CIGAISES Vein's V PRINCEPS fiCHIiAKAlsÉ Robert en Bertrand r RHEUMATIEK D M.achine Comely RAPIDE BORDUREN Mantels - Japonnen Buitngewoone Okkasie Dubbele Genezing Mooie Kruidenierswinkel '|C Tabak-Sigaren Kapperssalon DAMES SALVAT0R MEUBF-LS KREDIET Bruxelles-Contort Mooi Huis J GELD OF EIGENDOM Mooie Brasserie iïfëWSSi .■.Sfïï^'xUrom Vroedvrouw HANDEN lOfr. Ziekten 64, Vroedvrouw 164, Aarschotstr. Matrasseniabriek 5000 Machines G. Emmery Qveral teJCoop lir.5o lFr.5o D'Harrys Echtscheidingen Vroedvrouw 87, Duponislraat. FREDDY Opvolgingen I! mwCTrn ntfuguDm Het Kindje JUNIOR BETREKKINGEN (Vrouwen) <0 BORDUURSTERS GEVRAAGD ALSMEDE HAL VE WERKSTERS. ALTIJD WERK. 3 FR. P. UUR TREIN BETAALD SI. EDM. TOLLEN AE RSSTR., BRUSSEL. liTVS: GOEDE MAOHINE- BREISTERS gevraagd. ▼ast werk. goed loon iwnemarkenstr., 51. Si- Gillis, Brussel. (VA639 CIETERIJEN NESTOR MARTIN •ragen Jonge vrouwen, vrouwen en Jonge He- Oen voor gemakk werk. email! plaatjjrer. Zich Snhieden met getulg- rlften *5. Ulenss Mo!cn»)eek-Brii«i'l B8009 U kunt thule 30-10 Ir., p dag verdienen op onze vermaarde Breimachine Winter en zomer werk voor ons. Aanleeren kos teloos. Schr. of wenden TRICO- EXPORT 1 I'M. Sleeckxlaan. Schaarbeek Brussel of 34, Stat lest r (MACHINE) DEFTIGE Werkmeisjes Leermeisjes GEVRAAGD 81, Edm. Tolle- naerestraat 81, BRUSSEL GEVR.; thui«werk»ter» voor brei- en haakwerk (crochet). Woensdag Tienen. ONDULATIEL ESSEN en haarkappen i HL'IS FRANCIS, t». I-aken- IB7573 Brussel (R34» Hel IAatSte 1 TOB 1927 3D FRANK EN MEER 1 per dag ie verdienen door deft. pers. zeer gemakk. bezigh. thuis. Geen speciale kennis of Kapitaal vereischt. .Schr. a.X. Het I-aatsra Nieuws. 23, Ivoilo Nieuwst raat, Antwerpen, •c" ITgaHBH vmagd goede werksterevoor vo! i.de werkplaatsen Mantels, Hou kleedjes en tuil- I ir-japonnen werk over geheel het ar. loon per uur en per ?:uk. COHEN. 93, Lakenstraat, Brussel. WONINGEN Gevraagd vier groote plaatsen, elk 120 vierkante meter groot, minimum 8 M. op 15, zeer droog en zeer licht, om stock te plaat sen en te bewerken. Liefst om geving Naamsche Poort, Ge- meentepl. van Elsene. Brieven Gravcner, 11. Atrebatenstraat, Brussel. ,oi een groep Vlaamsdie «rtisten o» kjujistmin- «jaars verlangen een on- gemeubelde kamer ot kleine zaai In het Brus- reUciie te huren om ge regelde lijèenkomstc-i: houden Schr. V. 1- E laatste Nieuws, (ZN Ts koop te Oost-Duin kerke. w> mlD, van zee. iiagelnieuw woonhuis, e in. br„ t in. diep, lest. •j voorpl.. keuk., keid zold.,' cc m-; »*n .ss-ts n»5 grond. Bljz geschikt v kiektnkweek Bevr M van Dam in- steeui.-- briek. Coaijdt-, na 6 it 's av. (Vtói.' TE KOOP gekend hult De Ccuden Kam gas. water, elektr. op el ke verdiep deuren, mu ren, plafons email, teer geschikt voor coiffeur a. Van de Wattyne. II. st-AmandstraBt. Gent. HBItUU Lr v I klei doip, een bra -- pastoor. IJl-sa- )<r:- - hield zich bezag met goed te doen üfj gona» de «ieumaUiieklij<L- lUt meuws verspreidtle zich snel ran dorp t-.* dorp, en iedere» d gingen er hoe langer lino ineer ongelukkig- n de gmesfog zoeken. De pastoor DAtltk is sinds jaren o-.