Drama's der Liefde MARINO MARIÜELLI den omtrek der statie alhier biljarts in beslag geno men. gezegd spel van Ravachol, van Siam, enz. Sedert dien ti)d, we'd eeue zaal van het justiciepa- Jeis in biljartzaal herschapen. Nu en dan werden er proefnemingen gedaan. Het onderzoek dezer zaak is thans geëindigd. Zij zal op 12 Februari a. s. voor de rechtbank worden opgeroepen. Zie de aankondiging De Koornbloem, 4e bladz. Vnreeniptde Arienden der 5= wijk zal met de medewerking der a Morgendstar een groot lief- dadigheidsconcert geven, voor de wed. Karei Ver nietten met hare elf minderjarige kinderen, bestaan de uit het beroemd drama De armen van Parijs, te geven in den schouwburg Thalia, op dinsdag 11 December 1894. Anugnande den brand in de Borgerhout- straat n. 11 bij M. Ed. Principe, visscher, wordt ons nog gemeld Het gebouw vaD voren, het grootste gedeelte van de koopwaren inhoudende is gansch met zijnen inhoud'vemietigtL Het achtergebouw, terpentijn en eeue kleine hoeveelheid-naphte bevattende, is be veiligd gebleven De brand is begonnen rond half vijf en was een weinig na 5 uren reeds gebluscht door onze wakkere ~*nniors. Jles is verzekerd door de Maatschappij Seca- ritas als De gebouwen voor fr. i5,oöO! de koopwaren TxS.ooo Te ramen fr. 40.000. ooruilslrcvende Albert Grlsnr tanfn- reiininat>i'iiappi j Buiten de muzikale wande lingen in de stad zullen 3 bals plaats hebben, 1 kerst- bai cu 2 gemaskerde en ongemaskerde bals, op 19 Januari en 23 Februari verders Concerten met Voor- irackt waarop de beste zangers en zangeressen zullen te hooren zijn en goede sprekers het woord zullen voeren. Kerstbal zaterdag, i5 December in de raai Mobile, Kloosterstraat. Een puik orkest zal de nieuwste dan sen uitvoeren. Ten einde het feest zoo aantrekkelijk mogelijk te maken zal tijdens de poos een prachtige Kerstboom verlot worden. Als bijzondere prijs dient vermeld een zeer schoon Kempisch varken geschonken door den heer John Dicrckxsens, feestbestuurdor. In de 4« wijk iseene tombola gesticht ten voordeelc van het Kleedingswerk der leerlingen van Antwer- pen's Gemeentescholen, welker opbrengst dient om die behoeftige kinderen te voorzien van de noodige klceding. Deze knappe maatschappij won in November 116 nieuwe leden bij en telt thans 776 leden, waaronder een uitsluitend muziekkorps van 60 muziekanten. BEIEOST. Eene vrouw van het gehucht Ho- rendonck (Esschen), was onlangs tot 6 maanden ge vangenis veroordeeld, wegens mishandelingen op hare kinderen geploegd. Een aanhoudingsmandaat werd tegen haar uitgeveerdigdmaar toen de politie zich naar hare woning begaf om baar aan te houden, vertelde haar echtgenoot, dat zij de echtelijke woning verlaten had in gezelschap van eenen hollandschen deserteur en tweeharer kinderen. De man had zooveel spijt niet van zijne vrouw als wel van het geld en ander klein gerief, dat zij mee genomen had. Donderdag nu moest de veldwachter Rosé van Esschcn voor dienstzaken naar Brecht. Daar ontmoette hij bovenbedoelde vrouw en hield ze seffens aan. Zij werd voorloopig te Brecht opgeslo ten, om later naar Antwerpen vervoerd te worden. De deserteur had zijne gezellin verlaten, maar men denkt op zijn spoor te zijn. MECMEB.EA'. - Diefstal. In de Schoutte- «traat, in het kranske van kanunnik De Docker zijn vrijdag nacht stoutmoedige schelmen binnen gebro ken en hebben er verscheidene voorwerpen van waarde geroofd. Een ernstig onderzoek is geopend. De politie is op het spoor der daders. E23'ih ST-op-don-KE RG. - Verpletterd. - Op het grondgebied van Hallacr vond men, langs den ijzeren