104.161 DE STEENBAKKERIJEN Groots -^lisgtochten La FOLLETTE Mis t fmr: PLECHTIGE UITREIKING VAN OEN BEKER MAANDAG 2 JUNI 1924 PRIJS15 CFjTrdMEN UITGAVE JAARGANG N' 184 T LAATSTE (BOKHEMEKTSFRUS saciE3 maanden. 10 fr.; I Jaar, M Ir. BELGISCH KONGO3 maanden 15 fr.; f Jaar 60fr. BUITENLAND: 3 maanden. 20 fr.: 1 Jaar. 80 fr DAGBLAD POSTCHECK 3861 Bestuurder-Eigenaar J. HOSTE PRliS DJ REI BUtTEX: V®29 CEHT1EMEH Hoofdkantoor BRUSSEL, 30, Sint-Pielerslraat, 30, BRUSSEL DAGELIJKSCI1E OPLAAG AANKONDIGINGEN: Slelne aankondigingen (per kl.reje!)ft. 0.80 Bandelsaankondigintcn fr. 0.75 Nieuwstijdingen fr. <ao 5.00 Belangrijke kor tin; «oor groote order» Onze grootnijverheid aan de Scheldeboorden SrSjM Do An.erikani le Kuchimoto Knshimoto, 1 Jon,,l»- Gisteren vertrokken 'e Amerikaonsche ï!'-1; ra naar Kush.moto. raar ze den zelfden 'zonder hiodej-nis nan- De Straal, des Doods HET WAAGT HIK VAD 1 AMERIKAANc^HEN Vblï STEENBAKKERIJ HER GEBROEDERS CLAUS ïen Wanneer we met de Wiifordboot don slel- jer van 'Steendorp - verlaten en onze reis stroomafwaarts voortzetten, zien we op den linkeroever de lange, reeks steenbakkerijen, die zich van aan de krijgsverslerlting. West. waarts- van Steendorp, tot aan Rupelmonde's huizengroep uitstrekken. Deze grootnijverluid beslaat een oppervlakte van nagenoeg EO Hek- onze Scheldeboorden maar van gansch het Lani; van Waas. Siret In zijn boek «Het Land van Waas» doel haar opklimmen tot de XIV e eeuw, maar Dr. J. Van liaemdooek gaat rsti vee! verder en>11 in zijn «Pajs de Waas z'jrfgcweesv^di» ree:A in de lv'e eeuw onzer 'tijdrekening deze. nijverheid hêlAen lngz- De Schelde was te dien tijde wel is waar nog niet Ingedijkt en haar wateren drongen dan nog diep -landwaarts in. maar de hoog vlakte. waar de steenaarde te Steendorp-Ru- pelmonde wordt ultgedolven, ligt zoo verhe ven boven het hoog watergetij, dat de grond aldaar wel bewoonbaar zal zijn geweest, ter. wijl ettelijke laagvlakten van het Land van Waas nog met water overdekt. Het onverwin. baar Mennptë, waartoe liet Land van Wraas ook behoorde, deelde van lieverlede het ge meenschappelijk leven met de Romeinsche voorouders nog onbekende zaken invoerden en vermits de Romeinen uitmuntende steen bakkers waren, zullen ze de steenaarde, die aan den Scheldeboord voor 't grijpen lag, niet ongpbrulkt hebben gelaten. Gesar noemt In zijn Commentari de Rupel- Inondsche hoogvlakte •Plumosii.--. waar liij bij zijn verdere toclit naar liet Noorden een bezetting had achtergelaten, en het is wellicht die bezetting met haar verderen aangroei van landgenooten. door de volksoverlevering Kwëkers geheeten, die de eerste steenbak kers aan de Scheldeboorden zijn geweest. Ten bewijze hiervan zijD de ettelijke opgravingen van Romeinsche houten waterputten, dakpan nen en tegels, op de Steendorpsche hoogvlak te. thans nog cRoomkanter» geiieeten: opgra vingen. die berusten in het, door onze bevol king niet genoeg gekend en rijk oudheiökun. dig Museum van St-NIcolaas, benevens een verzameling te Steendorp Rupelmonde opge dolven silexen, waar Dr. Van Raemdonck uil afleidt, dat de grond aldaar reeds door men- •fChen was bewoond uit het Steenen-tijdperk. Het aanvankelijk bakken van pannen en te: gels heeft zich over onheuglijken tijd van de Scheldestreek verplaatst naar het Ruppelbek ken, waar de steenbaknljverheld van vee! jon geren datum ls en. zoo wij de volksoverle vering mogen gelooven, aldaar is aangeleerd geworden door uitgeweken Rupelmondsehc steenbakkers. Het bakken van karreelsteenen alleen Is aan onzen Scheldeboord blijven voortgaan en die