Oudheidkundige Kroniek Nieuws uit Nederland Brusselsch Nieuws Antwerpsch Nieuws Gentsch Nieuws I Brandweerfeesten tfi Aalst Nieuws uit Aalst Nieuws uit Kortrijk Lindbergh te Ottawa Nieuws uit Brugge Internationale Kamer tan Koophandel Nieuws uit Mechelen 2!Sr«.n2K5nv«?"1;00 ?ro^p van u- KUBENS 29 Juni j.l. was het de 35öe véÊjarlng' van Ruben-' geboorte '29 Juni 1377). Te Brussel heeft inen te dier gelegenheid een tentoon stelling van werken van den meester intre- fielt l. liet '/.ij ons toegelaten, ook hier mét enkele nota's den man te gedenken; die d< laam«che kunst wereldberoemd heeft maakt. f-.erst -n vooral een woord o\Vr liet wonder groot getal schilderijen, die doorgaan voor Hubenk' werk. pe meeste indnschen dieénen waarlijk, dat hij dat alles eigenhandig heeft geschilderd, 't Is de schuld van schrijvers, die het hun alzoo wijsmaken ei\ niei schijn, te weten hoe. tot in de Wille eeuw. schilderij ontstond. Men wil maar niet h grijpen, dat er ge- n verschil was. voor w de regeling van het werk betreft, tusscho het ambacht van den schilder en dat den schrijnwerker, den smid en andere hand werklieden. Men wil maar immer 'door. in dc geschiedenis van de kunsten, een onderscheid maken tusschen wat wij thans kunsi óflar en eejt hundwerkman noemen, m- schijnt niet te weten, dat een schilder, e.-u bc.-idhouwer een ambacht uitoefenden als een ander, en dat de naam kunstenaar, dien ze aan die twee willen verleen en, ook aan een k oordedanser werd gegeven. Evenals d. 'schrijnwerker had de schilder zijn winkel, zijn werkhuis, waar zijn leerlingen rnct hein werkten. Gelijk de meestér-schrijnwerker zie deed helpen door zijn leerlingen, deed d. meester-st-hilder de jongeren aan de Taferee. len arbeiden. In algernéenen regel mag wor den gezeid. dat geen enkele oude S'-hilderi het werk van een enkel persoon is. Altijd h er een gedeelte van de leerlingen bij Natuur dijk vermeldt de schilder dat niet ctp den kwijtbrief, dien hij aan zijn klant aflevert, evenmin als dat de schrijnwerker doet voor «•en meubel. Toch kpnnen wij een uitzonde ring. Als Jan van Cléef pen kanier van de Thesaurie in hei Gentsch stadhuis heeft ver sierd. vermeldt hij dat het werk is uitge. voerd door hern en zijn discipelen. Rubens had veel leerlingen. Van hun me tie werking maakte hij groot gebruik bi.i d uivoering van de talrijke bestellingen, 't I dan ook niet te verwonderen, dat er zeer schoonc Rubens' zijn. tweederangst ukken, en 2elfs schilderijen, die Rubens nooit uit zijn werkhuis had mogen laten gaan in de eer. sten is voel van 's meestérs hand. in de twee. den zit misschien zijn eigen aanleg en een gedoe!re eigen werk, en God weet of derden al wat meer dan Rubens' schets mag gezocht worden. Ten jare -1*79 heeft de Ant werpsche Kommissie belast met liet weji van Rubens in etsen en Hchtteekeningen t- verzamelen», uitgerekend dat het gewioch' van den meester uit 2719 stukken bp-iaat. dat is 2235 schilderijen en schetsen cn 4Ai tèéke- ningen. Dat bewijst ten volte, dat'hetgeci v ii hooger zeidon echt is. Het 1- verwonderlijk, hoe weinig Ruben- voor Vlaanderen heeft geschilderd. De op somming is verbazend kort. Voor de hoofd kerk van Gent heeft hij Sint-Baafs' rot ping» geschilderd, voor de Recolletteu jn dezelfde biad maakte hij drie taferelen Christus, verbolgen, staat op het punt don bliksem op de wereld te werpen De h. Magdalenu in vervoering, door engelen ondersteund De H. Franciscus ontvangt de lidteekens Spruyt beweerd^ jn 1777. dm een li Jozef met het kind Jezu« van Ruben* in rte kamer san den abt van Stnt-Pieters nevens G»ni hing. maar wij meenen goede redenen te heb ben om ie meenen, dat luj het mis 0p had (Voor Sinl-Maarten-kerk 10 Aalst