DE KLASSIEKE SYFILIS «rr- SFsS, AU LIT ANGLAIS GRATIS Mortelstamper HET SPOOK WOLVENBURG OE SE0BE UAfl 7 URIJBOI Hst is heel dikwijls een onbelangrijke ontvel ling die men als niet kwaad aanziet. Nochtans b dore opzwelling der nabijgelegen klieren (rij- pnistjes m den vorm van een paternoster) de Voorbode der verschijnselen van ziekten zooge zegd van het tweede tijdperk. Op de huid en de slijmvliezen. niet ol wel schilferige, roosachtige ot koperkleurige vlekkenrood of grijsachtige plekken op de tong. in de keel of op andere ïlijravlic-z.en somtijds etterpuistjes ot velkor- •ten. met een kleur van gerookte' hesp. harde pokachtige zwellingen op het aangezicht; de, palm der handen, bederf der nageü, uitvallen l zijn. overigens, altijd ongevaarlijk, - L-j 1Jbar-! tijd ook nif*r«r. doelmntia om den -Al deze ziekelijke gevallen zijn gencesbsai vanneer zij. door ontleding van 't bloed, bij ijds worden vastgesteld en bestreden met de afdoende middelen waarover het lnatitut Chi- nv.oiliërapique ran Brussel beschikt. Door de leiding der noodzakelijko onderzoeken volgens de nauwkeungo gezcrens van liet Laboratorium door vermen,g-.uldigtng ran de aero-uitwerking 't bloed, bekomen v ij zekerheid nopens het aanduiding van de geneeskrachtige behandeling die moet worden toegepast, oio de ziektekiem in ieder tijdperk dor kwaal onschadelijk t< ken. volgens de verschillende lichaam-zes oogappels, i ding der teelballen. |tc gaan vi tweede tijdperk gaat dikwijls gepaard j lerbcsto geneesmiddelen een dubbelzijdige de ziekte. .anwkenrigst® t koorts, spierpijn, bijzondere bloedarmoede. jeischcn en niet degene d,~ be.-ndcrenpijn gedurende den nacht, een zwaar j uitwerking hebben, en nu hooid, wat ai kentee'sens zija eener aJgemeene I dan weer een zieke dooden. bloedvergiftiging. De laatste Parijgoha statistieken bevestigt Het derde tijdperk is het ergste het kan dat er jaarlijks 2UQO personen door do svfil oneindig lang duren, met min ot meer ernstigesterven25 t.h. door miskramen ,20 t.h. doo uitiDgen, wanneer de zieke niet krachtdadig geboren of sterven op lagen ouderdom, wordt behandeld. Het derde tijdperk openbaartDio laatste cijfers bewijzen de misdadige la zich door krachtige scherpe vochten, knagen- jheid dargenen du> niet aarzelen hun oaschul- de etterwouden, beenderenverrotliug. kwetsing <lige vrouw te bezoedelen en hun kinderen tot r*n al de inwendige organen nis lever, nieren, :de vreescli.ikste lichamelijke ellende, en meestal hart, hersenen .eez. welke dikwijls blijvende j tot de dood te reroordeelen. Bijzonder dat iiet sporen achterlaten, somtijds ook we! den doodthans zoo gemakkelijk is zich te laten bekan ten gevolge hebben. Bovendien verscherpt de 1 delen en te genezen. De kwaal is slechts te vree- Bciiiisialien aanleg tot de ernstige ziesten, zoo-]zen door hem die ernstige er. geduldige zorgen als tering