NIEUWSTIJDINGEN Bij het Staatspersonee! Portugal en België .VROUWEN KRONIEK Een aardig KindermanteFj: Meisje gewurgd te Parijs Een hinderlijk Geschutvuur Instituut Mercator Een Dnurzame Ceintuur bij JLüoesssei Nieuws uit Zeebrugge BRABANT BRUSSEL, Twee 6lachtoftere van «jn •ufo-ongeluk. De 46-jange toward uevui, wonende te Buggenhout, werd mj net overste ken van de Bisschottsheimlaan. ornvergewor- pen door een auto. Bestuurd door Van Acker, wonende Schouwburgitraat bij hei vatten, liep de ongelukkige kwetsuren op aan het hpofd. Hij klaagde daarbij over mwondi; pijnen. E. D. ontving de beste zorgen m kliniek. waarna hij huiswaarts weru vervoer Frans DeJonghei wonende Joilvstraai te Sehaarbeek. werd eergister in de Nieuwstraat verrast door een auto. bestuurd door Wybus, uit Matheien. Het slachtoffer werd met Kwet suren aan de ledemna'en naffr net nospttaai der Pachecostraat gebracht. ten ouderzoeR naar de verantwoordelijkhr .d is ingesteld. Bedrijvigheid der zakkenrollers. Hemy Oben-:. wonende Celiebrueaersstruat, werd <n een nam beroofd van zijn joon, een som van ITO frank. De arme werkman stelde «aen dier- stal aan liet Fontainasptein va- Klacht werd bij de politie ingediend QIRIO-TOMAAT, nagemaakt, niet geëvenaard. (211 Ongewenschto klanten. Drie mansperso nen meldden zich aan ln een Juweiierswinkei der Naamsche straat. Zij bezichtigden eenige juwcvlen en verlieten, zonder leis ie hebben gekocht ,den Winkel Na Jiun vertrek, stelde de juwelier de vermissing vast van ven bril jant. De politie zoekt de daders Ijverig op. SCHAARBEEK. Zware vnl van een arbei der. Do arb-ider Jaak Smulders, wonende Zuidstraat, werkzaam in een gebouw der Jol- lystraat alhier, rlun,l op en ladder die plots uitgleed, inet het gevolg dat hij te gronde viel en gewond werd aan hoofd en beenen. Het slachtoffer ontving de beste zorg°n ln kliniek. Hij klaagde insgelijks over inwendige pijnen. Ongeluk bij een motorwedstrljd. Tijdens een inotorwedsirijd alhier, had gisteren een Uoodelijk ongeluk plaats. Ken 32-jange motor- lijder, vader vaii twee kinderen, botste op de Eugeen-PJasl^ylaan op e-*h auto. die Uit zijstraat kwam gered°n De man bezweek weldra aan de gevolgen dei bekomen verwondingen. Het parket stepte ter plaatse af. RUS e« u volmaakte schoenkreem. ANDERLECHT. Voetganger door een v rijder gewond. Bij h ov« rsieken van den Bergschen steenweg, werd Jules Detvit. wo nende Prinsesstraa: te Molenbeek, omverge worpen door'een wi-irijder, die zien spoedig uit de voeten maakte. J I). werd gewond i de ledematen Raar tv hospitaal g-.bracfitj ANTWERPEN ANTWERPEN. Veohtpartd. Ruzie ont stond ln een herberg der Volkstraat. De her bergier geraakte handgemeen niet een ver bruiker. Het moet er nogal gewetmg zijn toegegaan, want de schoonmaker cnnsttaai Engelen, wonende Verbondsi 19-11, weru door een messteek gcirotten ln den nats ei rchwrzijde. Na eefste verzorging in het ver- 'bftndhuis. werd het slachtoffer ntgtr net St Eitsabetliga<i|iuis overgeDrncat. Soheepsdielatal. Ken ortbckende is in da kab.