Wedstrijdkalender en Allerlei LAATSTE BERICHTEN De Ziekten der Zenuwen Vrouwenziekten Aile Huidziekten RHEUMAT1EK RECHTZAKEN Vlas- en Katoenbedrijf Brandweerfeesien te Aalst Treinramp in Frankrijk Hotelbrand te Aken De Aanslag te Bois-d' Haine Uit de Arbeidswereld De Fransch-Belgiiche Betrekkingen Assisenhof van Noord-Frankrijk SPORTBERICHTEN WIELRENNEN WIELERBAAN VAN ST-TRUIOEN. VOETBAL km. koppêlrit voor juniors. -Zondig! 10 J™! tpMS1"."'__De"'Me"n8 n,t om 2 u. 30, 80 km. koppêlrit roor lu-liiVoljomVcTho' Mfasa. 31 Juli, 14 CU 28 Augustus tam- "i Jïg° iscliap voor onalhankclijkcn ,,cr ploeg "i S SUZ Zo: pioenschap voor onafhankelijk. twee reeksen en eindronde Zes ploegen worden voor elke reeks aangeworven, waarvan de drie eersten in aan merking komen voor de eindronde. Prijzen fr. 1.400, 1.000, ,-30, 000 500 en 400. Inschrijvingen worden aanvaard bij den be stuurder, 1>. Rob. Bamps. Hs. HO EG AARDE. Wegrit voor ondernieu- welfngen. Zondag den 17en Juli, weg rit voor ondernieuwelingen 1500 frank prijzen, lste prijs, rijwiel, waarde 800 fr. Ver ders 150 frank, 100 frank, 75 frank, 50 frank, '25 i:\ Verscheidene prennên. Wegrit voor cnathankelijken. Op Dinsdag, 12 Juli,, bij gelegenheid der Juiiféesivn, wognt voor onafhankelijker) van den B. W. B.2300 fr. rijzen en prcmithi. luc prijs 000 fr.. zijdon trui, waarde 100 tr. S. LU en een gedenkpenning en een bloemtuil. VerderlnPO 400. 310. 'M>, 100. 73, 50, 30. 2.5 frank. 1" i'rilnk te verloten en verdeeld lil 10 prij zen onder de renners die ingeschreven zijn voor Zondag 10.Juli. Ten slotte een beker (400 ir.) er fabrikanten die 3 renners in lijn stel^ Ion. Wegwijzer 110 km. langs goeden weg ever Hoegnardc-Tioneii tot Dicst, Blauwput+ Leuven, Hnminc-Milto, Grez-d'Oisenu, Geldena- oordigei! reenjgjngen hebben deze loat- igmgen aan onze kan i een gewestelijke mdeeling van de vereemgtng< voor do officieel* wedstrijd. pioen schappen nog meer bijval Daarbij zegden wij nog dat de geldelijke moei lijkbedeti, waarmedo haast al onze vereemgn gen te kainpen hebben, grootelijks zouden ve; minderen, mocht dit beginsel gehuldigd woi den. Thans zal de gewestelijke indeeling tooge past worden, niettegenstaande het pleidooi van den b. D'Hacyere voor het oude stelsel. De h Dans, uit Dicst, mocht liet pleit winnen Het gewestelijk stelsel werd aangenomen 30 stemmen tegen 10. De beide reeksen uit tweede klasse werden, voor het volgend seizoen, als volgt samenge steld Aideeling A Union Hallo, Cercle HaJio Cercle Bruine. Hui-broek 1'. Waver Sport, klefiaken, Verrewinkcl F. C. of U ...i test-partij), Anderleclit F. C., Hulpen F, CU, Cro-.sing F. CU, llooger-Op Moei- «tart en Scheut F. C. Afileeiing L> Hooger-Op Dicst, Aarschot Sport, Fendracbt Kappellen, Albert F. tb Vil voorde, S. C. Leuven, Jong Brussel, U. S. Et terbeek IJ. S. Audergem, Cercle St-Joost. Excelsior S. O., er-Heembeek. S. Laken en Cercle Neder- kvn. Hoegaarde. i Daarna werd nog een belangrijk punt aange- GROOTE PRIJS SANNE3.Zestiende j'aar. t nomen, tb:en enkele vereeniging zal afdak' Hans-ens, van V o-. J)e Croote Prijs Sanne:, voor liefhebbers, zal verreden worden op 10 Juli, over een at- »tn id van L40 kilometer. Do