"Voor Taal en Vrijheidgehuldigd Op het Keerpunt DE LANDJUWEELFEESTEN TE AALST Een grootsche Plechtigheid Schitterende onderscheidingen Niettegenstaande het druilerig weer n speler Dol ongewoon s ook voor de roij: Aun de viering n .talst crèche hévólkln"/ I 1Lu'd applaus), n dun ook deel hel e. WIJ ZH1!.<'". üocn. dst en de stedelijke «eet dat zoo wij nog geen Vlaamsclie Jiooge- school hebben, wij in de tallooze toonoelkrin- gen een volksuniversiteit bezitten die God dank 1 niet uioet vervlaamscht worden. (Dav, tocj.). Do Itoinmissie wcnscht Voor Taal en Vrij heid geluk. Op haar rusten nu groote plich ten wij hechten zoo mogelijk nog grooier bo- dat van gisteren I liet Landjuweel is in goede handen. Onze hulde aan Voor Taal en iiclfl is duororn grootcr dan de kleinheid mijn woord. (I)nv, toej.l. De h. H. KLAES dankte daarop welsprekend hot gemeentebestuur, de inrichtende kommis- oer vic-ring, en verder al de aanwezigen de medewerkers aan de plechtigheid. Het I gulden bock van Voor Taal en Vrijheid be- heden al-een mooie bladzijde r e lichten. Het zal niet onze schuld zijn als wij -1 V.--I. - h au Aa! - tcii..ai 5 niet veivul- on het Landjuweel voor altijd in onze rede te bewaren t (ToéJ.J. Ontvangst in het lokaal \'a de plechtigheid ln den Schouwburg had .11 ontvangst tan de ufgevaardigden der ver- cldllende vcrecnigingen plaats in het lokaal an Voor Taal en Vrijheid Hier was op een standaard, omgeven met c driekleur, het Landjuweel ten toon gesteld Klats verleende dadelijk Jiel n sekretaris. de Jt. VAN CAL e de telegrammen voorlas geko- uwerpen.i en de opgekomen ge sor hun belangstelling en waai ikte. Illj drukte er zijn gelul kt op liet Landjuweel- Hij wee jj op de hoog I liet volkstoo den wedstrijd et tornooi ire- vvlj niet alles toet liep de stedelijke politie j u0 Ji. e alleen bij groote feestelijk-1 s •ge (Langdurige applaus). JOZEF AHIJS, voorzitter v n Hicinsprak daarop als ons niet mogelijk ze alle te .Ulo politieke kringen van A rale, socialistische, ^lcmokrnlis< en Vrijheid - oen gouden cerepeni eenlglngen. Sprak daarna, de den onverdroten ijver van do vcreenlglng e een omlijst metlaljon schonk. Kwamen verder met bloemstukken, geschei kon on.huldowQorden de -Blauwe Sier», va Krembodcgem .De Witte Wnlorbioeth», Voor Eer De Witte Zuigelingen v: en bracht in de drukke straten, In den Stedelijken Schouwburg '"sted i"k. ""sob" <lebopl?c,u voor den ou" jv )e groote zaal van liet gebouw liep propvol, tut tooncel namen plaats o. a. burgemee; De Hert. en schepenen Do Wind en De j Ikeneer in vol ornaat, majoor Smeyers. minandcnt der Pupillenschool, senator De eek. volksvertegenwoordiger Robijn, baron 11 Bethune, Van Sciiavlenborg. Michels, het raadslid De Rop. "de letterkundi- t lilj bood 1 •rvous.-. Harmonie «Ai groei- •Syndikaat dc-r Veieenlgdc •.an Aalst; De Zuigelingen Sottegem; .De Klauwaérls», Het Nationaal Toneelverbond Mechrlsclie fooneeiktingen. lidon». van Aalst; «Van Ghe- Liberale Bond. en Libe- n Brugge :-'adesoroker en vooral w. •Voor Taal cn eschenk aan, rkentciijkneid Het Liktafs Nfeuws —'5 Febr. 1923 IN EN OW KLEIN-AZIfc' Britscho voorzorgsmaatregelen Malta, 3 Febr. Gemeld wordt dat de Mai ls, twee dagen geleden. Britsche troepen, hon derden man sterk, ontscheept zijn cn vandaar naar i sjanak zoo gauw mogelijk zullen zonde worden, waarschijnlijk aan boord den kruiser «Cardiff», the reeds een groote n he it Naburige Oosten zal schepen «Roye. morgen Malta moeten bereiken, insgelijks krijgsvoorraad zullen opdoen en daarop ins gelijks naar tiet Naburige Oosten zullen steve- Zoodat do Brilsche regeering al haar voor zorgen noemt, alhoewel do berichten uit Lau sanne bevredigend zijn. Turksche beraadslagingen Lausanne, 4 Febr. Isinct pasja heeft a Turkscho ufgevaardigden en deskundigen eengeroepen om te beraadslagen over het woord ointrclt het al dan niet onderteekenfo van het verdrag'. Het vertrek der afgevaardigden 4 Feb; a lord -- -jr. bepaald bleef. •al hoogstwaarschijnlijk dat van de andere ge- «il machtigde afgevaardigden met zich bren- ;en. Wanneer hedenavond het Turksche voord niet aangekomen is. kan de konlerentie lis mislukt beschouwd worden. In afwachting van een Tuksch antwoord Lausanne. 