1 AAN DE Z1FKEN KRUGER'S- TONIC Kwaliteit DE BLENNORRAGIE OF DRUIPER JiL 1 .stlunalijders ^^M7W:Z---TZZK BHD STAR LINE RED STAR LINE WiNDHAAR Matrassen TIJK ZENUWLIJDERS NEEMT DURCELIT Etablissem. Wwe Van Haelsl ANTWERPEN EISCHT ERNSTIGE ZORGEN GA MET UW WATER DOKTER CHARLIER INSTITUT CHIMIOTHERAPlQUE te BRUSSEL Het Leven is duur Koop op krediet... Spido en de Het beste koop der Wereld. Gij kunt u genezen G0EDK00PER dan KONTANT mei 12 maanden KREDIET jOp krediet 20 BAANDEN KREDIET AU BUCHERON In geval van bandbre stop het lek metuk Blennorragie-Druiper TIRE PATCH Bloedziekten en K.walen der Waterwegen 115-16. Place Rojppc. BRUXELLE5 >IU><-U o<j H-.I uiaaci i luuico HIJ JIJQl IQ de lenden; indien gij pijnen toelt 10 irwen en beenen; indien gij altijd vermoeid «ji, s morgeus f.ij liet oi suan; indien gy hooldpijn licM, bet eebeucen trrsleciit- ludieu 8 J kraclilrioos en m M-deioo» i ji zonder wilskracht, zonder leten-1 j»tin dien gij zv.arte gedacht-a hebt; indien gij slecht slaapt; indieu gij aao de maag lij.it. krampen hebt. beladen tong. tenen smaak iu Jeu mond. hartkloppingen, zneeten bij de in.usle kracbtiii-spanoing, warme op ruiingen. schemeringen, oorrniachingen, steken indez'jde, terstopping. gegrut inde darmen, moeilijk ophouden tan water of herhaalde, noodzakelijkheid te wateren, brandend water, tlm itngen, witte tloed uf witlooping, ODtnacht, prosuiiet, breuk. Indien gij truchteloos alles hebt beproefd en e i niet genezen tijt, lees bet belang wekkend boekje nc ztkiw- KWAKTK tKlKAHTIlLSti:. dan tuit gij begrijien waarom bet «ze- sticht tVHOKUicx. gelegen lOO PL4STKKSTRAAT. BRl'S- SF.l .souRi). in 1S81 geslicht, en bestuurd d .or een genewheer m kcia- i.IST. «It'jd drie rirnere kiekte geneest. Üuizeudcbew'jssebnften Taare<rzi(jf lie ren ter beschikking der klanten. Het boekje wordt verzonden letten 2 fr. iu post zegels. Raadplegingen te liRt hski. t 1UÜ Rlintenslnat, alle Zon- en Maan dagen, van 1U tot 3 uur. Behudubng bij k brielwisseling. /PoJyfechnisch InatituutA Amerika lei I95,Artfverp€f^ Vraag zonder uitstel Kosfelooze brochuur REf.ELMATKjE AFVAARTEN MET NELLE PRACIfTSTOOMSC HEI 'EN Ruime en sclioone inriclitingen voor Kabien en 3de Klas passagiers. Roorbiljetten vuor alle bestemmingen in de Vereenigde Staten en Canada. Drukwerken en al e inlichtingen worden ko.,teloos verstrekt on aanvraag door 22. Kammenstraat. Antwerpen of door BRUSSEL, .Buil,20delirouckëreplaals M EL NL N,.'Muur. allïcan,\ 38,Bruggestr, DE N'ZL, L. heirinckx, 10, Groote .Markt DENDERLEEUW, l>. Van Slaile. Rl MBEKE AIphonse Joye en in a! de steden van België 302 merit tuigen. SpiiloFF: voor Ford. Spido A ivoor moto's co cyclecars. Spido B voor kjmiuns en traktors. Spido H of R achter- »t«l en veraneliinasbak. kme^FI...!' I II WHSSMHMWIW» STUDEER PRAKTISCHE BOEKHOUDING Een goed boekhouder la de ziel Een goed boekhouder van «Ik* •matige onderneming Bekwame boekhouders worden tllnk betaald. Studeer dit vak TE HUIS mat ona briefwlaseiond onderwijs- jMET STOOM GEZUIVSRb EEltSTE KWALITEIT f ud huis, gesticht In 1808 Telefoon BureelB. 