inschrijvingen met naam, voornamen, adres en nummer van rijbewijs club, naam worden gesloten op Vrijdag 3 Juli. Zij worden schriltelijk gestuurd met 1 frank inschrijfgeld terugbetaalbaar tegen teruggave van het rug nummer aan den hoer H. Bamps, De Coninck- plein, 23. Antwerpen koers wordt verreden onder het reglement j lrjko ind: van ddVi B. W. B da: de renners, die hun doen j Afdeeli; inselirii'-cii verklaren te ketuien. Fr rii 3d prijzen «lie de waarde van 3000 fr. overschrijden, m cider Velden (Brussel t geplaatste club. (Brussel Sportif) in twee it 0 man. •leer nan «len eerst aange- «loor den h. Fr. Dirk--. De kontrool wordt gesloten een uur na de aankomst van den winnaar. Rugnummers van 10 tot 11 u. hij den hoer Cinrk- Tubbnx, DeOrne, waar alle renners welkom zijn en zich knnnen or.tkleeden.. De wegwijzer Deurnc (Rivieren Hof) KrijgsbaoiiBors- bcckBoucbputLier Aarschot Leir Hammo-MilleWaver; Uverijssche; 4 l.ievo- 1 rading) Xossegem .Mechelen tk-hOiulo-Ocd, hrug recht- Café Vélodromc lid Spart in aan de' eer Dr- i.i-lccr Pol Drie tijnal to verover o n i Een Herfmierings!;i komono, gosohonlcoi aar derdo klasse. De h. luwe Sportief, deed het voorstel goedkeuren, om voor liet {$eizeen 1923—li)29 in tweed® klasse zes en dertig elftallen to laten optre den, oml .rvei'deeld in drie reeksen van twaalf clubs. Daardoor zullen twaalf vereenigim. uit derde klasse vrijgeleide krijgen tot de lioo- gore klasse. In derde klasse treden thans vier-en-veertig el: taller, op. Hier word eveneens de gew oegepast. Verrewinkcl of U.S. inno, \Vo- bnve Sportief, Cerde Bon Marché, Evr-re F. C Maeeabi 1-'. C., New Star Tervureii. S. C. Je. te, A. S. Anderlc-obt. Amicale St-Gilloise, Spar ta F. C. en Assa l.«i rbeek. Aui.eling li: Loth F. Stade Xijvel. C Ecpéra'nee Thbize, C s. Tubizien, Avenir Lombeek. W'aterJoo F. C,, Ottiguie- Sport, L S. Bruine, Ophain F. C. en Racing Bosch- Aideeling C: Hooger-Op Leuven. OIv C. l.cuven, Muiser, F. LU, Wespelaar Racing Ivessel-Loo, Saventlieni F. CU, Peutliy F. CU. Cercle Macliolcn. W'ezembeek F, C. ICraiuhem F. C. en Kortcnberg F. C. Aideeling D linten te Orp, l'nion Jauche. Autre-Eglise F. CU. Peruz-Sport, U. S. Chas tre. S. (U Groz. Union Huppay, OphoVlissem er p" AU,ere tV.s-lcj-fav. Alterl V. C. i.ci- 1 denaken, Son ve rain e Alliance F. C. Uelde- T.U Garden City, „^kèm «ECMELEN. - ti eindronde te duiden li, a1!' )1bS S''°r"'' s'™slisd j S"!n'1ïïrdïSl^l°J.T» Tn'ii,.' verenig,,,»» BV - - -ut- I mgoschroven die hun proeitijd moeten door- i .In pnnUdng, 2„1 nllnb con lie®! gTSkSS «SK'ÏÏK i V pants 1,ebben, E„ncS,l dc nnJoro club- ao arooto Dijlepnjs. 120 km. voor juniors, mge- im tweede-klas®., omtii",.,, -i.-.-v «'nor M...-holen «norrlf i,.U liol i-r- 'U na£" ('-«'-Klasse Opstijgen, KORTRIJK. Ophefmakende ritten.— Öp1 om j, Zondag 10 Juli, 3 u.. op de Kortrijksche Wie-! n. nionstefOieeting. bestaande uit een dj De s'ia,e roeksen brC! derde-klasse te mogen thans ook -speciaie- speeiale- ,ji tig Degc-las tor [.eonaovtc Ach. :Yontoyno 'RapE—Anrys "*k> .