Gered AAN ONZE TROUWE LEZERS WLI®ÏÏtSaÜ N BORSTPILLEN VAN F, VERGAUWÉN 50 Plaatsen NT DE BSEY 0P0POEDER Wanhoopt niet? ^mwiiiwEr Dames, Jufvrouwen VOLKSTHEE Dr VELSOR Verhuiswagens 4,50 per uur Kinderbegrafenissen AA» 9 fr. BON GÉNIE de Publicité Générale Vervaardigen van adresbanden NT DEGnEUE l'rnpfl dn beschuit «1 dc peperkoek Anl De goede oude remediën zijn altijd de beste. De goede oude remediën zijn altijd de beste. De Verg-auwen's Pastillen si se rijk) worden met bijlslagen vermoord. JDe moordenaar is nog niet gekend. Diefstal was de drijfveer der misdaad, want alle meu belen waren opengebroken. Botsing vna treinen in Ierland Op de lyn Collomoy te Cluremorris snelde oen trein,mot ballast geladen en waarop zich tevens 40 werklieden bevonden, op een anderen trein, ook met ballast geladen. 22 werklieden zyn erg gekwetsttwee zul len bunne wonden niet overleven. Lyk In een koffer Te Chicago ontdekte men in een koffer het lyk van een inwoner der stad, verminkt en met messtoken doorkorven. De moordenaar wilde doen geloovun dat het koffer uit den vreemde kwam, want bjj had er den schyn aan gegeven alsof het uit oene andere streek word opgezon den. Eene cycloon op de Axoron-cllanden Op het eiland St-Michei, een der Azo ren-eilan den, heeft eone cycloon de haven overstroomd. Twee schepen zonkendrie menschen verdron ken. Dabbde ter dood veroordeeling De twee Algerianen, Mahomed-Kassa on Ali- Ben Saïd werden door het assisenhof van Con stantino (Algeria) ter dood veroordeeld. In de maand Juni vermoordden zy zekeren Jan Marius, om hem het geld, dat bestemd was Om zyne werkliedeo te betalen, te ontrooven. Ee*e slechting in Afrika 200 Maehobtérs. welke naar de goudmyner trokken, werden door de troepen van Gungun- hana aangevallen en gedood, met uitzondering van drie. Schrikkelijk ongeluk ia Beleren In eino hoeve van Seidmar, by Pockhoim, had een knecht een doek geworpen om liet hoofd Tan den stier welke men ging dooden. t Op het oogenblik dat de doodslager mot de bijl opgeheveu stond om den slag toe te bren gen aan bet dier. aprung dat ter zyde. Do byl viol neer en trof dea dienstbode die neerviel met gekloven schedel. Daarna wierp de woedende dier zich op de dienstmeid en met een s'.ag der horens door kerfde het haar den buik. Men doodde eindelijk het dier met oen geweerschot. Dood van M. Ferdinand de Eesseps Ferdinand de Lessops stierf vrydag op het kasteel van Chesnaie te Vatan (Frankrijk). Hy was 89 jaar oud en word geboren te Versailles. Deze ingenieur leidde de grootsche werken van het doorsteken van het kanaal van Suez en werd toen door al de landen met eereteekens begiftigd. Doze reusachtige onderneming gaf aan den naam van M. de Lcsseps een onvergete lyken roem welke wel verduisterd maar niet uitgevaagd werd door de ramp der werken den Panama, waarvan ieder zich nog de droe vige geschiedenis herinnert en welke voor de rechtbanken van Parys hare ontknooping had. Sinds twee jaar was de gezondheid van M. de Lessoj s sterk gekrenkt, zyn geest byna uitge doofd. De oorlog van Core* liet gerucht loopt dat het Chinoesch hof het inzicht'hooft Pekia te vorlaton, maar men zegt niot waarhoen het zich d m begeeft. Men heeft geen nieuws over de Japancesche vloot. Het Chinoesch eskader is le "Wei Hai-Woi. Schrikkelijke ramp op het ijs. 6 dooden Zes toeristen die zich te Ambri (Zwitserland) op het ijs dat nog niet sterk was, hadden ge waagd worden slachtoöers hunner onvoorzich