12P.93 FabriekB. IM.W 26, CHAÜSSÉEDEMONS, Ï0, BRUSSEL DIE GEEN HULP OF GENEESMIDDEL VOOR HUN ZIEKTE KUNNEN VINDEN Het doeltreffendste geneesmiddel tegen alle xenuw kwalen zooals: algemeene afgematheid. droef*-estig held, neurasthenie, hoofdpijn, draaiingen, ruitcheu ln de omen. schuwrachllge hartkloppingen. zenuw aebtige hoest. peren. bevangenheid rcaagkram pen. slechten eetlust, moeilijk ophouden van het water, vroegtijdige uitputting. lendapt:=. «teken !n de zijde, langdurige,! afgang, elapeiootheiJ of et, rustigen slaap vol droomen, bluedopdrang, tapen™ lr. keeren der jaren, zenuwaanvallen bij de rrou wen. krampen In de beenen. gejaagdheid, moeilijk en Tertraagde maanditonden, gevoel van eeneri stok ln de keel. vallende ziekte, gevolgen van influenza De genezing van al deze kwalen kan enkel beko '1oor bet Bet,ru"< va" RRUOER'S TO- MEK. welke reeds wonderen heeft gedaan en alle dageu bodanklngen en gelukwenschea verwerft PRIJS PBR FLACON t 13 FRANK Hoofddepot voor BelgieLaboratorium. H Van Aken apotnekerspecialist. Selzaote - Verder Mj Verkrijgbaar te BRUSSEL b.j Apo'hekers Ver heyeo. Wetstraat. m en Verga uwen Ansrachlaan. ANTWERPEN litbeuio O ENT De Men De iloor. En bi] alle apotheken. lenaere 30. St-Pleterstraat. Brussel. W. DELBSDECKEB. drukker Onze «"hailBo, onze rffen platen. onze Kolfde j iniwi In a.->b©si-ceni©iif worden aanhoudend geleverd aan de werken v»" den Belglsrh'-n en Fransch >n Staat. (<yj H-'ti WdOrf» - proilu>.-'u :'i jar... Voortverioopers worden gevraagd 306-308, Dambruggestraat, 306-308 in volle vertrouwen uw getal uitleggen aan den alombekeaden «pecialitf D'CHARLIER. wonderbare uitdagen én talrijke ge- neztngen bekomen heeft, lelfs vuur ge vallen die rnet andere behandelingen geen hulp ur geneesmiddel gevonden hebben Indien gij persoonlijk tot zijne raadgeving met kunt konen, schrijf hem, er zal u on een bescheiden wij te er, ■>r»h< qtan'.wr. ,r worden. SPREEKUREN Mm ij Donderdag ca Zaterdag v*a 10 no% 'i aaorgeaa tot 7 nor "i aroad» Zondigt tm 10 tol 12 nor. (Fraa.cb n Vlaaawcb 20, Fern. Severinitraal. Schaarbeek BRUSSEL TRAM 56 (afttappen au da kark vu Heimat) lederten zou moetcu weten en er van overtuigd zijn. dat de druiper niet ls wat men noemt gewone Tailing die geen sporen achterlaat Ulennorragie ls integendeel een «eer elnsiigv zie veroorzaakt door een zeer aanstekelijke tuikroob arulperrukroobl. die niet alleen in de geslathtsorga- ""H n,a" e" >r0Uw morden aan», troffen, dveti Ouk zich iu hel bloed cu de andere organen verspril den. ook rncet de door d< biet,rtorrageens aange taste persoon er op waken of zijn genezing niet schijnbaar ls. Want er zijn v,.r ,-hil!. n.le K-raJIin van druiper. Eenlgen tijd geleden kende <le weten s-hap slechts de lokale verwikkelingen- prostaatohl- stekln*. teeüjalontsteklng. blaasonteieking bm«- en eierstokontsteking, bekken, en linl.v!n-ontsteking enz. De hedenrlaagstbe wetenschap weet thans dut de druipernnkroob over een meer uitgebreid gt b:ed hum. Onder den algemeenen naam van bloed bederven de blennorragie. rangs, hikt zij al de ziekten vuorr komende van een slecht verzorgden druiper ze nuwaandoeningen. rheumatlek. vuikcrzidte hart- zleku-, long en bloedva>nzlek'en. Onder de rnee-t in-treurigc gevolgen van die n-en de ««ad vloei me waarmede ïtoornls die aarilei ziekte soms wordt ding kan g- nitwzlnking. Dit alles bewijst dat - niet dient gelachen, dat «•-wend. tingei alle - Integendeel ernstige zorgen noodtg zijn. In he« InsUtut chltniothéraptyue te Brussel. 2uW. laan. wordeu de metst moderne geneeswijzen aan- prachtige uitslagen opleveren tiupul- roeung. kirmvrije inspuitingen »,n bioedvcrzadlgfng. meehajUsciie or tiektnscfie uitzetting vao h»t kanaal. JDs civktrl* cne:i. DM meer en meer groota diensten aan ilr ^w'J»t. «oidt aangewend bu de t«- handvJing. urn .ie hardnekkigste mlkroben on- schadelijk t- maken De elektrische behandeling dm far, v." «0""*t "OK do farad lache aar,v,ea- unig van hoog frequentr stroom, enz Do elektrolyse wordt aan* vernauwing van de pisbuu. kan verzorgd worden. ""«Til?