'E 3 H FRANK SFORTJVIEU WS Uitslagen van Wedstrijden Na den twaalfden dag-rit Wielerbaan Pare des Piinees ONDER DE STREEP De Liefde van den Zwerver OVERWINNING VAN JEAN REBEYR0L G, N, Brussel wint den tweeden schiftingswedstrijd voer den beker Flandria WIELRENNEN Slem s overwinning Verwekte de overwinning vat» Franir in den eersten bergrit heel wat opschudding, ue afgerekende zegepraal van van Siem- broevk. in Luchon—Perpignan. heeft nog wat .meer verwondering gebaard hi «i«* men-rhen letterlijk verstomd voor het geleverde werk. Vt' ro |.ivrn r-Ledangs i. verheven. y GUSTAAi VAM SLEMBROE3K Maar zien wij. eens het verloop der gebeur- .terüssen nu. In i n dieht peloton zijn do ren tiers aan don voet van don Col d'Aspet g komen. aSwattlieer Frantz. die heel op zjjir gemak zich ..p.-rus naar voren - i iet ,-n in volf" gew, ;d de bestijging begint Dül is mocuI ;di!rven. Ilij j»ieiii immers in de alge meen* rungsi iiikking met meer dan ten uur vooruit en kan zoowel een Afwachtende hou ding uann. in. n. lie Luxemburger oehtorl alle kranen open Dr-rnrt»». Sletn. Muller. Be. iiptT ori lJel.iii--.i li' i •itobhen liutijlhretik. Velen verliezen voeling. Nog amb ten draaien hun wiel. I'nkele kamp'n inei «j.-n idotiiil der wan-: 'hoop. luaui geraken ineli los en voorop vin den we nu..Franlz. cdurij. V.ihaegen. De waele. Muren en Juden* Op 1 ni. 20 s_ Renoit. Mngtto Muune P en V. rv;> kr Op m Mpineati. ij«i»ilhL. tklannoy, Geldhof en Slem up :l in. I) eyn- "ii Ilcm.-l-.ict. N-'.g i.verder Rehn**chrT. Itebry, Muller. leis Wiiiuh i l'.iai g.-li.'iii t i-r nu echter •zoudt geneigd xiiu mn te donken, dat tie I<-1 «tors iii.tii< in i"Ho -m ilii-id gaan rondrijden? Niets daarvan l - i - Lc-n zij yi.h Ivdorzk-^tig naar l>i'ncU«n glijden en de ach terblijvers vliegen als stén» naar b-n-den en gaan do lioo. Idgtoop - ergi ooien. Te St-öirons skm.- i> dr groep her vormd Delaiinoy. die bnmlbi.iih had. vulg( op 3 minuten i n l)ehii i her op 7. Vast en zekt r i» het. da' uien daarna w! kilometers do< i zonder er uur ih ie sjekc» <ii aldus do Col iii» Poft beklommen Wordt. Petrus Veiitacui-n. die let good verz-I op heefl. gaat tot doll aanval ovci Hektor Ma. Un. die het «lacht verzot on h it en nog ste'ds lijdend i». laai Geldliof en Decon los bij de bandhieuk. Opeen.-- rukt Peirm. Verha.'g. u zn li dyeh worth weer in." JOoP'i. Zonder me -r ii pahiiing word: de to» I t voortgezet en m-1 een heel peloton komen zij samen boven. He geep bevat B.-noit. Mugue. Frantz. Di-waele, n accke, Verhaigen, Lo- «lUCq en Slem. Deeorte en Jolden* volgen op i m. l.r» s. Martin op 2 in. S r> Verdei DeJhn- no.v. Debusselter en c.