tigheid. Het ijs brak omler liet gewicht hunner eledo en alle zes verdronken. Rieutv schandaal te Parijs. Sleesteri- aftruggelaars Hot schandaal der meesters-af!ruggelaars neemt dag aan dag graotere uitbreiding. Men oicldt nu de aanhouding van M. Camille Dreyfus, oud-volksvertegenwoordiger, nu be stuurder van hel blad I^a Nation. M. Dreyfus werd donderdag avond om 11 uur aangehouden, om werkzaam lo zyn geweest in ecno zaak van aftruggolary gericht tegen zekere kringen. Reeds heoft een der opstellers van La Nation de vlucht genomen. M. Dreyfus was vroeger secretaris van Wil son, den koopman in decoraties. geplunderd door drie mm Saint-Louis (Texas, Amerika) reed on stolen i40,000 dollars. Drama der jaloerselihrld Een visscher van het dorp Laupiniëre (Frank- ryk) die zyne vrouw verdacht schuldige betrek kingen te hebben met een gebuur, terwyl hy op zoe vischte, loste op baar twee geweerschoten daarna zelfmoordde hy zich. Men vond tovens eene bebloede byl op het tooneel der moord, waarmede vrouw Lemeur zich heeft verdedigd. Haven van Antwerpen AANKOMSTEN VAN 8 December Eng. st Rochester CasUe v. LondenNoord, st. Thistle an Londen. 9 December Spaan, st Turruca van Londen. Belg. st Rhynland an New-York Noord, stoomcr Alpha van Christiania— Eng. st. Cambridge van Harwich, Eng, st. Othello van New-Yoric,F.ng, st. Ouden van Londen,Eng. bark Chipica van Huanilland. Noord, st, Tattwood vai HetLAATSTE NIEUWS WOl'dt overal gelezen en verkocht. - OSBb Prinses Slnria Roman door De Quécker, groot 220 bladz. I fr. Postzegels "sturen, Me- chelschestr., 36, Brussel- open. Belangrijk huis vraagt vlijtige en eervolle agenten, reizigers plaatsers. Hoogt comt en jaarw. bepaald volgens vlugheid. Schrijv. met getuigschriften E.H.C.C. Office de publicité, Brus- 4036. Burgerlijke stand van Antwerpen OVERLIJDENS van 8 Dcc. MANNELIJK GESLACHT T. Bastiaensens, 66 j., wed. van A. Smits, echtg. van M. Temmens, Augustinusstr. J. Bellens, 78 j., wed. van C. De Keppcr, Ycrkensmarkt. J. Verhulst, 46 j., cchtg. van J. Fret, Hercnthalschevaart. 3 kind. onder dc 6 jaar. 1 doodgeb. VROUWELIJK GESLACHT M Goevaerts, 44j.,Trapstr.— H. Schroeven 72 j., Paar denmarkt.V, Cliirinian, 26 jaar, woonachtig te Konstan- tinopel. A. Van Weddingen, S8 jaar, St, Jansplaats, J, Van Orle, 65 jaar, Lge Benldekcnsstr, Tiaousikou, dienstmeid, 10 jaar, woonachtig te Tanganikiu 3kinderen onder de7 jaar. o doodgeb. OVERLIJDENS Mann.gcsl., 7; Vrouw, gesl., 9. GEBOORTEN :Mann. gesl., 12; Vrouw, gesl., 8. HUWELIJKEN D. Vanderstukken met M. Van Gelder. P. Casio met M. Clacs. Ch. Vanhaescbroucke met P. Hanus. Vcrstrncten met M. Philipscn. L. Luyten m< Matthys. C. Van Reeth met M. Tillez. P. Menheer met M. De Baet. A. Roovers mei E. Dierckx. P. Ray- makersmet M. Dc Winjcr. J. Voets met M. Truyts. Boljan met M. Roy au. A. Rommens met M. Arnants. E. Doyen met J. Ramaekers. J. Vcryken met J. V 'leien. J. Dyck roet O. Vander Velden. E. V cn met O. TUmane. J. Dc Winter met A. Duyts. E. Van Camp mei M. Wyn. A. Bufkens met F. II a- thecuwscns. J, Hendriks met J, Driefsens A, Wils mei A, Neyens, C, Struyck met A, Greets. hebbend vele betrekkin gen,kan eene schoont winst maken, met op termijn te verkoopen aan werkt, be dienden en de geringe burgerij een voordeetig artikel in het bereik van iedereen. Huis van t' klas. Hooge commissie en jaarw. in geval van geluk ken. Schrijv. J. C. M. U- Off. de Publicité Brussel. Occasie Uit ter hand te koop