-erlCdeii, maar zi;n blijft do genezin^L-n zijn verrassend, de résultn'.en wonderlijk. Na zes dagen behandeling zijn de stijfste knieën m-rtaanl, licupjichfc na één volledige behandeling geii-Zon; do kranjppebt, de h rielitonrheumatiek verdwijnen na enkele unjion, de knobbelrheuini tiek, lioo oud onk, is genezen als bij tooverslng. Wilt i te ïij handelen, tiaar liet wachten heel dikwijl: voegen bij de duizenden, dooi ons génezen? .Mc-n /.--u u niet vlug genoeg ku; dan een fout is een ernstig gevaar, onzer Depothouders AALST: Val- rv De Valk. neer BRUGGE: UrjYi-ni.lt De Pa. no. LEUVEN Van Hoof. MECHELEN .IVilJic ST-NIKLAAS-WAAS: De l' .rUre. DENOERMUNUt Delen. KORTRIJK Hulpiau. - LUIK: V.vario— CHAH- Vraag onmiddellijk do BRUSSEL: Verbauwen, J)andov ANTWERPEN: De lioul AUDÉNAARDE: POPERINGE: Kestelvi, GENT De M 1 Uiman. TIENEN Üoffin. WERVIK Soliet. Voor alle inlic.tingen schrijf naar a LABORAT01 RES DAURY 26. rue Mont Sa nt Martin. 26. te Luik, die gratis een uitleggende brochure met de getuigschriften en de klinische resultaten zendt, alsmede al de nuttige inlichtingen om zich te verzorgen en te genezen. OVER TE NEMEN OVER TE NEMEN 22 .wé fr., koopwaar Ic-grepen Conti».-K danleriw. Ij,-huur. Coed gelegen, bij driej 300 fr. ontv. p. dag. Ter- 'holen f-n kerk Por stond vrij. Mooie won. laelsstr.. 29. Srhaai k- Huurce'-l Overname ge-' arusse). V'u>89 j geven PWO fr. DESIRE 45 IJzerenwegatr., Brun. VOERTUIGEN araden, KKIIIHI -Ttirdwijm'n ih Rudolf Delen, apotheker te Wtr- ril;, schrijft ons Mme Dcuille, Mela i mie. ran Meenen, machtigt u male te ilretdn, dol na tu.ee volledige Ochandit.nw-n. zij geheel verlost is mm de heupjicht cn van de rheurna- tiek, waaraan zij leed sinds t9f7. Schrijfbehoeften. 160 fr. ootv. p ii. O vérs. ov« t«- komen. DESIRE IJrarenwegftr., Brui. imen. JlamM m Moei. gelegen na- Kapelelsf r goedé! ïanleii. Zi. h wen» Ivn Agenci- arden i: rghe. 126. Chriv.ma- siraat, J9B. Oostende. *1 heeren. names tabak - garen. 200 fr. ontv. p .1 RJJke Inricht, Okkasie Overn. 30.0W fr.; DESIRE 45 IJzerenwegttr,. Brue. OVER Te NEMEN Patisserie, kl. goed- cr broodbakkcrij. goed ge legen. midden der Mad nieuwe ball. Bevr. nt- helen (T5514 DE RIJWIELEN Aangeslagen in Oooanen Met waarborg volkomen flleuvr. fer Boon :egen haiven prijs. 400 Ir. in plak it van «00 fr. Heeren- dairies., kin dar-, msi. —rS «i. halfkot-rs-rljwii-ien In ai la ntf-.-kea. tikkaola-rij wielen vanaf n tol v it-mdags .«j>cn Oeeri ui'staMing. Ge-«-loL huis Inlichting, op .i an vraag Schrijven or zich wen den 193, Em Bockstacl laan, 19.1, Brunei. tenii] depot (oor België velefoon «78.51 vELO'B t aereie kl» n. f da mee - b. S. A. nieuw, een vrein.g g'ihrulkt. te koop tegen lagen prljs. Vertrek Marktiir.. 82- Brussel-Noord 'U7M9 re KOOP Auloknmlon, r. ton goede sAiat ineka- nlek. goed iiareg. Merk Arpents. Maiige prijs Sluiseken. J3. CKNT TE goede leurkar. goed vr a «vrlf Pa triciui Van 1 de l-clirn ipmi Made. bij Merlifh-n. B«0I3 gi-nezen pijnt «a itrir. maandstonden. «hele i f 'ii.jn m kvi-ren dv» Jaren. Per dooi 20 Ir. Opz. teg. 11 fr.i Phar- made du Centre. 3. la- hrlrkstraaL Brussel. OVER te nemen goed I-klant café in diukke >:raat. Voor Inlichtingen.- i'h.jnixstr.. 