"Kleine Martelaars NIEUWSTIJDINGEN en Boucher. De afdeelingen zullen Dijnsdag vergaderen om het te onderzoeken ca er de lezing van toe te laten. Otmniekenrfge versterking.Uwschoon moeder komt bij u logeeren, hoor ik wanneer Wacht ge haar Ik wacht haar einde December r r r. Een merkwaardig toeval. In het Louvre te Parijs bevindtzich eene verzameling van voor werpen, die Napoleon I hebben toebehoord, o. a. ook een schrijfboek gebruikt bij de lessen in de aardrijkskunde. De laatste woorden, die de gToote Korsikaan daarin als schooljongen heeft geschreven zijn St. Helena, een klein eiland m den Atlantischen Oceaan. De tegenwoordige Keizer van Chlu. De Keizer van China, Kouangsie genaamd' it nog maar even 32 jaar oud, en slechts weinigen zijner onderdanen kennen hem van aanzien, eenvoudig omdat hij zich niet in het openbaar mag vertoonen. De oogen der menigte zijn niet waard zich op hem te richten. Zijne Iiemel- sche Majesteit heeft nog nooit een oorlogschip gezien of op een spoorwagen gezeten. Algemeen houdt men heter voor, dat de Kei zerin-weduwe eigenlijk over China regeert, als 't regeeren heeten mag. Geven en ontvaugea. 't Is zaliger te geven dan te ontvangen, en dat menige een ander zoo gaarne dat zalige gevoel gunt, is een bewijs, dat de menschen toch niet zoo zelfzuch tig zijn als sommigen ons willen doen geloo- ven. Goede manier om hoter op te lessen of In te steken. Eerst is het noodig de boter van alle andere bestanddeelen te bevrijden men waschtze dus verscheidene malen in zuiver koud water tot dat het water helder en zuiver blijve. Men kneedt nu onder eiken kilogram bo ter 30 grammen zeer fijn droog zout. Bij het in den pot leggen moet men opletten de boter zeer dicht te duwen, opdat er geene lucht kunne lusschen dringen. Wanneer de pot gevuld is legt men er eenen in azijn gedoopten linnen dock over, dien men nog met eene laag zout overdekt. Dronkonmakendgras. —Behalve hetdrink- gras van de Hollandsche kolonisten in Zuid- Afrika, is er in Myolie een andere plant, die de zelfde hoedanigheden bezit. Het is een nieuwe soort Stipa, die het eerst door een katholiek geestelijke hierheen is gebracht. Diens paarden werden bij het eten van dit gras geheel onbruik baar, door de dronkmakende eigenschappen daarvan. In Kamtchatka wordt een dergelijke plant gevonden, die zeer sterk werkt- In zuid-Dokata en in Texas vindt een groot aantal grassen met sterk bedwelmende eigen schappen, die bekend zijn als slaapgrassen. Onze goede confrater Gustave Van Zijpe derGazette zal eerstdaags in den Molièreschouw burg een zijner nieuwe werken doen opvoeren, namelijk VEchelle, een blijspel in drie bedrij- ven. M. Gustave Van Zijpe is een schrijver van grocte waarde die reeds vele zijner stukken met bijval deed opvoeren. Hopen wij dat het nieuwe werk aan de ver wachting zijner vrienden moge beantwoorden. De oude kerk vnu ÏL ken. Men is begon nen de oude kerk van Laken af te breken. Luidens eene overeenkomst gesloten tusschen de kerkfabriek en de gemeente, zal men slechts het koor behouden en doen herstellen in den eersten staat, daar dit deel eene grooto kunst waarde bezit. Rond vijftienden Januari zal men met de Werken klaar staan 1 1895 zal gebeuren en reeds in de meimaand, na den vervaldag worden in voege gebracht. De dragers van titels zullen tegen aflevering van hun schuldbrief, een nieuwen van 100 fr. ont vangen, zonder saldo. Gezien de groote vermindering van inkom sten voor de openbare gestichten, zou men niet ongenegen zijn eene bijzondere toelage als over gangsmiddel toe te kennen. Brandweer. De standregelen. door de brandweer van St. Pieters Jette aangenomen, komen bij