billard-carambol met schatte blad alsook 3 billen, groot caliber, beste ivoir ganse/» nieuw. Schrijven L. H. Société de Publicité, rue de la Caserne, 3j, Brux. ANTWERPEN Gcbreveieerd Gedeponeerd Gebruikt deze oprechte gezondheidssnuif die do gevaarlijkste duizelingen in het hoofd op een dag geneest mits tweo of driemaal te snuiven. Dit artikel behoord in den zak van iedereen, rijk en arm, ver kocht in doosjes van 25 centiemen. Algemeen depot voor Brussel: M. P. Fredrix, Apotheker. Hoofddepot: Lange Kievitstraat, 182, Antwerpen. f3927) 18, Korte Kievttstraat Pensioen, consultatien. Mad. RYNVELD, Gediplomeerde Tandmees- is alle dagen te zonder de minste pijn. Kunsttanden, aan zeer gematigden prijs met 10 jaar waarborg. 5 8,HIiiidevettors- Niruiil. 58, hoek der Korte Gasthuisstraat Let wel op het adres Burgerlijke stand van Gen! OVERLIJDENS van 8 December F. Baeekelnnt, cchtg. Wyckaert, a3j., Haanstr. E. De icn, 65 j-, Holstr. J. Rcmy, cchtg. Barbiaux, 74 j., Bel- levucsir. J. Van Basttdaeie, 07 jaar, Akkergcmstr. - J. Savcrys, 74 j dagl., Bilokevest.A. Lampo, 35 j., kui per, Mculcstecdschensteen weg.M. Eycrick, 31 j-, Riet- gracht. J. Vandcputte, 63 j., Terneuzenlaan. J. Dc Jaeger, 20 j., Wcllinckstr. 3 kind. onder de 3 jaar. HUWELIJKEN A.Pctitjean met E. Claeys— L. Rotsncrt met A. Ceyter. A. Van Wijnsberglie met E. Cnudde. R. Verstappc, met M. Denhaese. F. Paynjon met L. Baudewyns. G. Walgraeve met U, Acke. G. Deforge met R. Wellens. J. Bruyneel met C. Drubbei. Schouwburgen van 10 Dec. Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, 7 i/a u. Brussclsche Straatzanger. Muntschouwburg, 8 u. LaNavarraise Le portrait de ilanon; Les Notes de Jcannette. Galeries 8 u.La fille de Madame Angot. Alcazar, 8u. Revue: Bruxelles-Sans-Gène. ThÉaTRB Molière, 7 1/2 u. Odette. Empire-Palack-Ex-Alhambra, 8 1/3. Marguerite Fa- vart. Armand en Mourcau. Scala, De Hrouckereplaats. Revue BruxcUes-Fleuiie. Theatre du Nord. Le Pirates de la Snvanc. Koninklijke Cirk, 8 u. Alle avonden v. rtooning. CiRK Carré, 8 u.Alle avonden vertooning. Museum Cast an. De Karavaan der 40 Dinkas. ANTWERPEN Scala, 8 u. Best., D. Jacobs. Operctten. AALST, 8 Dcc. Hop (1894) geprimeerd, per So kil.; fr. 00,00; dilo (2893), per 5okil, ongeprimeerd fr. 00.00; tarwe, de 132 lit., i5,oo; masleiuir., id., 13,75-, rogge, id., 10 00 gerst, 00,00; haver, 14,50; aardappelen, dc 100 kil.; 7,00; boter, de 3 kil., 6,81; eieren, de a5, 3.oo: vlas, 3 kil., 3'oo; speenverkens, i- klas, 30.00; id., 2- klas, 20,00. 'vPEKEN, 8 Dec. Tarwe de 100kil, fr. :6,oo; rogge 11 5o haver, 14,00; boonen, ió,oo paardenboonen, 16,5o; aardappelen, 7,50; boter, de kil., a.5oj eieren, de 35, 3,25. I.1ER- 8 Doe. Tarwe, de 100 kil, 12,00; rogge, 10.00; boekweit, 16,5o; haver, 12,00, aardappelen, deiooki. 7.00; boter, de-kil., 2 .6 eierende 26, 2,75. SIN r-TRUIDKN 8 Dcc. Landbouwtarwe de 100 lui. fr. 12,50 id. koophandel, :3,5o; rogge, 11,5e; haver, 12,co. gerst. i5,oo; tarwebloem, x* kwal-, 0,00; grove tarwe VAN Reinigend en Bloedzuiverend eventjes gesuikerd is hij seer aangenaam om nemen DE DOOS 0,75 dc miost kostelijke van a! en de beste TEGEN Migraine, Zenuwkoorts, Uiislag, Puisten, Klieren, Jeuking, Verstopping Alg. depot, Brassart. drogist en kruidkundige ia 't groot, te Brussel, 10, Ninovensche steenweg, 4054 VAN AF HEDEN GROOTS AFSLAG! brood en meelfabriek BE KOOieVBbDlïM, opgericht in 1874. (Mankt dagelijks 90&© kilos brood dat bekend staat