schilderde Rubens ile H. Rochtts en schetste naar all schijn het altaar, waarin het stuk zit Da; alles voor Oo-t-Vlaanderen. Wat hiijft ons daarvan over? Eerst 1 vooral de Slnt-Buvo -. Rubens schreef aan aartshertog Albrecht, voor wat de sche« .treft, die thans te Londen is en die hij niet geheel heeft mogen volgen -. Ik mag zeggen in geweten, dat dit ontwerp van Gent het eehoonste stuk is, dat ik van mijn leven heb gemaakt. Helaas dit wonderlijk gewrocht Is uit zijn midden gerukt, het hoofdaltaar, om in c o kapel rond het koor worden aan den muur gehangen. De beroemde Engel-tche schilder Josua' Reynolds-, die cle hoofdkerk in 17*1 bezocht, jchreef in zijn dagboek Deze schilderij diende destijds tot versiering van het hoofdaltaar dezer kerk. en werd cr uit gebannen om plaats te maken voor een ge. brékkig beeldhouwwerk.De samenstelling, de kleur, de rijke uitwerking en al de andere hoedanigheden, waarmede Rubens in '1 hij- zonder schitterde, stellen dit tafereel nevens de grootste en de beste werken van den meester. De r Sint-Rochus is gelukkig te Aalst be waard in zijn oorspronkelijke omlijsting. De - Sint-Frunclscus uit de Recoileltèn bevindt zich in het Gentsch museum. De - H. Magdalena is één van de 170 fchotfne schilderijen, die de Fransehen om- In 1794 ontstolen lichtten. Men kan ze zien in het museum te Rijsel. Christus die de wereld met den bliksem wil slaan vindt men in het museum te Rrusscl. Waarorn zou de gemeenteraad aan de regeering het niet in bruikleen vragen voor ons museum te Gent Het stuk komt Immers van die stad. 't Is het goede oogen- hlik; nu de bestuurders van hef museum der hoofdstad 'n hun redevoering bij de opening der Rubenstentoonstelling hebben bekend, eindelijk, dat er aldaar veel te veel is en dat het tijd wordt, waf orde te brengen in dien warboel. A. VAN WERVEKE Fransche oorlogsbodem op bezoek. f Rotterdam is de Fransche kruiser Duquay T rouin aangekomen. Er zijn ruim 300 opva- i-tulen aan boord, onder wie .'7 officieren. Sl-cht weer voor de aardappelen. riet Ko ninklijk Meteorologisch Instituut deelt het volgende bericht aan den landbouw mede In het midden en Zuiden van hei land ziin van 40 Juni op 1 Jul: de weersomstan digheden voorgekomen, die gunstig zijn voor het uitbreken van de aardappelziekte. Timmerfabriek uitgebrand. Gisternacht drie uur is de timmerfabriek van den heer H. Lltjcns, gelegen aan den Rijksstraatweg ia Reuver. uitgebrand. Het vuur vond gre tig voedsel in den grooten voorraad hout. welke in de fabriek opgestapeld was. Er kon dan ook zoo goed als niets gered wor den. Het woonhuis kon men echter behou den. Overreden en gedood liet zps-jorig zoon- tle van den landbouwer Van der Horst Is ln «lp buurtschap Hierden (Harderwijk) van «.•tl hooiwagen gevallen. Het kind kreeg een der wielen over het hoofd eu was on middellijk dood. HET VAANDEL VAN TABORA De begroeting van het Vaandel van Ta bora heelt Zuiid&gintprid'.'plaat- gehad ie Ürus» 1. op de Groote Markt, vnleens het g.-wone pro gromma. Begeleid door ten linié-atdeeling. m t nut- ziek. werd het uit de Koloniale l'nie gebracht door fuii.-imnt .«eigne. Op het d.-Biouck»rie- plem.werd het begroet door de aldaar opge stelde- afvaardigingen van het leger, school kinderen cn VadérlamlscW verenigingen. die het vervolgens stoetsgewij- volgden naar 'Ie roote Markt, het puhii.-k. De Groote Markt .liep van liet stadhuis narnen Jaspan majoor Lepóivre, héf rfi'mistefie van l and- Mdang oL Op h-t balkon ).a. plaats minister ufgfvaaidigde van dediginc: Schou teden. hcsuiurder van het Mui ren. Toen de hoed.- van liet vaandel van Tabora zich had opgesteld op de Groote Markt en -i Stoet er zich had geschaard, werd. op e-Jii mast voor het stadhuis, de. vaderland-che en de Kongólf es.