DeLiefdevan den Zwerver KRONIEK VAN DEN DAG Buiteniandsctie Telegramnien Rtibensvierino le Brussel Vliegoefeningen in Engeland Bericht aan onze Abonnenten De Dood in de Vlammen Geweldige Siorm ie Hongarije Bij en om het Parlement Onder Sekwester zijnde Titels De vermoord Gravia De Oplichterij met Checks Wanordelijkheden te Lyon I Primes Marlc-José in Italië M.«uc-Jjs.- v-rliei Drussel en gaat een den tijd in Italic rbrengen. I)e prinses is vergezeld van mej. de Landt- lieere ceredarne De Liefde van den Zwerver i.cjs vanduos op biz. 2 van lid Laatste Jfcieuws het boeiende mengelwerk van A. Hans I>e Ucfde van den Zwerver •- Landbsuivhui»-'.: Yyr.dy c hoof «1 jury. asl uu-l lul aluem. n van lid eva men .andbouwhuishoodreganles, voorzien by Kot. ukwjk besiun van Oktober Jin'-I. zal op -J Augustus, te 9 uor s morgens, bijeenkomen In het Hijger Rtjksnormaal- instituut vnor IJindhoownuishoudkunrt*. te Lak.n i ut a lit inuthivugen wende men zich lol liet Departement van handbouw. afdeellng Jaiidbouwhuishoudonderwijs. -- He toelatingexamens tot het Hooger Nor- maalinstituut van iAndbouwbuishoudkunde, Domein van Hossegem. Laken, HeiseL zul len afgenomen word.-n op 31 Augustus. Voor de toelatingsvoorwaarden, het c.xamenpro- grnm. de verelsehte getuigschriften van be- roepsori«nteering. vrage men Inlichtingen aan M. Lindemans. Bestuurder van voormeld instituut. Algemeen Rijhsarchlet |>e heer Cessier. Jeeraar aan het koninklijk Atheneum te Hasselt, schonk aan den Staal de bundels genealogische aanteekoningen die. gedurende een vijftigtal jaren, door wijlen baron de Borman ingezameld werden. Ze zijn ten getale van ongeveer 200 en betref fen voornamelijk famillên uit het prinsdom buik en het graafschap Loon. Zij zullen, na Inbinding, ter beschikking van het publièk gesteld worden en, na voor- loopige bewaring op het Algemeen Rijksar chief te Brussel, bepaald naar het Staalsar chief te Luik over«»i-brn«-bl wor<l#n. De Zondagadiunst m Uo past In het verslag namens de Ko.tuni Spoorwegen van de Kamer uitgebracht, komt een nota voor over de beper«tmg %*u Zondagsdienst, die luidt als volgt «Sedert «U-u wajieiistUstand heelt het Begluur van de Roiterijeu er naar getracht het Zoii- dagtarerk in aijno dienste*» tot het volstrekt minimum te verminderen Te dien einde werden de volgende maatie- geicu getroffen Geheele sluiting der winket ten Lene enkele lichting van de brievenbus sen in den morgen, om het uur van verzen ding der briefwisseling to vervroegen; r« »*- sluiting, bij de Zondagsche ronddeeling. de aangetoekende verzendingen, de assignaten en postmandeten, d« niet dringende drukwer ken, monsters en uiakpapieren. de getaxeert" jr«v»ruurnen en de portvrije briefwisseling. De geheels oplteifing van don Zondagsdien uil y tot 10 millioen doen uitsparen per jaar, laar men voor het des Zondags verrichte werk 'in dj week geen rustdagen meer zou moeten geven. Mnai eene dergofijko hervorming kan niet in aanmerking komen met de teconwoor- digr t-ostwetten. De wet van 30 Mei 1379 be- j»ea!t dat er voor elke gemeente ten minste v-raending cn eene uitdeeling per dag 3' w-t zijn. t bestuur is van meemng dat liet oogen nog niet gekomen is om oene wijaigin, van deze ticpalingen door te voeren, om redm in hot lievig verzet dat de afscluiifing van uitdeeling dor dagbladen 's Zondags zou or Vandaag en morgen Maandag Juli. Zon op 4 u. 55, onder 10 u. 59. Maan op 10 U. 3, onder 24 u. 5. Naamdag 'Iheodöor ook Uberius. zouii an Ado. graal van Mcchelen hij vluchtte oor de Noormannen, stierf den marteldood te St- Truiden, in de eerste helft der Vde eeuw.. Deze dag heet verder Sint-Marten-m- den-zomer - groote ommegang te Asper (O.