De Haven van Antwerpen Een levend Kaartspel in Amerika dagblad Na cïe Oceaanvlucht Oe Anti-Britsche Stemming Roering in het Diamantvak Een Drama in Amerika De Hittegolf in Amerika Uit de Engelsche Politiek Diefstallen in een Station Gezinsdrama in Saksen Albanië en Zuid-Slavië De Verspieding in Frankrijk Akelige Vondst te Berlijn Fransch Stoomschip vergaan Maandag 4 Juli 1927 PRIJS30 CENTIEMEN ETTOAVI 40Ile Jaargang Nr 185 ABONNEMENTSPRIJZEN RKiniK 1 Jaar I ran* 80.- BELGH. 3 in3aDjen 40.— BELGISCU-KOXGO3 maanden80.— BUITENLAND. volgens postovereenkomst. TELEFOON BEHEER 165.89 AAHK0NDIGIN6EH 222.91 P.EDAKTIt 222,92 Em. Jacq:nainlaan, 105-107, BRUSSEL POSTCHECK 8861 Bastuordar-Elgeaaar J. HOSTE aANKONDIOIHOEB an PLjuriAA.fVBiCE.1 (pwr.eef) KLEJ.XB AABAOSDIGISGEB (rolg.n, bet «ÏOIAI p'aitainjreiv p«r rejelfr. 1.00 lo» fr. IJl HAMDELSAA NKOXOICIMGHV rp«r reftb fir. 1.00 EEN BRON VAN WELVAART tè Wri i1 DE GROOTE VLIEGTOCHTEN HET VERHAAL VAN DEN TOCHT Bar s.'3 JÓB. Byrd heelt het volledig ver kaal an SJ|£tochl gedaan li He waren auger aan au uur in He Ju lucht i» IV uur lang hebben ztj mets g.-zieh j en and. geen z--. geco -cmp. H&oetijK na p luMj rtriifdchien zij, dat ze nun natven »l i e-vo' rraa.1 o. r huura n»oes.en .jroojëi GEZICHT OP DE SC HELD EK A DEN EN DE FtEEDE EEN TOCHTJE TOT VOORLICHTING De Antwerpsche haven :'.uat vuvr hit togenblik ongetwijfeld in i brandpunt o iiailonale hdungsh r.ing m a hoop op volko men herstel en algvheelen tkunomJschen .wederopbloei van het land. is groOtendeel> op haar gevestigd. Zij is ontegensprekelijk een bron van on schatbare welvaart, zoov.cl voor de Stad Am- werpen uls voor bot gcheelc land. Het is dus een uitgesproken nationaal belang, die wel vaart ;e vergroeien met aim inliideten die in het bereik liggen van het ia -j ;:i de eerste plaats dic-nt men zond-, verwijl de aangevan- gen en ontwornen uitbreidingswerk n voort te zetten en te voltooien, ten einde de Laven te kunnen aanoassen bijde eisclien van han del en scheepvaart; die zich voortdurend en snel ontwikkelen en uitbreiden. Het is een .vcreischte. dat de haven van Antwerpen 'daar mee gelijken tred houdt en niets mag worden verwaarloosd om daarin Ie voorzien. Het is Mint het oog daarop, (lat de regeering o.m. is oveigegaan tot Ue 'overdracht aan di- Stad Antwerpen var» de onteigende Nourdc-rgron- den en dat de eenmaking der Sctu hl> diensten werd ui overweging genomen. Ju verband daarmee is er over de naven van Antwerpen heel wat gezegd en geschre ven en daarbij is bet andermaal gebleken, dat slechts weinigen zelfs te Antwerpen en onder de personen die bij de Imvenwer- king betrokken zijn. een volledig inzicht hebben van het haVehbedt :jf en al wat er mee verbonden is Ue meesie menschen iieiiucn de haven slechts zeer, zeer oppervlakkig i-u g.v- n zich geen rekenschap van de iuspanning, die on afgebroken vereischt wordt om ingewik keld raderwerk, dat een dergelijke instelling is, zonder noodlottige verwikkelingen to doen werken. Daarom Is tiet met van belang otitblool, dut hei publick wat nader kennis maakt met dn prachtig nationaal bezit, waarvan het belang met genoeg kan worden onder hot oog gt- brachL We noodigeu daarom onze lezers ui;, ons te volgen op