170, Cent ',l!''K>n hun 'ukséf'aau hrngjchepoort (BTWtbuime rollornenien te i danken. Oepi - ,-en sedert 135 j.iar Statigo prijzen '.000 fr. winst per Jaar bewezen. Koetspoort kijko won., ovyrn. over een io komen DESIRE IjMrenMfSgstr. Brus. OVER TE NEMEN Frituur met 2 gomeubil. i .mors, met g.-inak van '••taling. Bevr st-IMe- '-isvrouwsfr 5. Oent. V46IS i bij dt* agenten. (B7876 üpimEk j Het ordewoord voor hen die de heerlijke aroma eenersigaar kunnen w-aardeeren Koopt PRINCEPS HYPOTHEKEN Verscheidene mtlliog- ncn beschikb. Laag ste - uitel- viljn ol ten. n. keus. Cten kosten op voorhang. Spoedige eplossing Lange Leemstraat 19 Antwerpen, open v. S—1t en S- 5 uur. VILLA te koop of te huur 1 Zwarte llelrestr., V8-U Gcntbrngge. B79S2 huis te koop in goe den staat te btrombeek- Cever Henrl Drajistr.. 3-".: terstond vrij. r.rij- 99 000 fr. KM90 TE Koop 45.000 tr. kl hult. nieuw, vrij, 3 och. pL Inrijpoort, gr., rejtlb. v 4 auto's of nug. of werkpi gas. elektr. plat. Koekelberg: W. de Wael. 292. Ch. de J«tte Brussel. Te] C3004 V43T8 van allé soort op legen zeer roordecligi prijzen. Vraagt de ka uilugus 101, of het he zoek van den reiziger niet foto's 84, Albert Ciraudlaan, Brussel (Schaarbeek). («OÏ3 geinenb.. Ou pl., tuin, huur >6,000 fr. onderh. is 1M0 tr. Huurcoel. Over- r.arn? overeen te kornen DESIRE 45 IJisrenwtgstr. Brus OAFE-BRASS. 'ovsr te nem.. Kegelspel .- )'al« zeiutr., 318. Brussel. lSUi~ legen Cafë-Hótél. tiusdi Vtoponpiaaü Zeedijk. Xèhriivun V,, Het inaL-le Nieuw: Brussel. (V462.-! KAPITALEN eschikboar voor hypotheek. Leeningen voor het aankoupen en het bouwen var huizen. Tr verkrijz«n bij DE BELGI SCHE HYPOTHEEKKAS, TE BRUS SEL, 151, Koninklijkestraat. f!07.4S ';1 l°C-" 7 l'h'« bij den Bwitmeester. Pensioen ten alleu tij de. De wueet moderne autlsspt. sorgeni ut neeeh. epeclol. aao bet buis verboudeo. Komt In alle vertrouwen. OU «uit tevreden «IJn ovsi de behandel, «orgeo er. raadgevlug.Qooelznc raadpl. Iu de week van 10 tot iuN'i avonds (behalve 'e Zondecs). is 18 /uitgevende rue dee\ 1 Chartroux zsdlpiomeerd, 1ste klasse. Maadpleg. Geheimhoud. 138 de Merodestmt nabij Zuldttat.. Brussel. der Aderspatt. «weren, huid nekten, bedorven Woed. rcdiedige genezing zender OXOL (geslicht in iSIUJ Kuregem. 2 serveuse? groote vei koop. Mooie won. r;een huur. lang i huurt «al. Brouwer komt t is- hen 10.0ft) fr Over- name negenen zo.'OWj fr MACHINES WERKTUiGEN van 'j tot Plaatslna Inbegrepen raadpi. 10-7 u. elk stuk 's morgens besteld, den- - Ifden dag g- plaaut: r KINTSTRAAT BRUSSEL Beurs. Qsdlpiomseru, Psnsleen Geheime raadplegingen Hull van - itwia TE KOOP: kl. burger* hult/ in zeer g staat, bew door etoenaaron- mid-l l-eschb. 3 min v Park buiten 40.000 fr.. I.erftostr, 84. Gent. (6060 ENGELSCHC BEOOEN 37. Centsehe steenw Vlaamsclie Poort) BRUSSEL. Tram 15. Zuid- eo Noordstation Matraeeen 115. - tr. - Special. Wmdhaar- matr. en Eng. bed den met hyg. onder matras. Verzend, in prov.Oio Mengelwerk van 4 Juli 1927 DOOll KOEN HAVESTEIN Wu# JtMit <lan uw meestor? Hij zolf. iiud bij bercuw gatkregéul lü boor wel dut gij hepa n et kent. .V» c-.i ^jj wat «r gebeurde Neen. -- l)$ vent WMé ycrUeu^d uit iiet rijtuig to kunnen stappen