Een eerste selectie voor de Ronde Veilig om de klip RAAK STOOT OF» DE PEDALEN WANNEER een sportpolitiek RAAK BLZ 11 zal iedereen t verklaren dat de atletiek» at, dat d In ons land wordt er wellicht veel aan voetbal gedaan mi hebben wij ook een groot aantal wielerenthousiasten. maar dat wil nog niet zeggen dat er hier bij ons veel aan sport wordt gedaan. Er zijn inderdaad een hele reeks sportdisciplines die erg stiefmoederlijk worden behandeld zij tellen vooreerst weinig atleten en hebben bovendien ook nog weinig sup s'— akkoord zijn om te maar in haar kindcr- n de korfbal spelen to taal onbekend rijn voor het grote publiek en dat zelfs het turnen, niettegenstaande enkele bloeiende federaties veel te weinig aanhangers telt. Wij zouden die voorbeelden tot tal van andere sporttakken kunnen uitbreiden, maar wij menen dat deze enkele voorbeelden volstaan om U aan te tonen dat er op het gebied van de brede sport ont plooiing nog veel te doen valt. Heeft ons volk dan weinig interesse voor die niet ingeburgerde sportvormen t Ja en neen. Wanneer wij even overwegen welke belangstelling de Olympische Spelen hebben gekend ook in ons land en het groot succes dat de T.V hier met haar uitzendingen heeft geboekt, dan menen wij daarin toch wel een klein bewijs te mogen vinden dat ook ons volk belang stelt in 'erscheidenheid van sportvormen. i opgegeven op dat gebied dan ook v noodzakelijk, i aantal sport- en speelpleinen, hten moet er voor zorgen dat onze jeugd de gelegenheid en de mogelijkheid wordt gegeven om aan sport te doen en dit op een verant woorde wijze. Wij vragen dat niet omdat er meer vedet ten zouden kunnen gekweekt worden en evenmin omdat er door meer beoefening ook betere prestaties zouden geleverd worden. Neen. De noodzakelijkheid dient gezocht ncegedecld. Wij Uunt ja, dc Ronde van 'mnkrijk blijft nog «.tcr.lv tof op heden die sportvormen in ons land tusrh sukses kennen en als de meest voorname vermeldt men het gebrek aan vedetten, het groot tekort aan klubs, het niet renderend zijn win de inrichtingen, Al die redenen spelen ongetwijfeld een rol. maar worden zelf, naar onze mening, sterk beïnvloed door het zeer grote gebrek aan sportterreinen. leder dorp. hoe klein ook heeft zijn voetbalveld, i er zijn nog vele steden die geen sj In de ons omringende landen won grote en kleine sportkompleze il of n »ij kunnen on- Int mensen die t algemeen niet rld g. -c landen ons i zijn gestreefd. Sommige mkrijk hebben zelfs maire sportpolitiek door digdi- En inderdaad, er Is t< heden weinig dat aan grondige vernieuwing moet gebaseerd worden op zeer essentiële faktoren. toren van algemeen kulturele aard, faktoren ook van ■ele aard. De sport heeft immers een zending te vervullen die - moderne samenleving werkelijk essentieel - De lichaméUjkt tijd verbonden geweest in onze moderne tijd v slopende gejaagdheid, gepaard - de vrije tijd. moet spel en sportbeoefening beschouwd worden als een aangewezen geneesmiddel. Een degelijke sportbeoefening geeft ontspanning en vormt terzelfder- tljd. Er is op dat terrein echter nog heel veel te doen en zolang men er de middelen niet toe geeft zal er steeds poradisch, dit wil zeggen onvoldoende gepresteerd wor- „gen van sportpleien kost echter veel geld en de uitbating van dergelijke sportcentra is uiteraard weinig winstgevend. Het is dan ook noodzakelijk dat de openbare overheid de mogelijkheden zou scheppen door terzake een echte sportpolitiek te volgen. Gezien de grote uitgave die dergelijke vencczenlijking met zich zal bren gen en tevens omwille van de grote achterstand die wij hebben op te halen mag er niet langer mer getalmd Er moet vandaag