- VI.). Met ingang van heden tot lb Augustus, zijn het de hondsdageu gewoonlijk geken merkt door een grootere werking van de at moslerische elektriciteit. Volgens sommftge almanakken vangen de hondsdagen pas later aan. 1778. Onafhankelijkheidsverklaring van Noord-Aiutrika viering van Indépendanc Day Dinsdag. 5 Juli. Naamdag van hilomena. Zoè. Uit 's werelds wijsheid. De zwakke en de arme tnenschen kunnen moeilijk de op rechtheid beoefenen, wegens hun afhanke lijkheid. Des te meer moeten wij de sterken de rijken afkeuov. die liegen en bedrie gen. IN 'T VERLOREN HOEKSKEN KONGO Juli ukkUk» w« inzeilen met aan Kongo te den \k denk aan Kongo. Ik ben gauw uitgedacht. En Ik heb zeer ongjlljk... Wij suilen niet «euoeg he in onze kutoiue .Vla ik dit zeg. praat ik men- Mrhën na die "t weten. de kunt voor de kolonie zijn. Of er tegen. Maar ge moet weten waarom. Kongo T Zoek ik ia mijn schoolboeken, dan i» hvngo «i- i» »aB mij» alias. He plek is geel gekleurd, lie Kongo;trouin is blauw en gelijkt een lelie treur- wilgtak. die buigt vol twiigen. waaraan mor-n «xfeningen Uit gepaard met nabootsing van I\i li Tl .n t«-ll Het Laatste Nieuws 4 Jlnl 192T DE KANADESSCHE ZELFSTANDIGHEID Londen. 3 Juli. Bij de herdenking van Kanada's zestigjarig zelfstandig bestaan heeft Lord Willingdon, de goeverneur-gencraal van liet dominion, gisteren te Ottawa den eersten steen gelegd van de nieuwe regee- nngsgebouwen. DE SLOOPING VAN DE DUITSCHE VESTING WERKEN IN HET OOSTEN Parijs 3 Juli. M n meldt, dnt de voor waarden voor het vaststellen van de slooping der vaste werken van de Duitsehegrcnsves- tlngen tusschen den Dultschen generaal von Pawels m de deskiinrltgen der geallieerden geregeld zijn. F.cn Fransch en een Belgisch maj >or zullen zich binnenkort met von Pawel# da irlieen be- geven moestafa kemal te konstantinopel Konstantinopcl. 3 Juli. Moestafa Kemal Is hier op grootsche wijze ontvangen- In een rede zei «le president o.m. Laten wij voort- cann met orize politieke en sociale ontv^ikke* ling in overeenstemming met de moderne wetenschap en beschaving. HET BRITSCHE VORSTENPAAR EN DE SPAANSCHE KONING WONEN ZE BIJ Londen, 3 Juli. Het groote JaarliJksclic feest van de Britsche luchtvaart had gister namiddag plaats op het vllegplein te Hen don. ten N.-W. van Londen. Het Britsche vorstenpaar en de koning van Spanje waren er aanwezig. Britsche militairen voerden er aUerl» het Parte hangen. al« fcUuwa Troehten. l>an rtjn «racut drollig* namen, waarvan de klabken zaeni klinken. Kongo U ook een onderwerp voor c\an;en. «i» roilstrijden. Kongo begiot op hel Koningsplein le Urnssat. met eeu gevel die opaehrtften heetl Nederlainisc!» en ia 't Fransch. Kongo stn»kt aich v«rvolg#us uit ove inent waar de besrootingen worden geplukt over Tervuren waar liet mus-jg is eer» ron»um «-en