- \j!» dt-n twi stuurman Kaaler, 'van de stoomboot Leander. emeefu nummer £8 der dokken, gedrongen en neer; er zich van allerhande' din:-- :cen meester ge maakt. Vreemde inbreker. Zekere H.. wonende Somerstraat, is s nachts door middel van valscne sleutels op een kwartier van het huls Kattendijkdok 10. gedrongen en heeft er uil «en relstasch 21 pond sterling en nou fr. ge roofd ten nadeele van David Zadyenskl, wo nende Tweelingstraat. l)e dader, die sedert dien niet meer is teruggekeerd In zijn wo ning wordt door de politie opgezocht. Rijwieldiefstal. Aan het huis Nieuwstad, werd het rijwiel gestolen van Piet Van Herck] wonende Menceni. Bredobann. Belangrijke diefstal van papierwaarden. .Wisselageut John lsherwood. wonende üre- trystraat. is bij de politic komen klagen, dat tijdens een reis van Antwerpen'naar Brussel hij 50 winstaandeeien der i ramWays et Electricité de ConstantinopleIs kwijt ge raakt. Deze hebben elk een waarQe van 500 fr. Jvleger kun niet verzekeren of deze belang rijke partij papierwaarden, voor ^en geza menlijke waarde van 25.000 fr. hem ontstolen zijn of hij ze verloren heeft. De verdwenen .winsfaandeelen dragen "de nummers 36251 tot 36275 en 82609 tot 8.'033. Zilverwerk gestolen. Dieven zijn door middel van braak en inklirnmlrig binnen ge- (drongen in do woning van Jan Schuite, Uelglëlei, en hebben er zich meester gemaakt '.van een partij zilverwerk. Inbrekers verrast en aangehouden ln den nacht was Victor s.. wonende Lange Looy- broeckslraaf. in een huis derzelfde straat ge drongen Hij stal er twee rijwielen. Op het oogenblik dat hij wilde heengaan werd hij door vader en zoon verrast 'en aangehouden hu een goede aftakeling te hebben gekregen, De politie heeft een "iiderzoek ingesteld, met het gevolg dat nog twee andere Kere's wer den aangehouden als vermoedeirjke mede plichtigen. Het zijn Fwonende welland- straat, en C.. uit de I.ange I-ooybroeckstraut. Alle drie werden ter beschikking van den pro- kureur des Konings opgesloten. Verkeersongeluk. De 11-Jarige An loon Verresen, uit Schodten, werd in de Kerkstraat door «en auto verrast en omvergeworpen. Hij bekwam verwond 1.1 - n a.-n hef aangezicht en werd ter verpleging in Jut Sluiven berg- gasthuis opgenomen. Nog een zwaar gewonde. I)e jarige Fr. T.... wonendo Meistraat, im-idde zich ter ver pleging aan in h.»t Sinl-EIIsahelhgasthuis, daar luj een steek m het aangezicht u*i<o- men bad, waardoor hij bloedig gewond werd aan neus. mond en kin. De man gaf geen verklaring over de wijze waarop iuj deze iware verwonding opgcloopen had. De politie onderzoekt het geval. Het drama op het ss. e Creteld llci parket heeft toelating g ven om het stoffe lijk overschot -'-t 36-jarige Australische vrouw Schmidt, die dc i het innemen van sublimaat aan boord van het ss. Crefeld overleed, nuar liet lijkenhuis der Korte Dijk- straat over te brengen. De toestand van den a?