toestasd va» hetboergebö da.gbjl.Ao Ons Boekerijwezen Jan IMMERS Op de Klippen Te Vuur en le Zwaard Een Nobelprijs MAANDAG 5 FEBRUARI 1028 T LAAT PRIJS: 15 CENTIEMEN" PRIJS VAN HEI ABONNEMENT BELGiE: 3 maand, 10 fr.; 12 maand, 40 fr.; BELGISCH KONGO: 3 maand 15fr.: 12maand60Jr. BUITENLAND3 maand, 20 fr.; 12 maand, SO fr. UITGAVE 86"* JAARGANG 3' 36 NIEUWS POSTCHECK SS51 Verschijnt 7 maal per week Bestuurder-Eigenaar J. HOSTE Hooldianloor BUCSSEL, 30, Sint-Pieterstraat, DAGELIJKSCHE OPLAGE 86.000 Nummers AANKONDICINGEN I Per grooten regel, 1 fr. Reklamen, fr. L50 I Nieuwstijdingen, 4 cn 3 fr. Krunijt, 5 fr. ar:, 2 fr. Financieel ancuncen, 3 fr. I Verslagen tan maatschappijen fr. TREURIGE TOESTANDEN Voor e.nkeie dagen nad een belangrijke •ergadcniig plaais der Vlaamschc JJidjic Ycreenigir.g van bibiiothe slechts gesticht m 1 >1 getal leden, heelt een gedurig in betrekking ;cct het Beheer der ujienuaie boekeryen, om door samenwer king, 0112e'zoo lang verwaarloosde volksbi biiomeken te steunen en te doen bloeien. Up cicjte vergadering werden belangnjke meiied.eelingen gedaan door den Linn sciien algtvaaruigue, den li. Mclchior, ons onduidbare toestanden in de Kempische dorpen afschilderde,waar dc meeste gemeen tebesturen de wet van 17 Okt. 1921 niet toepassen en niet de minste uitgaven op de begioOting brengen, zij om de bestaand.; voiKsboekenj te stout cd, 't zij om er een. te stichten. En de bibliothekarissen, gewoonlijk on derwijzers, ontvangen voor hun werk som niet de minste vergoeding I Lenige staaltjes: Momenaker.vergoeding na 20 j. dienst o frank. lirustheim: vergoeding na rz jaar dienst 25 frank. Haic-n vergoeding na 15 jaar dienst Herk-de-stad ivergo -Jing na 4 jaar dienst: VLAAMSCH TOOXEEL IE BRUSSEL ■ank. De boekerij dezer 'aatste gem'.-cnta heef: verleden jaar nochtans 1472 boeken uiige leend a.-i ontvangt toclag-.li van provinci? en Staat! Ket is droevig vast te stellen, hoe talrijk de gemeenten zijo, die de wet niet toepas sent Gelukkig kunnen wij daar tegenover de meeste' steden er. enke'e verlichte dorpe plaatsen, die voor hun boekerij meer uitge ven dan de door de we: voorziene som. Tot nog toe werden siechts ongeveer Soo openbare bibliotheken door den Sta-t er kend, die ten volle in regel waren met de wet en aan de voorwaarden opgesomd ziin in art. C. 800 boekerijen voor 2639 g< Een jaar, nadat de wet aangenomen is. hebben nog geen 1/3 dei gemeentebesturen zich in regel gesteld' Ja, sommiaen vinden die uitgaven volstrekt overtolli: 1 voldeden, die die v gerhand gesteld worden.. Art. 4 zegt, dat iedere gemeente die bibliotheek sticht of aanneemt, verplicht is jaarlijks ten minste 25 centiem per inwono 1? besteden aan de werking c-n de uitbrei ding per bibliotheek, boven de inrichtings kosten, het onderhoud, het verwarmen et verlichten van het lokaal. Daarbij kunne-, twee of meer kleine gemeenten door de Koning gemachtigd worden, om samen ee- ïn'orkommunale bibliotheek te stichten of aan te nemen. Dat de 2/3 der Belgische gemeente geen boekerij bezitten of ze zóó onvoldoende ingericht hebben, dat ze niet in aanmerkin- kunnen komen voor Je staatstoelagen, plei niet voor de leeslust ODzer bevolking,vooral 'daar ze gcan genoegzaam gebruik maakt van een door de wet voorziene bepaling «In de gemeenten, waar geen bibliotheek bestaat, zal bet gemeentebestuur verplicht zijn er cene ie stichten, binnen de 5 den, zoodra een aantal kiezers, een vijfde deel van het kiezerskorps vormend, hem aanvragen. De algemeene toestand Is dus treurig op dit gebied, vooral als men nagaat, dat de meeste boekerijen nog tot 3iand kvvamer, dobrpersoonlijk initiatief. Wel. is waar worden talrijke leergange-: ingericht, gevolgd door vele