KIEZINGEN TE AALST 1894 Zevende Jaargang N 344 2 centiemen net nummer Maandag 10 Dcccmkr 1894 dagblad BERICHT Se kiesing te Aalst Kronijk van den dag Dajelijkssh rueu.vs uit Gent Uit Aalst HET LAATSTE NIEUWS mB I a w xr r\ "\r n t n t at n i? m ABONNEMENTEN op allo postbureelen A -Jaar 10 fr.; 6 maand 5 Cr3 maand S fir. 50 'iTeleohoonn° •Verschijnt 7 maal aan 15 centiemen BRUSSEL, BESTUUR REDACTIE: 38, WECHELSCHESTRAAT, 36, BRUSSELJ^bUdzijde. pe,regel Voer aankondigingen en reklamen zich uitsluilelijk Ie temden tol de Sociilé Anmymc de PuMicitc Générale, Hcmgouw-laan, 80, te Brussel AANKONDIGINGEN EN REKLAMEN fr. 0,30 0,40 3de bladzijde, i fr.; 2de bladz., fr. 2 en 3,00 Oplage per dag15,000 exempl. Bruflwïj 0 December 1894. linie zich abonneer» op holLaatste Nieuws zal ous Wad van heden af kosteloos ontvan gen tot den 1° Januari I8O0. Per express, van onsen medewerker Voor de kiezing van 14 October 1.1. waren 32.640 kiezers opgekomen die samen 52.57-1 stemmen hebben uitgebracht, verdeeld als volgt tjuschen de kandidaten der verschillende lijsten. Klerikalen. Volkspartij en zakdoeken zwaaiend, onder het oorverdoo- vend geroep en gejuich van: Leve past er Done he. Tot zelfs van uit het liberaal Café Qraaf d'Eg- mont, wordt hij toegejuicht. Bert. Debadeieer 27.067 Daens 23.448 Dierck.v 26.534 Do Boeker 21.876 X. vi anióeke 25.256 De Pelsmaeker 21.373 IWoi-sie 25.493 Planckaer. 20.649 Socialisten Anseele 2G74 Luykx 2326 Sanders 2262 Spitaels 2274 Dasns en Debacker zyn dus heden in balot- teering met Van Wambeke on Woeste. Vaï. acht ure 's morgens verdringen talrijke 'kiezers malkaar voor het stadhuis. Op de groote Markt Vlugschriften en klerikale weekbladen als het Land van Aalst, de Denderbonde en de Standaard worden gratis uitgodeeld. Uit de Standaard, orgaan van Woeste, knippen wtf hot volgende Katholiek* Kisten. oeerwregt het wel 1 Uwe stern geveu aan do kandidaten der zoogezeg de Kristene Volkspartij. is samenwerken met liberalen, socialislea cu anarchisten, de hevigste vijanden van onzen II- Godsdienst. üe vrienden van pastoor Daens strooien een Vlugschrift welke wy hierna ouder titel Uit Aalst mededeelen. Dit schandalig feit heeft deD diepsten indruk to tyecg gebracht op de kiezers. Te Swttcfchcni waar do party Woeste den 14 October 1.1. 1800 6leminen meerderheid bekwam zyn zaterdag avond -1000 a 5000 kiezers opgekomen om pas toor Daens toe te juichen. Op het kasteel van M. Geuterick, genaamd het kasteel van Egmont en Hoorn, heeft de volksgezinde priester eeno meeting gegeven in open lucht. Moeten wy de openbare denkwyze golooven dan is in andere kantons van 't arrondissement de wind gekeerd in dezelfde richtingen zullon MM. Daens on De Backer met eeno verplette rende meerderheid zegepralen. L'e drukking welke allorwego wordt uitge oefend op do kiezers is oprecht schandalig. Zie ouderlingen van 't Gasthuis Worden per rytuig naar hot kiesbureel gevoerd, vergezeld van klcricale kicsdravors welke tegen heug en meug over de stemmen dezer kiezers beschikken. Een zoon welke zijn gebrekkelijk ken vader wil vergezellen wordt den toegang van het kiesbureel op hot stadhuis ontzegd en Pas toor Daens is rond 19 ure in pewojn komen protest aanteekenen tegen die onregelmatigheid. Hij zi-ter uiterst tevredui en opgetogen uit, uitdagend zelfs,om half twaalf. Ha de mis komt het volk toegestroomd uit de Kerkstraat. De groote markt is zwart van do menigtebur- gemecslor. Van Wamboke on senateur Lienart ontmoeten malkaar voor het koffiehuis d«Graaf vnn K./mont, de rendezvous der liberale kie zers. I luidruchtig worden daar de kansen voor en tegen besproken, tcrwyl M. Van Wambeke hin kend afdruipt naar den katholieken kring die zitting houdt op liet eersto verdiep, boven het pohticbureel. De K. K. is dus goed beschermd cn de kadodders moeten niot vreezen dat zy zul lon gestoord worden door de u scheurmakers gelijk zy hunne togenstrors noemen want Tniniig Gendarmen Zaterdag avond reeds aangekomen van Loke- ron eu Dendermonde houden al de wacht, mits gaders eeno bondo politiemannen en pompier s onder hot bevelhebberschap van den fanalieken