eindpunt was het een beginpunt lian U er «en liaat lot Antwerpen, llwr slaat de Koloniale Hoogescboot die leert latsoeniijk ko ioniaal te leven, om te leeren fatsoenlijk Vlaazaseb r leven... Kom daar gaat het nu niet over Te Antwerpen neemt de kolenie ook den vorm aan van booten, die vortreJAien met menachen en tcrugkeeren inet goud uit Kilo-Moto. Dat goud komt geregeld. Er is een beetje melanholie, als er enkele grammen minder rijn dan de vorige maand. Jlu verder T Verder is Kongo kt* wazigs voor ray. dal lei.'1 is broeien onder den Evenaar, achter de Sahara, ik zie er zwarte menschea in strooien hutten blanken in witte pakken. Het Is geen ongeluk ne ger i« rijn onze minister verzekerde het. dat wij •ten neger zeer braaf behandelen. Ge weet dat er eens iemand zei. dat het een on eed uk is Vlaming te zijn... Waarom vroegen re hem «let Door wiens schuld Maar daar gaat het alweer niet over Ik zie on ze kolonie ook vagelijk als een bron van viering, standbeelden, stoeten, dekoraties, maar duidelijk rle ik re als een vruc htbare boom voor franskiijo- ncrie. ook dat weet Ik van inenschcn die 't weten. Er» boe de n<«ger too wordt grootgebracht, dat als cr een verschijnt la Vlaanderen, geheel Vlaande ren moet Fransch .«preken preiies alsof «laar meneer de fran«ki)j«>n in hoor»! «gen rersoon stond Al hebben we &1 onzen t»JJ nocdig om aan Vlaan deren te deuken, toch moesten we uen tijd vinder om ook aan Kongo Ie peinzen liet zwarte gevaar Door wiens schuld krijgsverrichtingen eu werpen van bommen op een bepaald doel. Vliegtuigen van een nieuw maaksel men aan de oefeningen deel. Zij vlogen op een hoogte van oüimj meter. Die hoogte bereik ten zij in 512 minuten en daar was de snel- lifid 152 mijlen per uur. Len snelheidsprijs werd uitgereikt. De win naar vloog met oen uursnelheid van 15G mij- zou er indudoad ii"g aan outbroken «uit een openbare dienst als de post in 1927 L t publiek minder zou bevredigen dan In iF'.s; een enkele uitdeeling den Zondagmor «.-n is waarachtig niet te veel. en het ls dan ook duidelijk dat er geen spraak kan van zijn d"7.p uitdeel'ng af te schaffen. Bolsjewistischs praktijken In Le Peuple laat de h. Dewinne em. artikel verschijnen, waarin hij schrijft.Hei staat vast dat de Russische bolsjewistische syndikaten een recht van toezicht hebben op het bestuur van het Huis der Trammannen Vervolgens wordt aangetoond, hoe de bolsjewisten, die het jstnunt hebben op «Ir scheuring in de syndikaten. hun geniepige noyautage «-politiek voeren. Alles gebeurt In liet geheim schrijft de hoofdopsteller van Le Reuple en hij voegt er aan toe .- Deze valschheld ls niet het minst walgelij ke deel van de treurige geschiedenis. Aldus wisten de scheurmakers van een neutraal een bolsjewistisch syndikaat Je maken, na hel verzwakt te hebben. Het besluit van den socialistischen schrij ver ls dat er tegen die praktijken met beslist heid dient Ingegaan. Mengelwerk van 4 Juli 1927 DOOR A. HANS KORTK INHOUD VAN HST HEEDS VER80HENEN GEDEELTE Gabriel Marke. een flinke boerenzoon, keert we: Bvzinrt Tan •U markt hutawaaru. Morgen 7..n hij «net zijn Steil*, een früsche deerne, die met haar r«nt*mcrende UOte Dona inwoont, ur.