koninklijk besluit goedgekeurd te worden. Tezelfdertijd worden benoemd: MM. Jules De Vriese, kapitein-bevelhebber Frans En gels, luitenantDr. Fr. Giele, onderluitenant. Eeu zonderlinge hoofdopsteller Wij lezen in het goed vlaamsche weekblad De Truimaar Priester Keesen wordt hoojdopstilltr van HtlVlaam- itht Volk. Zoo En pas twee weken geleden, lazen wij ergens dat de nieuwe senateur van Limburg wel prcekstoelvlaamsch kent, doch het Nederlandsch onmogelijk schrijven on opstellen kan. Het neder landsch niet machtig zijn en hoofdopsteller worden a Hit Vlaamscht Volk. ~qat dat te zamea Een Icelijke vergU->ug. Mechelen uit stappen klonk het, terwijl de trein van Brussel naar Antwerpen stopte aan genoemde statie. Een passagier 3® klasse wringt zich door de nauwe opening van het portier, stapt uit, en ziet daarna doodbedaard den trein na die zich weder in beweging heeft gesteld. Als de weder ingetreden stilte indestatie hem onaangenaam begint aan te doen, vraagthij aan iemand op het perron Ja, wat moetik hier eigenlijk doen Waar moet ge naar toe Naar Antwerpen. Dan hadt ge verder moeten gaan mét den trein, die daar wegstoomt. Jawelmaar de kerel riep Mechelen uitstappen Deze statie heet Mechelen 1 Jawel, maar ik heat ook Van Meche len Uit het tSiaatskiad van 9 December 189i Pinsiotttni. Mev. N. Leonard, St-Gillis, 234 fr. Mev, Tompson, Brussel, 761 fr. aan de weezen J, Verbist, I,! peren, 489 fr.aan do wcezen H. Neels, Brussel, 160 fr: Brugge. Het ontslag van M. J. de Schepper als griffier wordt aangenomen. Burgerlijke decoratie. M, H. Lambourg, ta Ander- lecht, kruis van i®, en M. J. Christiacns, id., kruis van 2® klas; M. P. Van Elslander, te Anderlecht A. Van Nieuwlandt. te Assche, medalie van ie klas; M. C. Moutier, te Brussel, J. Van Elstraete, te St- Gillis (Brabant) en F. Boncart, te Schaarbeek, raed. van 2e klas. IJperen. Zijn benoemd in het sapeurs-pompiers- korps M. E. Angloo als luitenant, cn M. J. Vonck als onderluitenant. Lembeke. M. H. de Tollenaere Is ontvanger der belastingen en accijnzen benoemd. Ondtnvijs. Lessines (TIeneg.ï On 'erwijz «::s voor de bev.va school. Jaarvj ïoo fr.'Aanvraag voor 16 december. De brusselscho briefwisselaar van Le Bisn Public schrijft aan dit blad dat de om zetting der rente 3 1/2 °/0 in 3 p. h, in Tf 't Is Dijnsdag 11 December, dat al onze ver- koopers de tweede aflevering zuilen aanbieden van den schoonen roman MARINO MARINELLI of de Bloednacht van Venetië Prijs per aflevering IO centiemen. Mengelwerk van 10 December 1894 55 HARTROEREND ROMAN DOOR JULES HUEA.R-'Sr Wij hangen af van den Openbaren On derstand. Ha! ik dacht het wel. En na eene langdurige stilte Komt binnen? Gij kunt eten. En zij deed hen vóór haar gaan zonder op te houden te breiden. Het was eene arme boerenwoning, maar zeer zindelijk. De meubelen blonken. Nergens stof. Over het vuur hing een groote ketel. Zij hief het deksel op. De ketel was vol aardappelen. 't Is het voedsel mijner varkens' zegde de boorin. Maar de aardappelen welke zij eten. zijn dezelfde welke wij nemen voor ons zelven. Wilt gij er ook van Ho ja, mevrouw, ho ja En hunne oogen fonkelden. En hunne lippen gingen open. Sommige zijn rot. Kiest degenen welke goed zijn. Zij gehoorzaamden, namen er eenige van. Zij waren heet. Dit deed hen lachen. De boerin sneed hun twee stukken brood voor. Zij legde een snuifje zout op den hoek der tafel,plaatste op dezelve eene kruik water een twee glazen. Verboden nadruk. Erabant RBL'SSEL. Gefopte huurhouder.Niet ver van den Kruidtuin woont er een huurhou der Slijpsteen, die peerd en rijtuig in huur geelt mits voorafgaandeljjke betaling en eene kleine Ziedaar