weg, een zeventigjarigen man, B. Campagne. Hij had aan het hoofd eene zware wonde, door de locomotief van den eersten koopwarentreir gens veroorzaakt. Men weetniet hoe de ongelukkige op de baan versukkelde. Hij is in stervensgevaar naar het gasthuis van Heyst-op-den-Berg gebracht. KÏ'ÜERSEE. Het 10 jarig jongentje, dat zaterdag laatst zoo vreesclijk door den tram het been vermorzeld werd, is dinsdag ten gevolge zijner den, in het gasthuis van Mechelen overleden. EEE2R. Donderdag, om 5 ure 's avonds, werd het alarm gegeven dat er brand ontstaan w£ der huizen, genaamd den HoIIenblok, buiten de Léu- vcnsche poort. De policie is er dadelijk naartoe ge sneld met de pompiers en de brandspuiten. Maar daar dit huis in de nabijheid is van het fort, waar de kanuoniers liggen, hadden dezo reeds al hun mogelijke gedaan met hunne brandspuiten en r.itt- togenstaande dit alles, is het huis ten gronde afge brand. De brandspuiten van do stad nebben niet moeten werken. Het huis was maar licht gebouwd. De schade beloopt tot ongeveer 2000 fr. Vraagt aanstaande Dijnsdag ix December, nan al onze verkoopers de 2e aflevering van OF DE WREEDE BLOEDNACHT VAN VENET1E door J. Dendersone, met schoone platen door onze beste teekenaars. Wekelijks ééne aflevering aan IO centiemen Oost-Ylaaudarjn GE.AT. Vaa onzen correspondent. Vreesetijk ongchh. Een klein kind, wonende Apos- telhuizea, was door zijne moeder alleen te huis ge laten. Het kind nam eene flesch, waarin zich naphte bevond en dronk er eene teug van. Men ziet van hier wat de gevolgen waren het kind rolde zich op den grond van de pijnen en toen er hulp opdaagde was het kind, dat herige pijnen leed, eenige oogen- blikken nadien een lijk. Wanneer zullen de ouders toch voorzichtiger wezen van kleine kinderen alleen te huis te laten en doodehjke vochten of andere gevaarlijke stoffen in hun bereik te stellen. Dc overtredingen der Liesv.et. De overtredingen vastgesteld voor de kiezingen van 14 October, beloopen tot rond de 800. Een onderzoek werd ingesteld en bevonden dat het getal overtredingen, maar wezenlijk tot 5o beloopt. De overige 750 hebben aanneemlijk verontschuldi gingen kunnen inbrengen. Men heeft eerst de klach ten aanhoord der personen, die niet geweest stem men zijn, daar waar zij moesten stommen. Een zeker getal personen, zijn sinds de uitdeeiing der bijeenroepingsbrieven overleden. In alle geval zullen maar een vijftigtal personen voor den vrederechter gedagvaard worden. Bfiel breken der spiegelruiten. Wij hebben gemeld dat twee landloopers, bij den heer Eerens, Koestraat, twee groote spiegelruiten, Vrij dag avond, rond 10 1/2 ure, hebben uitgeslagen. De bewoners die nog niet slapen waren, verschrikten zoo zeer, dat zij naar de achterplaats liepen den kende dat er eene ontploffing van gaz of dynamiet plaats had. Het was slechts eenige oogecblikken later, toen zij niets meer hoorden, dat zij kwamen wat er gebeurd was. is niet alleen schade aangericht door hot bre ken der spiegelruiten, maar ook do koopwaar, die voor de tribune lag, is beschadigd, Iets bijzonders De spiegelruiten ware:, smds een aar niet meer verzekerd. Werkbeurs. Wekelijksch bullotijn van 3o November tot 6 December. Vrageu de patroons timmermans i3kleermaker 1bakker 1verschil- lige 49. Mannen 19 vrouwen en leerjongans 45 Aanbiedingen der werklieden Metsers 2 koet sier 1timmerman 1verschilligo 34. Mannen 20 wen en leerjongens iS. Tombola der Bilecrinnficrs - Zlekc.n- beurs, gevestigd in den Cafécla Comma cc. Doze week zijnde volgende prijzen ontvangen Van don Felix Grotkai eenen prachtigen