-n 1*H2 kunnen wandelen en prnien c*er bun t<*j»oi>.?i lx Prate Jongeling, "lie met liart en jr-<- t aan den yu*»mcben grond en aan het lieert..k land bouwbedrijf «elmbl it. droomt van ren «.fen boefjr voor hem en ztjn toekom-»tl,( vrouwtje. op zijn neg ontmoet Iz-.J Vlen lowag*. die sinds weken Itet t-«»meu»en koestert naan Amerika mi te.MlfkOii i'.abrk-l Teracemt van hem, dal de vrij o!»7U!i;iig aansefchr*ren boschwaihter. I'auj Dor- r eau ut. bel n**erboI pl«rht heell wat de ver- •-rjdt'rvteilm* uitlokt, nat cte aluwe kerel em«tn aan Iro-aaeu dc&kt ver.ler op rijn w.f. Ia*t Mar kr u «r >.ferr spMvrJAAdi»'loia J omlen» z,,'n «ztrii piaai» nemen en inbreekt met naar h»i -roAi meows Zon dar* beyrefl bij z-.rb »o! tiruarliun* naar de wumeg van Iran* Verhaak, waar hij hoopt x.ro Meha Se ztillen putnioetcn Bij de lafang- jK>ort ontmoet hij den »>*ron die "It het rente- p'ershuit »:.»ot- en iepen rijn se woon le li», mei Itabncl g'Bg door liet hek (-u deo voor tuin. waar nog bloemen bloeiden. Zou Stelln al op d:n uilVijk staan? Hij zag te niet en belde aan Z.j die vua 1 Juli ai hun blad niet meer zouden ontvangen hebben, moeten dade lijk nagaan of hun abonnem.-nt wel ver nieuwd werd Het postbestuur heeft tuans namelijk overal de 'kwijtschriften voor de vernieu wing der abonnementen aangeboden. Daar deze aanbieding slechts éénmaal gedaan wordt, zou het kunnen gebeuren, dat het hwijtschrift niet voldaan werd tengevolge van een afwezigheid of om de een of an dere reden. In dit geval moet de lezer dadelijk naar zijn postkantoor gaan en aldaar zijn abonnement vernieuwen of de noodige som storten op onze postcheckro- kening 8861, met vermelding op de keer zijde van het strookje Abonnement Het Laatste Nieuws Al wie thans een abonnement neemt, ontvangt per omgaande de verschenen nummers met het begin van het nieuwe mengelwerk Do Liefde van den Zwer ver door A. Hans. De abonnementsprijs is voor BeJgië20 tr. voor drie maanden 40 fr. tot Nieuw jaar 1928- VERBODEN NALAUX Dona Verbaak deed zelf open. Ze keek zeer effen, Goeden dag, zei ze, met haar zware stem. Kom binnen, Gabriel. Goeden dag... Stella is toch niet ziek? vroeg Marke, dadelijk ongerust, omdat de ze ontvangst hern zoo plechtstatig toeleek. 't Was of d.» k ite hem beving in dit buis. Madam Verhaak antwoordde niet, maar opende ?eu zijkamer en wenkte Ga briel daar b'nnen te gaan. Zet u een letjo, sprak zc. Ik moet u spr. ken. Zo deed de deur dicht. Gabriel kreeg een zonderling gevoel. 't. Was e«n kleine kamer met naakte wanden. Eenigo stijve meubels stonden er. Een kamer als dio op h.t kasteel, naast de «ijingang, waar de hoeren hun pacht be taalden of op schuchter geuite klachten, botte antwoorden kregen. Gabriel was et eens geweest, toon vader ziek lag en zelf de pacht niet kon gaan betalen. Als deemoedig zat Gabriel nu op n stoel. Waarom kwam Stella nietÊ •- Gubriel, hernam vrouw Verhaak, ik zal maar met de deur in huls vallen. Ge moet van Stella afzien. Murke begon te beven. Stella verlaten? stamcld* hij. Ja... Ik ben nooit voor deze verkee ring geweest. Ge weet het wel. Ik heb me laten ompraten, maar ik krijg mijn oud ge- IN HET RIJK VAN 8ATAN WILDEN ZIJ NIET LEVEN Londen, 3 Juk. L it Berlijn wordt &u|i do Daily Mali. gemeld Ee n buitengewoon ge- zal van martelaarschap, dat denken