4 Febr. Gisteravond was het Et aangeko- uen. Men v In den na ;t heden uniddag voerde Ismet pasjt i met de afgevaardigden en met ae igen. Achtereenvolgens had hij een onderhoud mei lord Curzon. den h Bompard. markies Garoni en den h. Child, alsmede met deskundige Bargeton. Hij deelde echter aan nicruand zijn meeuing mede. Ernstig.- vraag stukken. als dat van Mosoel. raakte hij in de gesprekken niet aan Onmiddellijk na de samenkomst met den li Child, begaf deze zich bij lord Curzon. terlijk optreden van de ake de Mosoel-kwestie te rnemer en den Turk- i de verklaringen v en Dornpurd lil di •n. C.a- :ig ge- gezegd dat urkijo Te" La tamelijk pesslmlstisi f Ismet jiasjn geen antwoord dan niet onderteekenen door gewijzigde ontwerp van ver- i H. Telr i Marte e, alsin. Hierm ens. die op zijn beurt liuble br vinnende vercenlging, g.ng i slotte bracht de voorzint ndouck», het stuk waannc. I werd gewonnen. Nadat .V kpplg-huinorisiisch had rrem 1afg. De h. V. D HONDT ioidde" dè^pïechtigheid I in. Hij wees op de beteekenis van de Land- enzen tijd. HIJ bracht hulde •nde overwinning behaald d en Vrijheid thans broe r de vertegenwoordigers v. ■ie vereonigingcti. De vierir Vrijheid te vieren. De rt kringen der stad. studiekringen, lurnclubs, burgors- eti werkliedenvereenlgingen, kringen uit tie zustersteden van het Vinamsche land, sluiten zich bij de hulde aan. Met zijn vertrouwen uit te drukken in de toekomst van Voor Taal cn Vrijheid besloot de spreker zijn flinke rede. dlc innig werd toegejuicht. rDE(HEUT nam daarop hot nedeti toen Voor Taal - jilnklIJke vereoniglng werd bevorderd c de tolk van de lierhcicl der stad over t verhoopte eer haar te beurt gevallen, r. Landjuweel zich in haar muien bovint «preker wees op de beteekenis der Vlan: kunst, die zich uit op doek en gevel, in en huiskring, in brons en marmer. HIJ eert historische» terugblik op het vei van het Landjuweel en begroette in k e plechtig- •mnr prUswlnnets R. Kla opschrift 'looi ver een: tegenheid v de Koninkblke Kommissie van Landjuweel. Koning .Albert redenen om het Landjuweel v inklUke Hij wee. niet mogelijk is liog. HU weet het Vlaamsche v< e gistende krach- Iteti dat het zal Vlamingen ook de plechtigheid in hei lok; ctelijke huldebetoon is geweest. Op het Stadhuis De viering werd gesloten in de prachli eestzaal ven het stadhuis Hier hait r.,.„ i*c enomen de hli. I ïeestcr De Hert: schept Smey Turksche kringen, lichten omtrent liet i*vwy mil ui; oiiuernanoellngen verspreid. Het Turksche antwoord Luusanno, 4 Fe.br. - Tot 2 uur vannacht nderhandelda Ismet pasja mei zijn mede- ignvaardigden. Do Turkscho afvaardiging ?ilo haar werkzaamheden tot. c uur voort, fcven voor den middag werd het Turksclie ntwoord overhandigd aan de leiders der enllleenje afvaardijyp^Mi. Dit antwoord I- liet Intcrgeallieerd verdreg i door de Turken opmerkir een groot aantal artikeiei De koningin op hot volktkoncert Zaterdagnamiddag woonde de koningin den Muntschouwburg de herhaling bij v het volkskoncert. Tusschen de twee gedeelten van het b eert ontbood Hare Majesteit den vlolist briel Bouillon in hare logie en sprak hem woorden van lof toe. De koningin gaat binnehkort nenige gen aan de Azuren-Kust vertoeven. Anderzijds wordt gemeld, dat do konin gin deze week naar Egypte zal vertrekk onder leiding van den h Capart. konservo van het Museum van