een tochtje <loor de Antwerp- tsche haven, die we in al hu.tr onderdeden zul len doen kennen, zonder in technische bijzon derheden te treden of te verwijlen bij ge schiedkundige gegevens VOORAFGAANDE BESCHOUWINGEN Wanneer de Antwerpsehc haven zich ln een ongenieenen bloei mag verheugen, dan is dat ontegensprekelijk en in de eerste plaat: danken aan een reeks raktoren, waarmede handel en scheepvaart vooral rekening hou den. Die faktoren zijn de vrij lage tarie ven der havenrechten en der onderscheidene bewerkingen de zeer degelijke uitrusting, die voortdurend verbeterd Woidt en aange past bij de eischen vat» den tijd de eenwu dige formaliteiten en vooral liet snelle la den en lossen der waren. In verband met da laatste punt pust bet hier, terioops hulde Ie brengen aan de Aniworpsche iiavena: bei der-, die echte kunstenaars zijn in liun vak. Nergens zal uien arbeiders aantreffen, die met zooveel gemak en kennis van zakt n stuk goederen voor talriike verschillende bestem mingen ui een schip weten ie Jaden, zonder ook naar de kleinste plaatsruimte te verlie zen, terwijl tezelfdertijd hei schip ln hit ge achte evenwicht gehouden wordt, wat geen kleinigheid is Al deze omstandigheden, sauicu met lit-i feit. dut Antwerpen med» beschikt over een uitgebreid spoorwegnet en uitstekende ver keerswegen te water, dragen er liet hunne toe bij om aan onze nationale haven een hinterland (achterland, «fzét- en aanvoer gebied) te bezorgen, dat zich over Frank rijk, Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk eD Noord-ltalië. tot voorbij de Adriatisehe Zee uitstrekt. Zooals uien weet. wordt de haven door d» Stad Antwerpen uitgebaat in regievorm. Voor het jaar 1928 werd ln do stadsbegrooting voor de havenregie voorzien aan inkomsten 1U1.70H.000 fr.. aan uitgaven 92.700.UUO fr. de inkomsten belieocn echter zooais gewoonlijk raeer dan voorzien. Zulks geelt een denk beeld van de belangrijkheid der uitbating. Niet minder dan 11.599 schepen deden dut zelfde jaar de haven aun. nut een gezamen lijke. toniicniuut van 22.793.SUG ton In 1926 was er een vermeerdering, in het havenver keer. tegenover het Vonge jaar, van 16iS schepen mot 2.592.208 ton. De gemiddelde lonnemaat, die 1855 ton bedroeg in 1923. steeg tot 1988 ton in 1922. 2076 ton in 1925 en be liep 1925 ton in 1928. Voor de eerste 'maai sinds bet beslaan tier haven hebben in 1928 meer dan lü.COu sche pen haar aangedaan binnen het jaar. up 1» November voer namelijk de Melila ah 10.000e zeeschip Antwerpen binnen Voor 1927 voorziet men een met gering, vermeerdering, alhoewel voor het oogenblik in handel en scheepvaart een zekere kalmte heerschen. LANCS KADEN EN DOKKEN De haven kan als 't ware veideeld wdrden in twee afzonderlijke deeien, nl. de kaden langs den stroom, die het eigendom zijn van den Staat en uitgebaat worden in oveteen komst met de Stad Antwerpen, en de binnen haven, die ul de dokken omvat en in baar geheel toebehoort aan de stad. Wij zullen in een volgend artikel onzen tocht door de Antwerpsche haven beginnen met een bezoek aan de haven langs den stroom, da petroleumiiisteihngen en de Zui- derdokken, om daarna kennis te maken met de overige binnenhaven en de nieuwe instel lingen er» ontworpen uitbreidingswerken. MARK BELLOY wfjöi ugk>-< en, maar gelukkig st.