nijverheid ontwikkelde er zich zoodanig, dat hare opbrengst, in 1858 (Siret L. V. W.) tot ISO millioen karreden was gestegen Haar haogsten bloei bereikte zij ln het drukste der versterkingswerken van Antwerpen (kaaimuren, enz.) wanneer de Jaarlljksche levering tusschen 100 en 200 mli Hoen steenen bedroeg. Sinds dien is de op brengst tot 80 millioen gedaald, door de af sluiting van meer dan een aardgroeve voor het behoud onzer groote steenwegen. Opmerkenswaardig is het, dat de steenbak- nijverheid, ondanks haar grijzen leeftijd, tot het midden der vorige eeuw haar primitieven vorm van werkwijze heeft behouden. Immers, tot het jaar 1850 gebeurde er nog alles met de meest elemer.taire werktuigen en de spier kracht van den mensch het boven brengen der steenaarde uit de diepe groeve naar de werkplaats ging langs een sterk klimmend paadje met kordewagens, nagenoeg 40O kilos kiel bevattend. Het volk noemde dat paadje lronlsch-spottend «kloot weg» en de man, die dat kolossaal zwaar gewicht naar boven krulde «kloot wagen voerder- (I.eemkruler). Een lijfrepeerende arbeid, waarvan men nog op Mn steenbakkerij het droeve beeld kan be «houwen, dat door den gekenden kunstschil der P Jan De Clercq, zoo meesterlijk op doek wordt gebracht In 1850 zag men voor het eerst <311 ontnenschelijk beulenwerk vervangen den door de trekkracht van het paard, i Het n gebeurt :r.s (klanipovens). en verband_ houdt vol voor de sl eigenlijk bakken der steen algemeen lu openlucht o\ wat zeer lang duurt en g met de vlugge yoortbreögs De lange oorlogsperiode Daknijverheid, zooals trou al de Bejgisthe-nijverheden, noodlottig. Het werk bleef*er siil liggen: dj aardputten scho f l aV'-- -;V- TV..'.!, -weelderig op, ter plaats waar vroeger zoo'n levendige bedrijvigheid hcerscntc. Na den wa. péristllstand duurde liet nog vrij lang, alvo rens. alles ln zijn normalen toestand was te ruggebracht om de handen terug aan 't wr'i te slaan. En de nijpende woningnood, mits gaders de verwoeste gewesten elscbten over- groote hoeveelheden karreelsteenen voor de bouwnijverheid. Er werd van onze steenbak kers een buitengewone krachtinspanning ge vergd om aan dc dringende aanvragen te kunnen voldoen, doch allen hadden steéds met eigen kapitaal gewerkt, waarmede zij vrtor den oorlog goede zaken konden maken, maar dot nu voor de meesten hunner onvol- doende was om op dit oogenb'ik volop in gang te kunnen gaan. De gebroeders Claus, uitmuntende steenbak ker;. wier vader rnet onbeduidend kapitaal was begonnen en in 't verloop der jaren aan ztjn nijvcrhcldsterrein een aanzienlijke uit- oreiding had gegeven, vatten Let plan op bun steenbakkerij grootscheeps en naar de meest moderne uitvinding in te richten. In 1921 ver rees dan ook. door den stouten ondernemings sees; d'tr wakkere steenbakkers, de eerste croote Ringoven, dat ls een oven. waarin op rondgaande wijze onafgebroken de gevormde en gedroogde karreelsteenen worden Inge- stapeld en na de bakking op de kaaien ter af. levering gereed gezet. Om eer: gedacht te ge ven van den vooruitgang dezr r nieuwe ma nier van steenbakken, zij hier gezegd, dat in ruiken ringoven op 11 dagen 'ijd 70OCO0 kar reelsteenen worden gebnkker, terwijl een klampoven van 't oude stelsel maar 100000 steenen kan Inhouden, en 8 weken voor de bakkerij gesloten blijft. Het spreekt van zelf. dat om zoo'n Ringoven gedurig te spijzen,het maken der karreelsteenen vlug moet van de hand gaan, wot op de steenbakkerij der ge broeders Claus natuurlijk ook met de meka- nlscüe kracht gebeurt, zoowel als het boven halen en pletten der steenaarde