zegde zij. Eet nu smakelijk. Zij zette zich neer,"de voeten op een bankje en breidde zonder zich schijnbaar met hen te bekommeren. Zij aten. Hoe goed smaakte hun dat! En hunne lachende oogen waarin erkentenis te lezen was bedankten de onda. Chariot vraegde haar Ho mevrouw, vermits gij zoo goed zïjt, zoudt gij ons kunnen zeggen waar wij werk zou den kunnen vinden. Ik zal u misschien werk verleenen, zegde zij. En zullen wij hier mogen blijven En zullen wij genoeg winnen om er van te leven Dit hangt van u af. Ho mevrouw, wat moeten wij doen Eet... Mijn zoon zal u dit uitleggen. Zij lieten het zich geene tweemaal zeggen. Zij hamen aardappelen uit de grooten ketel, pelden ze alhoewel zij zich de toppen der vin gers verbrandden, dopten in het zout en aten gulzig. Eindelijk, waren zij verzadigd. Warm u, zegde de boerin, het zal niet lang meer duren vooraleer mijn zoon terugko men zal. Een uur nadien, ongeveer, hoorde men stap pen kraken in de sneeuw van den hof. Daar is Jennekin, mijn zoon, zegde de oude zonder op te staan. Een jongeling trad binnen en wierp een ver wonderden blik op de twee veriatenen. Hij was 1 klein en zwak. Hij geleek wond -rvcl aan "zijne moeder. Hij kon vijf ep. twintig jaren ou.l .v borgstelling. Van Jijil tot tijd werd hy door oneerlijke personen bedrogen. Dezer dagen nog, is eenaftruggolaar mei peerd en rijtuig spoorloos verdwenen. Concert. De maatschappij Deu.sclu Liedertafel zal heden maandag, ten 8 1/2 ure, in de kleine zial der Harmonie eon Concert geven. Mev. Gauther, van Francfort, zangoros van overgroot talent, zal zich tijdens deze muzi kale plechtigheid laten hooren. Liedoren en koren zullen door do Deutsche Liedertafel gezongen worden. Van crue ladder gevallen. Zaterdag namiddag viel de glazenmaker A. Van Canten- berg, die in de Wolstraat de ruiten zijnor wo ning leuisehte, van de ladder, brak den rechter voet en bekwam zware kneuzingen aan het hoofd. Ellende. Eene arme wed. X... voorge velstraat, die hare kindoren geen voedsel moer kon geven, stool plots zondag morgend een kie ken in de midden hallen. De arme rampzalige werd oogonblikkelijk aangehouden, en naur het politie bureel gebracht. Hij wielong eva!. M. H... word gis teren op de hoogte der Oude Markt tusschon een Camion en een huurrijtuig, ingesloton, Er volg de eene botsing en II... rolde onder de wielen van den Camion. De ongelukkige werd, gevaarlijk gewond aan het hoofd, opgeuoman en weggedragen. Togen den voerman, dienle vlucht nam, doch werd ingehaald, werd proces verbaal opge maakt. Openbare vlaamsche leergangen, 17 Amigostraat. Maandag 10 Deoembcr, ten 7 1/2 ure, Gezondheidsleer door Dr Goftln. Dijnsdag tl Docomber, Werktuigkunde door M. Ho- ffaerd. Donderdag 13, werkliedenverzokeriu- gen door M. Dequëkor Vrydag 14 Duitsche taal door M. Battoux. Zaterdag 15, Geschiedenis der Gilden door A Dedockor. Cyvüstentoo istelllng. M. de minister van oorlog heoft het verzoek van den Union et Veloce club bruxellois aangaande de to gevcu concerten door de muziekkorpsen van het gar nizoen, gedurende de Cyclidtentoonsteliing in gewilligd. Deze tentoonstelling zal den 19 Januari aan staande geopend worden. Reeds heoft men het aanleggen der overdekte plaats van de Znider- laan begonnen, en het is van nu af verzekerd dat de tentoonstelling eoaon waron byval zal genieten. SflHtRBFEK. Erg verbrand'. Zaterdag avond was Mme Fr. wonende Jolly- straat, hare kamer aan 't kuischon. Mme Fr. hal eeno marmiet kokend water op eene stoel go- plaatst wanneer eensklaps zich oen snydonden gil liot hooren. Haar ljarig dochtertje bad beide handjes in het kokend vocht gestoken on werd deerlijk verb'-aud. Het arm kindje wordt te huis ver zorgd. 