-hlhof. liet afdalen naar Turaseon gebeurt dntl weerom heel voorzichtig. ncmii.' iaat Jordens '«chipten en komt lui «I - Icidért, Hektor Mar tin durft t|oh niet laten guari en verliest veel veld, itenoit h -ft breuk .en volgt op 3 mi nuten. Van Tarns on naar \lx l.*-Thcimc*. stijgt het daarna stilletje* en wanneer z<» in laatstgenoemde stad toekomen, waar de be voorrading is ingericht, dan is do hoofdgroep weerom pen twintigtal man slerk. Maltin is hier io mirmtiii achter. Ook gaat het heel traagjes in «I»' kontfool de knapzakken worden op bet gemak omge- bangea. Zonder verdere noemenswaard ie gebeurtenissen, geraken we aan den tüflI tn Imogen l'i'vntpiirens. l-'raniz lehlt de beklim niing Jordens. Manim-tto laten los. Beurte lings snellen Itenoit en I.e/lncq weg; Veihae g -ii haalt zIn Franlz loopt uil. maar Sh e heeft zijn wiel; niet voor lang. wam d unstemlonaar hn fi bamlbrenk. Vervaec ke en \>rhaeg*n hebben ook breuk Nn D.rorte zijn parten en «leurt <1. groep naar den top; waar v<> in de volgende orde passeeren te 1? u. 24. Benoit, Frantz. Dêwai-le. A. Magti". L.-d»irq. Deeorte; te i2 n 27 in. ir. 5 Van Sh-jsibfOet k. Op 4 min Moi- Iteau. Op m Ni P. Mngiie. Op 7 min Pet- letter, Jolden*. I'P m.: Verhingen. Op 1<I tn. Deluimn.x. Dolman-her en Houzail Op II m.. .GOi'dinl. <ip i' u. Martinet, Hivelia. Iflj het dalmi hi'eft Dreorle breuk en vri- llest 300 met'-r. Slem en rhaegen, die nog een« een nieuwen band legden, zitten 4 min. a< liter en Marjln reeds 3j minuten. Van Slembroeik. wetende dat Deeorte voor hem is. zet alle zeilen bij en loopt zijn ploeg- makker in. Beiden maken moedig Jacht Ver- \eeek" wint ook veld en loopt veel achter- Mijvers voorbij. Op de Col de la Perche 1579 m.) sleurt Dewaele er geweldig aan, maar slem en IJecorte winnen veel veld. Vei vaerke nadert ook geweldig. l)e ii-uneis dal'n nu af nuar l'rares (2?" kilum.i, waar Benoit. I.educq. Frantz. 1) waele »-ii Ant. Magim met 3 minuten voor sprong op Slem en Deeorte voorbij rijden. Op 1 minuut komt Vervaecke. Deze laatste ;ebiiterend en loopt Slen» en ne.-oite .In Beurtelings nerpen zij liet stuur en te Milln op kn». der aankomst, loepen zij de h-idhi Ut. Door lali ijke bantlbrónken vra< htenl. «naakten zij gedurende too km. Jacht. Niet tevreden lui tl»- leiders gekomen te zijn gaat Slem r. hlstreeks naar de leiding en ;purt uit volle macht en neemt lOu meter voorsprong. Benoit. Franlz en DAwaeie mo»» j •-ii all- zeden bijzetten, om Slem in to he. i-iiDecor:p breekt zijn wiel en valt ni' i Magne en Van Slembroack. Deze twee lau j .ten kunnen dadelijk weg. doch mei D'-cortc is her prger gesteld zijn fiets is ontredderd en lui/elf gekwetst aan armen en boenen. De longen heeft geen geluk. De eindspurt, i prachtig; de vijf Aleyon's beproeven Van sii-mhroeek in te «luiten, doch deze gaat tl:. 