* d0ör 1'" arutl"r "hgetaste persoon, die om zltn aet0ndheld m d.e van de lijnen bel t Irutilut Chimiothfra- 'h op radlkale wijze te aarvan tnj vermoedalljk vindt - X-stralen. freqnenteetroom. uili a- ln,r* roode stralen, electrolyse huid' f.T« *?,*,0,f*n- serums. Inspuitingen onder 1e huid, tussihen de spieren en la de aders. Volledige tioktrltehe bahandallngen X stralen. dlatheiZUo hoog traouanzau^ m infia roode stralen, electrolysi.- frsouentestrootn. olira-vlolctte MO.. Ii4i.<iei «tn to Void. umtl,«n d, a. Telefoon 123.08 21, Zuiddreef, 21 u. Zonder onderbreking "U'tu-gi Brochure nr as koetalooe teestdagan, vaa o Hel laatste Hlënws"'- '4 Zin' 1957 ...doch het inag^j niet onverschillig z(jnge-koo- n pen in om t' evjd welk krediethuis VRAAG DEN ALGEMEENEN KATALOCUS In'tllt'ilel N" 19 De reiziger. Van degenen die I slechts 15,30 fr. don vierkanten meter, gij mij hebt laten zien, bevalt deze kamer ons bet best eu wij weerhouden ze voor gansch ons verblijf. De reiziger. Hef is inderdaad J byna voor niets. Maar zijt gij tevreden er bet gebruik vau dezen vloer. De waardin. Het is inderdaad j diegene welke al onze reizigers de De waardin. Volstrekt. W ij beb- geschikste vinden; ook is bet zeerzeld- 1,011 hem aI twee boenen «h bij eer zaam dat men ze ledig vindt. De reiziger. Deze kamer is zeer lustig: veel liebt, een zeer aangenaam uitzicht, zeer behaaglijke meubelen en een gansch prachtig vloerdeksel. De waardin. Iedereen is betzelfste gedacht, en het is de vloer die de meeste aandacht trekt. Sedert dat wy hem geplaatst hebben, beeft heel het overige van de meubels in versieringswaarde veel gewonnen; de plaats is veel rijker en veel gezonder. De reiziger. Zulk een liuoleum moet nn de oogen uit den kop kosten^ De waardin. Groote vergissing, Mijnheer. Dat heeft ons niet meer gekost dan het verven van eenen vloer, zoo onwaarschijnlijk als het kan schij nen. De reiziger. De linoleums zijn nochtans buiten prijs? De waardin. Dit vloerovertrek- sel is geen linoleum. Het is een nieuw produkt, in het land vervaardigd en overal gebreveteerd de BALATUM. Ik heb niets overdreven met n van den staat heel welgij zoudt to vergeef de minste versleteue plaats viudeu zon der den minste twijfel hebben wij er voor jaren. Het is overigens een een voudige zaak van onderhoudwant, do BALATUM onderhouden is de eenvou digheid zelve liet is voldoende het stof af te nemen eu er met een vochti- gen doek over te gaan.Wel te verstaan, om de Balatum onverslijtbaar te ma ken, moet men hem regelmatig boenen of hem op tijd vernissen. De reiziger. Ziedaar zekerlijk een belangwekkend produet! Ik heb juist verseheideue kamers wier vloer zou moeten geverfd worden; ik zal liever Balatum leggen. De waardin. Let overigcus op dat gij wel de Balatum zelf kunt plaat sen; het is eenigzins niet inoeiljjk. Gij hoeft slechts do banden te snijden volgens de noodige lengten met de tee- keningen overeen doen te passen, gij laat een spel van eenige millimeters langst de muren en het is alles; niet noodig te nagelen noch to plakken. De reiziger. Dat alles is zeer belangrijk, en ik zal niet nalaten er prijs te spreken dit artikel kost mijn voordeel uit te trekken. 