«istent-geneesheer Bachmann. die eveneens een hoeveelheid su- blimaat innam, is nog steeds dezelfde. Er is weinig kans dat de man het zal overleven Ongeluk op een schip De m; uiige man Olaf Berusten werd aan booid van Belmore gemeerd aan n. 109 der dokken, door eon stooinontsnapping zw verbrand aan den linkervoet. Hij: weid verpleging naar het Stuivenbvrggastli overgebracht. CINEMA FLORA MECHELEN Op Dinsdag en Donderdag nieuw pro gramma in»t Adolphe Menjou. Paula Negri en Rod. La Roque in'het Verboden Paradijs alsook Bébé Daniels in Miss Blauwbaard ;(S474 Met Mechelsche Kermis brengt ied. r. gens jaarlijksche gewoonte, een bezoek den prachtiger) dancing Scala i>. Bsi/32 PUURS. Kankerbestrijding. Ilel ha stuur der «Belgische Maatschappij voor K kei bestrijding», die ten strijde gaat voor der gewichtigste vraagstukken van nation belang, richt oen openbare voordracht ln. i»o h. Em. Faster, algemeen bestuurder van be werk, zal handelen over De werelrtstatistie ken: het radium; de kankerziekte en ban eerste kenteeken-o hoe wij moeten Vrijden i redding van ons volk; enz. dit alles opgcluis terd met meer don 200 lichtbeeld -n en film-:i Deze voordracht beeft plaats Woensdag. 2 Juli. orn 7 1/2 uur s avonds in de cinema Al bertnm. Kinderen onder de 10 Jaar zullen streng geweigerd worden. 00ST-VLAANDF.REN GENT. Botsing op een hoek. Een 1 sing had, eergisteravond, plaats op het Frank rijkplein, hoek Muinkkudc, tus-wi de auto' van deu h. Albert Leir. wonende I ang Meire, en .leze van den h. Emiel Everaer wonende Hoppestra8t. Alles bepaalde zicli bij stoffelijke schade aan beide wagens. Hij wilde sterven. De 40-Jar ..-c arbeider X., wonende steenweg, naar Denderniondi sprong gistermiddag var. de stJonshrug en kwam op de steenen in plaat? van in net w: ter terecht. Hij werd in erbarmenjken me- stand weggedragen. SUIKER IJ F. t. JACOBS DE STRAFSTE; CEBR'JIKT ER MlNOER AALST. Autobotsiug in een bocht. Kon aulobotsing had plaats in den gt-vaarli bocht der Vlaanderen- en Gentsche str.- De twee voertuigen werden zwaar beschadigd, doch do inzittenden kwamen er met dei schrik van af. WEST-VLAANDEREN KNGKKE. Dief in tio knel. - De postbe diende D. word berooid van zijn njw;..i het pastbureel. Het gestolen rijwiel werd ge vonden in een herberg, waar een onbekend- gevraagd had oin het to mogen bergen. 'Dt avonds ^erd de kerel aangehouden die de fiets kwam opeischen. Hij werd naar het po- llcic-bureei geleid, waar men bevond flat Brusselaar i--. Proces-verbaal werd opge maakt. Los gelaten was hij ven w-g totn de kommissaris bemerkte^dat ziin verrekijker van zijn lessenaar verdwenen was. De dief werd op het kommissariaat terug g« bracht in de verrekijker werd op hem gevonden, alsmc de het potlood waarmede net proces was cc- telken cl. dat hij. verklaarde hij. ais aanden ken'bad willen meenemen- De dier werd d<- gevangenis tf Brugge overgebracht KINKHOEST, Remedie Halewijck Apotheker Specialist, Groote Markt, 12, Oost ende; de wereld door bekend; bestaal sedert IS'JO. Verkrijgbaar bij alle apothpkers; onfeil baar tegen valling en bronchiet der kinders. Ook rechtstreeks verzonden door Apotheker Halewijck, Oostende, tegen terugbetalir g. (479 i V/EVELCEM. Zware fabrieksbrand. Een zware brand brak uit in het viasni; zijn van Kamiel en Modest KnocKaert, vlas bapdelaars. Korlrijkstraat. Het gebouw -10 ters iang, bevatte 50.4MM kg. afval, Ifl.OM) kg. los vlas en 150.C00 kg. kalotten. Toen de werk lieden om 7 L i uur ">r plaat--.