-he vlag geheschen.' ulle vaan dels bogen, de .Brabanronlie werd g'-.-peéhl dat was de begroeting van het doek dei ©ver. winning in Kongo. Vervolgens zongen de schoolkinderenj be geleid rloor de liniemuziek.' jn het Fr&nscli l.e Ghant du Drapeau 'Landa; Ver- l'Avenir en de Brabunconne alsmede tiet Vlaamsche lied Ons "'Vaderland 'J Blofk.x. Nadat nog de stoet voor hel vaandel van Tabom had gedefileerd, was de piech- iigheid afgeloopon. BIJ DE KAATSERS Zondagochtend vergaderden de afgevaar digden van alle kaats'vereenigingen van het land. re Brussel, in hot Kaatsballokaal op den Grooten Zavel, waar liet bondsvaandd plech tig werd uitgereikt. Vervolgens begaven zij zich. in spelko-tuum en stoetsgewijs, naar net Graf van den Onbe kenden Soldaat, waar zij bloemen brachten E*t Laatsto Nieuws 4 Jlul 1927 HET VLAAMSCH KONSERVATORIUM Wat b: taalt de staal aan de vier gro< kon-.crvtttona in het land 7 Aan du van Btu--el 9-»ri7l frank; aan van 1 uik jiü.GT» Dank; aan du van üc 707.161 flank; aan dit van Aniv-'crpeu >9.; ant. and aan Wij servato: HjC i deze cijfers Vlaams Antwerpen '-rpeo lltll 1 dan Tentoonstellingen Blijven vandaag toe gankelijk de volgende tentoonstellingen j. reuk erwten, planten eu bloemen in h.i Belfort 2. van schoone kunsten in de Aha- denue 3. van oudheden op -de bovenverdie pingen van het Belton. Apothekersdienst. dn 12 u. af zal van daag. Juni, alleen de apotheek Van As-che. Mooi seibaan, geopend zijn. Prijsuitdeelmg der Akademie. De piij-- uitreiking aan d» bekroonde leerlingen uit Akademie) welke heden Maandag, te 11 u., moest plaats Lebben in verdaagd lot Zondag >- Juli. Dansfeest. De koninklijke tooneelvereeni- ng voor Taal eu Vrijheid rich: heden Maan dag, te 21 u., in het Feestpaleis, een luister rijk bal. in. Fe«sten vandaag Maandag. Te 15 u., op de Aalbieclniaan, wedstrijd voor wieireriners Üuicmers Eendracht S. C. Te ?J.:» u„ oponluchtkinemavoorstelllng op hei Yrrdcspletn (Kat. ie 2Ó.3U u., Konceit op de Groote Markt door Hand in Hand. ïïèjdei .- h. Spiftaels. dt Pupillenschool. Gisteren, Zondag l in de Pupillenschool, op plechtig'- wijz-- de koloniale dug herdacht, tu de vooinnddatr rden door een officier een toespraak over onze Kolonie gehouden voor de verzameld'. iitigen en de vjag van Tabora ge groei. Bloemen werden gelegd bij d--n voet van het, monument der gesneuvelde Pupillen troepskindeien op de Graanmarkt. Daarjia had een optocht door de -tad plaats met het aandel der school en rilt'van Tabora; de -ger fanfare stapte voorop. Heel den dag door verkochten daarna de pupillen in de -;ad koloniale bloempjes üe/e verkoop gaf een zeer bevredigenden uitslag. Sluitingsuur Gdurende de kermisdagen mogen de danszalen open blijven tot 1 uur. erbergen tot uur de autoinatieke pia no's moeten stil geiegdvworden te nndder- nuot-.t. Reinigingsdienst. De reinigingsdienst i- geschorst binst de kermisdagen. Zij herneemt Woensdag j Juli. Kunsten. Het verkleind inodel van de voltooide Sint-Martenskerk. naar het plan van bouwkundige Joz. De Vos. uitgevoerd do<ir h. I con De V os. vader, wordt, in de Sint- Marienskerk ten toon gestetd tot 17 Juli. Het ja-iTfeest v->c v-ti de oprji-hting n frii'isi zai olaui- hé Oftder leiding Kunstnieuws. Woensdag, 13 Juli. in d roote Malle, en Vrijdag 15. in den Stads- houwburg. algemeene herhaling der heer- ik iriuziekgewrochten Kollebloernen. ly risch Doéina van Edg. Tinei. De Wereld in, kindei ka mate van Peter Benoit, en De Ze ge van Groeninge. feestkant&te van Karei Mestdagh De openbare uitvoeringen die een heeli on- geevenaarde kunstgebeurtenis zullen bede den- gaan door op Zaterdag 10 Juli. halfacht 'h Zondag 17 Juli. 