Niets gaat meer.... ROODE PILLEN r¥ioEiir HUMS ill nn WKOPF" el BACHHB' 1BEBIET Aux Classes: iaborieuses OURRUREN KREDIET borvten ICMJIiJ d: Per doos Per halve daas Per greefdaos, MEUBELEN AU MOUTON 10 tot 30 Maand OXOL Bury Eet Laatste Nietfws 5 Febr. 1923 tier. it Z2l kuAoca ar.lcKwn.i3l ?'jn bef,•-end HAARWATER het uitrzllen der haren niet doet ophouden en te nut weer doet ar.arecien cp «ei ken leeftijd ock en welke de graad o: ooderfoo der Ziekte ook weten moge DUIZENDE VERKLARINGEN TEN EINDE GRATIS onder gttlxen t/eppe wtrrxzcl vandc 98.8oulererd Rochedioaart-Sid'abijS Crodi£~K! s cl ei s zijn ce Des>E GoeïïooDsie a_-^ depot - BRUSSEL 144, Adolf Max-laan LR boekdeel verschenen 4 frank litgcïir J. HÜSiE SINI-FiETcRSTRAAT, 30 STAD BLANKENBERGE AANBESTEDING Straatreinigingsdieirst Biedingen in te zenden, op zezei. aan der heer burgemeester. onder aaiigeteekendeii om slag, uiterlijk ter post besteld den 'I Maar 1923. Opening der biedingen den volgende: ^Exemplaren ""van hel lastenboek te bekomei in de gcmcentesekretarle. mits den prijs var Niets gaat meer wanneer de ingewanden niet goed werken. De menschelijke ma chine wordt vuil en geraakt in de war, al haar organen werken niet meer. 't Is namelijk langs de ingewanden dat de nuttelooze afval van do spijsvertering wordt verwijderd. Wanneer die verwijdering op geregelde wijze geschiedt, is de ge zondheid verzekerd. Wanneer de ingewanden goed werken, gaat alles good. Wanneer integendeel, onder den invloed van verstopping, de afval van do spijsvertering zich in do ingewanden ophoopt, gist en verrot hij en vergiftigt geheel h6t organisme. Dan volgen de kwalen die het leven ondragelijk maken. Bittere mond, vuile tong, slechte adem, geen eetlust, slechte spijsvertering, gassen, oprispingen, brakingen, slapeloosheid, hoofdpijn, enz. enz. Dit zijn de eerste gevolgen van de verstopping, die, zoo men niet dadelijk maat regelen treft, aanleiding kan geven tot de ergste ziekten. Waarom al die kwalen verduren en uw gezondheid blootstellen, waiineer het zoo eenvoudig en gemakkelijk is te genezen. Wacht niet, handel. Zoo uw ingewanden niet goed werken, doe ze goed werken, neem Roode Pillen. De Roode Pillen, samengesteld uit gekoncenlreerde plantensappen, werden bij het eten genomen, zij veroorzaken nooit krampen noch ongemakken bij het werken. De Roode Pillen leveren steeds den verwachten uitslag op, en zijn nooit gevaar lijk voor de gezondheid, zooals vele andere purgeermiddelen. Zij genezen volkomen, gemakkelijk en tegen weinig gold de verstopping. Neem de Roode Pillen, gij zult er u gced mede bevinden. Dit is de echte doos De ROODE PILLEN zyn verkrijgbaar in alle Apotheken 2.60 1,25 0.58 ökoop is dure koop III.... Wendt u dus tot handelaars die bun ctle ;n en u in vertrouwen dienen. Aan te beveien Huis BERüEN-IESAEStlS Sonaarbccksohe weg, 68, Matrassou Inlanüscbe 2 personen Konijnenbat OP KREDIET - VERMINDERDE PRIJZEN Schoon bed. dubbelzijdig, geschilderd I botnnlbaar 25 fr. bij ontvangst, t: tr. pi \S, gcschliderd In eik. groot mod Iranli, betaalbaar 25 tr. bi) ontvang tr. per maand. >oo uw bestellingen aan t HUIS MAES 83, GALLAITSTRAAT, 83. BRUSSEL 38, MARTHASTRAAT (Brussol-Noord) (voortzetting Cnsinostrsatj 175 FRANK Engelsch bed 2 pers- EngeLsrhe onderma tras 3-draad. matras, hoofdpeluw, wol en g< kapltiinneerd. 275 FRANK Eng. oed (2 pers.) versierd Koper. Eng an- dc-rmatras 3-draad. matras, hoofdpeluw. 