1 (ieljjk ten aanval en wint schüterènd. Rangschikking der Belgen 1. Van Slembroeek; Denoii; Dewael- I 'I-Vaecke; 8. Deeorte; 10. Jonl. us; 1, II J bttssi her; 15. Delannov; ld. .Verhaegen; 2 Hemelso' i; 23. Martin; 21. Despontiri; 26. Mul lor; 31. Sogers; :;:i. Geldhof; 37. c.laes; ;i). Muhy, Algemaenc rangschikking - Hértatstó TTieaws 4 Jlü! 1927 wat ouder t* tjbren g«worpau. Met veel voor .prong, heit Nicolas Frantz zich de gele tru: toegeëigend. Zijn vroogcr optreden in de Pyr«- iK-i-n was een doorf(bande reden om hem ai» onvloei baar nu 'tv aanzien. Vroeger \olgde nu den langen ril Perpignan» Toutiui 1427 Lm <hi- - de g-duebte t'rau-vlnkU» een '..:«t:ge rit was Daa werd rte** nt ui tweern gesplt'.st Petpign«n-M:ir-' ilU- telt 3tM» kn (P-he'l en al door du vlakke «treek heen. I.angued<y lang de Lusten dei Mi«l<lei land ..lie Zee. tv .•uil" inrs-ilijkhi «I waai-rc.'-de hier k:«u te kam pen \alien. is de warmte. V» ij z.iju hier heel i' tea ZinJen van Frankrijk, on dat juist mid den in (lelt zomer V. .-Man. mogen wij ook met uit h"t oog verliezen, dat <l<» ileelni-nc-rs, nu ;!V!0 km. t« leffijn afgel-g.l zc.o fri" u "iel meer nin al* flh- «let ZIJ. die li mm.' aro de wrm.ieiem.ssen lijden z-dfs op WCi -in. hun tégeii-landers kunnen kw.jtip»»- lor We - oor zie n nochtans dat Perj.ignan- I Mirsew» kalnipjes /al verloop» n. i. v "'r voi B|fii Nrnoelc ii" «ui* zijn dni».-'- "iitbond ■a i.if IjOnret-jdoeg het onmogelijke Uo»-r. in - »n d el van littn n n achterstand in micn» Het zn' nnchtar.- ">o gemakkelijk met gaan, ormlts dc Aleyon-pWg henezen lieett i" >j»lit®eu rorm lo zitten en dat l'rantz. en Deun- Ie ach gedragen lis erootv kampioenen •»n a liter zich een (linke "roep helper* tiet»- liep. W' «lezen rtt m.ieten .ij a:-" Sl»*m. D» •r-rle. Fr-.ntx de voorkenr reven ll.ktor Ma tin oüj I. Itii-q hehbon i«>k hun laatste woord oog niot geaegt» De wegwijzer P?rti'glU»n (f%Ttrrk\ Narlv nn" (6A km.) Bra'-ri p? km.' P«7.c-ia« (11» kmV Moiitnellier (166 lnn.) nel km.l Aflos f'.' W) km I Smon km.' l.ovin-* Tt VmN Ma ilh '-'W(l hm.) x;c .uaurl vtmaPiKe Induce] FRANTZ tl.Ul M S. :ti 13 4. 14 U. .1 16 u 1 RldWllLEN c SALVATOR ALTIJD 9ETER (Bis:: KAUEMANN WINT DEN CR00TEN PRIJS raw* 4 Juli. Meer dan tienduizend 'UW Beu. t Hier Waren op gek loten Prijs vu: uitslag' i"n klas- i t>» \vo- Igeti Vierde beslissingen Ir re ks Potftoin, Delgros=e op 14 Wiel. J) V<> ui. m 12 -. 1 5. 2e Pp' k. 1. Muren. 2. Spears op 1,2 leng te. Dé] ,'<s> ro. ui 12 sek. 3e reeks 1. P -yrade. 2. Mori op 1 wiel De 300 in: in 1.' s. -4/f». ■4e re>i1. Kuiiimaiui. Texier op 1 leng- té, Dc 2n0 m. in 12-sek. 4,5. Halve beslissingen F.epsle reek* i Kaufmann. Poulain (opj sehoreii l)e 2*W m in 12 s. .'