nsa I970 in ons land BLZ. 4 RAAK BOERT... BRABANT 2 5S.OOO arbeidstekort LUIK, 00ST-VLAANDEREN IIS. 000 wes r- VlAMbEREN arbeids - werscHOt HENEGOUWEN UMVR(f 1 (Vervolg van Mi S) MAAR HOE ZOU DAN HET TOTAAL BEELD ER UITZIEN Antwerpen zou 4.300 ar beidskrachten meer hebben dan werkgelegenheden West-Vlaanderen 99.800 Oost-Vlaanderen 115.100 Henegouwen 96.600 Lim burg 791600; Luxemburg 13.600 en Namen 14.700. Twee provincies zouden krachten te kort hebben Brabant 255.300 en Luik 24.300. 1. Deze cijfers betekenen lozen zouden zijn in die 7 provincies met arbeids- overschotten. 1-Iet zijn vooral mensen die geen werk in eigen provincie kunnen vinden. Brussel zou duizenden mensen trekken, bij vb. (Oost- Vlaanderen en Henegou wen zouden hiervoor de eerste reservoirs» zijm. werkt worden om die pro vincies hulp te verlenen, waar de situatie kritiek ls Oost-Vlaanderen in zijn geheel. West-Vlaanderen. het oostelijk gedeelte van Antwerpen, de mijnprovin- cie Limburg en de provin cie in verval, Henegouwen. We zien nu reeds dat er maatregelen in die richting genomen worden. Voor de Borinage komen belangrij ke staatskredleten vrij en het is nodig, in het Noor den van Oost-Vlaanderen is een staalcomplex aan gekondigd en het Is nodig. even grote en grotere in spanningen gebeuren voor deze en andere probleem- Een tweede en even be langrijke noodzaak is een stevige riem te spannen rond de steeds dikker wor dende Brusselse buik, ten voordele van het ganse voordele van Brussel zelf. De verdere uitbreiding van Brussel is niet meer ver antwoord de bewoonbare oppervlakte wordt steeds kleiner en men moet steeds verder gaan wonen. Het wordt in België een toe- slinkend lijf en een groei end waterhoofd. De beste krachten worden zowel uit Wallonië als uit Vlaande ren weggezogen voor al de ze vele administratieve en industriële centrale dien sten, Het leven in veel pro vincies wordt hierdoor steeds maar moeilijker hun kop T is afgeroomd... door Brussel. En dan hebben w-e nog niet gesproken over de uit breiding van de Franstali ge Brusselse olievlek die hiermee gepaard gaat. We willen niet zo voort- boeren. Het congres Bel gië 1070 s moet voor ons een leeriss zijn. We mogen niet wachten tot het inder daad werkelijkheid wordt. We moeten het beletten. Hoe dieper we van onze si tuatie nu doordrongen zijn, hoe juister we onze toe komst kunnen aanpakken. Met de ploeg economis ten van liet Vlaams We tenschappelijk Economisch Congres hebben we geke ken in de toekomst om lie- tcr te zien hoe het nu gaat. We trekken er dc conclu- zo zagen onze reporters de E 3-weg aan de frans-belgische grens te risquons-tout De E3 weg is op papier een van de grote autowegen van Europa Ook in werkelijkheid zou het zo moeten zijn, want die E 3 (Europaweg nummer 31 verbindt een reeks industriegebieden en mische uitbouw van deze spreken. Hij loopt van in te financieren. En dat fi nancieren moet dan zijn de aanleg van brede rij stroken en de nodige over bruggingen op deze weg, maar evenzeer de verbe tering van de grensover gang. Onze foto's tonen de fa meuze Europaweg bij het binnenkomen In Bel gië Je ziet hoe breed het er is en met welk gemak er de transportwagens kunnen kruisen. Op het einde van de maand juni is er een pro- testdag langsheen de gan se rijweg van Moeskroen tot Antwerpen. Kortrijk en Gent willen een fat soenlijke verbindingsweg naar Nonrd-Frankriik pti Antwerpen heeft deze snelle verbindingsweg dringend nodig. Maar ja. Kortrijk Gent en Antwer pen zijn nog steeds geen Courtrai Gand Anvers. 't Zou dan wel rapper

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Algemeen Nieuws | 1944 | | pagina 6