het Jubelpark. de ontdekte begraafplaats te bezoeken van ning Toetankharaen. De terugkeor van den h. tippens Jaf, Lippens bevindt zich thans te Red- ir hij zal verblijven tot 8 Februari, alsdan over Kaïro en Marseille, naar Bel terug te kecren. Het h olijk v i den h, Rutten De nieuwbenoemdo goeverneur-goneraal van •Kongo, de h. Ruiten, zal bij zijn aankomst in Kongo, in het huwelijk treden met gravin Karolyi. van Oostc-nrijlsche afkomst, geschei den van haar eersten echtgenoot. Het huwelijk zal plaats hebben te Boma. Een r In een algemeene vergadering van des Onderrichtsbond .gisteren te Brussel gehou- den ln de .Norrnaolschoot Karél-Buls. Maurice- Lemonnlerlaan, onder voorzitterschap van den h. eoeq, werd volgende motie aangenomen Gezien het past dat het onderwijzend per soneel van de gemeentescholen wordt gesteund en aangemoedigd, gezien vele gemeenten, niettegenstaande het verlangen van do bevolking en don gemeenteraad, do kondidaat-onderwij- is en de oi 1 te verhel :t studeerei ligiieid van het onderwijs, aan dezen gevaarlijken te». het dringend noodzakelijk Nederland e België Naar verluidt heeft de Xederlandsche regee ring haar goedkeuring gehecht aan de lijst van Nederlanders, aan wie de Belgische re- geering eereleekeos wU verleenen voor dien sten bewezen aan België en aan Belgen tij dens den oorlog. Er hangen zoo wat overal aanplakbriet uil, die de uitgifte aankondigen van scli iplakbrteven kislbons. Dei NederlandSi.li deren wij vallen nog rilet van~< we een mededeeling zien In de icn, ïooals zekere l.ulksche ser Maar ia het plein, «t.nnn nabij Haine-?t-Pi leriland. hangt t Fransch en t Dultsch! 1 van den vijand dan die t Wie is er aansprakelijk twee lands'a- Bn Hayeltes, t van 't Wa- iplakbrlef in lever de taal en Vlaming. ide. die rechte i belan iog elders zoo'n aanptakbrievcn Ongehoorde doenwijze rancnlsersstoei gaan. Zij kreeg v. inde der lesson de school te veil; en betrokken schepen te verneine tiiurster de mocht verkreeg, oin Iiir te verleenen, en wol er met en gebeurde na het venrek van ing-gezindo onderwijzeres. wisselkoers Op grond v iliei: geldt e 'die v do T.r.ksche afvaardiging. antwoord glijdt voorzichtig over het aar handelt met meer ïomisehe bepalingen, bij lezing opgedaan aagstuk vi d is r Dat Turkije, door -lil antwoord, zich ze- delijk in d: onmogelijkheid steil de gevaren lo''koC" °°r!°8 in 1,61 nokurige Oosten v" Hal. nlellegenstaanda het voorbehoud van de Turken, die verklaren het ontwerp van venlrng in zijn huidlgen vorm ni" •- kunnen aanvaarden, in dc eerstvolgende een akkoord kan bereik: worden, die de ste bezwaren van de Turkscho afvaardiging re! uit den weg ruimen. Het pond sterling stond twee n eden, dus vóór de Roerbczeliing .liaris is het 90 frank waard. Uee koopeu, duurder btiaald worden za! daartegen in verzet komen, kan aannemen dat waren, die we Het weder in Januari 11 do Staat-, provinciale- of ^oiuooutoiijao normaalscholen to begunstigeUj de algemeene vergadering de gemeentera den dankt en gelukvvcnscht, dio aan hun ou derwijzend personeel een ixtra-l>cr.oidiging toekennen boven do wedde betaald door den Staat. drukt den wcnscli uit. dat olie gemeenteta. den dit voorbeeld zoudeu volgen, inzonderheid iu do groote stedeken in de nijverheid-contra, druks den weusch uit door do wetgeving den toestand van de op rust gestelde leden onderwijzend personeel zal worden •d, door het bedrag vun hun pensioen ui .eriioudiug te brengen met do dunne. De algemeene vergadering van den Onder richtsbond, gezien uit do debatten welke in den Senaat hebben plaats gehad over den toestand van het openbaai ondo.