-. g het vlieg- i.ji; Int knii«k oogehbiiK en Novilh-.! lie j ist op hei pun was althans eên benzine j hupii r Ie aten 1.gfoo| en, tn>K zijn nano i.e mend <fv la..;sie zes uur van de viucmL.j» 10 Juni is Kc ijbtnpas fejor 'een onbekende reden. Oi. ln dat n kii.a, geraak i-i-n vc".»r zij he: wisten «arm ze| -reuk r»iet IN EN OM S0VJE1-RUSLAND UITCEBREIDE OORLOCSPROPACAHDA Moskou. .3 Juli. De revolutionaire m l tuitc raad heeft dezer dagen een Icgëroiv uitgegeven, waarinj alle offi» ieien en om- officieren van hei t .>oëe leger worden .hl, om voortdurend, Zoov. .-1 ln als buitet ensnijd. hun wapens m dtag.n. limit taliën heeft Rykoff. voorzitter van den aud van Volk'lkouinil.ssarinseii e»«n. manifest i gevaardipd. wuarin hij beroep doet op alle ussen, om zich te wapenen u-gen ciioot- rittanié. Hij kondigt o tn. het houden van hg-weck aan. di>- Zal ingaan Z'M DE AANLEIDING weet is de hovfUaunitiding lot RieiV.ii hu .ven li ttbt-n Vliet; rs het» schtVió-n jen z.j Lenu-rk vemA 7-uidWai.rt •.var»ri liajhl'ite vetwocht ii slci ft koers U geii. idig ge-1 ;en. dai zij veet I igedr. ven dun zij - door de draad lOOZ: ie VI ren ijl id plaa Jran ijen staat op i waar zij zich Devondiiwa den k> ei- te nersièihn. in ^rlund aun t-' sturen zooals ptan was, besloten /ij naar 2cht.-r.aal rr U...OI >ij de 'J. ijtstad e aan .uk- Ut 1- - re te MjgWWPPWWPiWW oen nl bo en li -ebitd van Brest kwamen was dies in aitst.frul., orde. Zoc Jicht bi] he; .toel ruakten zij »n nesten /ij htddi;i ge. n flauw besef waar z. eigen lijk v og»^n Met wos pikdonker en zij moesten én kompas dat defekt was. Zij lie vijf uur dat ze hebben rond- n élróomenden regen en dichte ten min te twc.inaal dicht bij Parij 7ijn gewees;. Dé wolken hingen zoo aten zoo dktft. dat van d aarue orhe.n kwam. /.ij waren en zagen geen licht. Zij jk niets ztj wisten met of ze stad of boven tand, boven velden .varen, am irw grootc v.-rrassthg y.tj za ing .l<- zee beneden zien. Zij wis- ict wtar ze waren, maar rut ts ge- bleketu dat zm 4i 'een halven cirkij waren c« vloden .-n rjk kust weer waren gepasseerd niet v.r van' <!f j^uats waar z»j er 5 uur vro; ger dv^ïr waren ge/logen Toe^ wlsJ<t? j dar zij-oog sle.iiis een uur, of fa>»SCTf!'-n Vt.a half fittr vc-rO-^r konden gaan, jrrdat df benzine-voorraad uitgeput zou ;l n. Zij konden elk oogenblik grrtwon- gen k'ord. n -en noodlanding te doen en daartbe wer.l dan ook overgegaan, op de wijz(j|waarover neds vroeger uitvoerig mel ding Werd gemaakt. Hvtd besloot zijn verhaal met te verklaren dat h!t de aucsligste tocht van zijn leven is gewetjt en dat hij hei l wat me. r heeft door- geniaiikr dut tijdens zijn Noordpoolvlucht. EEN VERKEERDE KOERS New York. 3 Juli. De kapitein van de Maimania die hier in de haven lig; heeft ver w.iard dat, als Hyrd 500 km. meir Noord.ïtjk gevlogen had, hij de garische reis een gijp', ig.'il wit ijl zou gehad hebben. NAAR BRUSSEL? Pari.J, 3 Juli. Op de vraag van een Bel- gisch iters man of de vliegers ook naar I3ru- sil zeiden gaan. k »n voorlooptg nog g«en bevestiKDd antwoord worden gegeven. manifest wordt o.m. gez»xd De Unitanie i- de voorbereiding •n daal op kunnen wij slecht; nawoorden l. iler aib* oler moet »-en geweer urinen hanteer en en zich voor het gas weten hl-hoeden. Hij moet weten hoe de krijg» macht '.art zijn laftd dient versterkt te Mor i. ii. Wij moeten al onze kia-hren inspan non om het h ger en de vloot te sieunon #*i> de hulpdiensieii in te richirf» Naur bov.