3 it- in 'len schouwburg. Kaarten Zijn verkrijgbaarin het Kr. W«r- kersverbond. Wijngaai dstr.. Vluarnsch Mui en Middenstand-bond. alsmede bij h. De Pue oost ontvanger, Postcheckrekening 729.' - K Beroeps- en Nijverheidsschool. H- i au, il ingschreven leerlingen gedurende het schooljaar 1936—1927 beteekent een verheu gend* stijging op de cijfers van liet voor gaande dienstjaar. Deze vooruitgang zal een poorslag zijn oin deze nuttige inrichtingen nog verder uii te breiden en de pogingen te teunen van hen die werken om deze scho len tot een hooger peil op te werken. Bedoelde cijfers luiden Voor de beioeps- hool 'hoogere ufdeelingi .- 32 leerlinge-; ergang van meestergasten in de weefnij- erheid 117 leerlingen, toiaai 149. Niiv"iheids-ctioolvoorbereinemU- afdeellng: leerlingen; afd. voor werktuigkunde i;,; afd. voor elektriciteit 34; afd. voor stoom- techniek 47: afd- voor sièraadscbilderen: 20 totaal 1S5 leerlingen.' .K. Ambtelijke Werkbeurs. Worden gevraagd opperscheerder; 2 gamierders; 2 ajoursiek- :er> en 1 doorhal»-!. K. Oudheidmuscum. ,\f cn toe komen nieu we kostbare aanwinsten de reeds zoo rijke erzarneling nog vermeerderen. Thans wor den nog twee merkwaardige giften, ondei vorm Tan mooie -tijlvoliy mai7m«ren. «choor- steenen. ingewaéht. k. VRAAG HET MODEBLAD PRIJS 75 CENTIEMEN G-nt aiTien knjgeti wel u ai 'li Eft. da« ii-t veilige Viaufu- seivaiotnni!. ui. du van Antwerpen mm-; om van allemaal, mind i Bra- t, maar ook minder dan l.uik eii der dan 1. nt l Djti-irbij moet men dan weten, du VbbunAiie kofriervaiorium van An ver -uMfrt meest bevolku konservaii vaü t' ht-eti' land, ook im.tT bevi dit v ui! |;;i:«y-|. da; liaast driemaal ontvaiig| tan du van Antv. ip.n. En lam hat met geld is. da. uu n de boter koopt. zi> ii wij 't meer dun eon- geb.-uren dm Bros -l aan Amw- rpi-n vli.-g-n afvangt, -a d .i.d boste 1'. raars h t Kou. Vlaams, li k-ans i-vat jnum verlaten om. tegen hooger salai -, 11..ar Brussel over i gaan... Da; Hét-; wel een tijdje voor gevolg gehad, dat mm. voor de iu9tronieni.kJu-s-.-n vooral, de cli:lor 1113 van Antwerpen al- tnindcrwaar- dig -1 ug beschouw .-n, tegen die van nuderc instelling 11. Voor zoovc-r er reden kon b»'- •itaiif: voor dien minder goeden dunk, wus die iian toch maar alleen het gevolg van het feit. dat het Vlaamsche kous. rvatorium de r- ooti ng wa- tagenover Ue S'aatsku-i. Zuil n d' Vlamingen ook hier dien toe.tand van min ei-waardigheid blijven duld. n H- -ft t en kon--rvatorium dat aan zijn hoofd mannen -had als Peter Benoit. Jan Ulo» kx, l'miel Wambacli. l.odewijk Mortel- mans; \v taraan een Keurveis werkte: d." nt; rinen :weekie als Flor Aipaerts: J. J. 1: Sct.rey; Karei ..-idael; Bodewijk li- Vochi; hi Van Hoof; Jan Broeckx; Rcnaat W-reraans; Edward erheyden; bodewijk Ontrap en zo.;- JA', and r<-n. heeft dergelijk kon- rvato riuui geen recht op gelijke belangstel! ng van pen Siua als om het even welk ander'kon l-ii vatorium in d n Jande En hebben alb*' M.ainsih. mundvarissen niet tot plicht m to;een-da; die «1 lijkben chiigdheid een wcr- keljklteid worde? TOONEELSPEELKUNST in den Kon. V-derlands. hen Schouwburi.' z|: att. Woen-dag. te 2 u. 1/2 namiddag, het oj énbaar uitgang-exgmen voor tooneel-pecl- k\i|d plaats hebb-n, voor d»? leerlingen van l)t Kon. Viaainsch ionservaforiutn. PET ER-BENOIT F ONDi oor 1927 (2."*>te verjaring van hei Peter Benon- hébben Zondag 17 oin 12 -■»"$. Maandag j- -n Woensdag .'0 Juli om .O ju» in de Feestzaal der .Koninklijke .Mi.iifSchappij van Dierkunde, van den fieer Fl. .\lpaen- t.»o h-t programmu Het Oratorio De no. log voor soli, solo-kwartet, klein- en groot gemengd koor. orgel en orkts De .Soli worden gezongen dooi Mevrou wen No.