«f*™ vior.enJort.g llegraeveiynck Praciitige muziekuitvoeringen zullen de rit-j ten opluisteren K. EYSDEN Sto BARBARA. Internationale ATHLETIEK ontmoeting. Hij geicgeuheid der jaarJijksciie Tc HASSELT. Veelbclojend teest. Uc'j" '"'-, wordt bic, op Zondag 10 Juli a.s„ om Vriendenkring der O,.der-U,,,eieren van tiet1 uur. een pracht,ge beker, glit van de kolen- wtuu va, liatselt riclit met d« m.d.weV- ziii,kapel van l,.t U« lim.regi- r!"üft, van Roermond king tier muziekkapel van het 11e limeregi- mem, een groot atlnctiscli feest 111, op liet Ivo nel Dusartpleiu, Zondag 24 Juli a.s Deze betwist tusschen de dorste en F. C. Luik ntfniriHortalo ontmoeting zal voorat- gegnnn worden door een vriendschappelijken Aan dit fe'est, zullen, behalve de inrichtende i "'fIs'tusschen R. M. Eysden en Maas- r,...nirr; tt.T Tl.-.oi i.pinan ,la ht.ijtn nthlotcn tlnr 1 tHChtSclie V. (_dg pl'jOg). Hs. vereeniging, deelnemen de beste atlileten der voorna n.-.taande Lunburgsche clubs, namelijk Excelsior F. C. en liasselv-che V. \U van Has- selr.LU S. Tongeren en Putna F. O. van 'ton- gi-vcii en St-Trnidenselie V. V. Het progranuna luidt 1. Voorstelling der mededingers. 2. Reeksen llU m. haagspi ingen. 3. D'-monstratio van Zweedseh^ gymnastiek 4. Hoog-, ver- en polsstokspringch 5. Demonstratie van ge-weer- en dolkscher- m#n. G. Beslissing 110 m. hoogspringen. 7. Fstnfetteloop, 4 x 200 m. W. Estafetteloop over Olvmpische afstanden 1600, 800. 400. 100 rn. 9. 2500 m. Tedere club mag ten hoogste vier mededingers voer ieder nummer in lijn stellen. Alleen voor de 1250in.) is het getal mededingers onbe perkt. De titel van kampioen van Limburg, een prachtige beker (500 fr. waarde) zal geschon ken worden aan do club die het grootste aan tal punten bekomt. Aan alle eerst gornngschik- ten zal een herinneringsmedalje uitgereikt worden. De inscliriivingen moeten toekomen aan den li. adjudant Massy, lie linieregimetit, Hasselt, uiterlijk 48 uren voor den aanvang van liet leest. - Hp PAARDENSPORT OOSTENDE.Onze voorspellingen.Maan1 dag 4 Ju.li. om 2 uur 1. Sillery, Carton. II. Itameau. Stal Stokvis. III. Mistral, Cibbe. IV. Gin Daisy, Yachief. V. Stal Niguet. Luttoiis. VI. Stal Backstael, Untidy Fanny. ZWEMMEN OOSTENDE. Waterpolowedstrijd- uitge steld. De Water-polowedstrijd tusschen de Ostend Swimming Club en De Gentsche Zwem- vcreeinging, om Ie t kampioenschap van Vlaan deren. in 111e aftloeling, welke verleden week Vrijdag, moest plaats hebben, werd uitgesteld, daar «ie Gentenaar Van Pnrys, die in net na tionaal kampioenschap mededingen moest, niet aanwezig was. Er is nu lipsloten dat die wedstrijd zal door gaan Dinsdag 5 Juli, in den vijver van het Mi'.ria-Hendrilcapark, te Oostende, nabij de Laiteric Royale. Do wedstrijd begint om 6.30 uur. Os. Hel Laatste TTieuws 4 Jlni 1927 RAADKAMER TK BRUSSEL De gebroeders Leman. - l),- Raadkamer verzond de gebroed er- Leman voor de b Mratfolijke 'rechtbank, onder beschuldig au schrifivervaisching en OpHchieifjc-n bi) hei heheéren van d'1 Kanque Dman'.. B' FTpTB RECHTBANK TE ANTU KUREN Landlouper. De gendarmen hielden t« Ruust zet'-ren Adriaan Van den Busch, van Helden, aan. die in staot an laiidhioperij erkeeitle. Oo anngeliou%lene «,il nug een vaj- «i-lien naaK»! op. Daar bekkVagtie reed® eeus uit liet laml g« dreven werd, krijgt luj «leze maai 2 maande»! gevangc-imstrjif en 2Ö0 fr. bix>te. Aanrr.ndlng op de Suikerrul. Op - -luni 1926. een Zaterdagnacht, werden op de suiker- mi twee' Nederlander aangevallen door drie nbekt - den. d'e hun slachtoffers van hun bric- eontast o b. roohlen. Do NedeUaiidor® «liendcn een klad in. En ter ku-.nif het uit dat een vrouw door haar venster lafe en he* pansch tooneelrje gade h-eg. Na hun In 'rlijke d .