.«a. Kautimtiin wint t« gemakkelijk en Poulain staakt. Tweede reeks 1. Moretti; peyrode, op 3/4 leunte. De Son 111. In 12 s. 4 '5. verimegeo Pierre .viagne T-iu/ard VI .1 w I. nu ii s i KI vel la Krler Ro-sigi'.oli Ui'itliy Mahy Iir .i er<j .NvIujaiU l'ali-lail Iiantli ERNEST KAUFMANN Beslissing Kaufiuaiiii; Rangschikking dar Toeristen CiiumJi. alnrtluetto :ui itl oi 4. Pelletivr uk i.' ui s. Ariiuuti ma 4.. jg «lortlnu lus .1 iw 7 t'unovo nu ir; ■i Martliu' ia; u.i 3i U. D««pui>tin lot ji lo Kivelli» ui; ^i OP HOEVEEL TIJD VAN DEN LEIDER Gegroepeerde renners U'.ilci ulos Frantz Vi .1 l ewaeJc -j,. l«rv«euke u .v. Leducq J i. I Martin Bt-noK a Iviurte a w A Mann - lu uo. Van Memlir-.f. k 1 W Muuirutt ia tr iK'liUïSiliere 4 4i u, Muli.-r a» (J.-iitiiot i i«i tt. rhaegp'ti j J7 oi; I- Mague 6 s Tuu rarci r. £i, Ilemehuet Jurdrn» i'ous Martlnetio s 0 t. hevaui licllr t i# ie PelivUi-i «i'l 51. Ih' Unns; s 'i. ."I I.üldsi lorduiis ArnuUlt l Murium i Kritr 9 41 Toeristen Tnu/ard t'd -J» u- 18 .Martineito :i v! lu oi. (i'.rdlDi 1 n. 3t L>vj>ulUili S 40 41; S*; !<o-»guofl S 41 43 l'ellciier 34 -]| Cs ik)va i 4j <r. HiVvlU) - 41 tJ DERT1ENOE DAG Perpignan-Marseilie, 360 km. Dc Pyreneijn, tie oerute gevreesde lumleipaa de: Ronde, gijn achter den rug. De ivev berg ritten liebben do ulgeinee ie rangschikking zoo 1. Kaufmann: 2 Moretti, op KA l'FM ANN. 2 punten; 0p blz. 2 van Het Laatste Nieuws verschijnt vandaag het nieuwe, boeiende mengelwerk door A. HANS. F. r*(c reek* Li lengte, t D ".'tiO tu. in f Tweede reeks 1/4 Wiel. I Rangschikking1 3. Mor- tti, 4 punten DE BEKER BARCLAY P CHKEMS 125 km. voor liafhebbers 0\FR\V1NNINg VAN \NDRJ ERSTRAF.TI-'N Het was al eau tijdje geleden dat we d ifeRiebh-is niet rm-ei aan he: w.-rk zagen T»'minst.' niet in te unistivk. n der hoofd- pad. Kondag stonden zij nu «n het gedrang on den B--ker Ban iay P'-iklns o\ 120 km. i«ti»n, en niet min dia bf> i \eitrek. Uitslag 1 VKBSTRAÜ'l'FN V.NDHF. Aeris Jean, oi> 1/2 wiel-, 3. Van Boe kei 4 Pletinrkx HET KAMPIOENSCHAP VAN HENEGOUWEN 204 km. voor onaihankelijKcii OVERWINNING AAN JOI.V Zond-Ig werd o\>i 204 km. met vertrek amkoin-t tc Charleroi, de. wegwedstrijd gc- n tamd - Kampioen-' hup van Henegouwen 'Or onafhankelijk.'ii. bctwisi. De ftcg (.'ing ovri- l'hiltppevile. Beaunionl, tlUtrleroi. Floreffe. Chatelel. Gilly en Charle roi. b'-i/.ij 204 km. \1 d. beste renners waren van de partij, uui lu uur werd het vertrek aan 32 1. nners gegeven. De wedstrijd Met Doravet aan de i. idiug verdwijnt veelkleurige gro.