- kwamen, stond reeds gonsch de Inboedel ln lichteiaaie. H; magazijn werd een prooi der vlammen. V. schad" is zeer groot. WIJNHANDEL AMEYE. IS EG HEM. U57' PROVEN. Brandalarm. Tijdens he jongste onweder. werd de schuur van land bouwer Emiel Rominens, door den bliksem getroffen en met ganst.h den inboedel nield. P. Doodelijk ongeluk, v— De ll-jarig.- J- zc-f Rarra was aan het spelen aan den draaien den molen van zijn vader..Onbedabht was de knaap te dicht genaderd en werd door ee dei molenwieken getroffen en op slag gi dood. P. STAVELE. - Lijk in een pul. - den beerput van landbouwer Maurice Mc-nher werd het lijk van een pasgeboren kindje gehaald. De rijkswacht werd verwittigd liet parket slapte ter plaatse af. De 23-jarige Martha D uit Krombeke, werd aangehouden. Het kindje w.>.d levend, op 23 Mei, in den put geworpen. P. HARIHGE. Brand. Rrand brak uit in het varkenshok van Kamiel Goort. Een zwijn en drie loopers werden verkoold LIMBURG MAASEIK Motorongeluk. Ik- 17-Jartge leerjongen van den rijwielltandc-iaar Rued- chelders. alhier, botste op den wvg naar Kiu- roy, met 2iju motorrijwiel op een hondenkar, zoodat hij zwaar gekwetst door e- n motorvot-i- :-r naar het ziekenhuis werd overgebracht. PEER. Kerkdiefstal. Na ,-n veu-terrult te hebben ingedrukt, ziin onbekende dieven in de kerk gerankt, waar zij d«- offerblokken ledigden. MECHELEN-AAN-MAAS Onderwijzers genoeg - Zes-en-zeventig levrluiyen van <J normaalschool alhier, hebben verleden week rn«u gc.c-d gevolg hun eindexamen aigeiegd. NEEROETEREN. Levensmoede. - rouw SpiCtuvtn wélke slechts twei maan.i--;. ge trouwd. W-as. maakte van d.- afwezigheid van haar man gebruik, om zich in haai schuur te verhangen. CODSCHEID. Doodrijder. - ln d n v gen ochtend, reden dri«- jongens van llerk over den G--nkersteeuweg, per ueis naar lutn werk te Waterschei. Een heerenauto, uie un de richting van Hasselt kwam, hotste op den laatste van het drietal, Jozel Hanssen. en wierp hem omver. Deze werd gewond aan den linkerarm en zijn rijwiel vernield. De auto bestuurder reed in vollen spoed door zonder te kijken. Het Laatste Nieuws 4^Jlul 1927 VUCHT. Door een hond geneten. Eert dru-jarig knaapje, Jozef vanStfaeJen, speelde op de binnenplaat? bij een buurman, onver hoeds sprong de groote waakhond op het kind toe en sleepte het in zijn hok. Gelukkig had d- eigenaar hot bemerkt; hij sprong on middellijk op den hond toe en ontrukte hem zijn prooi. Het dier had tiet jongentje reeds deerlijk in den arm gebeten. GENK. Bevolking. Sedert de jongste officieel? volksoptclling zijn er zich noz 2i»oo vreemdelingen alhier komen vestigen, zoodat de gemeente Genk thans 20.000 inwoners telt en "a jaar de meest bevolkte plaats van Limburg zal wezen. t WAALSCHE PROVINCIËN BERGEN Nog de zaak van de «Société d'Electrlcitó de Mons. - Onderzoeksrechter Save gelastte do aanhouding van negen per sonen. namelijk Paul StercKvai, bestuurder; Bc-rtiaux Alfred, boeKtiouuer; Drcam Juiien, kas :'-r; Cuufriez Yvonne en Thaulez Laetltia, vrouwelijkn bedienden; Lövrler josepn, nuur houder: We roux Josepn en DUpont Leon, aannemers, en captaux i-.ugeue, bc itenae. Laetltia Thaulez wordt beschuldigd van ontvreemding van kantoorvoorwerpen en l't ba in van kleine vorvaischlngen in de boeken. Sterckval. Bertiaux en .Yvonne Caufrlez worden besfhuldigd valsche bestelbons te hen ben vervaardigd en de rekeningen te hebben vervalscht. Sterckval ontkent alles: de andeiY>n beweren voor hem alles te hebben gewaagd. De overige aangehoudenen handel aen insge lijks uit dvVancr. om de ktienteel van de «So ciété» te mogen bewaren. Hoe ge U keert of wendt overal chicorci de Beukelaar gekénd. 