50Jnrig M. Dep.rtw, wo- nendo op do Gaucheret plants zal weldra zijn 50 jarig jubelfeest als barreel wachter vieren. De muziekmaatschappij Echo del'Ouest heeft hare medewerking toegezegd om de fees telijkheden te dezer gelegenheid to helpen op luisteren. Ü'T el eel bericht. De echtgenooten Wax- veiller, Paleizenstraat, 252, hebben thans offici eel het bericht ontvangen van den doxl huns zoons Antoon, gesneuveld op 18 November 1. 1. b\j de verovering van Tjalcra-Negara, in Oost- Iudiü, zooals Het Laatste Nieuws meldde naar een telegram vaa den Gouverneur-Generaal. 1 M04.BSÜBKEM. Laffe aanval. Karei O.., die de benoodigheden bezorgt voor den vlaamschen schouwburg, werd vrijdag nacht, na de vortooning van c do Vliegende Hollander in do Van der Maelenstraat aange rand door drie kerels welke hem ten gronde wierpen, duchtig afsloegen on zynen geldbeugel, die gelukklglyk weinig geld bevatte afnamen. De aangerande hooft eene klacht neèrgelogd. El Ui.— Dvna \ieta 'nsiagen. Proces.— 'agolkowsky, Broich, Muller, Bach, Wostkamp, '.Vossen, Wilke, Verbist, Jooris, Berg, Arnold, Leblanc, Schlebach, vrouw Sehlebach. Cornells- sen en Vliegen werden verzonden vóór het assi senhof van Luik, dat op 14 Januari a. s. zal ge opend worden. Eene kardoes waarvan de lont brandde, werd in don nacht van 5 dezer over den muur geworpen van een huis der Vledermuisstraat. De kardoes is niet ontploft. Een ondorzoek werd ingesteld. C1I.ASTME.Kind levend verbrand. Terwijl vrouw. Dubois groenten ging halen,, speelde haar 3jarig kindje met vuur. Het stond weldra ganscb in brand. Op bet noodgeroep van don kloine, schoot do moeder toe, doch te laat. Het knaapje stierf in de yselijksto pijnen. Zijne zwarte oogen, zeer schitterend, gaven evenals degene der moeder eeae soort van on rust te kennen. De moeder en de zoon begonnen spoedig met elkander te spreken in eene taal welke Chariot en Bertine niet verstonden. Eenige uitdrukkin gen enkelijk herinnerden hun woorden welke zij reeds gehoord hadden te Saint-Remy. Maar zij konden de beteekenis der volzinnen niet vatten. Dan kwam Jennekin tot hen. Wilt gij werken? Ho jaho jamijnheer. Het zal hard zijn... zeer hard Wij zijn kloek... Goed. Wij zullen zien. Wat zullen wij moeten doen, mijnheer zegde Bertine. De man glimlachte. Ik zal u dit zeggen, doch rust vandaag uit. Morgen zullen wij eetje reis doen. Gij zult mij vergezellen cn ik zal u'uitleggen wat ikvan u verwacht. De boerin bereidde een bed in de keuken voor Chariot en een ander voor Bertine in een cabinet waar zij sliep. iLar zult gij goed liggen, mijne kleine. Gij ziet... Ik ben niet beter gelogeerd dan gij. Wij zijn niet rijk. lïo I mevronw wij zullen nooit zoo goed slegen hebben. Do familie Jennekin was niet rijk, inderdaad, 1 Chariot en Bertine, alvorens zich te 3lapen te leggen, vraagden zich af welk geheimzinni; rk v hen bestemd was. Ma - ij waren te jong om niet lichtzinnig Antwerpen HOOGWATER. - 10 Dec., voorin. 1.26; na- mid. 1.53. 11 Dec., voorm. 2.18, nam. 2. Ali'J'lv'EilïS'iJ.'ïi. Van onzen correspondent: Nog th brand in kit vtrnismagazijh dir Bwgirhoutscht- straat. De eigenaar noemt zicji M. Principe. Lena vrouw W® Van Hoof welke aan den achter kant van het magazijn woont was bij het zicht der ramp in bezwijming gevallen. Toen de vrouw tot het bewast zijn kwam was haar geld verdwenen. De oorzaak inden brand is nog niet gekend. Volgens een Antwerpsen clericaal blad La Mitro~ fole zou de brand om 7 ure reeds begonnen zijn. Op dit uur was het vuur reeds uitgedoofd en verscheen Hit Laatst1 Niiutvs met een verslag over het gebeurde. BSet pnrkel heeft