-ndten gemeld wordt heeft de A\ lach ion het voornemen, een spo. inle st-kilc in te stellen voor den arbeid onder de vrou w u. De bedoeling s. dat deze sektie, hoofd zakelijk door nrirfdeJ vnn vrouwelijke propa gandisten. bij de vrouwen belangstelling zal wekken voor de v. rdediglng van het land en hen zoo mogelijk zal aansporen, on» aan d e verdediging een aktlef aandeel tc nemen. VERKLARINGEN VAN TSJITSJERIN Londen. 3 Juli. De korrespondent van de Daily Express te Moskou heeft een ond-r houd gehad met den husslschen volkakotn- missaris van Buitenlandsche Zaken. Tsjitsj»- rin. Hij verklaarde, volgens den kórrespon dent, dat de Bussifche regeertng geen anti- Britschc propaganda voert. De diplomat»*®- v.-negenvrootdigers van Sovjet-Rusland staan niei ln dienst van kommunistische partijpro- puganaa. V.-rder verklaarde Tsjltsjerin. dat Rusland Miids bet afbreken der betn kklngen zijn vroegere» handel m-t Groot-Rrittanme tus- schen Duitschland, Italië, Zweden, Frankrijk en de Veroenlgde-SOUen verdeeld heeft Htj Hfiil», das d* Brr»**-hr pourgro-is^ Pohn tegen Rusland zal ophitsen. De huidige span ning tusscht-n Pol-?n en Rusland heeft geen vijandelijke bedoelingen tegen Poten. Maar anderzijds wordt dan weer medegt deel»!, dat de Sovjotregec-ring blijft vasthou den aan haar bekende <-isehen en heen ver klaard. dat zij. Indien die eischen niet wor den ingewilligd, geen verdere onderhandelin gen wil voeren en ook geen diplomatiek ver legt n woord Iger ineer naar Warschau zal •rndew. DE BROEDER VAN DEMPSEY DOODT ZIJN VROUW EN PLEEGT ZELFMOORD New-York. 3 Juli. John Deinpscy. broe der van den beroemden bokser, doodde Ie Schenectady, doer een rovoiv. rschot zijn vrouw, waarvan hij ge.-chidden wa.-. Daarna schoot hij zich zelf een kogel door hét hoofd. Men meldt dat Dcmpsey, de bokskampioen, door de gebeurtenis zeer aangedaan is. maar toch den 25 dezer maand u- New-York zal optreden togen Sharrkey. REEDS VIJFTIG DOOOEN Chicago, 3 Juli. ln de laatste drie dagen xtju te Chicago dertig personen ten gevolge van de hitte overleden, ln den staat Ohio kwamen door dezelfde oorzaak tw»n;T^ per- fonen om het leven. ZOU BALDWIN AFTREDEN? Londen, 3 Juli. Er loopen ge n, dat do eerste minister Baldwin gedreigd heeft te treden. Minister Bridgotnan wordt reeds door een si-ktie van de Tory-partij als zijn r.pvolger gedoodverfd. Hij zou de werkelijk sterke man zijn, dien de regeering noodig heeft, zooals gebleken ls uit zijn overwinning op Churchill, den kanselier van de schatkist, rii-.t betrekking tot de marinebegroohng. EEN INBREKER GEDOOD Parijs, 3 Juli. In Le Mc.tin wordt gemeld, dat opzichters, die het stalion van issy-les-Moulineaux bewaakten, gisteravond inbrekers betrapten, die verwarmingstoestel len van auto's wegnamen. De inbrekers war den nagezet, maar zij s-hoten op de bewa kers. Dezen vuurden t» rug. Een Inbreker werd gedood en een andere gekwetst. Een derde werd gevat. SEN VKEESELIJK