doe aan de vervolgingen der oude geloovigen door l'ieter den Groote, wordt uit Moskou b- kond gemaakt. Men zag brand in een kerk vai hot dorp Moestani en achter de toegogrendcld» deuren hoorden de brandweerlieden men- schen, die godsdienstige liederen zongen. Het gebouw brandde heelemnal af en in het puin vond men veertien verkoolde lijkc-n. Er wordt gezegd, «lat de slachtoffers het bolsjev isrne als liet rijk van Satan beschouwden on dat zij het als hun plicht achtten zulke wereld te verlaten. TELEFOONLIJNEN VERNIELD Boedapest. 3 Juli. Een storm ven lei gisternamiddag do telefoonlijnen tus^hon Banhidu en lialatsvuros. l)e telefoonverbindingen tusschen Boeda pest c*n de westelijke -treek zijn algesntden. EEN HONGAARSCH DORP AFUtUKAtD Prc-Ssburg. 3 Juli. Gisteren is te Sjustu- ben In Hongarije een hevige brand uitgebro ken, waardoor zestig huizen zijn verioest. M»n vreest, dat pr ook slachtoffers Zijn. DE BELGISCHE GEZANT TE PARIJS Vlaamsche Kamerleden hebben de aandacht an den Ji. andervelde. minister van Bui- •nlandsche Zaken, op het ergerlijke feit ge wezen ct de h. de Gaiffier, Belgisch gezant te Parijs, het niet eens gewaordigde gevolg te geven aan de uitnoodiging om de vertoo ning bij te wonen van liet Vlaamsche Volks- tooneel te Parijs, dat daar optrad in een mid den van hooge beteekenis op kunstgebied. De Belgische gezant had nochtans moeten weten dat elke politieke strekking op taalge bied vreemd is aan hert Vlaamsche Volks- tooneel en het er liter slechts om gaat de nationale tooneelkunst dienen. KAMERACENOA Openbare vergaderingen Dinsdag. 5 Juli, 14 uur. Agenda 1. bc- jrooling van Ontvangsten en uitgaven voor Order; 2. id. van P. T. T. Z. L.; 3. ld. van Ar beid en Nijverheid, interpellatie Pierco (lib.) over vertraging in de likwidatie van ouder domspensioenen, wetsvoorstel bet rellende de Zondagsrust in handel en ntjverheid; -1. id Buitenlandscha Zaken; 5. id. van Finan ciën. Woensdag, C Juli, 10 uur. Agenda 1. be handeling van elf bullenlandscfie overeen komsten: 2. de aandeelen van de spoorweg maatschappij B. C. K.; 3. autoDeiasting; 4. spektakeibdasting; 5. registratierechten bij versmelting van maatschappijen; e. vergoe ding voor beroepsziekten; 7. Kapiiaaisvïrnoo- ging van de Sabena. 14 uur. Agenda 1. sluitingsuur vari open bare inrichtingen; 2. maatschappij van Buurt spoorwegen; 3. statuut van gemeenteperso- neel; 4, vrijstelling van gronapeiasting voor nieuwe woningen; 5. benoeming van den bi- blioihekarls van de Kamer; 6. scnadevergoc- ding voor burgerlijke siaclïioners van aen oorlog; 7. loonregeling van gemeenteseKreta- risser., enz 8. wijziging aan de perekwatle van de pensioenen: 9. Interpellatie Delvigne De Bruyn Dlerkens (soc.) over afdankin gen van personeel; 10. id. Chaimet (soc.) óver den verkoop van dulvenringen. Donderdag 7 Juli, 10 uur. Agenda L Agenda van Woensdagmorgen; 2. negrootin- gen; 14 uur. Agenda 1 Agenda van Woens dagnamiddag; 2. hoofdelijke stemmingen; 3. begrootingen; wetgeving in zake abnorma- len. Vrijdag, 8 Juli, 14 uur. Agenda bcgroo- tingen. Al de middagvergaderingen zullen verlengd orden. Woensdagvoormiddag houdt de lioofdardee- Ilng voor amnestie een nieuwe vergadering. SENAAT Openbare vergadering Dinsdag 5 Juli. 14 