-ivij.» i bied van Eupcn cn ïlah personeel, besluit de Kamer t« het wetsvoorstel aan den h. Buyi. ilföedy. blijkt, dat bet :r zeer nadeelig is voor bet an- bemngen van het onderwijzend B,J d Zondagmorgen werd op een v ergadering van liberale dagbladschrijvers de kwestie van de Vlaamsclie hoogeschool -iesproken Een twin- iigial leden woonden de vergadering bij die t algemeene stemmen tegen 3 een motie dige Gentse l behoi n de h IN HET VERLOREN HOEKSKSN Aan den heer Gabriel Opdebeeck Mijnheer Gabriël! Gij hebt, in de bladzijden 'r-thaim 8'bock die, een puur dagen terug, ;n over een «Mode-Show.,, woord'waarmede I heel waarschijnlijk mudden toonstelling of lotets bedoelt?... Want. niet «aar, het is op tafel liadi schepen De do Bëlhune; Gaston Martens. Robijn; noneneer; v. D'Hondt; baron Kamerlid Van Schuylenberg; i ongemeen gezellig Bergers v behaalde liederen. De BURGEMEESTER zette in met den beker te ledigen U hij V Vlaamsclie heildronken t koning Alberl. Vlamingen begrijpt Eer leven ton volle waardeerd. De h DE WINDT sprak nap bestuur. Hij deelde mede dal de h. Nolrsaln, vertegenwoordiROr van don koning, afvve; wos wegens ziekte. Illj drukte zijn voldoen! «rover uit dat Aalst met liet Landjuweel ls vereerd geworden, bracht hulde aan «Vooi Taal en Vrijheid cn aan de andere tooneet verenigingen Hij wees op het belang om onze ivvce heerlijke panden ongeschonden te bewaren onze (aal en ons vaderland. Do h. DE BEOKF.R, kablnetshoofd van mi- nlster Moeyersoen. sloot zich namens de re- geering bi) het huldebetoon aan. Do h. SOMERS bracht den groet van hei Liberaal viaamseh Verbond. De li. WILLEMS, verhinderd vanochtend, bracht de hulde van Help u Zelf van Gent. r a aan f" vereentging een hennne- vari de Vlaamsche .Akademle, dat Aalst ook vroeger heeft geschitterd in de wedstrijden om het Landjuweel Voorzitter KLAES sloot de reeks toasten met ren heildronk op het stedelijk bestuur er. op alien -He hun w.ardeeritig voor de vereeni Verder writer he: feestmaal In de mees: geestdriftige stemming da! was het schitte rend s'.ot van een onvergetelijke viering. De verdediging van Prot. Vermeylen KG de mededeeling dat Prof. Vermt .Maandag te 5 uur zijn les geeft in de ur siteit, Cantersteen. stelt «Lc Peuple. de of de politie van den h. Max do oproerige studenten weer zal laten begaan en zegt zoo do politie niet optreedt, andere persi de^vrijüeid van denkwijze zullen doen Een telegram van do Horentans-zonon Herotnons-Zoi Loorlingengenootscli i Koninklijk Atl mi iv win, neen. een telegram aan P ti' Vermeyim verzonden waardoor t... gaëerdon lioogleeraar zUn welgemeende sympathie betuigt. Een leleerain van Vlaaiiiscfra studenten Volgend telegram werd door de Vlaamsche itudonten van do Vrijo Hoogeschool te Brus- •ei, na de incidenten van Woensdag laatst leden, aan den heer Professor Vermeylen ge- Her. Algemeen Vlaamsch Hoogstudenten i'erbond (Tolt Brussel), keurt af de misselijke touding van zeken» studenten tegenovtr hun ïooggeachten ieernar en verklaart zich vol- tomen solidair met hein. lington betreffen De goudproduktie vai rtsontwerp houden- Git statistieken van is;; blijkt dat de Kon- oivesclie goudproduktie ongeveer voor een erde in de Nationale Bank terecht kwam. een lerde door dc Belgische juweelnUveriieid fibrillin werd. en het overige aangewend word. op de wereldmark:, voor den aankoop groote behoefte heeft. 33 Onze gewesten bleven in 't algemeen onder den invloed van inzinkingen, tuet verwijder de centra, en gelegen ten Westen, ten Noord- Westen of ten Noorden, terwijl een boog gebied ten Zuid-Westen vertoefde. Deze baro metrische toesiazid, eigenaardig aan lau vochtige winters, werd slechts onderbroken van den lid en lot den 18dcn, toen de hooge druk zich op oen groot gedeelte van T vas land uitbreidde. Dc overhocrschende wind zwak of gematigd, bliezen var. tusachen bleef nog hoog van len t< >t 3!n igem. max. 6»7; geir n i°~ en Vi. Van 13n te nehjk koude dagen