bloemenkorfvan de maatschappij der timmermans eeno garnituur, eene kas cigaren en eenen bloempot van eenen onge noemde alsook van Z. M. de Koning 5o fr. Ble Vlaamscho Qiiozersboad, die kleri kale kiesmachien, die hier tijdeus do kiczing oena rol wilde spelen, zeggende de belangen der kleinhande laars te willen verdedigen, zal zondag, 16 december, feest vieren. Volgens loffelijke gewoonte zal het foest bestaan in eene mis en daarna eene smulpartij. Bij de klcri- kalen wordt er sinds de kiezingen van niets gespro ken dan van feesten en smulpartijen. Van de belan gen der burgers en boeren, die zij gingen vordedi- gen is er geen spraak meer, dat is goed vóór de kiezing. Onze ministers Er is hier te Gent in de maatschappijen, koffiehuizen en openbare verga derplaatsen, van niets anders spraak dan van de ongelooflijke flauwe houding van het ministerie tij dens de discussie over de dotatie. Geen enkel der ministers is op de hoogte der taak, die zij tc verdedi gen hebben, want nooit hoorde men armzaliger ver dediging van den koning en koningdom. Minister Pantalon dacht alles gezegd te hebben met te roe pen Leve de Koning I en dit was juist het middel om eene tegen-betooging uit te lokken. Aan de beraadslagingen die plaats hebben ziet wat mannen er aan "t hoofd van !t beriunr van het land zijnen hoeveel nulliteiten erin de meerder heid zetelen. De Koning zou wel doen aan zijne ministers-te zeggen Als gij niet beter de belangen van 'het land in het koningdom kunt verdedigen, geeft mij portefeuilles en trekt er van onder, ik zal andere nen met die taak gelasten. En dc klerikale werkman--kandidaten, waar zitten die Het was nu het oogenblik om aan de socialisten te antwoorden. Maar zij zouden er hunne dood van halen, den mond te openen. Stoute diefstal. Donderdag avond, rond - is een onzer stadgenooten, M. Einiel Wuil- laume, vertegenwoordiger van het huis L. De Porre- Delmotte, onzer stad, het slachtoffer geweest van eenen stouten diefstal Hij had den tram genomen aan de Noordstatie te Brussel, voor de Zuiderstatie. Daar er veel volk in den tram was, had hij zijnen reiszak met stalen, op de plate-forme laten staan. Van het stilstaan van den tram gebruik makende, had een stoute dief, zich meester gemaakt van den reiszak en liep er mede weg. Een heer, die zich op de plate-forme bevond, verwittigde M. Wuillaume, die den dief achterna liep, hem vastgreep, dwong zijnen reiszak terug te geven en hem naar het poli- ciebureel wilde brengen. Onder weg ontsnapte de dief uit de handen van den heer Wuillaume. Deze gaf zijnen reiszak aan eenen commissionna- 5 en gelukte er in den kerel op nieuw vast te grij pen en met behulp van eenige andere personen, naar het policio-bureel te brengen, waar proces verbaal tegen den dief werd opgemaakt, die werd opgesloten. Kring Zonder .An am. Gewone onder standen van 6 december 193 fr. in geld 220 kilos brood5400 kilos kolen4 beddingen5 sargicn; 27 kilos vleesrh. Totale waarde, fr. 469,10. Aaehtverblljver». Van 1 tot 8 december, zijn nachtverblijven verleend aan 3go mannen, 12 rouwen en 12 kinderen, waaronder 35 Franschen, Engelschen, 1 Duitscher, 4 Hollanders en 4 Zwit sers. Xlerkten. Het college van burgemeester en schepenen, brengt ter kennis van de belangheb benden, dat er 53 plaatsen op de merkt, voor nieuwe koopwaren, mct.i Januari 1895, zullen openvallen. De aanbieding* voor die plaatsen moeten voor 22 December aan het schepen-collegie schriftelijk over handigd worden. De duur voor het bezetten der plaatsen is tot 3i December 1895. Zich te bevrngen voor de voorwaarden