en de koetsier die van zjjw bok sprpug, fcoq niet geiooven wat tij z»z- Het was dus w^l buitengewoon Gii zult zeil" oordc-elen: de Weine rnijewcrister hield een pistool in de hand Dat is onmogelijk! Oe zijt bezig ons voor dól gek te houden 1 Ge zijt «urn leugenaar! Ot een «farceur b Xoth bet eene noch het ander, vrien den- (ie gtuit ons toch niet wijs maken dat d»b kind een pistool Jwj zich (froeg. Dat *eg ik immers ninM nieuwe en ekkaslee voor alle nijverheden Te bezichtig, en te koop 140 Luttorsche Brugln VORST - BRUSSEL (607! te koop per okkasie materiaal en oven voor •pasteibakkerij Z. wen-1 den Alfons Pieterslaao. 1 61. Oostende. SOHRIJFMAOH. t« koop, Merk A.E.0 uu fieliiijt .Vtrsterkt en Verfraait het haar DehoeiJt voor Luizen Neeten V hea.Vuiligheid en Jeuk. HET LAATSTE NÏEHWS wordt overal gelezen en verkocht Yafc z'-8t ge dat niet? Hoe kwam' - De koop i8 gesloten, wij hebben het zij er dan aan geld aanvaaid. -"Hat zal jk u aanstonds diets rnukc-n. i Wij kujunm hot wedergeven, wierp In h«rt rijtuig had mijn nu-ester het Ijevede v, aard op. kind willen vastgrijpen, doch terwijl zij] Dat guftt zoo niet zui jRoberl. eeo wunliopigen weer.-: nd iex-d en op, Neen, dat guat niet herhaalden ul het oogenblik dat zij haar krachU» voekle de roovere cn ook dc knecht die Lecon te begeven, had zij :n ?ijo binnenzak een 1 vr»'en dat hij iu zijn /i-nd t-- pistool bemerkt en vlug had zij hefc uit-'ging gehaald den loop op haar verkrachter: W:j hebben beloofd het meisj richtende... «chakcn, zoover zullen wij ons -.voor islukkén te 1 Bravo! riejj El Mayeux, dut moet houdvn, een flinke meid zijn 1 I 'k Zou het anders wel all Dat is zij ook en daarom wjj mijn' meester haar bezitten, kost wat koet. En BRUSSEL. 54, em. éACft- malniean (Oude Zeu- MUaii) Woena- e» Zaterdags, 9—19 pj, 2-6 uur. 1-elefoon B. 974,83. CHARLEnOI rue Grand-Oentral llAf», 1(3—1 uur. ANTWERPEN 1 m, Oey- etreet 1 jj OoudArdXp I'ETEKTIKF Inlicnungrn N*vorsclun«en VerUouweL, ut«liac2iteo Ifivorderiiijjen j UJI, Ri44wtlrui, BJL BRUSSEL OPVOLQINGEN opaporuj^eu. crlcnlzsen. alle klesdie xejidiucen. Vertrouwelijke iiülrbUaf. van aJieo aard e» met bet oog op huwelijk Zeudl n* Ul de.j rrecaiOe. Gau*-J» wereld. Onderz. Eerlijkheid. Alle toezicht lefeii overeezicek. prij». dipl. Ie H. Frankrijk en Beljjie. flrtwnu raad- Mexlns. opncine. ern stige verzor* Meest tno •lern antuecK. Speur ax ent van ut« ktaa 25, G. Fu3s-straat, BOHAARBEEK iBruiul), 8 tut 6 u. Tel.: 654A1. frame nr 68. eo. ei en BB. S «-O- tiELE «A| 1 MS «r.i t doos 6 K.O. zuivert tivflDg: «g Jr.; Bahat per POMCtLlT NoordM.i «rutul Fenuine-I'E Vtaue. 'k w Tourd /worden rERUODEN NADRUK Lubben, grijnsde El Gv~ -«ww "-er ueuHcu, losl wav Kosi. z.n 60U nkdlmuil di* E gij gaat ze dvzon avond schaken! ;e' Is 'u schande.' Wel sprak El Taurd, zourlt gij ge-l, hoe oud is het meisje dat wij moe- loovaa dat ik half lust gevoel u naar den n vroeg de vagobpnd. duivel te zenden l v.