u Agendabegrooting landsverdediging; uit breiding der haveninrichting van Antwerpen. EOTTCHER TER DOOD VEROORDE;LD Berlijn, 3 Juli. D« moordenaar Kal Buit lier, die aU straalroover langen tijd de om geving van Berlijn onveilig maakte, u;n des tijds groot opzienbarenden moord op gravin L&mbsdorf p.eegde, en een schoolmeirje, dat Joor haar ouders om bo'^dschappen doen was uitgezonden, om het leven bracht is nu e.?n proces dal drie dagen duurde, ür doo:i veroordeeld. Alje dejkundigen waren liet eiovè- tens, dat voor Böttcher gcca verzachtende óinstan- digheden ln aanmerking kwamen. Hij handel- ile als ren roofdier in menscliengédat ue zon der hu g. ringsic gevoel te nebben !v >or het leed en de schade, die hij anderen bejohken- «fc. daclü terug en Stella kan uw vrom» niet worden. Maar waarom niet? Go kunt haar niet ontlerhoud.-i lijk het moet z'jn. Stella wordt geen ba tinne op een kleine doening. Maar ik ben vlijtig.ik heb wa> ge spaard... il: zal mijn bost doen. IU heb goe den moed. Vrouw Yerbuuk schudde 't hoofd. We kennen dat, zei ze... Hoor nu laar goeden raad. Gc moet u schikken in hr-t onvermijdelijke. Zoek een ander raiisje van uw stand, die sosrhikt is ein op een kleine boerderij hard te werken. Stella kan het niet. Ze zou ziek worden. En ze lnijgt genoeg mee om een madam tc zijn. 't Was Gubriel of alles om hem dran d< voelde die vrouw daar voor hom dan tikt welk een vreeselijb vonnis zo uitsprak. Zij keek lu-m aan met haar koude, gr jze oogen, in het lang, scherp, mat geh-at. Stella verliezen... Maar dat kon t«'«-b niet! Madam Verhaak, ge kunt het riet meenen I zei Gabriel. Ik heb nog nieuws. Over drie, vier weken trouwt Stella met l'uul Borremnns; ze gaat met hem naar 't Ouverhof. Gabriel sprong op. Met I'aul Borr erna nel kreet hij- Stel la gaat de vrouw van dien vent worden Ja. Een bosebwachter. Maar dat wil Stel la nietl Tut dusver had het Beroepshof aangeno men dat de onder sekwester zijnde titels, wettelijk onder dwangbeheer waren, indien zij aan Duttschers toebehoord hadden. Dc goede trouw der achtereenvolgende koopers kwam niet ln aanmerking. Het Verbrekingshor wijzigde die recht spraak naar aanleiding van een sekwestratlc van stukken der maatschappij voor metaal nijverheid van Overpelt-Lommei, titels die Duitschers toebehoorden op 13 December l'J18 en naderhand verkregen door een bank van de hoordstad. Hot Beroepshof te Luik had die titels wet telijk onder sekwester verklaard. Ze mochten dus niet verkocht worden. Het Verbrekingshof verbrak dat arrest eu verwees de zaak naar het Beroepshof te Gent. zeggende namelijk dat het wotsbesluit in zake dwangbeheer niet de onmiddellijke inbe slagneming inhield op de belangen van vijandelijke onderdanen. Het begrip van het onder dwangbeheer stel len Jiouut in, dat er geen dwangbeheer be staat. zoolang een bevel van den voorzitter zulk besluit niet bevat en de onder sekwester zijnde belangen niet nader aanduidt. EEN WELGESLAAGD KUNSTFEEST Het kunstfeest, dat door liet Rubenskomitelt ingericht werd. bij gelegenheid van de 350ste verjaring van Rubens' geboorte, mag als zeer geslaagd beschouwd worden. De Koninklijke Vlaamsche Schouwburg was gevuld met een groot publiek; waaronder de vooraanstaande Vlamingen der