onderwijzers Laat ons hopen dat van hen - ee,i ernstige poging zal uitgaan, om, in samenwerking met de overheden, spoedig overal de biblio theken tq stichter,, tlic zoo broodtioodig zijn om ons volk zedelijk te verheffen. Verleden jaar werd het grootste deel der toelage van het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, zegge 435.000 fr. besteed om boeken aan te koopen, die» gezonden werden aan de erkende boekerijen. Deze som is nog onvoldoende en zal later stellig moeten vertiendubbeld worden,wil men waar lijk de edele pogingen van sommige perso nen en gemeenten aanmoedigen. Maar eerst en vooral moeten de gemeen leoverheden van hun kant iets doen, om de leeslust aan te wakkeren en steeds niet den ken aan het uitvoeren van bestratingen of andere grootsche werken; ook in den geestelijken nood van ons volk (kent ver holpen A, OS Ooit IN DEN STATENBOND HET VRAAGSTUK VAN HET HERSTEL Handhaving van hel programma der Kommissie van Herslel Parijs, 3 Febr. tenbond besprak 1 schU. De h. Hyrn sluit aan de beide regeeringen ling te zenden de bestuurlijke c '11 het onzijdige gebied en de onge- .epen, dl; zich daar nog beviuden. Poolseh-Ulausrhe t s diende als verslage Pelen usche afgevaardigd verklaart, dai, ind: verzet ziclf hiertegen 1 de^Poolsch? re. kracht zich daarloge-n zal v klaring vei oorzaak; een 0 Baad. verdediging haalt de il-ehe vertegen Naar aanleiding van 2ijn feestavond Wij hebben hier reeds herhaaldelijk gc-v en op de beteekenis van Jan Immers als ope- ettc-speler hij ls een der heste komieken an onze Brusselscho schouwburgen. Jan immer; heeft voor zich zijn vlot spel. ijn zekerheid, zijn snaaksch uiterlijk, zijn nweersinanhare komische vondsten/zijn gen.a me stem, die zich even gemakkelijk plooit tot het plezierige lied als tot de lifke scherts. Het is steeds een genot Immers te zi< e liooren er gaat van hem iets eigenaardigs i:J doet lachen: hij sloep: u mc-de, hij breng! nv liar.den op elkaar: hij bezorgt u een 1 igen avond, dien gii mot gauw verg* elkeen die onzen Yolksschcuwburg Fo'.i Bergère kent, weet hoe Immers daar wordt fd en gewaardeerd. lensdagavond zullen zijn r.r telbare vrien en bewonderaars hem hulde brengen optreden in De Favorite van Maharad lalt» i- een echt'genot zeldta gaf immer: beier werk: dit groeit im humor en zijn held n kamerdienaar, die den grooten mijnheel K-t uithangen, een Indisch vorst rnoet ver tlkomen en zich daarna in een Oosterscht :h; moet steken, wordt een eenig 'U:e 'l'/d' vnTi"dc a flnaneienle te aanvaarden, all' Statenbond zijn d< letrekkingon met l.t n strenge 'nantrege i Statenbond leuk volk Ir burg Woensdag zal er beslist plaats te kc ziin. om den zoo talenlvollen en zoo symp thleken ku.'.stenaar 1.» vieren. ÜIT HET OOSTEN scUipbroul vernield i: Omtrc: 1 de bemanning we Poelo- gelieel rd niets Rcoverbenden uigerceid ille. 4 Felir. De uit het Verre Oosten alhier aangekomen bladen melden, dai roo- benden saaingesteld uit opstandige, solde en gewezen aanhangers v.an generaal ICou omstreken van de Chineesche hoofdstad eilig maken, /ij werden geleid door ing-Hing-Uong en Lan-Tsjang-Lang Twee menten werden er op afgezonden, die de hoofdmannen gevangen namen. Lun-Tsjang- zclf doodge? 1 Tsjang-Hi icrfcljlges g-Hong i- Joenanfoe werden gevoerd, 1 olïi- lel zullen gein Ilij dreigt, d hebben. Met algemc na de resolutie Hymans aangenomen. Gemengde rechtbanken Parijs. 4 Febr. De ltaad van den Slalen- bond overgegaan tot do benoeming aantal rechtsgeleerden, uit mogendhed tijdens den oorlog onzijdig bleven, :o: Hongaarsehe rechtbanken De eorstvolgende r.ltting t Parijs, -1 Febr. - De Raad HET lERSih'E VRAAGSTUK Het Du--;-Idorp, 3 Febr. Het spoorwegverkeer Duren-Neuss en Bonn-KoDlcntz is hervat. lie toestand is gewoon in het gebied Trier, uitge zonderd, da: een plaatselijke staking op de lijn Turkischmuhle gemeld word:. Do staking to Mainz Mainz. 