-p in snel tempo in de rich ting van Mareim-lle. Fnkeicn hebben band breuk, doch Itei is nog in gesloten gelederen dal <i" groep Beaumont i>ereikt. Ui 1 het uit rijd'-n dez.tr stad zitten «Ie renners op ven bten weg en de itandhreuken zijn hier lèglo. Mottu i l en July dip ^r gelukkig van «paard blijven zetten nu alle kranen open ontsnappen. De groep is heel geseheiden. De tv.ee wegloopers le-houden hun voorsprong niettegenstaande de pogingen der and Bij liet inrijden van Charleroi (eerste door- tocht', zet July nog een spurtje eri Motto moei er ook «011 gelooven vooral dnnr zijn fiels ontredderd Is. Joly passeert orn 1 n 10. Doyen volgt om 1 u. 11 V.rder komen Desmedt. Van Hevel, Raes en Hoyoux. Mothird zal slothi-, oni i u. IC m vertrekken en Han« om 1 u. 20 m. Nu begin' ZWEMMEN DE 13' D AMME--BRU GGE Derti bedreigd zijn cersg' -teldlu Brugge i'H-d-. teil Zou 't 'l (Jubel' onr het Damme Ui egge 1 voorspelde d« id weinig goeii*. Nu' htuus Was IU de ocni.-nduieii m n-estge- SporUt Uiugg'-. Uelgisdie k.uii winnaar van d»-n Konmgs- Itekei van het u-kmgemiddeld", l iiup van Football Club Hiugge, H'-lgi-, li,- kampi'.en der juniot »ftfdeeUng t» u -ladlutue un'.vangen. Maar dat was een voetbalgeschiedenis. Toch NVa* d«z«: optocht een moot voorspel )or den dertienilcn zweinwedsinjd Darnme BvUffg' \an Isogheni (15 i14in 1 ia Ó2 ,- in-1 m 3. Vlie- 1. GF.M'HOl .1 Beslissing 1:1 1 tn. 49 2 Van Ise- 1 ju s j; 3. uuUlem ZO IAiUs de J RE8EYROL van «ie Danische vaan ■telden zirlt de b- lang- hvbbeitdea op. Reeds even na het middag- "11 ondank-, lid dreigende weder was en vierdubbele rel toeschouwers langs ■VöiMi 111. lange w- g wanneer d" deol- nenjers, behalve Kohr, van het V Ainstrrdain. vertrekken zal die over- groote menigte de vvenitrvrs tor aan «I" irulstreop, «lag voor slag ts>chen hm zwemfeest Da deelnemers 1 Mej. Heitbranl. 1 w -chr- fc» Zwemclub 2. llebeytoi Jean. A S. des P.T.T., Bordeaux. 3. I.alanne Jean, ld. 4. I.Hcabanne Th-'o. id. 5. Vos Jean. Club Nageurs. Parlj*. 6. I.anoiv. Club Na^- urs, Snaatsburg. 7. Boone Albéru-. Brugsche Zweniknng. Depoot Karei, ld. 9. Devo* lamel. id. |0. ('olie MaicèL «dient S. C. 11. Dethii-r Hip., Racing s. C., Mechelen. 12. V;.n Nei0111 Willem, id. 13. Van dnn Branden (Bras*" id. 1». Wanderer Chuiin. Maccahi cl. Antwerpen. Jacob Georges, Natation, Namen. Oe wedstrijd duffer Heibbiarid start om 4 u. 35 m. D" nndeie deelnemers .m 4 u. lo m. De strnd beuerkr zich dadelijk lussrhen Heheyrol en ur. Deze laatste zal goed -".and houden «r» li" m. van de eindstreep, waar hij, zansch uitgeput, den strijd moet opgever- Te voren hadden Wanderer, tan N'Tüm, l.eLaniic. Viin Iiainine en Depoyv hK ook up- «even. Bij do aankomst werd Webeyrol veejt- «lrifittr leKPjuicht en begr-oet door het Fran tie volkslied. De uiUtag 