hoofdstad: kunstenaars, letterkundigen, voorzitters en bestuurleden der "vereenlgingen enz. De h. Oiner Wattez. voorzitter van liet in- richtingskomiteit, wijst, In een inleidend woord, op de groote beteekenis der Rubens] viering door de Brussolsche Vlamingen. Hij brengt hulde aan do Vlaamsche vereenlgin gen die. eensgezind, bun medewerking ver leenden. om dit kunstfeest in te richten, en bedankte de artisten die zich zoo welwillend ten dienste der inrichters gesteld hebben. -Wij, Vlamingen, zoo besluit hij, zijn fier op Rubens, den prins der Vlaamsche schil ders t DE FEESTREDE VAN PROF. VERMEYLEN Prof. Vermeylen, op applaus begroet, be gint met te zeggen da! Rubens door alle vol keren bekend ls. Hij vertelt eerst Rubens' jeugd en boe hij schilder werd. Na acht jaren in Italië verble ven te zijn, vestigde hij zich te Antwerpen. In 1609 huwt lilj Isabella Brandl en van toen af schonk hij ons het eene meesterstuk na liet andere. Vlaming van kop tot teen. was Rubens ook een universeel kultuurmensch die in alles belang steldo. Hij kende nooit ontmoediging of vertwijfe ling. Hij was de grootste schilder van de levenskracht, de lyrische vertolker van de schoone levensblijheid, van de liefde, van de geestdrift. In zijn tafereelc-n, symfonieën van levens kracht, vullen lijn en kleur en licht elkander. Zijn tweede vrouw, Helena Founnent, brengt den 63-jarigen schilder een verjon ging, een verfrissen!ng in zijn kunst, en op zijn kasteel te Elewijt borstelt hij nu prach tige natuurtafereelen en andere doeken, die als zijn beste mogen beschouwd worden; hij werd eonvoudiger, doch g ootecher. Zijn in vloed op de schilders van alle landen was overweldigend. De Vlamingen, mogen trotsch zijn op Ru bens, zoo besluit hij, want hij is voor ons een zinnebeeld als kunstenaar. e.?n Ideaal als mensch; door licm leeren wij den Vlaamscheq geest beminnen en waardeeren. Deze rede maakte een diepen Indruk en werd levendig toegeJuichL HET KUNSTFEEST Daarna werd het kunstprogramma uitge voerd. De li. J. Martien, de knappe klavierspeler, voerde de Rubensrnarscb door Peter Be- noit, op zeer flinke wijze uit Mevr. Rezie Verschueren droeg voor, met haar Jieerlijk talent: Schllderaoptocht (M. Sabbe), en Aan Rubens (Pr. Van Duyse). De h. Q. J. Van Trigt, de bekftïide kunst- zanger, zong mei veel gevoelMijn Moe derspraak (P. Benoit). Deze drie artisten werden lulde toegejuicht. Daarna liet jiet befaamde Sepia Canto rum onder leiding van den h. Eag. Van de Velde, zich gelden ln ecnige oude koren uit Rubens' tijd. De oude polyfone liederen en madrigalen, van Vlaamsche, ITamsche, Ita- Uaansche eu Engc-ische komponistera behaal den den grootsten bijval. Daarna werd liet Koor der Volkeren het slotkoor der Rubenskanlate, door P. Be noit, uitgevoerd door 150 dames, boeren en kinderen. De h. Van Trig:, de leider der Liederavoa- den, begeleid door den b. Martien, heeft na enkele weken, een verbazendtn uitslag weten te bekomen. Aan hem en zijn toegewijde zangers werden de bijvalsbetuigingen dan ook niet gespaard. Ten slotte werd de Vlaamsche I^euw door het heel publiek staande gezongen. A. D. C. BAYOT LEGT BEKENTENISSEN AF Nadat al de konfrontaties in de zaak ten einde waren, deed de heer onderzoeksreen:er Baudour den schepen Jacques van Monceau in vrijheid stellen Dan begon Bayot bekente nissen af te leggen. Hij erkent dat hij per vliegtuig naar parijs vertrok en zelf de checks in de banken optrok, maar hij beweert liet geld aan Jacques afgegeven te helmen. Stella is geheel met mij 't akkoord. Waar is zei Ik moet haar spreken. Stella is niet thuis. Ze is voor een:ge dagen weg. 