als zijnde het beste, het zuiverste, het voed zaamste en het goedkoopste. Prijs Prachtbrood 19 cent. allerbeste soort 17 id.inenagiebiood i5 id. Aan deze prijs wordt het brood thuis besteld. Be fioornblocm, Brugstraat, 16. Lezer, gij zijt ziek; gij verteerd niet gemakkelijk; gij lijdt aan inaag- en buikpijn; ehwel, neem cenige dezer 13'allficrypillen zoo beroemd als zuive- igsmiddel en als"remedie tegen de meeste der ziek- i cn de gezondheid zal u aanstonds worden weer gegeven. Gij allen die lijdt aan VELZIEKTEN en reeds zooveel middelen gebruikt hebt zonder goeden uiislag.ncemt uwen toevhichttot de onfeilbare geneesmiddelen der apotheek DE WALVISCH, Diepestraat, n. io, te Antwerpen. (GEENE BETALING ZONDER GENEZING) Bijgovolg gcene verloren kosten voor het genezen van droog en nat zilt, eczemas, dartres, katricnewiel, jeukin- gen, puisten, het pellen, vervellen en klieven der huid, baardziekten, haarworm, rappen op het hoofd zoo menig vuldig bij kinderen, verder alle anderen brand. Gebruikt de WONDERZALF-aan 75 centiemen de halve pnet de post 0,85! en fr. |,25 degroote pot 'met de post 1.3 51 N. B.- In sommige gevallen neemt men ons bloedzui verend middel, opdat de ziekte niet meer wcderkcerc. Specialiteit voor geheime ziekten 38.; 2 WIGGERS, Lange Nieuwstraat. 10S, Antwerpen. 3J3, paardenmarkt^ ANTWERPEN Verkoop per abonnement aan dezelfdo f prijzen als oldcrs, comptant. Kostumen voor Heeren, Deunen en Kinderen ÏGrooteksus van wollen en gestikte dekensQj MEUBELEN IN ALLEN AARD Voornno r den 1 of fr. per week 5 of 8© ft', por maand zemelen, 8,00. Koolzaadolie, per hectol.. Drie kerels vielen een trein aan dienaar botér. dc kilo. 7,5o;Sstroo, 3,5o; hooi, 5,< =6. 3.86. ABRI ESM KUS 7UUR Geeno *1 CAKES neer A'ooiii. GCBEUI. r. Sl-Honoré. Parijs. Eonig uitwendig pan. csin ddal .inihe. VUB Rverraozt zondcrpiji noch uit- ol vuti luuir Spue dig» 011 z. hors ceoozing nu het MaNK O A A Nhol vrnsTUiKKN.de sunos Verstopping der bet- (2078' Societe ^A.T3.onym.e Honegouwiaan, 89, Brussel PI ooien, onder band zetten,ter post zenden drukken van om zendbrieven,prospectussen enz. lSniten-ccwoon voor.ieeliR© prl zen Meer daD eenmillioen banden in magazijn gereed om geleverd te worden, verzorgde vervaardiging. 1 Herziene en voUedigde lijsten.Vraagt pnjs-cou- xuntcn en het getal adressen op onze lijsten vo >rko mend per bedrijf cn per provincie. '--gS Drukk.L.Hynderyks,MechcUcl.ostr.S-.s: -C gediplom. vroedvrouw van l':e klas. Pensioen. Raadpleging,geheimhouding. Kerkslraut. 23 (Hallo poorlJSt-Gllis, Brussel ■T GEZICHT BEWAARD door do fijne kristalen glazen der groole brillenmakerij E. BOUQUIAUX V LAAN DL REN STRAAT 34, TE GENT Keus van 100,000 Brillen en pince-nez fr., i,5ofr...enz nellen, Botcr- ther nieter KR URWEGERS. Alle teekengerief, Tuigci voorBouwkundigen,L:ind- molcrs,Brouwers, Stokers. REPAKATIEN ao59 g - Veen «terpen, t'°. Verbrnnden EnlrepotNfr medaille Gent iSg3. genezen altijd den HOEST, ASTHMA, ERONCHIET, in een woord allo de zioklen der luchtpijpen en der borst. BIJ EENE BEGINNENDE VALLING IS EENE ENKELE DOOS ALTIJD VOLDOENDE meer dnn 50C,000 gelnlgschriftcn iu alle laudcu PT?,TJ3 TTiTiT?, DOOS 1,50 FB. Eisen r.ol Fabriekmerk Eischt bot Fabriekmerk. JTJ5/d.U O bij den uitvinder, APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND, ICO, ANSPACHLAAN, 160, en in de goede apotheken des binds te

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1894 | | pagina 4