en kanker. Zelden stelt men tong-verwaarloost. kanker cast bij degenen welke uiet aao syfilis Do biolopsohe bewijzen van het c Institut lijden. Zegsc-u wij terloops ook. dat de tabak i Chimiothérapique leveren ons ten dien op- dé moDdvêrwondicgeu verergeit, en doet voort- ziekte do kostooarste inlichtingen, door bun duren en de siijmvüeeplekken, van het tweede I volmaakte stelsels, door den technischen voor- tijdperk .ongeneesbaar mankt dit is een waar-1 uitgang die den zieken en genees schuwing voor d» razende rcokera I toe ongekende waarborgen oplevi Buiten de algemeene verlamming en bewe-.del van antigines ot vreemde gingsstoornissen. horsen -en mergsylilU zijnJ.afzonderlijk worJ-- - - overgeënd o: e hebben se wijls erfelijke sylïlislijders. Zekere hartziekten en bijzonder de verschrikkelijke slagadervcrknl- king worden in 't algemeen veroorznakt door stekine en het slagadergezwel hebban dezelfde ren. Door mid- 0. ...acht worden, bekom io do positieve diagnose duidelijk belichten, Ismetle den graad van kwaadaardigheid van et syfilistisch c fropoméno Die reakties doen on» besluiten^ofwel de behandelingen voort «•verschijnsel Dr Amasus. B U HG ERLIJKE STAN D AÜDERGEM OVERLIJDENS. - Hemu H< Pieters-Woluwe, met Dekeyser li ASSCHE OVERLIJDEN" - .Tan Ma Bioemmaert, IS .lagen. Terlinden HUWELIJK. - Vincent Paul Wntermaal-Boichvoorde met Joh ret» Meert, Coensborre. SLVSELhh HUWELIJK. -- Pauwel Simon Leuven, me: Alice Mculemaus. OVERLIJD ENS. Manr.ei.il Xorbertus Ja.-obs Tuee Klein M Jan-Baptist Minnoey. 64 j.. Ter' Vrouwelijk geslacht: Louisa j.. echtg. Br thilda Bril, BRUGGE s'S. -- Sidonie De Sutter, ,er Dyrycke, Langestr. rlnnde, J-l 1,2 j., echtg. All Ravenst. liosa Gouderis Kempinck, Mortierstr. 1 58 j echtg. Jan De Gro Ecckman, Ondonzakstr. - Anni Bonveriestr. - Constant n Var Gro BIEST HUWELIJK EN". - Eugeen Mees mot Tul Saenen. - Iheoficl Morren met KLsa frits OVERLIJDEN. - Rosalie Elisabeth Gre: sens, wed. Drossaer, TS j. BEVEREN-WAAS O VERLIJ DENS Gabrielle Van de Porr 7 m.. Zillebeke. Arthur Joseph Van Land (them. 16 j., Zandstraat. tidelis Aloysr De oReck, C j.. Klapperstr. JEmilie^'I Kolicghein Ü9 j., Zorgcstr. Gerard De Bi -chore, 2 tn. Krcupelcnstr. - Philomtne D. Grande, 10 1,2 j., Msiiustr. Marie I-annoo 33 j.. echtg. Jitlicn Cool, Mariastr. Joze De Vos, 17 12 j.. wed. Adcle Haessebroucq Oudenzakstr. - Henri Wensch, 77 S. Kla- istr Edmond Vun Loocke. 57 1 2 j.. Bou cries.tr. Clemence Lucas, £8 1/2 j., wed. var ÏU/\Vf:Y.i"jKt-'s" 'UVMn u ri c- Kombauv mc; u lie it no Kint. - Oscar DhonJt met Man: - Maur Huwcl met Maria BRIEVENBUS - Probeeron bet geld to bt Daar "ict lmis aanzienlij nek. Het La state Nieuws S Febr. 1928 Boeken én periodieke Oeschriilen Do Belgische Verminkte (Tijdschrift van den «Nationalen Bond der verminkte en invalide Soldaten.;. - Bohesr - Lakenstraat, 19. Bius- sel. Inhoud