'k Geloof dat niet. P]ots dacht Gabriel aan het bezoek van den baron. Do baron is hier geweest,vervolgde hij heftig. Hij heoft u gevraagd Stella met Borrernans te laten trouwen. En gij wilt dat niet weigeren. Maar Stella kan Borre- wans niet willen... Stella stemt toe... ik herhaal het u, sprak madam Verhaak koel. Er is niets meer min te veranderen. Maar madam Verhaak, ik zal ook een groote hoeve zoeken, hernam Gabriel in wanhoop, al had hij gisteren tot Yien Lo- wuge gezegd, dat hij een doening gelijk bet Gaverhof niet zou aandurven. En 't geld Als go toch veel wilt meegeven aan Htella... Ha daarop reki-nt ge! God weet, dat ik nooit aan geld ge peinsd heb, toen ik rftella ter verkeering vroeg, dat ik haar zoo gaarne zie als me xelf. Maar als ge Borremiios wilt heipon oro van Stella een groote bazin te maken, waarom mij dan niet, madam Verhaak? Ik hen toch van betere f'imilie dan Borre- mans, ik ben een treffelijke boerenzoon. Borrernans ook- Zijn nonkel is ven vagebond. HET INGBIJPEN DER POLITIE Parijs 3 Juli. L»e vertraging bij de af- roeping der uitslagen van de toelating tot bet bacclialaunaat gar om ld uur aanleiding tot wanordelijkheden in de universiteit fe Lyon. De h. Khrard, d»?ken der fakujteit, slaagde er niet in de studenten tot bedaren te bren gen en nep de hulp der politie in. Het kwam iot handtastelijkheden. De politie deed de fukulteit ontruimen en zette de groepen na tot aan de Rhónekadcn. Midderwijl was de jury lot een besluit ge komen en vs as op het punt de uitslagen ken baar te maken. Dar. stormde liet volk opnieuw naar de universiteit. De wanorde was 2oo groot, dat men de uitslagen niet afroepen kon. Opnieuw greep de politie fa. Verscheidene aunlioudingi.Ti werden gedaan. Dat kan Paul niet helpen. Wat is er op mij te zeggen? Ik ben nooit dronken. Ik doe toch goed mijn best. En Stella bemin* me. Wat kan ze voor Borremans gevoelen Ze neemt bem. 't Geloof het niet! Ha, 't kan niet zijn! Ze heeft hem nooit ontmoet... O, waarom hom steunen en mij niet, als hot om een gr<x)t hof te doen is Marke, ik ben niet verplicht u over m.jn zaken en plannon te spreken, hernam •ante Don:» zelfbewust. J»e baron is hier zoo juist geweest. Dat gaat u niet aan. Ik ontvang wie ik wil. Ik hen toch ha.ic in mijn huis! Ge ken- pu den toestand- En er s niets aan te doen. Ik Stella verliezen... Ge hebt toch geweifeld tusschen Rosa Domions en haar... Dat is niet waar! Och toe! Gisteren nog zat Rosa bit n op de kar. F.n ge zoudt me dat verwijten- Rosa was zwaar geladen cn ik nam ae een eind je mee Wat is er daarvan te zeggenI Niets, n ets... Mnar ik wil beduiden, dat Ross een goede vrouw Vcfcr u zou zijn. Ze is schoon en aan hard wericen gewoon. Tk verkeer met Stelle. Nu niet meer. Ge moet dat wel ia uw kop steken en geen last verknopen. (Wordt voortgezet.}

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 2