Andere steenbakkerijen maken ook voorbe reidselen om dien nieuwen weg op te gaan; een tweede ringoven ls zelfs reeds ln werking onder liet bestuur van M. Em Verheyen. en te voorzien dat na eenlge jaren bijna aan onzen prnehtlgen Scheldeslroom, koersweg bij uitmuntendheid, het oude van steenbnkkn zul zijn opgegeven om de moderne Inrichting r grootnijverheid. Lodewljk Scheltjena Militair Vliegluig in Brand orkoold opgenomen e Treinontsporing in Italië inding vat zal gcriclr Dc Amerikaan ito- -ikt R°-n zelfmoordg lachten, maar woi^Tê eenvoudig geloof lechten aan do Kiigi'icUe uitvinding. «bieden.op 300 mof. Het waagstuk zi De Brand ia het Dorp TWEE ZUSïFff> :N~dÉ VLAMMEN Albertville, 1 .In-V. Zooals gomcld brr een geweldige br.im, iu- 'e St. HCIcne-xiir-lscr 'J'ioD brandwcerlt|*;--cn tut de omliggende g meenten moesten uitr:--.keh.'. om den vuurpoel te bestrijden Arht'iew wcmlrgcn zijn verme' De gezusters Kmc-- cn .ieannetlo Unkc die onderscheiden! ;U dcu'-'leöttijd van CO en jaar bereikt hadden,-t: .rdep verkoold onder li Ireinoni-.p» v: in Rusland Loeiden,- 1 Juni. hef Reulér-ageiiis,- Moskou naar TasJ dertigtal kilometer dooden en 15 gekir- De Ontpiofi'ng in Roemenië VIER DOOPEN EN EEN TWINTIGTAL GEKWETSTEN Boekarest. 1 Jam, Door bet ministerie va: Oorlog wordt medegedeeld dat. bij de munitie ontploffing te Boekaicst, vier personen gedoe- en eeD twintigtal gekwetst sjn. Alhoewel een grooka hoeveelheid granato: vermeld zijn, kan dit noe niet een ranin voo i.et leger genoemd wonle talrijke opslagplaatsen ic ran het land beschikt. is ontspoord, op het overige gadeel» UIT DE AMERIKAANSHHE POLITIEK -:;V Een Amerikaansch senator Dc verkiezingsstrijd in de creemgde Stalen ordt gaandeweg heviger gevoerd. De radikulo Senator Kotert La Foiletto heeft en besluit genomen, dat wel eonige verwarring groote bestaande partijen. J- I"), zoo i doen op zijn politieke vrienden, ten einde leider zou zijn. Deze derde partij zou nood- lelijk blijken, rnccnt de h. La l-olierte. zoo de bestaande partijen zich bepaalden tot vage beloften, zonder radikale wijzigingen to br«n gen in hun traditionneele politiek mannen moeten aan hes bewind komen, die op doeltret fende wijze de strijden, welke gublikeicen behei DE FEESTEN VAN HET LANDJUWEEL Een rede van Koning Albert In den Vlaamschen Schouwburg De Lakenstraat ziet er feestelijk uit met de k'omellng van vlaggen aan al de gevels. Aan den Koninklijken Vlaamschen Schouw- uig wuppcien de nationale en de Brusselsche lag. Palmen versieren den Ingang. Vloerklee- n liggen op de trappen en ln de wnndcl- gang. u halfelf ls tl iwburg eeds flink b Toespraak van den Koning Be Koning spreekt vervolgens voor de ie volgende rede uit i de hoogste belangstelling dat <k toespraak heb aanhoord van Mijn- iglijku woorden die hij niU heen IRPPMRPHItoegestuurd. L "Even v'o'or 'eV uur'"weerklTnk'l in de Laken-! Het verheugt mij zeer tc kunnen vaststellen straat Het ArlcveldClled Dc deelnemershoe vurig cr om de verovering van liet Land- aan den optocht, welke bij gelegenheid van''juweel werd geijverd en gestreden. De Vbitun- de Inwijding van hei vaandel van De Kunst-jsclie RedsrJjkkutners van ht-don hebben hlcr- vr-ienilen op de Nieuwe Graanmarkt gevormd jdoor d« oudste cn roemrijkste overleveringen a prol s! De W dermons, ens Busk ezigheid op o. n. van Hel Vluamsch: volk ls terecht zeer Innig oidlgcr der VI. Akade- aan zijn taal verknocht. Maar wil deze taal In legenscheidt. schepene1 hooger leven bloeien, en wil zij onder de ove- ncraal De Iloon, sche-rige Europeexche talen de plaats