popekop Depaepe. Desaangaande vernemen wy dat liet dorpje Meire waar Woesto en Van Wambeko geen honderd stemmen zullon hekomen door do gendarmerie van Gent om zoo te zoggen in staat van beleg is verklaard. l'astooor Daens komt om half twaalf over do Groote Markt.Hon- derden nieuwsgierigen, kiezers, vrouwen on kinderon begeleiden hem, met klakken, hoeden Per express van onzen medewerker om 4 u. Kenigo Incidenten Be toon van hl. Eeman, klerikale bestendi ge afgevaardigde voor den provintieraad, staat aan het stadhuis tusschen een koppel gendar men te kyken met zooveel pretentie alsof hy dienst deed als Censor generaal over het kie zerskorps. Do kwispel is pas 17 jaar oud eo heeft al zooveel hoogmoed als zyakozyn August Gent. -J. Achille Eeman, broer van den bestendigen afgevaardigde is in 't elfde bureel Gazometer- straat aan de deur gezet, omdat hy zich wilde opdringen als stemmende voor eenen onbekwa- men kiezer. Hevige woordenwisselingen hebben plaats gehad tusschen den klerikalen indringer en don voorzitter van het kiesbureel. De Vrederechter Cnllewaert schoonzoon van burgemeester Van Wambeke, is voorzitter van het boofdbureel. AU right De commandant van do pompiers in officieel kostuum-gala en met waterleerzen aan tot boven de knieën, wandelt over de Groote Markt en maakt aanstalten alsof vandaag te Aalst het schrikbewind heerschte. Op het balkon 't stadhuis, terwijl pastoor Daens op de Groote markt wordt toegejuicht, komen de py- pekoppen tevoorschijn waaronder de klerikale hoeren, Bo ie: t, Gbaeraerts, Scheer!inckx en een zwartgeroklo pator jezuïet. De officieren der krygscliool schijnen niet al tevreden over pastoor Daens omdat hy in zijne meotingen her haaldelijk gesproken heeft over de verminde ring der krijgslasten. Ware ik deze week in de kamera geweest zegde Pastoor Daens ik had met beide handen gestemd togen de toelage van 200.090 Ir. aan den graaf van Vlaanderen. Het zal heden avond S a O ure jn eer de uitslag gekend is. Hij zal per telegram aan het Laatsle Nieutos overgeseind worden. Bert, Een talrijk publiek bevindt zich ln de zaal, waar onder vele dames, alsmede de afgevaardigden der verschillende maatschappijen welke haar vaandel ter versiering der zaal hebben gezonden. Het tooneel dat de zaal aanbiedt is zeer pittoresk, want het feest wordt bij gaslicht gehouden. De heer De Kruyue-MIry. de bevoegde be stuurder van de Union des Employés, spreekt eene gloedvolle redevoering uit, waarin hij het doel der Bedienden vereen iging en dezer historiek uiteenzet. In naam van het beschermcomiteit overhandigthij het vaandel aan den vaandeldrager, den heer Fr. Delorge. Zijne rede wordt geestdriftig toegejuicht. Hij ein digt zijne aanspraak met den uitroep Leve de Koning 1 herhaald door "de gansche vergadering. De muziek speelt de brabanconr.eal de aanwezi gen staan recht, het is een oogenblik van geestdrift. Het vaandel is prachtig: het zijn de nationale driekleuren met den zwarten leeuw het draagt in gulden letteren de kenspreuk van de verecniging. Dc heer Grim, voorzitter der maatschappij, spreekt op zijne beurt eene weldoordachte redevoe ring uit, om de overheden wegens hunne aanwezig heid te bedanken, en de strekking der maatschappij (weldadigheid, broederlijkheid) uiteen te zetten. Daarna vangt een prachtig tooneelfeest san, waaraan de verdienstelijkste elementen hunne mede werking verleenen. De heer Henri Gevaert declameert de ode auDrapeau. De heeren Gauthsr en Carroul, van den Grooten Schouwburg, zingen het duo uit La Muelte de Portiei. De gekende vlaamsche kunstenares Mevr. Jeanne steven declameert Aan Gent, van Ledeberg. De heer Leon Vcrhaeghcn, talentvolle toonkunste naar, zingt eene zijner lieve romancen. De krijgsmuziek voert heerlijke stukken uit, Ziedaar een feest dat lang in de herinnering van a' de aanwezigen zal blijven en waar-.