1.10,73 CHLIN. Zonderlinge zaak. Eenige da gen geleden, stierf alhier een vrouw, niet na- me Carnière, een ongelukkige aie gc•e^tes krank was. Het lijk werd geschouwd en men bevond, dat de vrouw inwendig verbrand was. Vrouwen zouden haai-deu raad hebben ge geven liet lichaam met een zuur voor in taal m te wrijven. Het slachtoffer beweerde nairle- lijk dat haar man vergat dat hij met liafcr gehuwd was! Een streng onderzoek 1? ingesteld. EDINCEN. Tragische twtsr. Ve»tr I kers, die te diep In het glas gekeken hadden, kregen twist in f n heiberg der rue cl Fi nes. Van woorden kwam men weiara tot iUa- dcn. De 38-jarige Francois Decoster. lahu- bouwar'beider, te Biévere. bracht den 42-j-ifi» gen Felix Descltuytcneer. mijnwerker, messloek in'den buik toe. Hij sloeg ver ol- g'-ns op de vlucht doch kon worden ingehaald en aangehouden. Hij zit thans in d" gevan genis t» Bergen. De gewonde wordt in een kliniek verpleegd. JAMBES. Botsing tusschen een motorrij der en een fietser. Up de nelling naar v<. luine, werd de wielrijder Vandenberghe, los ser, omgêv.oipen door den motorfieiser Lamhion. uit Namen. Vandenberghe brax mj het vallen een ami en een been. Hij kjaagde daarbij over inwendige pijnen. FLOF.EFFE. Verhangen In hei bosch i:,-n wandelaar vond in hét Niangobosch man aan een boom verhangen. De rijkswacht kwam te.r plaat-e en bevmid, dat de zemnoor- -ienaar de 67 jarige Si3alsgepcnsionneerde Colin lJenoni is. Men weet niet waarom C, IJ. een e«nda aan zijn levên heeft gesteld. tMINES. Slachtoffer van den bliksem. Landbouwer Ernest Martin droeg, op der akker, een zeis op den schouder. De bhksom trof hem. De man verkeert in zorgwekkender! toestand. TRAZEGNtES. Winkel leeggeplunderd.— Do winkel van den kleermaker Camillp Reuot- io. place Larsimont, werd 's nachts leegge plunderd. De daders stolen er namelijk voor 36.000 frank stoffen. De buit werd per auto vervoerd. Een streng onderzoek is ingesteld. HERCHIES. Noodlanding. Iniii. fair vliegtuig, van het plein van Bierset, moest, alhier landen tengevolge van een de. feki aan ilen motor. De schok was tamelijk hevig. j)e twee vliegers bleven ongedeerd NAMEN. Steeds de kaboldiefstallcn. verband met de diefstallen van elektrische kabels in de omgeving, namelijk t? Emirtbs, Daussaulx en Viliers-lez-Heest, wordt een oog in t zeil gehouden. Kr werden totnogtoe 3WJ0 meier koperen ka- beis. waarde tO.OOo frank. buit. gemaakt. Men hoopt do daders'te zullen ontdekken. DAMPREMY. Drama der dronkenschap. De 53-jarige Séraphin Dedecker, woent in de me dc- la Station rrmt .Maria Goc-isens. 1 >icon!