zich nogmaals naar West- malle begeven ten einde het onderzoek voort ta zetten aangaande den diefstal ten nadesle der trap pisten alsook de brandstichting aldaar gepleegd. Twee kerels van dit misdrijf verdacht worden opge zocht. Er hoerseht veel mist op de Schelde. De st. Ousel die te Walsoorden hierdoor den nacht van woensdag op donderdag gestrand was is zaterdag vlot gekomen en heeft do reis tot Antwerpen kunnen voortzetten. De eng. st. Coomassit is voorbij Lados gevaren van Congo naar Antwerpen. fiA'erkongevu! —De werkman Alois Van Gysel, 48 jaar wonende Godefrieduskaai, werkte zaterdag avond op do stoomer IUala, op n" 5g Noord- kaai van het Lcfebvrcdok gemeerd. Door het vallen eener katrol werd Van Gysel zeer ernstig aan het hoofd gewond en na in het verbandhuis verzorgd to zijn naar Stuyvenberggasthuis overgebracht. IMefsSul aan ii©dokken.De policic heeft zaterdag avond zekeren Frans W.., wegens diefstal van vier ledige vaten aangehouden. W., een oud veroordeelde, is ter beschikking.van den procureur des konings opgesloten. Een behendige robbcranr. Zaterdag avond, rond 8 1/2 ure, kwam een duitscher in het magazijn der wed. Ooms, Klapdorp, 39. De vreem deling vroeg om een uurwerk te koopen en mevr. Ooms toonde er hem verschillige. Na geruimeu tijd gezocht te hebben vertrok de duitscher zonder iets te koopen en het was slechts later dat mevr. Ooms bestatigde dat de behendige schurk een uurwerk ter. waarde van i5o fr. geschaveeld had. Eene klacht is bij de policie ingediend die in bezit is der persoons beschrijving van den schurk. Oproep van Help IJ ïelve. In voor uitzicht van den strijd welke wij zullen te leveren hebben in de aanstaande gemeentekiezing, denken wij het noodig een krachtige propaganda te moeten inrichten. Dientengevolge heeft het Middenkomileit van Htlp U Ztlvi het gedacht opgevat een oproep te doen aan de verschillende liberale maatschap; ijen ten •einde een gezamentlijk coiniteit tot stand te brengen om denoodige propaganda te kunnen uitvoeren. Ten dien einde verzoeken wij Ued. onze vergade- ng te willen bijwonen op Vrijdag 14 dezer, ten 8 1/2 ure 's avonds, in ons lokaal Help 11 Zilrt, Sehol- destraat, 72. Eene klacht. M. L.lid van de gewezen muzikale commissie der Tentoonstelling, ontving gisteren op de Beurs een oxprossbrief inhoudonda, eene decoratie van Venezuela.... iu karton. Er werd hartelijk om deze klucht gelachen, zelfs door dengene die er de held van was. ÏT (ta^Mpclou. lit Augustus 11. werden ia Zij sliepen gerust. 's Morgens, bij het krieken van den dag, maakte de boerin hen wakker. Kle dt u aan, zegde zij. Zij spoedden zich. Wanneer zij gereed waren, diende zij hun eenen pot zwarten koffie op ge mengd met bitterpeën, en sneed hun twee klompen brood voor. Ziedaar uw ontbijt. En gaan wij thans werken, mevrouw vraagde Chariot. Ja, vandaag reeds. Jennekin trad binnen. Hij hield een dikken wandelstok in de hand en droeg groote Iaarzen.Was hij niet zeer kloek hij scheen van een anderen kant zeer vlug en behendig. Een lederen band omgordde zijn blauwen kiel, het kleedsel van de bevolking in het Noorden. Komt 1 sprak hij. Zij gehoorzaamden. Wanneer zij in het bosch waren, na een honderdtal meters gegaan te hebben, liet Jen nekin een scherp gefluit hooren, dat op eeno zeer eigenaardige wijze uitstierf. Bijna terzelfder tijd verscheen uit het struik gewas een langharige, grijze hond. Hij grolde, wanneer hij Bertine en Chariot bemerkte en hield zich op afstand. Jennekin riep hem, en terwijl hij hem da jonge lieden deed naderen, hij hem Iiunn»' streelingen te ontvangen. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1894 | | pagina 2