-a Arnoui-, Kuyssers-Hanff; hh. An on Diri.-. Paul S.apiis, K. Bogaer* en l< an Aert. vtooi cemengd Uoor. telt ongeveer 't»J zangers .Verdediging «Am VocilT». de Kon. Muaisijhuppi iaafheche Vrienden §1» dc koren van het .Peter Uenoit-Fonds Bovvndic", wordt er op Zaterdag 1'- Juli. om -r, 1 1 uur. een buitengewoon konceit K>vev-vii. gewijd aan werken van Pen-r Be noit eb aan loondichteri van Edward K. veis. medf-stiehicr van het «Fonds» l»i- kon ceit. geleid door d"ii li. Flor. Alpaeit-, 2al niaats hebben rnet de medewerking van Mei. M. de VghnalMe (pianiste, d.-n lie.,r Apion Dirks bariton,, en het gemengd h>>or «Am Vocali». VLAAMSCHE VOORDRACHT OVER KONtiO Op uitnoodiging van het Antwerpsch Ko- mit 'it der Koloniale Dagen, hi.-ld de h. J. Macs, konservator van het Koloniaal Mu seurn van TérvureiS. op'Vrijdag jl: in het Hu- tenspaleis een Vlaamsche voordracht over Kongo, waarvoor een talrijk belangstellend pdbiiék opgekomen was. Spreker handelde op een aantrekkelijke wij/e over de zeden en gebruiken d>-i in born üngen onzer kolonie. De h Mae- d. r-d and- rmaal een oproep tot de ieugd in Belgi..-, om -aar Kongo te gaan. waar een ruim en dankbaar arbeidsveld te vinden i«. Hoe meei arbeidskrachten uit eigen land naar d>- kolo nie gaan. hoe minder vreemde krachten er moe eh gebezigd worden. Kei reeks lichtbeelden werd vervolgens veru ond ter verduidelijking van de voor- dra. it. Dankbaar applaus viel den spreker te beur;.- D avond werd opgeluisterd door de St-Ja- cob harmonie, die onder de vaardige leiding van den h. P. Wauiers een aantal mooie mu ziekstukken ten gehoore bracht, die zeer in den amaak vielen De muziekleider werd met bloemen gehuldigd. ZWEMMERS EN REDDERS ZdBdag 10 Juli zullen .n de MUitiezaal van he: Stadhuis de bekwaamtieidsdiplom; wonen uitgereikt aan degenen die met viucht den-kursus volgden van zwem re dfcen. DE PRIJS LAURENT MEEUS Eènice weken g'-ledpn werd door een drie- ia) rijke -ladgenooten een prijs van ij.o© f re ingesteld, toe te kennen onder den naam Prils van den h. I^iurent Meeus >11 2iln riènden aan den leerling van het Hoogei Instituut voor s- i."one Kunsten 'e Ant- veroen. die tijdens het schooljaur h. t beste ■V rk heeft voortgebracht. ^üeze prijs wer.l huns voor h»i ee,-t to'-geketid. De Jury. bestaand.- nu d- hh. Philibert Gockx. August Oleffe en Pieti Paiilus <>n oorttzeien door «Jen h. Opsom er, bestuur- t.*r van het Instituut kende d'n prijs toe un den h. Julven Crcytens. die reeds eerst tqrangsehlkt weid in «len wedstrijd onder Priis van Rqine in 1920 en in 19-?b den is der Provincie \WM-viaanderon won OE KOLONIALE DAC D- jaarlijksche plechtigheid ving Zaterdag avond aan inet een puik konccn uitgevoenl door het-muzi.'Mtorps van h»-t 2d-- imieregi- ment op d» Kouter. Dc bekende zanger kapitein Lambr.'cht Hét zich gelden in een naar welgekozen liedcr.-n. Zondagmorg--ii. 10 uur. werd «>p de Maro laarslaan «-en stoet g.-vormd. het verhoog op den Kouter hadden plaat.- genomen II. mal- Molitor. (.henaut. verteg. nwoord:g-r van d.-n koning. Van A-kcr. Ollueu-. hu.- .n.'. -i.-r Van der St'-gen. s- naior Oi.-ier, Rol land en de la KPflmte dc Ryhovc. g. w.-zei» ^.-i-te voorzitter \an het Hof van Bero p. :i'. De troepen waren opgesteld voor !•-•( hoog en st.inden ond- r bevel van kolonel Thomas. Onder het spehur van liet na'ionaal 1 i«I werden de Bctgi>.-he en K--; .niale vlaggen ge Ik "ePil - de kind. I - n ridskoi nlge> wijl d>- iitpisj. s der vrije scholen «Nuar Wijd Mi Zijd. zongen. Beide koren w-rden uitg- voerd in het Vlaamsch niet bfgeleiding val het muziekkorps van het '2de linierpgiinent. de overlieden waarna de plechiiglieid t.