4 Febr. Het stakende spoorweg personeel te Mainz schijnt dc werkhervatting zeer genegen te zijn, maar verlang: dat de 1-ransche overlieden geen strafmaatregelen moer zouden treffen tegenover de moedwil lige vernielers. treinen nlt het Roergebied Nederland zijn bin- nengekomen Verwacht werd, dai »r v.-uidaag via Winterswijk weer een kolenlreln zou aan- Uit de Kommissie van Herstel I 4 Fobr„ De Kommissie van Herstel De algemeene toestand 18 *riJmig en Zaterdag bijeengekomen onder Dusseldorp, 4 Febr Het hoofd-ielefoon- ^«'itemchap van den h. Louis Barthou. kantoor te Essen werkt regelmatig. Te Bo- n«, *ordt «'«««r medegedeeld clium zal dit eveneens weldra het géval zijn, I, <le Kommissie van Herslel, Ingevolge spoorlijnen bediend door geallieerde "«vernoor dat zij verleende aan de Duitsche vertegenwoordigers op 17 November Jl„ he- progrninnia te handliaven. 1 velband met de houtleve- DulLsclUand in 19-23 gedaan geheel v zij e bezettings-. dat d 1 die t r tusschen Duren tusschen Bonn en Koblenz Is hervat. I mS-." worden, bepaald werd i het Trlersche ls de toestand normaal. ,Dat ds. Kommissie aan Duitschland plaatselijke staking uitgebroken1 "»-Paluigen beieekende omtrent het bouv Munster, op denn, c?n P«st*chlp door Duitschland voor koning van Frankrijk: 3) Dat de Kommissie zich bezighield met "rgoedlngen door Duitschlt Dusséldoi p Aanvallen 'lijn. 3 Frl-r schillende geileel:: btaadsticht'ngefi Londen. 3 I' ge lerschê :rc 'J bijgehaald. Maar deze den ter dood veroordeelde (le rebellen dat zij 1 dooclen alvorens den rsjmi de door reizen. De^ roóverhoofdman was een gewc- •erloelilen en zei'--, geregelde soldaten onder :ljn bevel wist te krijgen. Hij kleedde een deel :ljner manschappen als heusclio soldaten die vanneer een dorp aangevallen werd, opdaag- len schijnbaar om hulp te bieden aan de be- •olking, maar In werkelijkheid om de plunde- 'ing te voltooien. Dreigende Regeeringskrisis in Japan Londen, 4 Fehr. Alhier wordt vernomen lat de politieke toestand te Tokio zeer drel gend geworden ls. Da regeering wordt heftig --.ngevnllen door de nationale vergadering. ?t oude twistpunt over den Invloed van den partikulleren raad komt weer op het voor- plan, 1 de regeering wordt voornamelijk ver- 1 dat zij haar beloften ln zake vermin dering der belastingen niet hield. Uit Kongo terug AANKOMST VAN DE ELISABETHVILLE Antwerpen, 4 Februari. De cEIisabotb- !c., onder bevel van kapitein Vnuthier, •est gisteren te Antwerpen aankomen, doch. 1 gevolge van het doorslechte weder aan dc st. kon bet schip slechts Zondagochtend, halfacht. do haven bereiken. 0 kl.13 aan boord. 27 pas- e aan boord van het g bestaat uit koloniale waren, Froiessor NIELS BOER schapp begripf (linken stap de badsla» Jri naar Ttirklsclunule, Eon moedwillig vernieler gewond Mainz, 4 Febr. In den nacht van Vrijdag'aan Dultsch it'Zaterdag werd op de spoorlijn, nabij uitspraak van het scheid lainz een Duitschcr gesnapt op het oogen- burg. Te dien opzichte Weru uoor de ivom- llk dat hij de spoorslaven losschroefde. Vier- uiissie aan den Rijkskanselier ren hr -r ma! werd hij aangeroepen door een schild-, richt, waarin er op gewezen worilt d" door wacht, waarna deze vuurde. De moedwUUge <t« gedeeltelijke uitbetaling van .leze v'ergoe- Kékwe.sL dingen, zonder waarschuwing n, het Ko.iil- Trein- en scheepsverkeer :ei! Waarborgen, Duitschland de bopalin- Tot nog toe werden 3l-'" van !let memorandum van 19 Juli 1922 •-J steenKuieiisctiiuicn tegengehouden. Men «vertreden heelt; uttilje van i'f biiepbooten ts volledig uitge Cc Kotomissle k-nn!s r.