en instel- prijs op het ic bureel tenstadhuize. Eene verwikkelde kwestie van sebrlj- versrecht. Het Nederlandsch tooneel kondigde voor heden zondag, eene vertooning aan van een drama van den heer Block De zoon die zijn vader onthoojt. Voor dat stuk, dat sinds langen tijd ge schreven werd, is in den tijd door wijlen Karei Miry muziek gemaakt, dat schijnt veiloren te zijn. In alle geval werd op den plakbrief aangekondigd, dat het stuk zou gespeeld worden met muziek van Oscar Koels. Zaterdag namiddag werd M. Block, de schrijver van het stuk en M. Vanden Kieboom, bestuurder het Nederlandsch tooneel bij den prokureur des konings ontboden, waar zij vernamen dat M. Gallet, agent van het schrijversrerht, in naam van Mev. Miry verbod legde het stuk te spelen met ander mu ziek dan dat van M. Miry. De verweordere hadden schoon ln te brengen dat zij het muziek niet bezaten en dat men tot op het lsatste oogenblik gewacht had om dat verbod te doen, dit hielp niet. De agent hield zijn recht staande. De bestuurderen do schrijver van het stuk hebben alsdan beslist het stuk, zonder muziek op te voeren. Dat deze kwestie zeer besproken werd, vooral door de gewone bezoekers van den schouwburg, kan men denken. Men is het algemeen eens om te zeggen dat de agent dat verbod vroeger had kunnen doen, om alzoo de bestuurder, in het voorkomende geval, toe te laten het zij zich in regel te stellen, het zij een ander stuk te nemen. Aangeslagen voorworpen. Er zijn niet .in dan 78 verschillige voorwerpen vrijdag door de politie aangeslagen, in een huis op de wijk van het Itabot, welke voorwerpen men veronderstelt van diefstal voort te komen. Al de voorwerpen zijn nieuw. Daaronder bevinden zich 12 couverts in ruolz een likcurservies drie paar vazen in aardewerk 3 standbeeldekens, in metaal 5 beeldekens in porce- lein rookgoriefin wit metaalzouten pepervat in metaal 3 garnituren, uit drie stukken bestaande, in aardewerk, een album in leder een revolver, verder regenscherm, kleedtren enz. enz. De personen die voorwerpen ontstolen zijn kun- Mengelwerk van 10 December 1894. IDE BEROEMD HEDEND.VAGSCH ROMAN DOOB CS-- TYT-A-HLID A.G-TXË- M. de la Batière, als oude zeeman, kon moeie lijk langen tijd terzelfder plaats verblijven. Nauwelijks waren de damen gezeten of hij kondigde aan dat hij eene wandeling ging maken naar den vuurbaak,ten einde er den vol- enden dag zijne vrouw en dochter heen te rengen. Hij was nauwelijks sedert een kwaart uurs vertrokken aio Regina en hare moeder eene jonge blonde dame zagen aankomen, gevolgd van eene groote welgebouwde vrouw die gekleed was als de bewoners der streek. Zij namen plaats in eene tent op weinigen afstand van de hare geplant. Een man volgde de vrouwen op een vijftigtal pa.:sen en droeg op den arm een grooten shalw. De jongeling bleef staan aan den ingang der tent en hief de oogen op in de richting der nieu we tent die hij den vorigen dag daar niet had gezien. Hij deed een nieuwsgierig gebaar. Mevrouwen de la Batière en Yveling konden VSRBODBN NADRUK ook moeielijk hunne verrassing verbergen. Zij stonden op daar zij zagen dat de aange komene tot haar kwam. M. de la Roche Mevrouwen... Gij hier?... Sinds wanneer Sedert gister... Waar staptet ge af? In het Hotel des Etrangers. Ah zooEen goed hotel. Ik~" hoorde er veel goeds van. En gij, waar verblij ft gij M. de la Roche strekte den linkerarm uit en zegde - Ik huurde eene kleine villa niet verre van hier. - Eene villa?... Gij zijt hier dus met eenige vrienden gekomen Neen', ik ben... Hendrik zag er verlegen uit... Hij werd bijna rood. - Ik