-..ig zij de aanrander? den binizijnde 603 ir ongeveer, verdoelen. Deze zan w ns d- te erge-, daar de «irie nersQnenwbij betrokken gela-t-«waron met de nacbtwar.V n al zoo misbruik madRten van hun ambt. Een string onderzoek Werd ingesteld en de nit.slag evan was .dm drie inwoners van Ant- we'-pen i>3 plaats inbesteh nomen op het bnnks- l-eii Ttomuan Van K.... Jozef-M en Alfon® Van H De pleitrede zal plaats hebben op 7 Juli. A. Uitspraak. De CJé kamer der reebihank velde c"n.(Vitsnmak in zak.- van den apotheker Ddie tfen tijdje de npotlieek *e.n Help l.' 7. Ive hé<l opengehouden en ontslagen werd ■am »'Few> cn'récelmatijchedtii in zijn dienst vastgesteld D.. wen1 verwez. n tof 4 maanden eevange- nisst-rnf en de nood -o boeten en nu et aan de burgerlijke partij 5.000 fr. vergoeding betalen. BURwRL. RECHTBANK TE DINANT Ket tragisch auto-ongeluk te Bouvignes. Op 82 Aug. ISS6 tverd mevr. Pirot t- voor iiaaf wouing verpletterd door van den r Vigneron van Aunre. besiuura door den-zoon Vigneron. De n. l'iroi si-noot in zijn Ai-twijfeling den ft. Vigneron vader dood. Vigneron verscheen voor de boetstraf! lijkc rechtbank van Dinant. die nein fot moauden gevangeni^suat véroonleeide. Rirot werd van %ti atvery«g. ng onts 1 agen Pirot steAi zich ccupt aan als burgerlijke tiiii enT^isclite Voor zich zelf en voor zijne kinderen een aanzienlijke seftadevere img. rfgoi ïamen Vigneron ftad^en z.-ii hun Y^izekering-maatschop'pij betrokken, die wei- gerde ie b -i ilen. De fomilii N'igncron eisclite harerzijds een aanzienlijke schade vergoeding van den n Pirot. fretirige zaak gaf voor de burgerlijke recti'bank aanleiding tot b-vendige debatten. De rechtbank verklaart dat de verzekering: cat-dinppij van Vigneron moet instorm voor de |$chad«-' van hei ongeval veroorzaakt dooi haar verzekerde. Wat de sefcad-.*vergoe ding betreft, die aan. Piroi verschuldigd Is. sciii de lechtbank dat die uitvoeriger door l'erzckei ii.gsmaotsihappij onderzocht wor de De rechtbank kefit echter aan de minder- *gc k ndcre.ii .van pirot een yehadevergop. ding toe. Bleef d.i kwestie of Pirot hucgiriijk a.-nipr.-ikelijk kon 'r«"sleid worden voor den od van Vigneron. De rechtbank anlwoordd beve^tEgend, daar hij ter gelegenheid van een vroeger ongeval bedreigingen geuit had. Het bedrag van de schadevergoeding werd og. plet vastgesteld. AANHOUDENDE BEDRIJVIGHEID TE CENT 'Jp de markt te Gent Dieven Ue verhandelin gen zeer b.drijvig-. vooraf voor de mindere soorten Lh- prijzen noteerden vast zonder aanmerkelijke wijzigingen. .Men betaalde g«' rniddeld olauw vlas, 16 -19.75: reJdrote. iu— 19.50: «ewoon geel vla- Jfi.f:.—19.50. g«H-J via» gèmiddelde soort K0—25: prima geei vlas 28—35 werk 12.50-17; snuit 7—11.5». T'iiis n weikgaren boekte weinig vetnande- Ut'gen. i>.' prijzen w-aren Vlasgc.ren S rhr-ring In-iag 30 370 5,'A» .130 3oo Q) 265 250 .Werkgaien 16 428 2d. 400 {HO :)5i5 320 330 305 cnnipuaran tverd zoo goon au i niet vezel 10. 