van nr 3 rziening van de wet van 3 Augustus 1910. .roep tot. de afds-dingoii van het N W. 1 'ergadc-nng van ret. Provinciaal Bestuur Oost-Vlaaiidcren. - Kunsttentoonstelling ilcc-gsters. Bericht aan de om Oorlogsschade. Uitreksels ni: do logerpu- illoschooT. Ju-arlii) ingslcvcn- Brussel Brugge, Ven als. Temsche. Kroniek der Bouwnijverheid CEVRAAGD MEID VOOR 2 PERSONEN ■S ZONDAGS VRIJ GOYVAERTS, STEEN- WEC, 46. MEOHELEN. r handelshuis. Schrl;- e personen, fatsoenlijk meisj* ioor het werk; loon 150 fr. pe Matrassenfabriek. ENGELSCHE BEDOliN 37, Gentsche Steenweg, Molenbeek-Brussel Tramlijn lö, aau bet Noord- en Zuiditation. Engelsen bed 83 fr. Matras in wol 95 fr.—136 fr. - In konijnenhaar 135-165 fr. - In ka pok 165 fr. In vlokken 65—73 ft". M-'-alea hygiënische ondermitrassen 75 fr 145 Ir - Kinderwagens. Kinderstoelen 19.60 fr. Wol 0 fr. tot 1S.50 fr. per ïilo. VERZENDING IN PROVINCIE Geopend Zondag (nl 13 uur. AUTO'S, RIJWIELEN, WAPENS ONDERWIJS Plaatselijk <n landelijk -chr bon nengde Brussel. Overdekte oonheweging hij de len. Een dubbole be idden over bouw- en rpen^Braaschnatp Pnt- tc-Cannellcn, Sint-Nikolnas. Pc (W.-VI.i, Gheluvelt, Zonhovc (I.iinburgj. IT. Bouwtechnjs ie en wc-tcnschappeliiko kron.ek: Houtbcwerki .g. - XII Scbuifdeui voor buiten Over .eenovens. Aandri. oven? Rnwolie ah brandstof. Spoon i'ü,auiwuiiveri e:d en houthandel: V ïksteen en dakpam 'Hou i Wc t-Vloan noen voor iprijze; Inttenklie t. Poolsc-he h beschouwingen Over do iesclkoci'sell tondigiiigon nemen 1G bladzijden in be Neerhof (maand-brilt voor d:c-reiitcc! Ibouwj, - Dit t.jdsclirilt .9 uiter-s I opgevat ca luwijst stellig onsclinl de voeding der e St-Giffia bij Den AANKONDIGINGEN PLAATSAANBIEDiNGEN POLYTECHNISCH INSTITUUT Lange-Nleuwslraat, 92 ANTWERPEN vraag Gratis zijn prachtig El.. Momoerder, El. Bcdrijfslcid Teckenaar, El. ingenieur, SchoikL Scheik. Ingenieur, Zeeplabr., Brouwer, Leerlooior of Boekhou KAPITALEN 'E KOOP auto.kamion Ford 1922, ton, met he te bezichtigen "s uannddaesSchaf- -ihe straat, 79, Diest. VRACHTAUTO Daag. ton. nieuwe banden Aanbod doen Libra!- iwerpscho stestiweg. 'T t.li. i wordl betaald op alle sor i op mijn gronden te bouw door gebouwen c-n gronden de Publicity Brussel, tegen kalven prijs. DUit- r; Belgische. FranscDe, Engflsche 197. fr.. waarde, fonden met tot 3 Jaer 'li Kasieel Mcodome. i MACHINES EN WERKTUIGEN Salami Columbia (Horn's) KAASHANDEL HUIZEN. KAMERS, ENZ. TE KOOP, ganech vrij hule, tilla gerief30. Kor bij Lieülspluuts) Sahiiai Woensdag en Vrlldag. va rE HUUR gewanscht voorsteden, Schrijver een benedenhui A. «Vet La telbare hakken, te koop" oil G. EM- '■O. Lultetsclie-Bruglano. Vorst-Brus- g kosteioozon kotaiogus aan der 6009 15 MASTEN EMMERY, 140, Lut- ANDERE KOOPJES VI.. lsathol. me enken noch wasi GEVRAAGD ileftigej meid, bekend li HOUWER IJ-SPEKSLAGERIJ 'erkoop 6 varkens, een os e ck: voordeeligo huishuur. Scbrljv. Het f.antste Nieuws. Brussel OVER TE NEMEN 0 JONG GEZIN vr ille werk. bekent, .ustbulsjeslaan k v Oosiende meid i' koken. Ietwat Fr: des Cottages) TE KOOP winkel illct voor garage Mc 67. GF-NT. 