1 RFBFYROI. JF.AV in 1 u. 25 m. 5 sok.: 2. Lanotx in 1 u. 23 m 3. Vos Jean in 1 u 25 m. 52 «ek 4. Dethter In I u v. m f». I.ucabanne 1 u. 30 m.; •i. Jacob 'le Borstzw.'iii' in 1 u. 30 m- 2T, 7. olie in 1 tt. 31 m 2 H. De vos in 1 u. ia in. C sek.; 9. Mei. Heibbrand in t u :<o m 51 sek. HET FEEST AAN DE EINDSTREEP Namen der deelnemende vereenigingen Spon. dc-5 l'.T.T. Bordeaux. lA.S.P T.T.; lui» d"- Niigeiir.-. I'arlj- lul» de Natation, Straat Swimming t.Iub. Gin buig. (C.N.S.) '.«•S< Blauw en Racing Sv. dinning Club. Mi 1 helen (R.S.CW.) Marmhi Club. Aniwerpeti. iM.C.A.j Natuur Natation. N.N Het V. Allisl"rdam 5.- imuiing Club, Hon se. [S C R. Blauw cn GZ.V.j Hod Gciitsche Zwem vereen i, Witte -ter. Oos'-mle Swimmirtg Club. (u.S.C. Groen en wit. Nam Sint-Gillis. iN.S.G.; lilauw-gevi. C'-rrla de Natation, Brussel. tNIj1 Rood en groen. Rn- li.- Zv. lul.i ng. (li.Z l< Rood tn Wi: I 160 m. voorgift, voorbehouden aan B.Z.K. Kersie reek* 1. GuUltni (14-. in 1 m. 5: - Rodilaert (Ju. in 1 m. .,7 3. Spiel> m. lu - 1. VrUliDgs '2«i'in 2 r II. 50 m. kadeften l - 1 Dt.l'AL'W ;ÜSÜ in 31 5.; i. au l.' iittbro. tk ;G./..V.), 3d z j; 3. U-iUW N R j, s. J. lil. 100 m. snelheid nieuwelingen Vitslag: 1. Kl'YSSCHAEKT I! Z.K I tu. ij 2. Hl bierton (B.Z.K/-. 1 m 32 - 3. Ga**e» s.f 111 t in. 32 s. 3/5; 4. la-n- S.t K IV. 200 m. snelheid juniors l'. -laz; 1 CAl WEftr C N.R m. 5 (B Z.K.J, <11 3 m 19 - 3 Ll«Vw« B.Z.K.j, 3 m. UI V. 200 m. bont/wemmen t'ii*lag: L WAITERS N S t. .11 3 in. 32 a. an W'atteglKei t. s.« m :t., 5; 3. De Bouw:- (B./..K, 3 11 .1'. j. m. rugzwemmen Uulag 1. Thienpont (G. S. C.l 1 in. 40 ld, M:.< IK"!. B. Z. K.) 1 lil. te 3. Cudinu B. Z. K.» I m. 4». VIL Water-Polo i Briig*cho Znomkriiig 4Ghent Swunm. Cl 1. Met do rust 21. De volgende pioeg.-n kwamen in het gelul: Ghent Swimming ('Iqb (witte muttenj Schnuu Van Wattegh'-in Chaubet l).l»x>s«»rio Carpels Gossóu Seveua o Hu)Nm liaert Fonteina Vrielynck Lk-ros -L Van Nmic Flilderson Vsmlermeerscii Brugsvhe Zncmknng tblauwe inut-en). Vni 50 m. voorgilt dames Uitslag 1. Dejongho 11» 51 r - Henry *1 m .v» ;t. LiU-rt (IU> in I IX. 4 50 m. sneiired (4 zwemmers nieu welingen 1. Gentecho Zwemvereeniging (ültooge. d'OoHterlinck. Wykeert en Sellu-n in S tn. 3o 2. B. Z. K. in 3 in. 54 s.3. O. S »- u» m - 4. S. c. R. X. Water-Polo ZIFTINGWEDSTRIJD VOOR DEN BEKER FLANDRIA uitgeloofd door Het Laatste Nieuws De ploegei N.vge St-Gilli* Fiourix De Uuet k Mv lardy Gille V andennieerscb Stoeien Bauireus rinry yonder Kl»t eindt 1 "M.. issart Van Gheem Tensen Cerile de Xatation Bru*ï>; De C. N B wat den tweeden 'strijd met 3—0. De wedstrijd De eerf-t.' aanvaj kum' lang-- naa*i *chiet. Aan de overzijde het niet beter, dan komt voor openingüpiii!' lang* Melardy o Cludt-, Mc ardy b< machtie" voorz< t van Van Gheem doch «chic -*'-n moet dan een ho oplevert. Bauwen- Bouwen kan Mal auwetlHjwn up afstaan •venals Male voor C. N. K. De tweede heilt Dc tweede helft b- tnnt met een plauNl sch 't van Bapvvana. Van cm het niet beter .