af mt 2PL wisselden i andere ine: mat voor gemiddeld maximum 4-2 en 1-'. vee gemiddeld minimum normalen 4'4 en - O'S'. Eindelijk, waren voor geheel maand dezeivc midtieivvaarden 6«1 en 1 (normalen 4«3 en De hoogste warmt graad 9-f. viel den 31n en de hevigste kouo -- 4«8. den 1 SnMen telde alechis 10 vors dagen (norm, 14). Er was bijzonder weinig zonneschijn (5 uren. normaal 5). De bewolking was steec. zwaar en bovendien waren talrijke dagen mistig, onder andere tusschen tin en 31n. Het regende vaak en toch niet overvloedig. De 19 dagen met meetbaren regen, gaven 35 mm. waterhoogte (norm. fiO). Er" viel schier geen sneeuw. Omstreeks 't einde der maand, kon men bij onkelo gewassen de eerste leekeneu van lentetijd bemerken. Verpleeg-, verlos- en tandhoelhunde Het bureel der provinciale kommissie Leuven waarschuwt de personen die vot mens zijn zich adn te stellen voor de exat van tandmeester, en van vroedvrouw, alsook deze van gasthufs-zJekonoppasser en -oppas ster van een krankzinnigengesticht, dat de eerste examenszittijd zal geopend worden i durende de eerste helft van Maar. e. k. De belanghebbenden worden uitgenoodi hun aanvraag om inschrijving met de v eischte stukken, vóór 20 Februari in te dien Voor d gewesten He; blad Les Regions iibéróes de Franco :-t de Belgique een belangrijke l'ransehe uit- ?ave. opende kantoren alhier en zal zich voor- glsche verwoeste gewesten. De kantoren zijn gevestigd in de Dominika- 2 frank. Een procfn gestuurd. Onderwijsber tlit mont (Limburg1. Onderwijzer voor de studiejaar (een afdeellng). alsook een svervangende onderwijzer of onderwij. onmiddellijke indiensr,reding. Wette lijke Jaarwedde. Aanvraag sturen 3an het schoolbestuur. schrijft dat gij mij op do Mode-Sbow teziou. Wel, Mijnheer Gabriël, dat doet HSLT"" s dagen iu de luclit ritten. Ik beb gelijk gij al die lieve nieuw- «•bo dingen met al mijn oogen bvwua- r.n begeerd... Jacqueline ook'; beb zo niet juloersch begeerd. Zoo eoa- leggen. en can's «eho klanken: zo' ■jn Nederb dit" scbuttigo buteu s fleurige gedacktc- iiU-ii. lief die scboe- Meter-foe model i van dio boeden belastingen op d» briël, zonden onze VI aa ni et het strikje, dat zij om bun Viaorascbe woorden i kleedje om hun VTaam- i muziek, rooals ons volk er nog "nooit een «ft gehoord. Dok dat iich ifc gedacht. Mijnbeer Cabriël. e"u gij cn Jncquellno en ik 'ben lielccfd. Nel, Klauv/aerdln*. in de Maas verdronken VOOR EEN HAAN Luik, i Febr. Gisternamiddag, te 2 uur. as er groote beroering op de quai de la Batte, te Luik. Dear was een man, met name Hyaclnthe Bury, verdronken. Het slachtoffer hield een eethuis op de quai de ia Batte. Het ongeval had plaats als volgt ten van Bury was bezig hennen in verschillende korven zaten, n in een groote mand. Opeens haan. lie h. Bury schoot den hoon achterna, die In het. water terecht kwam. sprong iu een sloep en rekte zich haan te grijpen, maar de sloep kan telde om en Bury viel te water. Een man wierp hem een touw toe en Bury daagde or in dat reddingsmiddel te vatten. Maar JiiJ werd door den woellgen stroom mee gevoerd en de man op den kant liet het touw los. Dan sprong een speuragent. die daar Juist ■oorbij kwam. -e water en vatte l;et touw om Burv naar den kant te trekken, inaar onge lukkigerwijze brak het touw en de agent 'Ocsi zijn pogingen opgeven. Andere menscheen trachtten dan ln een sloep Bury te bereiken, die reeds tot aan de Ma- ghinbrug meegevoerd wos. Zi) bereikten hem eu heschen hem in het aartuig. Door de kunstmatige ademhaling •achtte men Bury in bet leven te houden, laar hij bezweek weldra. Ivacinthe Bury was -'.9 Jaar Oud. Hij was vader van twee kinderen. gehuwd e: HET LAATSTE NIEÜWS Wojtl* oveTal gelezen en vertoeft*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1928 | | pagina 2