BLOEDBAD lier lij], 3 .'Uil. De timmerman Kramir heeft iciBairzen, in Saksen, zijn vrouw im t et-n hamer de hersens ingeslagen Daaroj bracht i.j met een keukenmes zijn drie kin deren en G. 8 en lo jaar ernstige smjw^.i- deo ul waarna hij zichzelf d^- keel Joor- Bovendien had Inj do gaskraan open meed. gezet. Men ta>opi de kinderen in het leven te kun nen bjuo-n de toe:tan<.l van het echtpaar Kramir i; levensgevaarlijk. Kraj i'er was reeds giTulmejï tijd zwaarmoc dig ii had iierhouldfüjk verklaard,'zelfmoohl te Z' l Bn plegen. EINDE VAN EEN GESCHIL Tirana. 3 Juli. Het Albaneesche pers agentschap deelt rnedi, dat de Eranschv ge zant, die heiast w-us met de waarueijdng Her Zuid-Slavische belong-tt »u Aibantê, tiandc- lfude volgens een bijzondere opdracht vao d - ZUld-Slavische'r regeering. den Albanee schen nnnisit-r van bultenlandsche zaken be zocht heeft. Hij overhandigde hem. in plaats van de vroegere nota. een nieuwe nota. wel ke de uitdrukkingen niet meer bevalt»', waar aan de Albaneesche regeeripg aansloot ge nomen had ln lurtir antwoord verklaarde de Albanee sche regeering dat zij het bewijs wilde ge ven van tiaar liefde voor den vrede en daar om last had gegeven Doer.iskowitsJ ln vrij- held te stellen Hierdoor is het Incident thans geëindigd. VERDACHTEN IN VRIJHEID GESTELD Parijs. 3 Juli. De viIf ingenieurs. Ver dacht van verspieding in de konstruktl» w.-rkpluatsen le Caen. werden gisteren R Voorloopige vrijheid gestéle Ue huidige- K r.nr- ln hel dtahiambedrij v.-nverplug door den Zuid Afr lktuiri-cJicri Sc- lai var. l.et ontwerp van diamantwet. Wat behelst nu Hat veel besproken ont- ■•'•rp T Door - -epu^-jiig der ontworpen wet Wilde de Zuid Afrikaan if regeertng, die zeil Mr groote belangen beef; in de Cia- inanlnijverlieid, waarvan, de inkomsten voor dit jaar allien op 2,000,uuo pond worden gr- raaiml <-■ n otid»'ivi-rde.-ling der diainan;- lanriH te kfter gaan, de cnverniljdelijk tot li le duchten ovurproduktje leiden ino.-t. Ut-/'- oud» rvi-rd-oiing h :eft in den laatster» tijd tot zulke tni-sbruikcii geleid, dat leder- ••«■n bet niet un<l»r- dan to.juichen kon, dat de regccring muatreg -leu z...i treffen om er tegen te keer t< gaan. Dat In t ontwerp gevai n is, zat dan ook Wil hoofdzakelijk te wtj- tcn zijn aaa liet f dal d- regeenng haar rnaaireget' ii wilde trefKn niet li-iugwerkende krui in, d.w.z een U- I dor trg-nwoordige bezitters van diarnantdelverijen onteigejit-u, wat de Jncerderh. id der s«natoreu ah> eeu ltslag op het |»t ivuat cig'-udom aurcrag. Zo-> rd het ontwerp, waarvan de draagkracht ztcü op d»- dtaiiianinijVdrnelU over garisch de wereld zou doen g> ldeu, om princlplecle redenen van zuiver btnrienlandsch Lelaug verworpen. De gevolgen lieten zii h onmiddellijk gel den. Al de g.'uutd diarmu.t maatschappijen, o. u. de alveruiogende do Beers C®. zitten met een overgrooteu voorraad ruwen dia mant, aangekocht mvt het oog op de beper- kingsmaatrt-gelen. die men reeds voor zoo goed als aangenom-n beschouwde. Door het voortduren d< r overprixlukue, nemen die Vuurraden dus in waarde al. wat onvermijde lijk ook zijn terugslag hebb -n zou op het ge slapen goed en een ondergang bcteekent voor vele dianiantonderneioingen. Te Antwerpen werd door