-n r-in de liep. STAATSMIDDELBARE SCHOOL eindexamen bekwamen het dipic Ril 1 alg- iicht Rawoen- Edgar.l. an Tr>.y. u Adii Met groot.- vrucht Van Welden Fruz. LU0 Kaoul. |>e Brityck- r Mar--el. |)c Smul Sylv Stevaen Homain. D - Vlo.-dt F.dmond. PTroot. Ktiénu-. De Porre Marcel. Van Atidenhhve J Mei vrucht W -saert Charles. Jan-sens l.crtUr I-Otiis. Huilm-ret Gu-iauf. B-e-a-r Djerlckx Maurice, I)c Telder Ga-ton. Delhou- zne 1.0 Handelsafdeeling - De Meyer Norben: vrndit \er-ammen Ui met ik» groot-te vrucht: I.-stag l>»on: inet groott Genre -. Vcbate k «".as vrucht Van CopP"nol J..-, nh. Fieleman l d ander Biest Cilb., .ar. Rob" EEN TRACISCH ONGELUK Quebec. 3 Juli. Op hat oogcnblik van de aankomst van dén vlieger Lindbergh te 01 'uwu. waar dé ««jarig.- zelfstandigheid van Kanadu gevierd werd. tiad een tragisch ongc vul plaais. ten bolring Jiad plaat- :u--chen twee vlieger- van het -maid--1 da; Lind- bergh begeleidde. Een der vlftgtuigbc-tuur d^rs v.jüd den ddod bij de landing, di^ -i op volgde. EXAMEN VAN VROEOVROUW EN TANDARTS 1>.- Inschr-,iiigen voor de bekwaamhékls- exainens van vroedvrouw cn tandarts zullen ontvangen worden ten -.-ki.'tanate der pro- vineiai.' geneeskundige kommissie. Sava.n- straat, 22. te Gent, op 22 Juli. van 9 tot II u. De kandidaten worden verzocrtl zicli :>-■ voorzien van de v reis> ütc stukken. LEENINC VAN 75 MILLIOEN 1896 Hei Kollege van Burgemeester en Schep neu v..-i wmigt de belanghebbenden, da; r Zaterdag 9 Juli, om lü uur. - rnorg--ns open haar zal worden overgegaan, in de Raadzaal ten Stadhui ze. tot d«- 141ste trekking der obli gallen voor de gedeeltelijke aflossing der ge- ineenteleening van 70 uulltoen (1996), DE BOEKHOUOINC VAN OE RECIECN Men meldt dat het stad-h- mé L<--lolen heeft de boekhouding van de -tedelijke Tv- gieén voortaan te do.-n nazien door e-n bij zonder organisme en levens een algemeen toeziener aan te slQllen. Ware liet niet veel eenvoudig.-i na te gaan, hoe de boekhouding der staatsdiensten nage zien wordt en het -tedelijke toezicht op u.-n zelfden vo« in te richten Jn sommige -taats diensan worden dagelijks honderd nulliocn en meer ontvangen cn uitgegeven «en nooit erd daar een verschil vastgesteldzoo mvoudig i« alles daar ingericht. Als voorbeeld zou men t>. v. den check- i»ii-t kunnen a-rnhalen, am op tvu voor beeldige wüze werkt. 11-JULlFEEST TE ST-AMANDSBERC 11 Juli nadeit. St-Amandsberg zal niet ach- terwege blijven bij andere gemeenten en dn Jaar op zijn beurt den Vlaam«chen Hoogdag ófficieel medevierén. Besloten v.erd verlof te govert aan de loer- lingen der gemeentescholen eu tevens aan ;e dringen bij het Bestuur der vrije schoh-n dit voorbeeld te willen navolgen. Programma Zondag. 10 Juli Om 7 u Vlaamsch koncert op het batkon van het Gemeentehui-. De mooiste Vlaamsche liederen, met bege leiding van 1 ébaansche trompetten, zullen worden ten gehoore gebracht. Dit koncert 1- ingerictit door 't Gemeentebestuur Maandag. 1! Juli om 6 u. 30. poneert aan den Vijfhoek hoek Gentbrugge-ir., Oudérn.- inersstr. enz. ingericht door het Gi-meéBte- be.-luur. In de pauze feestrede door den h. Hans. letterkundige en vermaard volksredenaar. Na het koncert. optocht door de Gemeente. Otn 9 j. 'jp den KapeUenberg. levende beel den en tafereelen door de Turnvereenlging Frandria Oud-le«ziingenbond der Akaaemie. bf-stuut van den bond der oud-jcemngen der Akademie heeft beslist dat voor de v.-r<«h.l- lende prijsvragen door don bond uitgeteld-'- ven. de sluitingsdatum tot 1 Sépiember vu- lengd is B. Hulde aan Burgerlijke Oorlogslachtoffers.^ Bij gelegenheid van St-Annakermts op Zon dag 31 Juli zal er in de Bal-emooomstraat 0. 