420: -'I Jutega unnal bedroegen de uoteeringen: 460; 20, 305; 25. wcrkvez.'l 455. noteerde 7.10; inslag r. I5.2Ó; v 75; H. 1 f« ,-rmg 6. 3.2.5; insla I.—: lijnbnar 400 m. 03. 5 or gesponnen katoen was de stemmin .timer met bevredigende v«-rnandeungcn en crzendinn. Men noteerde Amerika. 18 a. op klo«. 22 75; Amerika 3u a, op klus. Amerika, is a'2. afgewonden 24.30; Amerika GO a/2, afg-nvonden kt».—. Western, 1H a. op klos, 21.—; Oomra. 10 a. op spoel. 20.2a. OE OPTOCHT J «Hellingen pomplM u. dl> de plaats Vó zijn aeer aijiemeen geworden en net aantal üiergc- n, li welke «1c prooi worden «lor zenuwachtigheid gr velt aan met den dog. Deze kwalen vertoonen zich under de meest verscheidene vormen prik- keibaarheid droefgeestigheid; heven der Iwlematen, onrust, aanvallen van angst, slapeloosheid, nacht merries, zenuwachtige aandoeningen, duizeling, beklemdheid, grillige luim. oorsuizingen, noofd- run. vreemdsoortige lusten, gevoeligheid aan ge Ji.nl. neurasthenie, gevoelen van schrik, stamelen, JaiiihCiii beroerte, iloohieid, pijn tn de ledematen, vermoeidheid gebrek aan «eheugc.% lach-, traan- of g.•lapkrl5!-^<■n. machinaal werken zonder belang stelling. abnormale weuschen of tegengoestingen. Zodora men een van deze voorteeken® van ze- nil am btigheni opinerkt. moet uien de kwaal be- strijden «Joor lie: zenuwstel te versterken op ratio- neele wijze ten einde den volkomen ondergang te voorkomen. Het beste voetlid v«>or de zenuwen tot op heden gekend, ls ontegensprekelijk Nervital van Dr. Rousseau, Lécithine- en tosfoorzuurhoudend. dus vervaardigd met stolfen, waaruit ons zenusvstel-el is samengesteld. Al degenen die - .Nervital wil len beproeven, kunnen het doen zonder een cent te besteden. Het is voldoende zijn adres op te geven aan het hestuür van - Nervital (rayon D.) te Brussel. 53. Maurice Lemonnlerlaan. om kosteloos en .vracht vrij oen monster van Nervital alsook een zeer 1 angwokkend boek, betreffende de zenuwziekten te bekomen, ,pju9; TWAALF GEWONDEN Parijs, 2 Juli. Een ernstig spoorwegon geluk heeft zich voorgedaan te Linas bij Montlhery op lijn Pot ijs—Arpajon. Een dienstinotcrwagen kwam van een hel ling gereden en kwam op een reizigerstrein terecht. De sehok was geweldig en de ben zincbak vatte vuur. Twaalf personen werden gewond, waarvan vier zeer ernstig. EEN MAN VERSTIKT DOODELIJKE VAL VAN EEN MEI8JE Aken, 2 Juli. 's Nachts is brund ontstaan in het hotel Barbarossa. Weldra stond het geheele trappenhuis in brand, zoodat de hoven-verdiepingen geheel waren afgesneden. De brandweer heeft pen gezin langs brand ladders gered, de andere nmnschen zijn over de daken gevlucht. Ben 20-jarlg meisje «lat uit d© derde verdieping sprong en doodelijk werd gewond is later in liet ziekenhuis over leden. E n jonge man is in zijn bed gestik' ge,vonden. BOETSTR. RECHTBANK TE DOORNIK Kinderopliohting, De eehtgenooten I.e. keuche-Duinont, die een verzoek tot echt- heldiiut hadden ingediend, plaatsten hun kind. «len C-jurigen Cam file, bij zijn groot ader langs moederszijde, Andre