deze berichten een paniek ver wekt, mei dun uitslag dien inuu kent. In Nederland echter neemt men den toestand Ualmer op omdat men vertrouwt, vooral met liet oog op de grootc belangen die Zuid Afrlku zelf hij Int goedkeuren van he< wetsontwerp hoeft, dat de Senaat L.J de wederindieiung m oktober a.s op zi]u itciuiinrig van thans zal terugkomen. Trouwen-», hutten de maat regelen door hét wetsontwerp v ^jizlén oth. heeft de Zuid-Afrlkaansche regeering reeds kontrool maatregelen toegepast voor de dia mantvelden in Narnakwalanü en voor de l.ichtenburgsch» velden. Daur komt bij, dat d»; huidige ontginningen niet meer voortbrengen wat ze in 't beg.n op leverden. Zoodat ct feitelijk geen vreei hoift te bestaan, dat de markt in het beperkte tijd verloop Juni—oktober overstroomd zal wor den. En hei staat van nu af zoo goed ais vast. dat het thans verworpen ontwerp dan zal aangenomen worden, wat dan onvermij delijk een guuAigen uitslag op net garische bedrijf hebben zaj DE TOESTAND Injusschen ;s de toe»tand zoowat geblerea ZOou!;. Inj V^a-, "v op Zondag vastgestelde bijeenkomst der Amsterdams en Antwerpsche ciam&nthan- dflaars is met doorgegaan en zul vermoede lijk pas Dinsdag plaau hebben, ais er Jeu van komt. Te Amb-rdain bkjkt hel Antwerp sche voorstel echter meer en ineer tegenkan ting te vinden. Te Aniwcipen. ai geef: men zien goed re ken- ihap van de rud te ontwijken moeUIjk. heden wil rn -n doordrijver» en da produktia voorloopig stopzetten. De toekomst zal uit- wijzen of dn niet c-u groote fout zou zijn. al heeft een d»-r lejdenJe elementen van de l'arijsche dtamainmarki zijn volledige ln- st» riiMung met hel plan betuigd, (lat hij voor treffelijk acht. Daartegenover staat echter, dat het LcndeiiKh syndikaat van handelaars in ruw diamant reeds hoeft medegedeeld geen steun te zullen verleenen. Inaien tot stopzet ting wordt overg. gaan. Dat is een veto. dal zck.-r niet mag over het hoofd gezien worden. Bij wijze van Inlichting gelde dat te Ant werpen alteen 13.G73 rr-htstreeks bij het be drijf betrekken in bij den Ii'.ii/nanttieweriter». boiul aang.M'iten ptr-onrn :ct werkii-osheld z-.uden gedoemd worden, terwijl er steents 97b werki»>jien waren in <»e argeioopen week. Stemt zooiets nist tot nad»-nk«n I aten de verantwoordelijk,- personen voortd kalrn en rustig blijven en met aoor oven hauktin-z een toestand scheppen, waarvan d# gevoigen ni-'t te over-zu-n zijn - m; TALRIJKE GERAAMTEN OPGEGRAVEN Herlijn. 3 Juli. -- Bij werkzaamheden v„>r l et r zijn «ibterochtend tc Berlijn -n groot aantal geraamten en Leendcren ge. vonden. T..t nu t»,e zijn m het geheel lb schew d» ik ontdekt, di-- alle van Jeugdige en krach tige personen utfcornstlg sctiijnen te zijr.. \'»lg-.-nv i-ukele blad-n zou men hier ts •toen r» i ben met slachtoffers van .e»'n revo- hui-. Wc-r and. re bladen vernemen »tat de gevond.-n geraamten ten minste 50 Jaar ondeg de aarde hebl>en gelegen. EIQENAAROtC VERMAAK VAN BADGASTEN AAN EEN STRAND IN FLORIDA SCHIPBREUKELINGEN GERED Mam Jou Het toomschip Daulias' r.am 90 overlev |rn op van het Fransch» stoorn-ii.tp F: KranccU Xavicr w da', te pletter liep op d« klippen van deti zuJUkaat der F lippijnen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 1