ben getrouwd... zegde hij met een glim lach. Getrouwd... Gij... Wij wisten daar niets van... Oh I dit is ook zoo rap gegaan, op eene ongelooflijke vlugge wijze. Ik werd bij het sterfbed van een ouden oom geroepen, die nu overleden is, ik liet ir.ij beko ren door de lieflijkheid, de beminnelijkheid... ik ,'ir.g haast zeggen het ongeluk van mijn nichtje Jat ge daar komt te zien... Ah zegden de twee dair.en. Dit antwoord vertolkte hu .r.c verwender; hun medelijden, hunne goeJkeurir.g. En Paul vroeg Hendrik die zich nu rijn gemak gevoelde. Niet een van beide vrouwen antwoordde. Zij hadden zich neergezet en verbleekten. Is hij niet met u Hoe kunt gij ons dergelijke vraag doen stamelde de moeder. Is die niet natuurlijk?... Doch wat komt over, mevrouwen Gij weet dus niets Hoe zou ik het weten Toen ik huis waarts keerde van de bruiloft vond ik ten mij nent een telegram die mij hoogdringend naar Vendée riep... Ik bracht aldaar twee maanden door, gescheiden van de wereld, zonder van iemand nieuws te ontvangen. Laast gij gcene nieuwsbladen? Men ontvinger slechts plaatselijke nieuws bladen en ik had den moed niet die te openen. Zegt mij wat is er gebeurd De arme moeder keek hare dochter aan. Regina bleef steeds bleek en hield de lippen gesloten. Eindelijk hief zij, kalm, het hoofd op en voor aleer hare moeder geantwoord had, zegde zij tot den vriend van haren echtgenoot Een schrikkelijk drama heeft den avond onzer bruiloft plaats gehad. Paul is door een aanval van waanzin aange- grepen en heeft mij een dols teek toegebracht. Hendrik de la Roche verbleekt op zijne beurt en kon bijna zijr.c ooren niet gelooven, Paulriep hij uit. En onmiddellijk voegde hij er bij Z:;t ge v zeker dat hij het zij. Wie y kef "\1 .1 N-ben In 1 Poch Paul zin- nsloos... Oolijk voor. IWoretmnefii.) nen die gaan zien in het kabinet van den heer on der-;, c'isrecbter De Bast. Het is eer. geheel magazijn. (l'EA'EI.<E. Aanranding. Donderdag Degaf Thriphon Van Hove, leerjongen bij den heer Cal- lens. kleermaker, zich omstreeks zes ure 's avonds naar het hospitaal Louise, waar hij als weesjongen inwoont. Tusschen de woning van den hovenier De Steur en voornoemd gesticht werd de jongeling door twee onbekenden, waaronder een met langen zwarte baard vastgegrepen. Da schurken ontnamen Van Hove zijnen zakdork en bonden bom dien voor den mond. Zijne zakken werden doorzocht, doch, geen buit rndende, wierpen de boosdoeners bun slachtoffer, ioor schrik en aandoening gansch buiten kennis, ia ene nabijgelegene gracht. De arme jongeling gelukte er eindelijk in geheel ontsteld het hcspitaai to bereiken, waar hem de eer- sta zorgen werden toegediend. Men is algemeen van gevoelen dat de aanranders zich van slachtoffer vergist hebben. Dienzelfden, dag immers, was zekere Franquet, insgelijks inwoner van het godshuis, naar Nazareth, een erfdeel gaan ontvangen. Gelukkig was hij reeds '1 avond, hetgeen de kwaddoeners wellicht niet wisten, te huis gekomen. De policiè doet naarstige opzoekingen. AEJXKT. Een boomsnoeier onzer gemeento had zich donderdag naar Zeveren begeven, om er boomen te snoeien. De man was reeds bejaard ea ed aan eene ongeneesbare ziekte. Op eenen boom zittende, is hij schielijk gestorven.' Zijn lijk is ten grond# gevallen en men heeft er niet de minste verwonding aan vastgesteld. $T-$f KOEAAS. Diefstal met inbraak.Eer gisteren nacht, zijn er te Nieuwkerken (Waas), bij M. Van Rossem-Van Brussel, kruidenier en hande laar in ellegoederen, nabij de kerk, dieven inge- Zij zijn langs achter door eene haag gekomen, braken het slot der