-an de inrich ters en in zonderheid onze confrater M. De Bruyne- oestuurder der Maatschappij, alle eer halen Gouverneur, burgemeester, geceraa:. Kra erbessem namen het woord om de inrichters bidanken wegens hunne vaderlandsche houding en liefdadig doel. Een cn ander over de iccidenten in de Banters De clericale Impartial spreekt van een verbond dat zou kunnen worden aangegaan, op een gegeven a oogenblik en in gegeven omstandigheden tusschen Daens helgrootste schelmstuk willen plegen dat ooit ieverst is begaan geweest I Eene vrouw hebben ze willen uitkoopen l zij heb ben haar duizend franken willen geven, kon zij den Eer weerden keer Daens in schande brengen I Deze vrouw is het feit aan 't gerecht komen ken baar maken cn thans is een rechterlijk onderzoek daarover geopend. Zooals de duivel deed met den Heiligen Antonius, aldus ook hebben zij Priester Daens willen bekoren ten einde een* eeuwige vlek op zijnen naam te prenten Zoover drijft politieke drift onbeschaamde en voor niets schrikkende huichelaars1 Achteruit de bandieten en eerdieven die zulke daden durven begaan 111 Zulke schelmstukken gaan alle menschelijkc ge- heugens(!) te boven Zulke wandaden bestaan in de geschiedenis van geene Volkeren 11 De strat uwer schandalen zal zich niet doen wach ten. Gij hebt den gezalfde des Heeren willen schenden! Gij hebt zijn heilig kleed durven bezwadderen Vreest1 Want, wat gij willen begaan hebt, is hei- ligschenderij 1 Vreest 11 Want de vloek des Heeren kleeft op allen, die heiligschtmlerij gepleegd of willen plegen hebben! !I Vreest1 Want de Almachtige God laat zulke schelm stukken niet ongestraft, en uwe straf zal zich niet laten wachten!!! Per telegram om 8 ure Kanton Geeraardsbergen Woesto 4130 Daens 4242 Van Wambeke 4280 Do Backer 4U11 Per telegram om 11 's avonds Tot hiertoe is do uttslag nog niot gekend. Het kanton Ilerzele is nog niet gekend ea dit moet over den uitslag beslissen. Per telegram om 12 ure. Zijn gekozent Pastoor Daens en Woeste. .13. Tun Wunibebc «11e reeds <lO jaar in de Ktimers zit is gevallen. Hot is een seliooue zegepraal voor de Cbristene Volkspartij cn Pastoor Daens. De Inhuldiging van hstVaandel der Bedien den Een vaderlandsch leest Heden zondag om li ure heeft de Union des Em ployés haar Eercvaandel ingehuldigd. Dit feest had een vaderlandsch karakter, en, in den huiaigen tijd zijn dergelijke plechtigheden zoo zeldzaam geworden, dat wij er wel een omstandig verslag mogen over medcdeelen. Het feest had plaats in het lokaal der Bedienden, Willem Teil, Bagatter. straat. Deze zaal was met smaak versierd door de hei Vandeputteen Desaegher. De wapens der verschillende provinciën hingen aan den wand. Op het tooneel was eene trofee ge maakt niet nationale vlaggen, waaronder dit op schrift Lr.e de Koning I Om ii ure traden de overheden binnen de lihn. de Keickhove, gouverneur van Oost-Vlaanderen. Lip pens, burgemeester, generaal Krans, Van Leo, gene raal der burgerwacht, Timmermans, majoorkomman- dant der jagers-verkenners, Van WesemaeX, oppercom- missaris, Vandooren, arrondissementscommissaris. Verbessem, provincieraadsheer en verscheidene volks vertegenwoordigers. De intrede dezer overheden wordt onthaald op geestdriftige toejuichingen. De muziek van het i' linieregiment, onder het bestuur van den heer Er. De Coninck, speelt de Arte. eldc- marrch. Muziek en kookkunst. In een adverten tie door een muziekhandelaar in een West- Pruisisch blad «jeplaatst, ter aankondiging van een door hem uitgegeven eierenpo'.ka geeft hij het volgende recept Men legt het muzielcpapier klaar om er van te Spelen,doet dan de eieren in kokend \vai°r Do Gouverneur, surgomeester, generaal. Krans eR Speejt je polka in een bedaard tempo. Is -i—"i" da "»richte« ie meR het einde van het muziekstuk geko- mendan zijn de eieren lekker half-zachtgekookt» Geeraard Mercator. Bij gelegenheid van den 3oosten veijaardag der dood van den be roemden aardrijkskundige Mercator, heeft de Stadsbibliotheek van Keulen eene tentoonstel ling ingericht die betrekking heeft op het werk waarmede Geeraard Mercator, onze landgenoot, de wereld verbaasde. Mercator werd, zooals men weet, geboren te Ru pel monde in 1512 en overleed in 1594 te Duisburg. Het gerucht is in omloop dat M. Beemaert welhaast den onbeduidenden De Burlet als kabinetshoofd zal vervangen. Vooral de koning, die een man met gezond verstand is, begint