'kkol WINKEL ^uweclen. oume - Haine St-Plerre. tegenov. te handelszaak (consumptie artikel) - lette- woning beschikbaar, gelegen schoonste en drukste badplaatsen 1 nl. Huls ie huur ot Ie koop. Jaar ast p. m. 70 duizend frank, llrle- G. I... Het Laat-te Nieuws. Brusse. nstraat. Cl. GENT. statie, 7 gegar- 2 ine; bedilen. P. B.. Vlaandc- Caramin. U wenden vangen 1 fr Influenza 'j FABRIEK MILITAIRE KLEEREN ]j Brussel.' JD C" ndeDS,rat"" Sch'1' lam Bron? Elzs Gabriella Cnthoir. 3 n Baan. Juff. Louise Verhaert. i.. 10 <1.. Marktpl. Lucien Gbi--- 19 d.. Kloosterstr. - Maria Philo- S3 j6 m. en 16 d.. echtg. Pie- •aus Ihonacs, Haasdonkrebe baan. jssemic-r. S ra, en 17 d.. Klapper straat. - Mevr. Camilla Ghislena Van Br:t- som. 63 j. en 1 m.. wed. Eduard Jozef Melis, Kasteeldreef. Juliana Coleta Craen. 61 j 9 m. en 26 d., echtg. Jozef I.ambrechts, Sta tiestraat. HUWELIJKEN. Karei De Schepper met Mari De Laet. Julius Joseph Roelaudt ru" Maria Angelina De Ridder. - Stanislas Co pens met Maria Leonio Moorthamer. Rei Isidoor Meskens met Maria Josefina Smet. straat, Brussel. GEVRAAGD halve-gast v: -r schrijnwerker derlijke ziekV Uouba-De Sttooperlaan. 70. Lal,en-Brussel CEVRAAGD - i de alumlnint 'brick. Werkhuizen van Halle (vroeger 1 riek Lecocq) te Halle. HANDELS OVER TE NEMEN Aclif Office Van Arieveidestraai. 3 s-el. heeft een groot aantal handels ei de lijst er van aan die kosteloos zal PIANO'S, ORCHESTRIONS ABDIJSIROOP FINANCIEELE MEDEDEELDEN Belgische Openbare Schuld, 3 t. i reeks De Minister van Financiën brerj ken" r.is iler belagbehlienJea dat dq_ k' .in België, te Brussel cd vastgesteld werd U Koepoos van S. 15.' t Koepons van 7 IC Ko-rpons van 4.' 1,10 jiale Ban e A*«xpen, de 5 Februari 1928 VAN DEN door A. HANS Ik beschouw ailccn de rechtszijde van dit geval. Ik wil bij liet volk den indruk niet wekker, óf wij de c-de'en, dc roovers met een langen naam begunstigen. Die indruk kar. onmogelijk hectsclien, want twee leden van den adel werden reeds onthoofd. Wij pleiten hier voor een vrouw S sprat De Pontichère. Aleida van Palen zal om twaalf uur «terven, zooals het bepaald is geworden, verklaarde de groot-provoost, op streDgen toon. Er is geen er.keie reden, om haar te ontzien. Ze gedraagt zich verachtelijker dan Denijs van Balen of La Ruwière zie!) hielden. Ze huichelt tot het laatste oogen- bük. En zoo de krijgsraad eens gefaald hadWe zijn allen menschen en kunr.cn dus dwalen. Haar voornaamste Beschuldiger. Den - van Balen, heeft mets herroepen, hoewel tl» priester tot 't laatste toeP aJn geweten heeft gewerkt. Hij was niet verar'00™*1'.!