-.rn van den uot |brt'f van de Krle^Javtenkommis'ion d.-l t n zeer sering inlal t-cinen. mot bc-1 Februari en besloten he-ft erzt. c- urt-f h-c.ü-.ius a;it na: Tjegeu. Dun - tl-.«.u, Urnen Sftti antwoord ,uduit. dv. n»t o- oPGII A-Mka' 1'1 KomftiDVie van flei'steïT genomen o'p Ja- ■»z.j.i-,v I .n.i'n ''fltal,"i. z ênw' n uafir r,"Jfi gehaodhaofd word:, al-mede al -. -uSa»o,„ „,v hield de Rrltsehe afgevaardigde zich SV-Vu 'staat'itef Vast" dat Het ««'deel van Dt Simona jverheiil e.nmo eliik ai de'thans Berlijn. 4 Fehr - Or «imoi.;. gewezen mi- 'Iie kolen alleen verbruiken kan. nister van Buitenlands, he Zak-n. than; voor. t van Diutschc zijde hevveerd wordt. zJUet van bet Itilk-ccrechuhof te Leipzig. s aangehouden Rijnaken .1 t •I. Dl - Ivijnaken. v.l j :j 1. -:i heuru- a bedoelde ti Het r Frank- i Twee wegc d'-n der die v trekken 11 aantal v inue as» u bedraagt nu 1 Frecschc spoorarbeiders vermist S. 4 Febr. - Scdcit verscheidene da- _Fra"sch spoorvvt-garbei- Stcat van t Berlijn. 4 Fe n Beieren opgehever verdwijning op de ho et een lokemotief, in 1 opgeheven. 's~ j Lloyd George over de Britsche schuld [C_ j Londen. 4 Febr. Lloyd George is giste- dag v vn,n" msÊjmm a Plym e^ Londen Doodslijk ongeval te Pilk .•iMsSdeé'?r- r fCbr r Een rrijnlijk-e gebeur- Het lijk van liet meisje v jkc woning gebracht. Dc militaire overheden, oerd door dit pijnlijk v leiding van p. toen de korpo- :hot ging vanzelf sje werd gedood door den wond. De korporaal poog- -lfmoord te plegen, maar jn manschappen belef. 1- i I-loyd George verklt - «n van de in de nc lillek. D.e meening -. bloemen gezonden, zullen cehe»>l <ir.-.r droge Be begroten betuigd en moeilijk, z». iis«nko$ten '1" vuu dc erheden ge-sie Uiua! vorden en nan dc4a» ven sieun. 1 uojis» rhandigd worden. xer 0 telefoonverbindingen te Essen r'|k- 4 Febr De Duitsche Telefooncen-1 Ül? heeft geweigerd aanslulüngt-n icld J beeft e- istelling van de ■gebracht, door wetenschappeel ij ka studiën. zending Coste. Dlentengevolgo hebben de bezettende over l,1""1'-'- A"es ,w heden de Duitsche gewaarschuwd dat, indien 1 hiimf'h».vr''i'iScr ,1 vcCu verzekering bekomen werd, fn een tijd. 'houdeif met' iS: i-u.tn.o van 12 uur, dat dergelijke feiten zloh deel van hmkoini' niet meer zouden voordoen, de bijzondere te-1 moest SSTSSSm' Duitsche rijksuitkeering brenger "dorp, 4 Febr. - De rijksvoorzltler n som van .400 mllltoen marl; ter bi. iikkiiig gest»ld van het regentschap van sseldorp. als eersten steun aan de werk. zen en andere benadeelde personen. "i De kolenvoorziening van Nederland le'. Nederlandsclie Correspondentiebureaij in Den Haag meldt hebbers te bevoegder - plaatse fnUch-' gewonnen betreffende de beteekenis T berich:, volgens hetwelk als gevolg Fransche maatregelen tot verhinde- in den kolenultvoer uit het Roergebied. levering naar Nederland onmogelijk p. geworden, daar de militaire posten voor Nederland bestemde kolentrelnen s ons gebleken, da: a! moge door ont reddering in de regeling van het vervoer een momenteele stagnatie In den loop van eea enkelen kolen trein zijn veroorzaakt, de aige- Harding o n Sllezle afstaan tl Ceoige dat de n zal dan zij op- icdec'eehng nan ledige betallncs- he schuld, nls- dc proceduur die door het kongres dient ge volgd te worden. mMk" meUeüct'"DS wertl ni« bekend ge- Het vertrek van lord Ourzon Lausanne. 4 Febr. Het Turksche ant woord heeft geen slechten indruk gemaakt. De leiders der afvaardigingen komen om 2 uur bijeen b.J lord CurzOn. Indien de Turken toch besluiten zouden het verdrag te aanvaarden, dan zou lord Curzon 'lechts morgen vertrekken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1928 | | pagina 1