nog begonnen worden. pertal Ujkt mors overtuigd dat er aan kontrakten zullen verbonden aangeduid is, dan a verlegd. °\Vij ^moge nneor dit kommentour het algemeen eerder le pessimistische kant ilks ongetwij- <en, ook een behoorlijke einduitslag zal bekomen. Nu zijn er heel wat sup- duiduig niet waard is. Het is mogelijk. Maar men kan tocli zeker niet venvachten nici vergelen dat al de ann- vinden is die rouwen geeft r de Ronde >p de eerste e hebben die iemand die althans geduren de een zekere periode voor de overwinning kan meedin gen. Die Iemand schijnt de grote massa niet gevonden te hebben tussen de namen der reeds uitgekozen ren- beuren omdat er tussen deze ters en geen echte knechten te vinden zijn. Van een wer kelijke ploeg is dan ook geen spraak wanneer men de man van de straat mag gelo- Misschien heeft hij gelijk. Maar do deelname aan een Ronde van Frankrijk behelst voor de rennei dan men meestal vermoed Zo is het een feit dat hc voor bijna Iedere uielr zeer belangrijk ls om de Tour te mogen gaai betekent voor hem zov< een goed jaar. Hij la im- zende franken hoger liggen en wanneer men een tintig- tal kontrakten kan krijgen... U begrijpt dat de prestaties voor de renners goud waard zijn. Maar wat goeds kan een knecht doen Hard wer ken, miserie lijden, voor zijn meesters in de bres springen meer, die echter nooit ver meld worden, cn wanneer zulks toch eens gebeurd, dan zijn zij onmiddellijk daarop weer vergeten. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat Iedere ren ner er naar streeft om niet als slachtoffer te worden aangeduid. En gebeurt het toch. dan zal hij nog steeds ren en derhalve even goed óm niet als knecht te- moe ten starten. Het ls dan dat Kopman worden t immers veel betere uitzich- zeker, toch zijn dc kansen betrekkelijk groot, dat hij. die als kopman kan vertrek- bevoordcligd te worden. Men zal dit streven niet altijd ten toon spreiden en er ze ker niet hardop over spre ken. maar In allo stilte- hoopt iedere renner. Tegen die logische drang hoe al te dikwijls dat hij tegen de ploeg of tegen de mees- nuance - subjectief maa: eel en deze dient gez in het feit dat iedere het oorplan brengen. ren dat cr in de huidige Ronde geen hechte ploeg toch de aandacht op to vestl- g. dat zoiets niet steeds gemakkelijk Is. Met radikale middelen cn zware straffen kan men misschien meer Ons opzet bestond cr niet in, de gedane selectie te ver dedigen en wij hebben even min getracht om bij O be grip le vinden voor een slechte ploeggeest. Maar wat wij wel met dit korte artikel hebben beoogd dat is u duidelijk to maken dat het zeer moeilijk is om terzake een algemeen besluit te dlgen dat is. Want uvrheid te verkon- twee en twee vier wanneer men mot nog heel wat bij- :omende elementen bestu- eerd en geordend te wor- len elementen die niet zo lauwkcurig kunnen worden astgolcgd als gewone eij- neer derhalve kri- renst uit te brengen, ieve er dan rekening mee houden dat ook gewone W; Zo juist verschenen Studieproblemen ven de 10- tot 15-jarigen OUDERSDit is nu eens een brochure die ge niet kunt missen Door deskundigen voor U gemaakt. Een K.W3. - K.A.V. - C.S.B.O.-uitgave. 64 bladzijden op glanzend papier. Kleurendruk. Tal van foto's. Bestel bij middel van nevenstaande bon in gesloten omslag. Slechts 26 F (briefje van 20 F 2 postzegels van 3 F). Hier uitknippen n-u.D Ik bestel hierbij de brochure VEILIG OM DE KLIP Studieproblemen van de 10- tot lö jarlgen Nationaal Sekretariaat K.W.B. Wetstraat 127 BRUSSEL 4 Uierbij ingesloten het bedrag van 20 F 2 postzegels van 3 F.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Algemeen Nieuws | 1944 | | pagina 13