DumonV ichtwachier te Lapluigne. Or. V Februari jl.,-iver«l he.t kind door drie automobilisten opgelicht. Du grootmoe der had zulks gezien en waarschuwde .dan jachtwaehier. Laatstgenoemde en zijn zoon grepen naar hun geweer een sol uit knaldg. I)e 14-jange Maurice Lekeuche. laact den autobestuurdn* zat. werd door dc korreltjes in liet hoofd getroffen. Andre Dumont kreeg t maand opsluiting en 2'0 frank met uitstel. Ril moet .76 fr. schadeloosstelling aan «Jen kleine betalen. BOETSTR. RECHTBANK TE CHABI.KROI Een ernstige zaak. De rechtbank heeft een ernstige zaak in behandeling cenomen. Waarin betrokken zijn g«?neesheer Thibaut. ader Lebun. uit Farcienne», en Renha Vanbcrten. De 20-Jarigp dochter Lebrun be zweek aa> de gevolgen van vruchtufdrii- ing. De genaësheer ontkent, alle schuld. Ge neesheer Dandois, uit Jumet, verklaart flat t van vrtH-htafd ril ving geen .qTTTnl. kan in: geneesheer Gilson. tilt Brussel, houdt t teg. novergestelde staande, eneesheer Thibftnt wnl vppoordeeM tot drie Jaar en 8 maanden opsluiting: vader T.ebrun rot 18 maanden en Berthu Vanber- ten tot G maanden Dc drie veroordeelden verliezen geduren de 5 jaar hun burgerlijke en politieke rech ten. ASSISENHOF VAN HENEGOOtvEN GETUIGENIS VAN DE WEDUWE VAN HET SLACHTOFFER Na het getuigenis van nen. werd weduwe Stcenkl het slachtoffer onderhoord. Bil haar) tn'reden In de gerechtszaal, riep zii uh t Gij zijt de moordenaar van mijn man op» Gobeer wijzende Laatstgenoemde antwoordde - l)lt ts gelogen, ik verbied u zulks te zeggen De vrouw weet niet veel van (ie zaak af. Zii werd 'door haar man mishandeld en leefde van hem gescheiden. Zij wist dat 'lombeer -een revolver bezat. Met hem had zif nooit lost al hield zij pr met aan met hem te spreken. Alvorens te vertrekken riep zii Gombeer toe Lafaard Lafaard Volgends getuigen zéggen \.,r goed var. beschuldigde- Een bedrijfsleider komt «tui gen. dat er op 1300 arbeiders, na «Ie mis daad. er slecht® 2 van een witte tasch voor zien waren. Een gendarm wrklaart daaren tegen dat, te Manage een honderdtal roode achten witte lasschen ure -.-en. Veldwachter Laurent uh Fayt-lez-Manage. •eet dat er onaeiiiKheid bestond tusschen Gombeer en Steenkiste om een erfeniszaak De oom zon zich het d«el vuh zijn neef hebben toegeëigend. Veldwachter Chaouls. uit Bois-d'Halne, hoorde eens vertellen, da; vier mannen Steeukiate wilden vermoorden. EINDE VAN EEN STAKINC TE RONSE )e staking in iiet bouw- en houtbedrijf te Ronse is. na 13 volle weken, bijgelegd Het k wordt hervat iri volgende voorwaarden: loonsvoorwaarden aangenomen door de Sjndiknle Kaïner van Ondernemers van Oost Viaanderen en door de workliedensyndikate® worden ook te Ronse toegepast. Dit wordt tol de meubelmakers te Ronse, uitgebreid. De rneiserdieners bekomen een uitzonder lijke verhooging van 5 centiemen met ingang van 1 Juli. Echter krijgen zij geen aanspraak op loonïv erhooging op i Oktober i*.s I)e arbeiders worden weer aan het werk gezet naar gelang van de behoeften. Dit voorstel, waarover beide partijen over eenstemming bereikten, was opgemaakt door den h I.uhiau. arbeidsopziener. andere perso- DE HANDELSOVEREENKOMST Parijs. S Juli Enkele dagen geleden werd