's het moderne «loeronertrek- if W~'13 £7JS (Tif S8'- l*e' 1 ~i geiondste, het schoonste, hol woont» nd- baarste en Verkrijgbaar bij al de schilders, behangers, goede stoffeeringshuizen. Indien gij bevangen zijt op den adem, Indien uwe borst piept indien uwer. I hoest met lost indien gij de fluimen moeilijk bovenhaalt indien gij slapelooze nachten doorbrengt en moet recht zitten I om te kunnen ademen; indien gij kitte- f Mngen hebt in de keel; indien gij kort- borstig zijt; als gij oenen berg beklimt ol trappen opgaat neem dan in deze ge- 1 vallen 3 koffielepels CAFIODINE daags I •n gij zult geholpen worden. De CAFIODINE is bet nieuw en tot niertoe het beste uitgevonden middel dat i Ü1®*zekerheid ASTHMA. KORT- i BORSTIGHEID, KRONIEKE BRON CHIET VOLKOMEN GENEEST. ïo r® '3 bukoiru.il «Sm-.. i~ fr. de flesch ïd de apotheken. Brussel DerneviIIe, Waterloolaan. 66 Mechc tJssel- Befferstrnat 24 VaJkeneer, Renneboog Gent De Moor, De Muelenaero St Niklaas i De Poortere Oendermonde rtS,ma,n*5- P^Pondt Kort rr i" ^Lat,tela«r, Hulpiau Roeselarc i Vnndo Wallo Nfnove t De Ruwci Ulerts Lievens Veurne Ruvssên Rietjens, Kerkstraat.' 1>3 Aarschot Deneef; Leuven: Duponclu Dleetschestraat, 54, en in alle goede apo theken van bet land. Opgepast! De CAFIODINE gelijk aili-i goede remedién wordt nagemaakt Indien I nvr apotheker geen CAFIODINE bezit, 1 ^ger dan elk ander middel, maar schrijf aan den uitvinder, den apoth- ker Vyi Dainne, 53, Groote Straat, Gee- iMNhUrgen, die U een flesch zal opstu ren tegen 13 frank. Keil prachtige VELO, gedeponeerd merk voor 1.50 fr. per tlag, wordt U aangeboden, met toebehoor!en, te begin- neti van 675 fr., door d© Etablissements b DE VYLDER Bureelen Lozanastr., 199, Antwerpen (Gesloten huist. Gebreveteerd met vijf jaar waarborg ■5ti den kader on 1 jaar op do banden. Fonografon en Platen, Trench-Coats, Kostumen voor Heeren en Jongens Wollen dekens, Imperméahles, enz., al les lste merken, met nelfde gemak van lie taling. (5685 KOOP TTW MEUBELEN T~CEN DENZELFDEN PRIJS ALS KONTANT N EEN HUIS VAN VERTROUWEN 45, ZES PENNINGENSTRAAT. 45, BRUSSEL NABIJ DE BEURS Katalogus nr 1 6ratj8 op aanvraag. (2465 VoDedige genezing dikwijls on minder dan S. J.aiReS*VOOrce "!euw® Kevallon bij de bel- de geslachten. Spoedige verdwijning van de rezela en van de morgenjicht. uank zij hoei nieuwe behandelingen. GRAND INSTITUT MEDICAL 36. RUE DU TRONE. 76. BRUSSEL. MATIGE PRIJZEN i v,?° »j i=. 1 J0; ZoBd- en Donderdag van 8 u. 30 tot 12 var. (al0s vLOCKT'TEn gereveleerd rubbc- pleister, geplakt op linnen, even aunr- zaam als de band zelf. Het is speciaal bestemd voor de Conrort »- en Ballon banden. e:i geen voldoening n waarborg. EISCH HET B|j UW CARAGE- HOUDER OF UW GEWONEN LEVERANCIER Groothandel - v,:«lb. Fabriekstraat, Brussel. Tel. 226 04. (^U/l deor dokter specialist. ,o*. Avcnuo de ia Tol F««ü-»Vln 8 !<>t 9 Va" 1 12 l3t f Urfn Zondagen van s tot 11 urwi. Spido is de synthesis van de smering en staat, in kwaliteit en doelmatigheid, haar plaats aan geen enkele andere olie af. Wij beweren, dat Spido alles bevat, wat noodzakelijk is voor een doelmatige sme ring en onze beweringen worden dagelijks gestaafd. Spido verzekert de volmaakte werking van den motor en opent de deur voor behaag lijkheid en geluk in het automobilisme. Laat Uw motor er U het bewijs van leveren. Spido is overal verkrijgbaar, s Winters en s Zomers bestaat er voor eiken toerismemotor slechts één olie de Spido T.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 10