«torii dan w.-"t atv «1 past voort zetten aan ChuU* en d- uji d -i p <1 I ll Broeck te 1 bien.-t QutfW 1« 3-0 Neg ecu paar wederzij'i*c!ic eieciit lieeln- dlgde aanvallen en het eiudg koint met 3-0 De prijuitdeeiing Na tfWöp der W"d trljden w rdt !n koffl- hul» Gr-, 't Noorwegen overgrgaait lo' t prijsuiln tklng. Dit w«s nogmaals de gelcge held om de verschillend»- winnaars tu« juichen, maar YOoraj nebeyro!. J«j1v behoudt zijn voorsprong en zegeviert praoJttlg. Uitslag 1. JOI.Y. om 3 II 12; 2. Hu"*. u 12 m. V, s Gardu.r. op 3 ngtni: 4. Imv n u \i m. lo 5. D"-II). (It. op 1 leng!.-; «i. Hoyoux, op half whl: 7. Moharil. op 1 lengt»-; s. Libor 1 5 u. VandeYi-lde 1 lengt": 10. Cedent, om Jeannot, om 5 u. J6 m. 20 - 5 11. 16 111. 211 s 13. Van Ha.» 20 - I». Ven C.raenbnvck. c 15. Lemalre, om 3 u. 24 m. 15 op 9. Eloy m. 10 fc. I.aurent, om >m 5 u. 1" m. i 19 rn. 15 s.: OMLOOP LA FRANCAISC-OIAMANT 130 km. voor juniors GASTON DOSSCHi: Vl.oKHT DFTAYE Zondagnamiddag werd dv Oml -p I.a Fmn- falsi- Diamant vi-rrcdeii over n afstand var lie km. voorbchoiidt'ii aan d>- juniors. Dr u) tc leggep rit bestond uit Gent Deinze Thiell Eiccloo-Gent twee-maal '.e verwczeniitken. Veel volk woonde het vertrek bij. dat gegeven w- rcl o»u 1 u. 8 m. uan de grensscheiding Gcnt-W ndelgem. aan ;9 deelnemer». De i.r V'-rd fel betwist "n in de tweede ronde va-'Zor het te regenen en Briscot en latloup lu bben ten Dhooaohe, Maerlens en Detaye een m r- er reeds g-rioeg van en geven het op^ kelijken voorsprong xo nemen. In tegenwoordigheid van een buitengewouu giout getal aueuttsgterigeu liud dc aankuuisi plaats uo hot \at« Bevemi bletn. Uitslag 1. '.ASTON DVIOSSCI1E ;Gtm\ om 4 u. 50 i"-: 9 R n j Moer lens ;Sw .-v. el" om 4 u 50 nu m 3. lK-taye Wondelgtum), op lengtenI'oi Boon.' «.'«ent om a I m 90 .4.5 5. M' ulemab nt u, m.; o. Vuv l"rli"i rhen Oen: 7. Blllut (Ltierne); 8. V»*» rchaftell (..lil;; 9 Ren" ColOUin (G»'nt); 10. Van GnwtenbrueH": 11. Fd. Carreel; 12. T)iei.»- lu l Sti'x "k; 13. Camis; I)h4*-ne. De premtëli Werden gewonnen door Dhoa- Mn ens 1 Dtf WIELERBAAN HERENTHALS I" uitslagen van n Zondag .ver 100 km. i'-d' H K" - IwFtstrlid tuid"!i tl VESF-Kf 'N« KX KHMEKRDF7RGFN 37 p. Dhaeiners-Verhiert. p. 3 Vervhtlden- WIELETRBAAN WAALHCM •band rret het sleehf-» weJer werd df rbtj«enkom*t uiigestehl. (Zie verder biadx.-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 5