medegedeeld, dal de I ranscii-Belgi- sclie onderhanclelingcn over de handelsover eenkomst onderbroken' waren en «Ie eerste maanden niet zouden worden hervat. Do berichtgever \0n IJelga te Parijs meent dat deze modc-deeling eeniga uitleggingen nood zakelijk maakt. Dooi do vertraging der vernieuwing van het Frnnsch'-Duitscli inbdus-vivendi en de nieuwe besprekingen, die in verband daar- mêe werden nuugevaf, waren de Franscüa afgevaardigden verplicht zich heelcniuai aan de-ze kwestie to wijden en daarom werden de Belgische ondrhandelaars verzocht, do bespreking voorloopig te schorsen. Daar anderzijds da wederkeenge toege vingen van Parijs en Berlijn nog niet ge kend zijn, zoo heeft BelgiQ er feitelijk be lang bij, den uitslag der Fransch-Duitsche besprekingen af te wachten. Terloops zij hier opgemerkt, dat (leze besprekingen van geen leien dakje zullen loopen. als men na- gaai hoe voor zeker tarieven de belangen der beide landen lijnrecht tegenover elkan der staan. Men is dan ook nog ver van het afsluiten van een overeenkomst tusschen beide landen. Uit eon nieuw ingesteld onderzoek ts ge- bic-ken. dat du ontwotpeu verhooging der tarieven de duurte wel inel 15 Ui. zou kun nen doen toenemen, zoodat feit-dijk heel do kwestn- zal moeten herzien worden. Van den spoed, «lu- do l rat*5che deskundigen zullen aan den d ig leggen bij dezo herzie ning. zul het w-Htoraankooppji der onder handelingen met België afhangen. F.r is eerst sjiraak geweest van einde Juli, maar naar alle waarschijnlijkheid zal lipt tijdstip opnieuw moeten verlaagd worden. Ond«';'usschen bhjit hot bestaande tnodu» vivcri'U van kracht Onregelmatige toestanden Puiü- 2 Juli. tn Lc Beige de l'arlr wordt er op gewezen, da; iu strijd niei de beloften, cedaan aan den h. VanderveldO, er nog steeds B«.-lg«:n zijn. door lundgenoo- tori naar Frankrijk geroepen om er te wer ken. die moeilijkheden ondervinden vanwe ge de Fransehe overheden Waarschijnlijk is dit te wijten aan vergissingen «Ier admi nistratie. maar Ju 1st daarom dient cr mot nadruk op gewezen. '/.'.•o lia«i o. a. een financieele instelling, bllhuls ocner Belgische Bank. alle moeite om een iudentiteitskuart te bekomen voor een bediende - Lrii-fwlsselaar die op de gle moest zijn van de Nederlamfsche laai. Hetzelfde- deed zich voor met een Betg. die een zijner familieleden in dienst wild» nemen en een ander, die een gouvernante nooihg had onl zijn kinderen met beide landstalen vertrouwd te maken recht zegt het blad. dat mooie redevoe ringen niet '.««lstaan en «int goede wil loor daden moet betoond worden. DE MAROKKAANSCHE MOORDEAAR VAN EEN BELGISCHE VROUW VEROORDEELD Rijs. I Juli Het thof van N'oord- tounkujk lie ft een Maiokaan, tot drie Jaar dwangarbeid veroordeeld, die in Oktober 11. te Neuf-.M.'snil de 19-Jarlge CKmenci Peters niet revolverschoten afmaakte en haar mo«' der ernstig 'verwondde. Het slachtoffer had den moordenaar ver lui. n run hij haar ouders to Haine-saint-paui in Itolgië wc r to kecreri en er in het huw. lijk te treden Ze ku am later met naar echtgenoot, Kemv Roos. te Maubeuge wonen. De Marokaan schoot haar neer omdat zij weigerde hanr man te verlaten Agora - Altertum. Ui« apatlv Soiect. Sunya CINEMA CHU3SEL rge Sidney In «Vader G«U Hart». Kevier en Agr.on in «Les Marts -n i ad i4> I b.uii' upltin van jilc.ii i: uHieikmg plaats eretscken® aim Aalstvrsche li, os v i dienstjaren, werden op de bon der ge- i-b1 door den h. Jacqmain, den h minister. In de raadzaal van afg vanrdigüa rtui het siadliuls ontving tuur dc verschillende •ge"- 'kt hadden aan -lijkb.'den. in ee* nl ld l tri Moeyersden e -n g lugenni-idsioicpruaict hij liud gt-pa woord.