achterdeur, waarvar. de ketting hen weerhield binnen te dringen en zaagden einde lijk een stuk uit de deur. Eerst hadden zij aan een achterplaatsken, tegen de woning gebouwd, een glas nitgestoeten. maar ziende, dat dit gcene gemeenschap met het binnen huis had, moesten zij zich bepalen met langs do achterdeur in te breken, In den winkel stolen zij vele voorwerpen, In de eetzaal hebben zij feestmaal gehouden, flesschen werden op de tafel gevonden m#t stukken kaas. Bij het verlaten van het huis hebben zij de petrool- lamp laten vallen; 's anderendaags vond men de stukken. Gelukkiglijk dat de lamp op eenen steenen vloer viel, anders konditnog een ergen brand veroorzaakt hebben. Ook hebben zij, waarschijnlijk verschrikt door den val der lamp, een pak kinderkleêren laten liggen ie zij uit eene kas gehaald en bijeen gebonden had den. De weerde van hetgeeh er gestolen is, wordt ge schat op ruim 5oo fr. 1LOKEE55LV Brand.Op de wijk Staakte, is een vlasmagazijn afgebrand, toebehoorende aan Domien Van Driessche. De schade bedraagt verschillige honderden franks en is, zegt men, niet door verzekering gedekt. Diefstal. Onbekend geblevcn^chelmen hebben bij F. De Troch, in de Zeiestraat, eene ruit uit het winkelraam gesneden, en zijn op den loop gegaan met eenen aanzienlijken klomp boter. Het schelmstuk is er tc erger omdat da bestolen® een arm mensch is. Wilt ge op 't woord b -diend worden;a!s ge gord afl verwerk of Itorlotriöu te koopen hebt ga naar den eonriwlnfcel, BRMIGSTBSAAT, «3. AiVrWBiBÏPE.y Nieuwste modellen, matige prijzen, goud- en zilverwerk wordt er met goud en zilver gerepareerd en voor de repartiën van horlo- gien blijft men i jaar waarborg. <007. West-Vlaanderen BÊ!LAIIMEiliREK«S38E. De werken tol het verplaatsen van don buurtspoorweg van Dlankenberghe-Ooslende worden ieverig voort- gezeteene vertakking is reeds nabij do haven aangebracht, leidende achter de vischmijn voor liet nieuw weslkwariier bijzondere treinou hebben eeno groote hoeveelheid materieel en koolgruis van Oostende paar hier overgebracht. Hebt ge een goe ien bril noodig, ga naar de 12 Maandenstraat, 9, (Beurs) Antwerpen. Liimuurg TOÜGEI1EH. Het saucissenproces duurt nog altijd voort te Hasselt. Vrijdag zijn rond de 30 getuigen ter ontlasting verhoord geworden door do rechtbank. Ike politie gaat voort met procesverbaal op te slellen tegen de personen die zich na half een in eene herberg la en pakken, 't Is een echte klopjachtvan het sladlmis naar den Monopole, van daar naar den Congo. Wordt er ook spectie gemaakt aan de poorten en in zekere wijken en straten Te Elasselt moet een nieuwe alheurem- prefekt genoemd worden, 'f Schijnt dal on,;9 bazen van Brussel tot dit ambt een I.uxembur- lgcr gaan benoemen, die geen krisleiyk woord Nederlandsch kent. Pat kunnen we niet gel00- 'von. vooraleer we't zien. We welen wei dat 0.v Regeerders tot alles bekwaam zijn, zoifs lol het benoemen van "Waalsche belaetingont- j vangers in onze dorpen, wanneer het er op aan- I.komt den Vlaming te foppen, doch dal i- 011 do verwaandheid zoover drijven zal eenen Waal to benoemen die in 't hartjo van Limburg met Vlanmsehe ouders moet kunnen omgaan, dat loch gelooven we niet. Er is nochtans een Ylaauische Kandidaat, Heer Kleyntjens, leeraar van Nedeilandsche taal aan 'l Alkeuo.vum van Brussel, kaudidaal door do Vlamingen ondersteund. Zal De Burlet die domhoid begaan Buitenland Grijsaard.* vermoord De echtgenooten Konorat, 70 jaar oud, weDbé een landhuis bewoonden to Draguignan iFrank-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1894 | | pagina 3