11 gedenkplaat onthuld worden ter nagedachte nis aan de 17 burgerlijke slachtoffers van den bomaanval van 17 Oktober 1917. b- gedenkplaat, naar net pian van bouw- mee-tcr Vcrmeerscl!. intcevoi-nt uoor u. n aaiiueipéi A. Verbeke za| opgericht worden op de plaat- waai d-- slacntojiei- gevalb-u, zijn. Boven de g- ilenkpluat Zul een Maria beeld g-plaatst worden, uitgevoerd door been houwer Alioo. - B Koloniale Tentoonstelling. - In dc halicza- len zal cr van Juli tot 21 Auku-ius. e, t, dooie koionial-- en schcpvaai; tentuon-tci. ling. vattende e n belangrijke af-Jceimg voor zcevi-is'-herij, ingericht vouten door den Kolonialen pm Marui rnen kring 1: Musea. Bij gelegenheid van de t-finccm feesten <-p de Zondagen 10 cn 17 jm, /.tuit-n van 11 tot l uur onverg-ld mogen bezocht worden II-. 1 Museum van hét ï-i-Jansn- taal. dc stedelijke Musea S'e Catnaima-tiaai •11 V.-rversdijk het Oudheidsmu-eum Grunt. huuze, dc schouw van hei Vrij.» .1 e iiottuscne /.aal van het stadhuis, de Basin k en n<-: Mu seuin van he. h Bloed en van j tot 7 uur 's namiddags de merkwaardigheden in de parochiekerken. «- p.; Beiaardkoncert. Heden Maand 1.: 9 avonds, wordt er eén beiaaidkon—11 uu- g'-viK-rd door Toon Nauwela.-n-. mee d- medew-u king var. h«-t Ociliukoor. onder le djng van U CUmttn. B Koloniale dag. Zondagvoormidda. - rf. op de Groote Markt, de groet gebracht uun de koloniale vlag van Tabora. D« militaire EEN HEUGLIJKE GEBEURTENIS Zondag bad- plaats t:j gele .Vals >sten Jetlg JllblléUIu van het kongr-.'- der Koninklijke Federatie van Br.vnd- w eer korpsen v.m Belg" van het zilvoreu jubi- leutn ai- oftu-ier, uii bevelhebber Fru- 1>» Paepe en emdoiijk vau het iVkjarig jubiieum van 'te brand»»—rtnannen-medestK-hters -Is». 1) Vos 1>" M« tt« Ant., en De Saedeleer Jlén- inzet van de lange reeks few-ten word de loovcrai-htige verlK-ht-j priditig konevrt gespoeld door do inniure der Aslsterscbe brandweer dan klom heiaaidier De Motte 111 den Behort- icren om de talrijk.-, uil den vréem- de reod» .luiigekumen brandweermannen. t« vergaste.-» wp »-eit keurig lieianrdkoncert met intsrises*) ■i|> bazuinen en dnorknustto een lang»» hchv- -toet. waarin v.jf muziekorpsen en tienialtan pl.iatvefijke ver»*nigittgen op-tapten, do voor- 1.-tamste .raten d«.- stad. Ook ik« Aalsteractm Keuzen «leden hij deze g»-legenheUl hun •■erstoi» iiit-'.'i genoten, en mede do taptoe, e«i» Aalst in feesttooi .1: t -tation. K. n honderdtal gedienstiga feesikominis-arisscn wachten hier de talnjk-» brandweerkorpsen op, did onophoudend uit alle richtingen tu.iikoni.-n. Omtrent, lUU korpsei» zond-11 Jiun tl.-eioeniing; 10 muzieken woideu verwacht :t>»i vrecnido brand weermannen zullen straks in Aai-t »jn, de meesu» in lee«t« klcnling. 11 iwl«-ro «witter "ok in werkpak, ver- gezeht van al hun materiaal. Frankrijk zendu een voIUnlig brand weer kor)' - en at vaanligiiigeti j Xedcrland. I.UM-niburg. Zwitserland, F.ngeland, Koten. T«je«-ho-Slon akije e.o. lauden njn «lour «fïicioren-alg« vaardigd-ui vcrbegenwoonligd. Na den middag zult-n al d.-ae man- happen pen drie kilometerlang»» stoet vormen an lang» ile voornaaiu't. -traten U»t "t-ul opstappen. Belangrijke zittingen Tentoonstelling van brandmateriaal Th arwa hing gaan wij naar h.t -todhun Inngi feestelijk bevlagvle strau-11. Bloem, ri w«r» den bier 111 het- portaal gelegti vóór de nrnrnie» ren pinten waarin d«» naraeu zijn gebeit.-ld vau de Aalst.-rsciio oorlogsslac-htotier-. door hea llooldbcstnur van dc Belguchc r«nler-tiic vau t'rand» e»-r korpsen. We woiM-n ic-docltafiik do plechti.-e algeme»^ no .laarhjkvclu» Fee-tvergadering i.ij van «ki voornoemde Koninklijke Federatie, in de Kao.1» zaal. \V.» verpen ook een kijkje 111 «le verhoor» taal der KoophnmU-lsrecbibank alwaar de pro- vincinle Bond mn llr.in»iwe»-rkorp-en een druk] hijgcwor.nde zitting iioudt we b»-zo»-ken <l«- le-- lang-.vckkend.» t.