Innemen die st. de hh. Gaston Mam j liaar toekomt, dan moet zll In hot dogclljksch ried Bogaerd, Ciaeys, verkeer, door geestelijke loutering, haar rijke -. .1. Pauwcis, Robert,soepelheid en vaste eenheid vrijwaren. Zoo lolossin, Ernest Kin-betracht zij de volmaakt hold v Op de trappen, waarlangs do Koning straks zich begeven zal, zijn een ontelbaar aantal vaandels von tooneelvereenigingen opgesteld. Aankomst van den Koning drukkingsmiddolen en kan zij hot veelzijdig streven vertolken van hen, die liaar met fier heid noemen hun moedertaal, het goed ter wereld, waai aan zij met ganscli hun ziel zijn gebonden. De wederinstelling van het Landjuweel kan in ruime mute de Vlaumsche kulturcele ont wikkeling bevorderen. Ik wensch, dat zulke Invloed zich verder De Koning wcrd^ÈIJ zijn aankomst verwei-1 moge uitbreiden, in denzelfden vadorland- koind door minister Nolf, burgemeester Max. sclien geest, als een typisch blijk van onze koiiimaDdant Noirsaint de hh. Jan Poot. Tier-j geheele nationale kuituur, eigen aan het ge- man Telrllnck. Je( Menhekens. die hern bege-mecnschappelljk Belglé. leiden op het tOoneèl, waar liij, gezeten tus-1 Terwijl Ik den beker aan de koninklijke too- schen minister Nolf en burgemeester Max. de neelvereeniging Voor Taal en Vrijheid van vergadering zal voorzitten. Aalst uitreik, wensch Ik liaar geluk met de Op het tooncel is hot'éen bonte wemelingtwee opeenvolgende zegepralen, waarc van vaandels van tooneelvereenigingen. die - hem ilians voor goed heefl gewonnen. I opgekomen zijn "U aJI^gemeenten vap het dat' h» la,n< De plaats genomen cjl hot loones! «">p be' v plan prijkt de beker van het Landjuweel. Wanneer do Konmg op hc: tooncel schijnt, wordt hij op groot gejuich van overeind gerezen zaal begroet. Herman Telrlinck neemt onmiddellijk woord uit naam van de kommissie en vai tooneelvereenigingen. imucc-Jiging zal zijn haar talrijke -zustorvereenlaingen. 'i* «Sy >el<oi'Lt -ie eer zullen pa lagen ioowMHM utui «lezaifdATauwwi- Toespraak van Telrlinck Spreker verwelkomt den vorst en liet weze Uwe Majesteit aangenaa stellen, hoe levendig de belangsic-llii iingen in de wederinstelling rijke traditie, die ln liet gedrang was gegaan. Het wezc- haar a; n beves Hierop overhandigt de Vorst onder tlfc toe juichingen van de geestdriftige v. r - - ring, den beker aan den h- l'.oberl Kla-vootSHH I van Voor Taal en Vrijheid die daarna den Koning ln de volgende woorden bedankt. LToespraak van Robert Klaes r Sire. Toen Uwe Majesteit ons verleden jaar en zegt: Puleize lieult willen ontvangen en ons bl) die n vast tf heuglijke gelegenheid in edele bewoordingen tg is der'Zijne goedkeuring te kennen gaf ten aanzien van e=n van onze eerste overwinning in en wedstrijd van x ,o-voor het Koninklijk Landjuweel, durfden wil an verlo-nauwelijks hopen (la; wij no t ;n -•■•at zouden ingenaain j geweest zijn ouz-" |m n de d «grondheid van het initiatief, waartoe ooi Laat mij Uwe Majesteit danken s de menigvuldige beslommeringen e richten, i stigen. jgende ijverzucht en de at i scherper zich inspanneiule hardnekkightM van onze mededingende zustervereenigingen, trouwen Allen, dié mee hebben -es:reden in di* kunstig tornooi, schenen met eendere ,,uo .uoruitgang van haar' geestdrift bezield en ailc-n waren inderdaad raden en te steunen. waardig orn uit Koninkijke banden het kosl- Onze tooneelverc-enigin-c-n zegt «preker ver-1 hare kleinood te ontvangen. Maar indien wij der zijn de voortzetting van de oude Kamers het gcMk mochten beleven ten tweede male van' Rhetorika, die zelf een lichi-vervonnde j;t?"