF iNDUSTRiECROND eenje_maken_keuze Bij een interview voor de "rode vaan" van 13 juli jl.had CVP-raadslid Juliaan Vinck reeds duidelijk gesteld het helemaal niet eens te kunnen zijn met het verder verknoei en van goede landbouwgrond o.m.te offeren aan de moloch van de industrie. Méér precies citeerde hij toen als voorbeeld de uitbreiding van het industrieterrein Wijngaardveld met zowat 22 hectaren.Een "stoffelijke misslag" in het onteigeningsplan was er de oorzaak van dat het plan moest worden ingetrokken en de procedure van meet af aan te herbeginnen viel,startend met de officiële intrekking door de gemeenteraad. Raadslid Vinck bleef zijn ideeën trouw,sprak nogmaals de vrees uit deze goede landbouw grond te zien verloren gaan en steunde zich daarbij op een petitie ondertekend door 26 landbouwers die aan het stadsbestuur werd overgemaakt,maar waarop tot dan geen enkele echo was gevolgd.Hij vroeg dan ook terecht dat rekening zou worden gehouden met de inspraak van de landbouwer en dat dit onteigen ingsplan definitief in de frigo zou worden gestopt. Deze tussenkomst was aanleiding tot heel wat gekrakeel waarbij langs weerszijden van de Aalsterse gemeenteraadszaal voor- en tegenstanders zowel van het één als van het ander de stem verhie- Lambert Van de Sype(CVP)was kategoriek "het geval voorlopig be vriezen en slechts opnieuw aanpakken na grondige inventarisatie en onderzoek van de nog beschikbare landbouwgrond".Marcel Lorie (PW) was al even kategoriek "zo snel mogelijk onteigenen",zo zei hij,"de KMO's zitten met ongeduld te wachten op deze grond". Bert Van Hoorick schipperde tussendoor met het stellen van de vraag "wie op de CVP-banken wat verdedigde".Als de lezer het van ons wil weten,die vraag kon gerust aan alle frakties gesteld wor den.V/e konden ons inderdaad niet van de indruk ontdoen,dat eigen lijk -iet zo heel veel raadsleden een klaar standpunt hadden of er zelfs reeds hadden over nagedacht... In elk geval,het debat is verdaagd tot de nieuwe procedure op gang komtSchepen De Maght beloofde alle mogelijke inspraakTegen die tijd moeten ook de raadsleden één en ander hebben afgewogen. Hen zal dan worden gevraagd te stemmen,dus te kiezen. We zouden hier natuurlijk kunnen terugkomen op de wijze waarop in ons gewest de industrieterreinen werden ingeplant.Niet alleen wou elke stad of grotere gemeente het zijne,bleef het bij rela tief kleine terreinen die de inplanting van belangrijker onderne mingen onmogelijk maakte,maar meteen werd met de landbouwer en de reeds schaarse landbouwgrond geen rekening gehouden. We zullen dit niet doen.Een feit is,dat de raadsleden er zich bij het opnieuw stellen van het probleem moeilijk met een tuchtstem- ming (meerderheid tegen oppositie) van cf zullen kunnen maken. Principiële stellingnamen omtrent dergelijke belangrijke proble men zijn gewetensvragen,en als dusdanig doorkruisen ze (of zouden het moeten doen) de lijn tussen de gemeenteraadsbanken.Om ieders individuele overtuiging over het geval aan bod te laten komen,na een grondige bespreking,zowel in de kommissies als in de openbare zitting,zou de stemming geheim moeten kunnen gebeuren. Dit zou elk raadslid direkt voor zijn eigen verantwoordelijkheid plaatsen,waarbij hij of zij slechts tegenover het eigen geweten een verklaring verschuldigd zijn. Of wie heeft angst voor wie

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 8