D 'Haens - Meert "Huis ROGER» OVERALL OVERALL Modehuis te ALICE GRATIS GROTE PRIJSKAMP Koop goed! Koop bij onze adverteerders Liquidatie van Boeken Boekhandel De Fakkel Meen Mijnho 3sr.:. 'Jr-'iimli OCCASIE - OCCASIE In de magazijnen der schoenlabnek Gentsesleenweg, 132-134, Aalst, is er nog een partij ZOMERSCHOENEN ie koop voortkomende uit STALEN, tegen verminderde prijzen, doch eerste kwaliteit. KOMT ZIEN" TOETANG VRIJ van 8 tot 12 uur cn van 13.30 tot 17.30 uur Heren-, Dames en Kinderkleding MET GEMAK VAN BETALING de beste voorwaarden der streek ALLES ONMIDDELLIJK VERKRIJGBAAR KOOLSTRAAT. 106. AALST én mantels vindt 0 maai op één /9S9SOSSS9969SCSS9SSOSSSCO*5999999999999 O Mevrouw. 199999999999999999 Dit is een enige gelegenheid I De gekende WASMACHINE c krijgt U GRATIS en ZONDER ENIGE VERBINTENIS 8 dagen thuis op proef Kookt, wast spoelt en droogi 4 kgr linnen j in 4 minuten. J Vanaf 4.750 Fr. of 250 Fr. per maand, j Prachtmodellen naar ieders smaak Komt ze bezichtigen in de Wasmachine- fabriek Termurenlaan, 17 - 19, Erembodegem Telefoon 248.61 o O "-•00009090909909000009099990909999999990999999^9009999090 GEMEENTE ERPE ZONDAG 28 JUNI 1953 Grole Wedstrijd voor Politiehonden ingericht door de africhlersclub DE VERBROEDERING op haar terrein. SEVECOOT. 42 ERPE. Verzekerde deelname der beste honden van België. Begin :9 tot 12 en van 13 tot 18 u. Dames, Juffrouwen, Koopt geen nieuwe kleedjes of mantels, want, op Zaterdag 27 Juni. opent het «HUIS ELLY» een bijhuis te Aalst. Statiestraat. 11 - 13. Buitengewone én ongelooflijke occasies te dezer gelegen heid. Zien verplicht U tot niets. Ingang VRIJ. GEMEENTE ERPE Op Zon- en Maandag 28 en 29 Juni 1953 organiseert de Fanfare Ste-CECILIA haar alomgekende JAARLIJKSE Vlaamse KERMIS in de prachthovingen van de Heer Karei De Wolf. Dorpstraat. ERPE Allerlei attracties en vermakelijk heden staan op het programma 1 Dansgelegenheid niet amusements orkest. Zaterdagavond opening met ver schillende wedstrijden Maandagavond om 22 u. BENGAALS VUURWERK 1 Inkom gratis aan kinderen verge zeld van hun ouders. kSRsswnwswMsne -inr DAMES, JUFFROUWEN Weest ELEGANT 1 Kleedt U uitsluitend met KOS TUUM of KLEED in het wel gekende Tricots de Lux «BERN» Alleen verkrijgbaar voor Aalst en omgeving in het welgekende St-Jonsstraat, 17. AALST Laat U niet beetnemen door na maak. eist wel het gedeponneerde merk «BERN» in uw kledingstuk «BERN» pikfijiT voor in de auto. en op reis onmisbaar. «BERN» Onze prijzen voor maatwerk zijn dezelfde als die der gereed gemaak te stukken Tel. 228.46 SCHOENFABRIEK te HUUR Schrijven aan G.S. Handelsblad. HET HANDELSBLAD voor Aalst en omgeving richt ten voor- in onder de leuze Voor kwaliteitsafwerking en spoedige bediening MODERNE VERF- EN NIEUWWASSERIJ 18, Lange Zoutstr. Aalst T. 246.03 Kostuum. 3 st. gekuist en gcp. 65 f. Manshoed, gekuist en hervormd 25 I Kleed in stof. gekuist en gep. 40 De specialist v. zilverwitte cols en heraden. - ROUW IN 24 UUR GELDLENINGEN voor alle doeleinden aan de laagste Intrest. Krediet op handtekening. Hebt U 8. 10. 13. 20.000 Fr. en j nog meer nodig, zonder hypotheek en zonder levensverzekering. EEN adres ALGEMEEN ZAKEN KANTOOR. Geraardsberg. stg. 20, Erembodegem. TEL. 231-21 Wie leest hel best onze advertenties? Om de vier weken verschijnt in ons blad een vragenlijst betreffende g de vier vorige nummers. Het is i dus in uw voordeel ons blad 'e be- In het blad nummer 19 verschijnt de eerste vragenlijst. De winnaar ontvangt van ons een AANKOOPBON MET EKN WAARDE VAN 500 Fr. Deze bon mag aangeboden wor den aan een Firma naar keuze die tenminste eenmaal in ons blad ge adverteerd heeft gedurende de vier weken tellende voor onze prijskamp De uitverkoren adverteerder kan de bon bi) ons uitwisselen. Dit is het tweede nummer ellrnd :e eerste PRIJSKAMP. Ongelooflijk Sensationeel onder spotprijs SLECHTS GEDURENDE ENKELE DAGEN. AJle interessante werken. Boeken in de grootste verscheidenheid die U zullen verleiden daar er naar ie ders smaak en vooral... naar ieders beurs zijn. Een enige gelegenheid om zich voor weinig geld boeken aan te schaffen. KAARTEN en GIDSEN Michelin. Girault Gilbert, enz. A. Nichelssiraat, 11, Aalst AALST en Omstreken Pracht, levenspo sitie aangeb. aan deftige Heer beide lands talen machtig, zo mogeliik actief en on dernemend. gehuwd, als medewerker voo onze nieuwe arrondissements-uilbreidin 6.000 tot 8.000 Fr. maandelijks gewaa borgd door onze medewerking. Zich aan bieden maandag 29 dd. van 10 tot 12 u Des. de Wolfstraat, 12. AALST.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 2