-:-~n zijnde, beschuldigde hij zijn rrien- din i-u Jiaur twee dochters van diefstal. Hij wapende zich met een mes «n ging di drié vrouwen te lijr. Een buurman kwam oege- s.u-M. doch kreeg drie steken in het J.oofd. De dader werd in hechtenis genomen He slachtoffer. Georges Talier,verloor veel bloed. Zijn toestand baart zorg. SPA. Aanranding in het bosch. De 77- jarige Autwerpsche daine de Capers, deeu een wandeling in een bosch alhier. Zij werd c ««•rand door een boosdoentr. die haar met een revolver bedreigde en op de vlucht sioeg met haar handtaschje. inhoudende een be langrijke geldsom en jmveelcn. De politie ft de zaak in handen. MOTIE VAN TELEGRAAF- EN TELEFOON BEDIENDEN Hot Nationaal Komiteit van de Algemeené Vereeniglng van Telegraaf en l'elefoon, v.u- ceitigd ln zijn lokaal. 23. St-Gooriksplein, Brussel, stc-lt vast dat de inkomsten van de Staatsbedienden onvoldoende blijven en on derhevig zijn aan een overdreven afhouding: teekent protest aan tegen de goevernemen teele traagheid;" vraagt dat er onmiddellijk, desnoods door een voorloopigen maatregel, le niging gebracht worde aan den nood van de bedienden der offlcleele besturen en gaat tot dagorde over. KOLONIALE AANGELEGENHEDEN Lissabon, :i Juli. - D«- Portugeesohe admi raal Ernesto do Vasconcellos is Zaterdag met do stoomboot Nias»a Nuar Loanda vertrokken «nar hij «*n Belgmche afvaardiging zal ont moeten, die intussehen met een i'ortageesclien kiuiser van Mirtadi zal worden wlgehnnld. Een koulerentie zal dan plaats hebben onder oorzitterwhap der b.h. kolonel Yieente l*or- reira en goeverneur Hutton, bijgestaan door admiraal VasOoncellos on den h. Cottier. Deze konfarentfS is een vervolg op die van 10 De cember 1.1. te Lissabon gehouden. JL*. MODEL EN PATROON Een allerliefst modelletje Hef is onontbeerlijk voor kinderen, zoowel als voor groote uienschen, voor den zomer een mantel gereed te maken. Het weder, dal ons dit jaar weer te öéurt valt, is genoeg het bewijs dal het onmogelijk is den zomei door te maken zonder een goed voorziene- kleerkast. We geven hier voor kleine meisjes een al lerliefst mantelmodel, dut vooral geschikt is de kinderen te beschutten tegen de verrassin gen van het weder. Hoe vaak gebeurt, het dai men van huis gaat met een prachtige zon, en een uur later hot weder geheel veranderd is. Wanneer men zich van het noodigë voor- ziel. loopt men geen gevaar. Deze mantel is heel goed geschikt voor den vakantietijd aan zee. Bij koud weder wordt Hij gemakkelijk over het kleedje, of het ge breid pakje aangetrokken en het kindje kan gerust voortsp-len zonder gehinderd te zijn in zijn bewegingen. Hij is los, tamelijk breed van onder kort, lot boven de knie. en wat vooral zeer nvak- tisch i?. de kraag kan toegebonden worden. Hij i? een rechte band. die langer is dan de hals van den manjei. De rij knoopen, die in het midden onder broken wordt, sluit den mantel goed tot onder. Een tondel-mantel, vooral wanneer hij be stemd is voor den zomer, maakt men ge woonlijk van lichte kleur. Voor de uitvoering van dit model raden wij de natuurlijke kasba aan. die zavelkleurig- is en men loopt hier niet h«t gevaar de kleur te zien verschieten onder de zon. Als garneering worden dan onderaan, ook aan mouwen en kraag, twee banden van verschillende kleurt n gezel voor natuurlijke kasha raden wij rood un blauw, tlat heel jong