* nicer. Men heeft hem op het s<0jo1- m°et 'n c'ra/ gen, zei de verdediger. n0llt* T°i dat Aleida van Balen het sutof£er is rechterlijke dwaliug. i Uw oordeel wor<p'e* gevraagd 1 - De rechten va^n verdediger zijn heilig, mijnheer. Ik duld uw tc>er f"®1"1 't Gaat om e,leven- en om !'ecIl£ en waarheidDie ,st" °.m hefc vonnis uit te voeren, wordt/01, mefs gerechtvaar digd. Integondecf 7,in t"'ee gewiehtigt reden voor uitst üpt 1>e.roeP °P den Soe- verncur en de bezigheid vnn den heer Doolage. die /8ec? laatste onderhoud GEVRAAGD ploeg per vierk. meter t schrijven, t Knokke-aau t phono, pracht :1e platen, 750 fr. i stwMechelen 4 pfafonncerdcrs, Otn erktn. Aanbieden 01 MBUBELS prijsopgaveE. Biornmaert. r Gent: i splcg Iloeml yiamlng- MEUBELMAKERS Nieuwe uitgave Moderne alen. slaapkamers, keukens, enz. 3( noderne modellen van goeden smaak. 96 pi: fr- Ameublement, 40 platen, in k:ei DE KATOENSPINNERIJ o LA MADELEINE .1 ,m("" S'-Cden, profielen van Slaapkamer.'. "rkersfamllie. liehoorlljke etzalen. enz., siljl en moderne, 00 frank. inlichtingen zich b;- r"moto nieuwe keus van VAKBOEKEN iraal, 69. Gent-Rabot.salmaln, 93. Rubensstraat, Brussel. A GEVRAAGD t loon, bij Pierr coed loon. Vos De Pontichère. Gij schijnt te vergeten, datj .Sterven! kreet Elsje. O, het is ver- in een bezet land bevindt. [schrikkelijk. Gij... een ecgc-1... Ook in een bezet land moet de eer van| God zal inij in zijn paradijs toelaten, leger hoog gehouden worden... Mijn- z*2 het aau Bernard, dat ik moedig was, met zijn bo-ê 1 r kan hebben, ar den Wolveuburg ge- De hr°°lag? was daar n'et— Da'. ons D'et nan" Sedrag onbeschofJaar 'k ,wil veel door de vin. "ers zier lnam de ?root-Pr,5voost. Gij kunt vaD ®n'en R°g eea bezoek bren'-r-rL003'* ik llit oob ''-'^stond aan haar d/ nu beveel ik u heen te gnnn.^ jat bevd ook voor mij t verzoek ik 't zelfde. Ed wat uw Tbetreft, gij zult daarover verklaric- yea aa_n den goe.yerneur, Munheerj'llST nu sterf Ik rusti lieer de groot-provoost, ik zeg u, dat ge u in dezen hebt laten beïnvloeden door eer verachtelijk man, dien Duioit... Nog een laatste maal bezweer ik u liet onherstelba- vermijden. Verdaag dc executie van -Aleida van Balen I Het onderhoud is geëindigd, snauwde de groot-provoost. En met den verdediger ging hij heen. In de vestibule wachtte, graaf dc C'aroloso, die nnmen3 den adel aan den groot-provoost genade kwam vragen voor vrouwe Doolage van Mater. Hij handelde tut vriendschap en waardec-ring voor Bernard. Maar cl- graaf werd zelfs niet ontvangen, Elsj'e was al vroeg te Aalst aangekomen, e werd bij Aleida toegelaten. Weeneud iel ze haar meesteres in de armen. Aleida vroeg naar Bernard. En oen glans wam in haar oogen, toeD Elsje vertelde, f.ru'om Bernard naar Brussel was. Xu had de veroordeelde zekerheid. Weg as die duivelsche twijfel. Bernard geloof- !0. de niets van den laster. Voor hem was ze! de onschuldige, de reine... dat ik den dood niet vreesde en altijd a hem dacht. Maar hij zal nog komen.., Xcen, Elsje... Hij krijgt geen gehoor. Hij mocht mij hier niet verdedigen., waar om zouden ze het dan te Brussel toelaten? 