in te zien dat M. Pantalon onmogelijk aan 't hoofd van 't land mag blijven. Ware hij betaald geweest, om de kroon belache- lijk te maken, hij zou het niet beter kunnen aan boord hebben gelegd. De man zal dus eerlang wederom advokaat van 't 37c knopsgat worden M. fl.oais ('n rubier, liberale volksvertegen woordiger voor het arrondissement Thuin, is gister zaterdag overleden... M. Cambier was door eene beroerte getrof fen geweest een paar dagen na de Kam er kie zingen en sommige bladen hadden reeJs alsdan zijn overlijden aangekondigd. Onder den titel 1 ocrhzaam* deelt Voor uit ook mede dat burgemeester Buis, gedu rende de ziekte van M. André schepene van onderwijs en schoone kunsten, dit ambt ver vult. Vooruit moet dus bekennen dat we een werk- zanten burgemeester hebben. M. Buis, die tegenwoordig al de scholen be zoekt, zoude ook goed doen een ernstig onder zoek in to stellen, aangaande het aanleerenon- zer"moedertaal in al de onderwijsgestichten der stad, dat zeer veel te wenschen laat. Le «oir over den Antwerpschen Operatroep sprekende, schrijft X De bijval dien hij te Brussel bekwam zal, wij hopen het, hem aanwakkeren dikwijls alliier te Brussel op te treden. Dit is ook de wensch van iedereen, want da troep der III I. Fontaine en Kcurvels heeft alhier, in de kunstwereld, den besten indruk nagelaten. De vargrinnlngswet. Het wetsontwerp^ van MM. Féron en Lambiotte, de afschaffing der vergunningswet voorstellende en bepaling van het accijnsrecht naar de eigenlijke op brengst, zal worden voorgedragen door MM. Lorand, Hambursin,Fle.chet,Magnette, Palante katholieken en liberalen, met het doel de orde, het vaderland en het koningdom te redden, a Wij denken dat men de clericale voorstellers van zulk verbond eenvoudig wandelen zal zenden. Dat voorstel komt natuurlijk naar aanleiding van de aanvallen dersocialisten in de kamer tegenkoning- dom, enz. De waarheid is dat de clericale regeering zeer flauw is geweest in hare replieken; zij is niet op- gewassenVoor hare taak,daarvan is eenieder nu over tuigd. Wat aangaat dc redevoering van M. Anseele, zij was niets dan de herhaling van de argumenten die deze spreker dozijnen keeren heeft uiteengezet in de meetingen door de socialisten alhier ingericht. Ook naar aanleiding van de inciden in de kamer, noemt het Volk de socialisten gemeene kerels, slecht volk, landverraders. En nochtans willen de anti-socialisti sche fabriekarbeiders een verbond aangaan met de socialisten, voor de verdediging hunner belangen. Wij, die dit kalm en onpartijdig beschouwen, vindA dat minstens zonderling. I.eestliier! Wil men weten welke gevolgen de houding van Gouvernement en Provincieraad voor onze nijver heidsschool zal hebben Te beginnen van de maand Januari toekomende zal het bcstuurburcel in dc onmogelijkheid zijn het onderwijzend personeel te betalen. Gecncrlei verbe tering zal kunnen in de Nijverheidsschool worden ingevoerd. De leergangen die M. De Vijlder gaf worden niet meer gegeven, daar M. De Vijlder om gezondheidsredenen van in September zijn ontslag heeft moeten geven, en de minister halstarrig gert te voorzien in zijne vervanging. Ziedaar hoe de clericalen ons volksonderwijs m den grond willen boren 1 Eon schoon feest Gister avond had in een koffiehuis derllcuvelpoort een schoon feest plaats, ingericht door de onderoffi cieren van het ce linieregiment ter nagedachtenis var der. ongelukkigen onder-officier De Bruyne, van Blankcnberghe die te Gent in garnizoen geweest is er. die in den Congo viel als slachtoffer van zijne gehechtheid aan zijnen overste Lippens. De generaal Krausen andere militaire overheden waren aanwezig. Een groot portret van den held werd ontbloot. Ziehier het vlugschrift dat do christone volks- parly had uitgegeven en dat wy door plaats gebrek gisleren mol konden mededeelen, alhoe wel wy de zaak besproken hebben. Lees en oordcol tot welke lage middelen de doctrinaire katholieken hunne toevlucht na men Schandaal Iiiczcrs Kristeiiea .Hu is dc munt vol Z'hebben tegen den Eerweerweerdigen Priester

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1894 | | pagina 1