staat. In de garneering bestaat de eigenaart neld van het model, dit dus goed gekozen moet worden. Het patroon Hét patroon heeft vier afzonderlijke dee len het voorste, de rug, de mouw u d1 kraag. Aan het voorste hebben we ook hel patroon van de belegsels geteekend. f) tli mogen met het voorste aaneen geknipt wor den, indien de breedte van de .Hof mu toe laat, ofwel, in het tegenovergestelde gevat knipt mén ze afzonderlijk. Men legt ze dar recht op recht en stikt ze samen. Dan rir.al' men o:n en legt den naad goed op den boord. Het patroon van den kraag verbeeldt d r dubbel, zooals hij zijn moe'. De w.ippo:;i|ö duidt de plooi aan, en wanneer men haai plooit bekomt men het effekt dat op hu mo dei te zien is. De noodige maten I. Totale lengte, van aan den schouder. II. Borstomvang. HL Mouwlengte. Dit patroon Is te verkrijgen tegen 4.5c :r. (e sturen met de noodige maten. In p' 'ze gels van 0.50 fr.. aan Vrouwenkroni'.'K Van Osfadestraat 9, Brussel. Ofwel storwi» op postcheokrekening nr. 1722.56. Voor hu buitenland 1,50 fr.» meer. EEN DUISTER GEVAL j Parijs, 3 Juli. In het Bois de Boulogne vond men het lichaam van een stervend meisje. Te vergeefs poogde men haar in het leven te behouden. Het bleek dai liet meisje, dal nog gten 20 jaar oud scheen, door mid* del van c-en halsdoek gewurgd werd. Op haar iichaam vond men opk andera sporen van gewelddaden» Zij had geen identiteitsbewijs op zich. Door de overeenstemming van ouderdom en van de kleeding, ging men denken aan de kleine Burniaux, een 14-jarig meisje dat bij haar ouders, in de rue Montorgueil woonde en onlangs Verdween. Volgens de verklarin gen van den vader, zou het meisje opgelicht zijn door een jonge blonde vrouw, die in zijn afwezigheid in zijn huis gekomen is. Die vrouw zou het meisje te bed gevonden hebben. Dit zou opgestaan zijn en op straat gekomen. Daarna zou het meisje weer bin nengegaan zijn, orn met de jonge vrouw te vertrekken, onder inedeneming van een som van 2000 frank. Het onderzoek wordt voortgezet. De. kinderroofsier Gisteravond werd het meisje door haar ouders herkend. Het is wel de 14-Jarlge Car men Burniaux. Men weet nog niet welke redenen het kind ertoe kunnen genoopt hebben, de onbekende vrouw naar het Bois de Boulogne te volgen, waar haar aanwezigheid om 11 uur 's mor gen? vastgesteld werd door een kantonnier. die vrij duidelijke Inlichtingen gaf over de kinderroofster. Deze schijnt ongeveer 25 Jaar oud ie zijn. FRANSCH PROTEST TEGEN ITALIAANSCHE SCHIETOEFENINGEN IN SAVGJE Parijs. 3 Juli. In Le Matin leest men het volgende beticht uit Lanslehourg-en- SSuvoje. Sedert 27 Juni hebben betreurlijke voorval len plaats aan de Fransche grens ln Savoje. Zeven Jtatiaansche artillerie-batterijen be schieten de hoogvlakte van don Zwitserschan berg, namelijk in de plaatsen, die van Lans- lebourg afhangen krachtens ha annexatie verdrag van 1661. Sommige inwefners werden door een Hul taan sell officier verzocht de plaats te ontruimen. Mannen, vrouwen, kin deren en grijsaards werden gedwongen gedu rende veb* uren ond-.