7.oo spraken ze, tot de priester binnen trad. Elsje verliet wankelend de eek Aleida van Balen sprak haar biecht ei ontving de Heilige Communie... En toen de geestelijke heeoging, zei hij" II; ben overtuigd, dat Aleida van Ba len onschuldig fs.: Hij besloot aan het schavot zelf den groot-provoost om genade voor haar smeeken. Do ndvoknat kwam nu in de cel. Hij v telde meer bijzonderheden over Bernards PIKETPALEN or afsluiting inet T ijzers extra sterk, -O mm.: lengte 6 m. 25, kunn. tloorgeaue. worden op lengten van :icol0 en 8m08 (Lr gaten - tegen 2 fr. 00 per meter, bij EMMERY, 140, Lultersclie-BTuglaan, VoraV WEDERVERKOOPERS Yuor UW liildbvugvls. w.-tidt u loi Comptolre 0. Groot F.ilnnd. Brussel. GEMENGD TE KOOP 1 - buaavoire) me; s scbuitj*.', HerenthaL. mei de Karnuvaldagen? 11-12-1? Februari. Verder te bevingen bij Jan Vleugels. Markgravenstraat, 1, Herentbaü. DAMES «""V"» en. Toege Fabriekstraat, Brussel. I» in boekdeel verschenen D00B H. MAAS Prijs 4 frank f Vrachtvrij thuis beiorgd tegen^ toeiending ran een postfion J - Moed, ijn kind, zei hij diep ont- en vroeg Al«- Misschien kan ik voor u gonads Vraag zelf uitstel aan den gfooï-pro- lostdrong hij bij de vrouwe aan. U'.t«tcl,.. goed... maar geen genade, antwoordde Aleida op fieren toon. Ik heb uitstaans met de bende gehad. Uitstel! herhaalde de verdediger. Tijd iennen is heel veel... misschien uw /.e zullen mi) geen genade geven, ding... sprak Aleida. En ik begeer geen genade-. Een klokje luidde... Luguber klonk bet >u ik erkennen plichtig te zijn jdoor de gangen. Het was tijd om Aleida 'k 5Bst'i«F. 1 er de mj>ial.aata_tg ToaetL, Is het oogenblik gekomen? vroeg Alei da kalm. -Ja... krijgen. iade? Neen, roder.' Vraag zoo go tel.,, herziening van mijn jirocea, beroep, maar genade niet, want dan sou bet. zijn, of ik schuldig ben. Soldaten traden nader met koorden. O, gc moet mij niet binden, zei Alei da rustig. Ik zal mij niet verzetten. Waar om zoudt ge een zwakke vrouw knevelen. En de officier die de soldaten aanvoerde gaf gehoor aan haar verzoek, terwijl hem de tranen in de oogen drongen Aleida verliet de oei. Ze had haar lokken opgebonden. Ze sloeg de oogen opwaart». Vrouwe! gilde Elsje, die in de gang tegen den muur leunde. Vaarwel, Elsje... Tot weerziens in den Hemel. Vertol alles nan Bernard.,, ze murmelde O, had ik mijn man nog eens mogen spreken! Maar ik wil me naar Gods wille schikken en mijn lot gelaten aanvaarden. naar de kar geleid en nam plaats tusschen den priester en haar ad- Het voerfuig zelfe zich in bew«gfng. De geestelijke bad luid... (Wordt vocitftsety»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1928 | | pagina 3