^e"d "'l afleiding of ontwikkeling zijn van de veertien-: het omdat wh hd hebben durven wagen onze de-cenw-sche geestelijke «confrérieën» of ge- pogingen te meien aan dc hooge inzichten, zelschappen. De I-elie van Diet beweert j waarnaar her Vorstelijk ini.iatief werd ge uit 1302 te dacteekenen. de Kamer van Aalst richt De Koning heelt gewild, dat het Land- 11/vt jjuweel zou zijn een werk van volksbescha- ving en een aanmoediging voor de nationale literatuur Laa; Uwe Majesteit verzekerd we- 200. De oud de Alpha de der .Wie-- Viaamsclie Kamer zal wellicht Oinega van leper geweest z bloeide ïen tijde van den Uulocu-oiiui Spreker wijst verder op den b'oei cn teekenis van die gezelsc-happen.waarin als Keizer Karei, hertog Jan van E ns Willem van Oranje, en edele schepenen, enz., hei j slang s erljker: ui. dat de Invloed die. over geheel Vlaand-»- gaat. en waarvan in het bijzonder ie Aalst -ie |zoo gunstige uitslagen onder de geheele be- volking voorhanden zijn. dieper en dieper z-il i inslaan, en dat de vlaamsche Koniers van Rhftorik den edelen arbeid van knltureele oniwikkeling cn artistieke volmaking, dien onze Koning voor haar heeft weggelegd, met vastberadenlie.d pelljkc en poli. wa» dc beroemde Landjuweelen in te richten, die hun geheele werkzaamheden zouden op slorpen. Spreker scheisl dan de beteekenls van zoo'n Landjuweel, en vervolgt Sire, het volk, dat thans onder Uw hoede herleeft, L groot geweest I 'roen Uwe Majesteit de gebroken schakel eener glanzende traditie weder opnam en hersmeedde, toen Uwe Ma jesteit, naui liet voorbeeld van zoovele groote vorsten, het Landjuweel herstelde, heeft zll ins naar die groocheid gewezen. ZIJ heeft ons lauwer bu ons roemrijk verleden gebracht, tij heeft ons vertrouwen ln het heden ver sterkt. zij heeft de verwezenlijking van kloeke degelijkheden bereid voor de toekomst. De ooneelkunst is niet het IJdel spel, dat danst :>p holle kotliurnen cn tljdbeuë gajiers met maskers verschalk!. Het tooneel is een levens school. Hot brengt, ln onmlddellMk gebeuren, een beeld van het leven en spiegel: ons den traglschcn koers der menschen voor. Uwe Ma jesteit heeft er de kultureele waarde van in- zien. Zij heeft dadelijk gevoeld lioe voor o volk. dat, in primitieven eenvoud argeloos zijn kinderlijke lusten viert en moedig zijn Kinderlijke weeën droogt, het tooneel een machtige hefboom kon zijn. Juist aangepast bij 'en huldigen tijdgeest, en die rnet zekerheid :r geestelijke opbeuring zou werken. Sire, Wij klfken op naar onze belforten cn onze kathedralen, wij hooren over alle tijden onze hoogc beiaarden zingend gaan. wtj staan ln volheid van onzen eigen aard en onze hoop t naar den wenk van Uwe Koninklijke hand I W'l zullen onze heilige 1 innen aan spreken en willen grooter worde in een steeds wijder groejende vaderland. IToeJ.). De e Sire. plechtigheid zal o: vnderlan -gonne. u gevoerd door de Stads- Staondc aanhoord, geloopcn om 11 1/8 u. t-aatste Berichte HET TREURSPEL TE CHICAGO te Chicago, hebben bekend de moordenaars te zijn van den 14-jarigcn Jacob Franks, soon van een der rijkste nijverhcidsbeden der stad. De jonge bandieten lichtten op 21 Mei den knaap op, toen hij dc school verliet, en sleepton hem Id een nuto; 's anderendaags werd zijn Ujlc in een moeras ontdekt. Zij verklaarden than, •lat zij Jacob t ranks in de auto door middel kwetst, en beui daarna koelbloedig hebben ge wurgd. De beweegreden tot hnn afgrijselijke misdaad en het verlangen een belangrike geldsom aU losgeld machtig to worden-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1924 | | pagina 1