-n «.v-r v.K.r d«- afge vaardigden van vcr®.'iiillcii<to landen en iiuldiguc ten sloii.-. uit na mi tun het gemech- bestuur, kapiuin D Wolf -n d«- bi.md- weermannen-stichters Du Vos, Dc Saedeleer en De Me;!e. De hh. Jncqmain lonioumd. G« ossen», voorzitter .tor Fwto «n Fr. Dc Wolf voer den insgelijks bet woora. Wedstrijd Na aJJ.-' d«z«3 j.l ütign don word op het korpsen gehouden. U namen er «a.i "I. [H ootiden de o-feiliur'ii Middelerwijl gaven weerkorpsen in vcr-dul len, bi undwwr- tiat afücelingen •n tocschouw-r- ol'crnle brand wijken dei stud De kroon op de loor Oen banket i Meer dnn 260 dèeh bulten de Mar NIEUWSTIJDINGEN PROVINCIE BRABANT LEUVEN. -- Schouwbrand. T-.'n ll'ul/e an Ainiatid Venna naai. 10, ts Zondai lijk gedoofd worden, door politieagent Dckev- zer H., door rnJ^U-i vun enig,- pakjes zwa- LOdr-\vljk-M-l te o u. laats In du viaclifnut) van Ad Van at. 177. Alle* Botsing. Een nam Uil li.nl i BrufiSelsctiestrant. tu-->' ln n d« ii nummer D vi'»7 .-n b- g. p Leeuw, wonend.' lPn-s« )v b bleef gelukkig bij stoffelijke PROV INC! F. W EST- I. A AND F: REN KORTRIJK. - Stoutmoedige diefstaL Zaterdag, ötm.r 7 urn- avonds, v«.i- 300 frank, in <.-ur.-nv.U.-n-b- Maaiscbop- pij Concord ia .-w.iig.l in «to Alb.»rtstruit. Hij b'ind I: lakte wai-n V8K oitn zijn. rijwiel dal HIJ daarna in dc gang der Inrl- ti ling Plaatste ren mn.to iets te kurn-n verLirui- kun in de gelagkamer Groot w /.Ju verwon- «lering men hij «uiige oogeiiblikkco nadien vast.-lelde Jut fiets en winkelwaar door een. stoutmoedige*» dief war» n mul- nomen.— K. Nachtelijke veldd.efstal, I nnlbouwer Le- fèvre Richard, van Mar« k", bezit gen stuk land getogen lang® du BruinlngJtraat, op i«ndgebied Kortrijk, /.«.>fKlaK«x)}i*cnd stelde hij va-! dat n&chlclljke s< hejmcn er een hoe veelheid aardappelen rttlm 100 kg. had den uitgedblvL'u cn mo« :;enorncn K. manndstoi!'i<-i pIJIK «volgen van Iwrallirig.'n. -,v vlncti. nitweBdiRe jeukfugei: Bijzoiideru behandeling dio soms een operatie kunnen doen ver- mijden. Bijzondere behandeling van de onvruchtbaarheid bij do vrouw. vooral Schurftigheid-Psoriasis hu pulctjee, j-ukln- eriiig.ii en*. Haar- ran to>t hoofdhaar, J'CHT, HOOFDPIJN, PIJN TUS SCHEN DE RIBBEN, ZENUWPIJN IN HET GEZICHT. LENDENPIJN. ENT., NIEUWE OF OUDE ZIEKTEN. CE WRICHTSVERST! IVING, STRAM KfcIO, LAMHEID, ZENUWZWAKTE ASTHMA-ANEMIE. Alle Maag- en Darm- zieklea in alle gradeo, hersfel van zware Ziekten. ZEER SNELLE GENEZING Dank zij heel nieuwe benandelingen GRAND INSHTUT MÉDICAL TROONSTRAAT, 78, BRU3SEL het oudste, het beste. Matig» prijzen DokWT-tpccieli-'t van 8 u. 30 tot 12 e.' van 2 tot 0 u. Zondag «n Don (Urdag tan 8 u. 30 tot 12

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 7