-r don blootu-n hemel te karnpeeivii, terwijl liun oogst verwoest werd. Door uanplakbrieven wordt, kenbaar ge maakt dat die verrichtingen zullen voortge zet worden tot 15 Juli. De 'meier van Lansh-hourg toekende verzet in bij de parlementsleden van zijn depar tement. bij dai konsul van Halte te r.ham- béry en bij den konsul van* Frankrijk ie Turijn. Nog geen uitleg verstrekt Parijs, 3 Juli. Het ministerie van Buiten- landsche Zaken ontving van het Fransche ge zantschap ie Home nog geen Inlichtingen no pens de incidenten, di.- zich aan de Frunsch— Italiaansclw* grens hebben voorgedaan bij schietoefeningen van de Italiaansche artil lerie. MEVROUW Om geld te sparee, leer Uw kleeren z?li maken en volg daarom onze lessen PER BRIEF in Kostuumnaaien on Pairoonknippen Stuur onmiddellijk Uw ndres san bet 33, Ernest Allardstr. Brosse! a Wij zullen U onze voorwaarden zendo» f, en «r teveel een KOSTELOOS exemplaar .n een SCHOON MODEBLAD bijvoegen. (484 WEEKBERICHT Ukkel, 3 Juli. - W-r.vnetiting voor Maandag wind van Zraar Z. \Y.. sterker wordende windbewolktregen verwacht gematigde temperatuur. Waarneming Barometerstand 1011 Omb "58.4. Hoogste temperatuur 16°6. Laagste temperatuur 12°0. Vochtigheid 97. Regenval: 3 mm. 9. Windrichting W.Z.W. Windsnelheid 2 m. Uren zonneschijn nul. Magnetische afwijking 12°28: \V, Mevrouwwees voorzichtig. De cein tuur dat U in "t een of 't ander magazijn koopt, is altijd niet pas vervaardigd en is daardoor het weefsel verschaald. Voor alle omzichtige maatregelen en om zeker tc zijn van een allereeste frische elastieke ceintuur te bekomen, de eenigste dat werkelijk bestendig is, koopt zij altijd in een der magazijnen J. ROUSSEL, eenig mondiaal huis ver vaardigend uitsluitelijk de elastieke ceinturen. U zult er het gepatenteerd model vinden die U volslagend zal aanpassen en U een elegante en mo derne lijn zal geven. Vraagt de geïllustreerde prijslijst of komt deze ideale ceintuur aanpassen. aüeen verkrijgbaar PARIJS, 83, Boulevard Maleshorbes BKISSKI» 14-4, Nieuwtlr. 6.Em. Jacqmainlaan O.,bij NoorJilati.) (bel PI. Jc Broucbm> AXTVl EK5'E.\ LUK 1Queliijnstr. xt, Ruc Vinave (b*.b K«,w»Im) d'Ue PRIJZEN VANAF 80 FR. Gulden-Sporenfe: Het Sporenfcest zal alhier met rued. .king van den geldal ijken; -icun van het Geni"Cijtebestuur op prachtige wiiz.e gevierd worden door Het Vlaamsch Verbond; Op Zondag 10 Juli 's namiddags worden do feestelijkheid ingezet met muziek en liederavoud en op Maandag 11 Juli zal er een puik tponeelfeest gegeven worden- Deze feestelijkheden zullen ongetwijfeld in den smaak vallen van onze stambowuste bevolking. B. Vreemdelingenverkeer. Zeebrugge wordt steed? door talrijke toeristen bezocht, bene vens de hnvemnuur, kan men tevens een be zoek brengen aan het Museum en aan de aanlegplaats der Ferry-boats, daarenboven is er goedkoope badendienst ingericht. De Zeebruggelingen verwachten veel bezoekers van de Moederstad die niet genoeg hun eigen badolaats steunen en die toch alle gemak van verkeer hebben met de stoomboot Jan Breydel. B. Passagicr8dlcnsten. De diensten Ze brugge - Harwich en Zeebrugge - Hul] sinds verleden maand hernomen, hebben reeds, niettegenstaande het ongunstig weder, talrij ke passagiers overgebracht. B.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 4