> t niet. w«t ugl g»? TI», ds knecht T«r- "!i luh'.ifr nochtmu wonderd. Juwct. Dat het mij spijt doet mjjs hulp Ufajtf". m'"'"' W tow aw wik. a.ugBi.Urij; het meisj, gj kL< it heeft zich manhaftig verdedigd, t inoet Is z;j h'-iid? een eerl.jk kind zijn, en dit i, tegenwoor-koraD ;n ét q,lB1,„g dig zoo jets zeldzacms dut ik geneigd ben r- 6 wij tot haar verdediger aan te stellen. Gij zijt een brave kerel," onderbrak Robert, den hospes vertrouwelijk op den rug gjuftnde, en ik denk wel een beetje ge-vrouu, lijk gij. maar er is i«ts andere dat gij niet! Aan wslken kant? vurgéten woogtL Op den weg naar Jupiiie, ik zai En haar oogen? Blauw gelijk den hemel, -v- En waar w«^nt zij? Bij een ouden ryan en oudé Wat dan galeidan. Vooruit dan Mcu kuii zo o var een dat inen uiot ullcu U: zawen door de 3tad Luik zouden trekken oui di aandacht der politie niet gaontl- te mak. n. Men zou zich twee aan twee naar eeu aangeduide plaats begeven in de aub j- beid v in Jupille. Ik /.ui uiet u gaan, sprak El Goulu tot d ii vagebond, ik zai u wijzen waar zii woont. jk heb uw dienst n-et meer noorl'2 l O, zoo De lur«l had een boozen gnjualach, die echter .11 do halve duisioraik verloi. n g eg. M .ar gij /uit tu.j nieUegenataande vcrgeieljen, hemanj iiobert na aui oog in blik iu hebben nagedacht. Neem u in acht voor dien kero!. ka- 4. lluisterde de honpw» d. u vogebonJ in het oor. U'ces gerust, w.j» hyt antwoord. m-nutcn later waren n ver- ik kén in Btapu-u Robert en El Goulu. zii aan zij, door dc straten van Lu k. El Goulu Robert was met bekend te Luik. en zou dus den weg niet gevonden bobben. JJav- oi/i Uet hij zich leiden door EI Goulu, aan !«'D hij zich geheel en ganach moest over laten. Tarw.jJ dê tw«c bandieten de straten der sUd Luik doorkruisten, rroeg Robert gijn *«-tl~«— Dctektief CARLO éx-politieboambte Snelle Echtscheiding ANTWERPEN (Beurs) 7. La nice Nieuwtlreat. t, •He «aaen van tot B u. BRUSSEL (Noord) t. «l'UMblraai. 5. AFBRAAK ta Woe# I «ut deur. duuv Ueoz v. lUI m rUtch luzza B» roaime 10 Juut «n g» w..|«au bcloJL ijxctc« rokit-ur. Ijzeren ,Wur «a éralleb- kicen venr tuin Verkoop i PaODoa Uuyu.tr, nrusatw. (V464J BEPOEDERT ZICH MET ou niet te lijden Tan den uitslag.en jeuk die door zweet voortgebracht worden. 1 Fr. BO de staaldooa. 3 Fr. de drievoudige doos. OVERAL VERKRIJGBAAR Gij schijnt mij eon der bijmndeiste - au de bende, jjijt gé lang bij hm ingelijfd Doet ge reeds geruinton tijd roe de aan don roovc-rastiel Noen, unt.'.oordde El Goulu, hoog- stona twee jaar bet» ik dien 9tajl uitgoiAe- fond. Vroeger was 3c een eerlijk mau. Ik geloof dat men ZQo de meu^Een heet, die mot dc vrucht vun hun arbsid het bestaan vi-rdienen, net waar? Ik wks vroeger een zeer eerlijk man. Toc-n was ik nog fhinn genoeg aan dat schoooe wwd te geloovfa. En ho" zijt ge dan bij d« bende ev raaltt II«t is in ju levensg. i»chiedena. dia ge wik icenneu. We moeten nog zeer vei j gaan. "Kan ik u plez er doen n wat ik ai h»b geleden? Ja, ik luister. Ll Goulu begon dadel jk sehiadania. U j had eer. gin dan Robert t* doen deciueh Ik zal beginnenzon d:ot, mot u de geschieden:; to vertellen. De gescL r leu.s uw*s vaders Jé- Ik w i u klaar dc: n roovcn mij in hut bloed zt dat erfzonde is. Kr z.;c numsóhen, niet aan geloovon. t te vertol and un-ige- doel. m zijn lot. k dc l oa- .w va-lor*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1927 | | pagina 9