-nioon*tellitig van Brandweer- materiaal gehouden op de Botermarkt, in wel» kt- tentoonstelling door «-en tiental firma's at» lerharwie sptrilmt. bhm hmidd«-h*n, lod.lei '4 lain|K-n laarzen i-nzau ho» oordeel van <lc !angh»-hb»-udei: ond.-rvvorp«-n worden en tert slotte k-idt em gedienstige A als terse be luu— rant on rond in het ar««naai der Brandweer, alwaar honderden bezoekers de jongst aang«-« koelite pobipen. auto ladders »-n ander brand» aeern.nteriBal terecht bewomleren. (Zie verder Laatste Berichten) EEN REDE VAN OEN STATENBONOS AFGEVAARDIGDE Stockholm, 1 Juli. In d" rijdagvergad--- ring der luict nationulo Kamer vau Koophan del heeft Sir trie Salter, bt-iuurder der uKj- uouii-ictic ma- ling vau deu StuUmboud. een merkwaardige r-«1 mtge-preken, waisrui fuj vooral W|B op net be Ling Ucr verhwpeu lu- «crnaU'jiiui-.' LkouocuscJie kuuferentic, Ui- bcsa-i zal bijdragen ecu de ïmeriiuiK ia.<- burner van k-.^j.-'uiiijcj «-n ue Stat- ubc-nd ua- J*r bij iixanjir to bitogeti. volgens -pra; s.r hnc Salter langdurig over de ekonoinisché koofcrentie eu ue b» reikte resultaten en drong «r op uan dat all-» staten 7au) spoedig mogelijk he; voorbeeld der Belgische regeering gouden volgen en de b«- siutten der konfei'rme bijtreden, be-Juit da :n d-- laat.-te vergadering van d-n Stcten- bond-raad door d.-n h. Vandervelde werd modegedt-dd. ook T-jecho-Slowakije, bij monde van den li. Os»-ne$j en Duit-<-hlaud. hij mond- van mimst-r Strcs.imann. var» klaarden de besluiten bij te treden. Spreker drong er tenslotte op aan. dat de» internationale Kamer van koophandel niet*, onverlet zon laten om de besiuit.-n 'dei «kono- nitiche konferentie zoo spoedig mogelijk v.er» kelijk te zien worden. Oe volgende vergadering Stockholm. Juli. De vergadering varg den raid v.m beheer der Internationai»- Kamvij van Koophanth-i heeft niet aigêmeene st"in. mén besloten om het kongre- nt» Atn»:er- datti i»- doen plaat- hebben. Er wa -n ootd voorstellen h.nneugep.omen ;«»ii gun-tv vai< Weenen, Madnd en Warschau. Nog de haitdslsbelemmaringen Stockholm. Juli - In algeme ne vergade- ring heef- de Intetnationale Kamer van Koop» handel ziih. inzak.- de hand*-Jsbelernmeiin- gen. volledig aangesloten bij de verklanngei» afgelegd ter likonom 1-che Konferetui'on lang- te GenAve gehouden. In tl ic wri.i.iringf n u.rt te keer g-gaars t'-c-n vcrtiooging d-»r toltarieven en aang< - drongen op d.- vrije cirkuiaue van goeder«u en kapitalen. Slotvergadering Stockholm. 2 Juti. -. in d. slotvergadering van n tdc Kotipr"» der lnternaUonai- Ka- ii.' r van Korpitaxjdel. fie«ft de voorzitter. Wallenberg, een r-. je u.tg.-proken. In deze 'praak wi .- luj up ct belaag van 0e voerde t>e-|ii- i-,ui-. 11 cn drong <-r op aan at de v- r-cliill- udé afgevaardigden u hun vederzijdsche laodén zouden ijveren vogi MpkSdlng der than» genomen besluiten. Muziekuitvoeringen. Op hei Ragher.. I' ii Din-dag 5 Joh le 4 uur namiddag door le l unfaiv van het Hedw.chsgenicht. •iider leiding -.an Victor Vrelust. Op h-t -laiion-r.i.m Donderdag 7 |uU. lOOr dc lanfare .-rbrocdermg - R'onn cn h J. De Legher >rtds. overlieden met kol. i. l Torick-u aai, t hoofd j plaa,\ Vat v'-^r nev proviaciaaJ goes erne in-nt-hoteL Op den ecretrap bt-von- den zich dc burgerlijke overh. d-.n. waaron. der burgemeester Van Horatenberghe en de ■-chepen Hyelandt én GOenen-. 4an d- n opt-jcfit namen, benevens dé staf. muziek van h -t 4de ldneregimcm. do tio- pen. U" schoolkinderen en verscmUcnd ff fc440°' roor meisjes, met de koloiuaJc kleuren werd vooral opgemerkt. T«* n uur wa» de plechtigheid afgkioupezu

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 3