D WEETJE...BEETJES... - KoUega-peASmedeweikeA enviiend Rogei D'Hondt kieeg een vooiname Euiopese ondeiAchei- dmg,de SchumanpiAjs.een z-tIveien medaille Rebut Schuwen 14?S,de som van duizend waAk llle aienTnZl -^Mmed5 W01dt "Jn *teeven beloond om de kunAt In Euao,m ovca alle gAenzen heen uit te dAagen,dooAheen tentoonAtellingen,film,videomontages enz. x Ve bloedgeyeiA van de Vuendenkiing "Ve Pelikaan" gaan Aond de feeAttafel zitten om hun twintigjaAig beAUmn te vielen An de zaal. "Madeion",op zondag 15 oktobeA Vanaf IS uua nodAgen zaj ca alle AgmpatiAanten uit bij danA en muziek. maat" iA een daruikuAAus die dooAgaat in de "BiAtAo" op de GAote Maikt.of rio -^ddeentAum ZonnestAaat.BeginneAA zateAdag en zondag van IS tot 20 uuA.gevoAdeA- e n zateAdag van 20 tot 22 uuA en vQAge.voAdeAdzn zondag van 20 tot 22 uua.Ea vluo bii zijn,want ca woide.n Aleckts 25 jongenA en evenveel meisjeA toegelaten. SP^te^-ptojekten weiden dooi het ministeiie afgewimpeld, zo gezegd omdat ze dooi hooïiït ZbhT ^ld^na'maM bevoegdheid van het OCM behoien.Ve AalAteAAe giij- hoofden hebben zAch daaiovei gebogen en zijn niet akkooAd.De pAojekten "Gezinszoig" V°°d na 9eMCn<7 '"^dei-validen" [opzoeken van invalidi- KleuteAondeAWAjA" [enquete in velband met AnAichten van opvangmilieuA) iajnde due van deze viel zullen deihalve dooi de Atad opnieuw woiden ingediend Het vooAzdtlebï i bezoek aan alleen Ataanden I zal het OCMh zijn Aekening nemen.IntuAAen wachten de betiokkenen.OndankA SpittaelA. 'nJll,nktieZFSho .k{achJtMt^00nmmmJl w bet AtadAbeAtuui heeft een Aig- Tdih O od OP^-P kiijgt een nota op oianje-fluoieseent papieA en woidt veitiou- VieLd rdd behandeld 77.77.7? Ia de dienst oiga-info van de buigemeeAtei Uit Ia aTa V vMtAOUU>e-^jb vooAAang.Wat duA in die gecAt gezien telt aa niet de aaid van de klacht,maai.M EenAOnometei Ia een ingewikkeld geval om geluid te meten.AalAt heeft ei twee: een dttoidd m°de AA VÖÖA hAj ooit weAd gebiuAkt.en een nieuwe beantwooidend aan de mMC"Lhm" M d" ~ilA'ddfri'L-nAaT~ de- <ju4'ce" de- titel van be politieke voimAngAavond van "Imavo" u o on 1 h °P vA<,j i2 ^ept.StadAAekietoAiA ChiiA WillemA biacht ei,na de diamon- dinnn T d QWaaideude techni-Ach-adminiAtAatieve inleiding.waaina bij het Apel van tnu vnn ldtu e d/L(Lf"d7°P U°WMG ln9^9aan.De eeiAte voimingAavond van dAt Aei- oen van het UalAteAA) Tnstituut vooa MaixiAtiAche Voiming IMAVO)Atond op een hoog dnnffTe a baan9^/^9 bon betu.lMAVO dat bleed openïtaat vooa spiekeiA en be v t 0p vJl^da9 13 OktobeA dhi Gilbeit Claus,vooizittei van de 5te- ie.l<.jke. Raau vooa KultmxA,ov2A cfe o6jefe£teven vein c/eze laad. LZal htLJ~ z<Lbe-A ove-A ;fw'ee ondeiweipen hebben. Ei iA ten eeiAte het u +T z"° ,en de vooAwaoAden van het Colombaiium op het AalAteAA Stedelijk Keikhof.Ei r hl d >Le/n ^5 "Jong Rood">maandblad van de kalAteiAe Jong-SocialiAten dbdi de paE o a* n ^(^veAdedigei van het Stedelijk Ondev.vijA.Dat woa ibbi de veikiezingen.WAe inApueeit de Jong-SocialiAten nu tot een aanval An legel 2 'tdit ■adt^Ay!fV'd^ \00K d tA,ad/itionele heidenkAngen van gesneuvelden en AlaehtoffeiA Icao Al°9/n d Haman'U:U*ch Vet-bond AalAt,Aamen met veiAcheidene an- nt9'Lnae'n AnAtAa.tA.ef genomen een fakkeltocht te oiganiAeien "Tegen de ooi- I g, egen bewapening,vooa de vie.de,tegen faAciAme en tegen de AasAenhaat.Veze Ia uoo^t- u)Md^'b^- ovei het lidded °P de kont^kty)QA9<^^ng niet aanwezigmaai we zouden toch giaag een ormeiking trn CC l meA aktU^1 U'u z^n'zoti h^' d<™ Ktet kunnen hebben ivqa o^jvooAbo,Q,ld N-ccoAagucL, lAan, Zudd-A^Alka 'AwffeLmö^"rfa3 en MA-3dag om 19u45 woidt in de StadAAchool.Vie.deplein.een kuAAuA Helrei dn dddtenddZd^ddXdMdA T d^A'-:/bbaA' ™^venA leeddweiden geïeddZ nel en gepast ingiijpen bij afwezigheid van een doktei. - InteieAAante "weetjeA" widen, steeds giaag opgenomen...

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 9