2 wol len oorkussens, gr gam satinet, bedaesprel wollen deken met rand. OESCHENK a; Kruisvaartenstraat, 17, Brussel Waterorganen SYPHILIS. SrS Villende riekte. Nieuwe behandeling «Be dagen vin 10 lot 7 n. Zondag» vin 8 tot 12u. Eisch steeds de echte van L. DU PUIS, Jumet Zy mogen slechts worden verkocht in doosjes toegebooden m2t een rood lint, gesloten met een waarhorgiocdje Iedere pil draagt het merk L. DUPUIS, Jumet KREDIET HET NATIONAAL UUR Echt spoorweguurwerk (Belgischs Staat) Bark Crédit Populaire Bank- en Beursverhandcun aan allen en overal I StïSÏÏ!: sP3a'kas'|v-1 B BRANDKOFFEP.S va NAUWKEUniGHEIDSCHRONOMETËR IAXA" „TOLLET" en „LIP" KliniiK VAri DOKTER RICHOUX Een premie aan eiken hooper sterk 15. de fnerocesirsat. 15. Brussci-Zald Fr. per maand RIJwiolon, VERMEULEN ttn of «Lip morceeld nat in nikl-l 135 Ir.. nte chronometer bis. prachtstuk Meubelen Kookfornuizen Engelsche bedden Armstoelen Rijwielen Kinderwagentiei 19, Harmoniestraat BRUSSEL Magizljnen goopend van 8 tot 12 m 2 tot 7 Zondags van 9 tot 12. Vraag bozook vn„ dan vertegonwoortHgof. Ziekten der Beenen Aderspattige zweren huiduitslag, bloedkwaten. Volkomen genezing zon- dor operatie door de ge neeskundige Instituten Raadplegingen Woensdag en Zaterdag, van tot 12 en van 2 tot 6 nur. Dinsdag en Vrijdag ,-an tot r, ii. (Tel. 7893); te Antwerpen: 65 dag en Vrijdag van 10 tot 1 nur. Volledige genezing zonder rest, zonder ope ra tic. door het stelsel vaD het Institut Oxol Ooed n voor namakers, die geen enkel geheiz kennen van snee geneestrijn. Gen.éJJoerd 160 tr. in geplakt goud onv, rs.V,!,,), Nr Uurwerk goud, IS Larats. 10 rubis cth^» Tollet t 450 fr. chrono- 780 tr. 8ETAALBAAR Zakuurwerken ven 75 Ir tot UO fr. (15 Ir. hïfcntvangst en S fr. per maand). Zakuurworken van «50 fr. tot 7S0 fr (50 fr. bijktvangst en 25 fr. per maand). *2™ J. TOLLET C° „Sfc Waver (België) VERZENDING IX BEI.GIE EN NAAR f» VREEMDE F OP INLIJKE KEUS MANTELS- HALSBONT - MOFFEN kolalogus F 50 aan Etablissennts EXCELSIOR 38, KrulsvaarteLa( (rue dcs Croisades) B"<tl-Noord Zelfde prijzen els °P tont Koopwaren 1" keus Vi.ii 34,Anlwerpsche Steenweg BRUSSEL-NOORD per doos doos "van 100 kaps des Croisades, 15, te Antwerpen: Do t straat, en Pbarmane Centrale, 99. Meir: te Aalst: Crnnde F'harmacie Populaire Roesolarc: Apotheek Vanderdalie. St-Ios»ph: te Gent: l)e Moor. Burgstraat. KortrljkApotheek Hulpiau, I.ele=trant; Mechelon Apotheek WlUio, Egmontstr. I AAN DE ZIEKEN I die a-en hulp of geneesmid- Ti I del voor hun.,- ziekte 1 kunnen vinden. p Belangrijk Bericht k aan hopelooze zieken I Qij lijdt aan de longen of ti 1 msag, gij lijdt ook van zenuw-1 1 zwakte en geer.e eetiust, of gij lijdt aan eeao wonde die zeer moeilijk g' geneest, o.' gij hebt groote pijnen F in het lichaam c'ie niet om uit te staan zijn. Voor u te genezen heb! i gij nutteloos overal geweest. ïrn.tlc epMUHM «rlUkeïki" GA nu ET UW WATER I «ool.'n.t' OrCHARU III prriponlfjv (ol Konlnginnelaan, Brussel-Noord CHARLIBR 164. Aarscholstraat, 164 Brabant8tr Brusiei-Noora Tram I. 11, a BflTRtSFM TIJK F ENNIMCKX - GedlplOHiH j laren praktijk Pensioen. Gebelme raadpl. 17. Duponistraat. Brussel. gediplomeerd Pensioen. ue-Meroo'esir .l:t-(Ziii.iatatj Brussel DrukS. ff. Veiendecfier. SlPutereoam, 4

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Laatste Nieuws | 1928 | | pagina 4