De Guidensporenslag TOLK DER CHRISTENE VOLKSPARTIJ Kristene Volkspartij Onze geldelijke toestand Waarom staat de Belgische rente zoo laag? Bis repetita plaeent Vreemde Zonden Zondag 13 Juli 1913 t Blaü 5 centismen 20* Jaar N" 28 HET RECHT Voor Ood en Volkl Alles voor Vlaanderen1 Vlaanderen voor Christusl Inschrijvingsprijs voor Eigenland Per jaar fr. 3.oo. Negan maanden fr. 2.25 Zes maanden fr. 1.7S Drie maanden fr. 1.00 voor buitea het land de vrachtloon daarbij, i Alle eerste Maandagen en derde Zon dag sn der maand kostelooze raadpleging door M. Hector Plarcquaert, in Prins Boudewijn markt, te Kortrijk, van 9 tot 11 ure. DE¥NZE. Allé'tweede woensdagen, van 8 tot 10 ure voormiddag, te Deynze, In den Mexicaan, Gentstraat. GENT. Alle Vrijdagen van 1 tot 2 ure in den Nieuwen Boer, lokaal der West-Vlamingen op de Koornmarkt. Vergadering van 't Middenbestuur Op zondag 6 Juli 11., om 21/2 ure namiddag, had te Gent eene buiten gewone vergadering plaats van het Hoofdopsteller H. PLANCQUAERT Men schrijft in ten bureele van dit blad en bii ?.lu» postmeesters en brievendragers Alles moet vrachtvrij gestuurd worden naar het bureel van het blad COUPUREKEI, BRUGGE van middenbestuur der Kristene Volks partij, ten einde het nieuwe schoolwet- voorstel te bespreken. De volgende arrondissementen had den afgeveerdigden gezonden Gent, Aalst, Kortrijk, Audenaarde - Ronse, Brugge, Brussel. Antwerpen, Tongeren - Maeseik en Dendermonde hebben zich veront schuldigd. De heer Daens, volksvertegenwoor diger, geeft verslag over het nieuwe school wets voorstel Na eene grondige bespreking neemt de vergadering met algemeene stemmen de volgende besluiten aan, die aan onze bonden ter overweging worden gegeven om er over uitspraak te doen 1Wij zijn voor verplichtend onder wijs met vrije keus van school en met ondersteuning aan de behoeftige ouders door school voeding en- kleeding. Traps gewijze willen wij komen tot het ver plichtend schoolgaan tot 14 jarigen ouderdom. 2. Alhoewel in grondbegin tegen onzijdig onderwijs, moeten scholen van gelijk welke richting ook de staatstoe- lage genieten. Alle scholen die staatstoelagen ge nieten moeten staan onder toezicht van den Staat. De lagere scholen voor jongens kun nen geene toelage genieten van den Staat indien niet ten minste 2/3 der onderwijzers wereldlijke zijn. Wij eischen dat elke klas met geeste lijk onderwijzend persooneel maar 2/3 van de toelage der openbare besturen zou trekken. 3. Wij eischen familieloon voor alle wereldlijke onderwijzers, vrije zoowel als officieëlele, rechtstreeks betaald door den Staat. Buiten het onderwijs is het aan onderwijzers verboden eenigen AANKONDIGINGEN Bekendmakingen, per drukregel fr. o *5 Rsclamen, op de 4* bladzijde. 1» 0.45 3* 0.55 I Bijzondere voorwaarden voor notarise», zaak waarnemers. Afslag voor herbaalde invoeging. de groote, aan de algemeene volksont- j! wikkeling nu zijn het de onderste lagen Ier menschheid, geheel de w-erkeristand, J,V wederom tol wajgens toe beu van 'overheersciiing van adeldom en rijke burgerstand, fier den kop recht en vrij heid eischt en recht. De laatste veldslag der democratie Een treurig schouwspel In dien grooten strijd ter volksontwik keling en volksverheffing, nog eens zoo als op 11 Juli 1302, op den Groeningher kouter, staat de overschot van onzen verfranschten edeldom, en nu daarbij de verfranschte rijke burgerij, en zoo menig maal de geestelijkheid, in een woord, al dat groot en rijk en machtig is, samen en l vereenigd, tegenover het arme, verdrukte vlaamsche werkersvolk In den ouden tijd, 'k wil zeggen wan- Die edele en rijke volks verdruk- neer men begon op 11 Juli den Gulden- 1 kers feesten, of gebaren te feesten, sporenslag te vieren, nra. het meest ten de vrijmaking van het vliamsehe minsten rondom ons, met het gedacht de voil vlaamsche taal te ver heften en te ver- I Tr, heerlijken. I Kluchtenaars 01 volksbedriegers Men was dan nog al veel van meening dat de slag van Groeninghe een strijd was van 't vlaamsche volk tegen 't fransche volk, van vlaamsch tegen fransch. Ik heb dat gedacht nooit in mijn kop kunnen krijgen. Zekerlijk het waren meest Vla mingen die vochten tegen Fransch- De democraten vieren meê maar zi ten minsten zijn rechtzinnig Priester Fonteynb. Deze verslecht van dag tot dag. 't Ministerie geraakt niet klaar met mans, maar veel kopstukken^,belastingen. Al wie den adeldom vochten met de Fran- getronën'wordt schreeuwt en tiert en schen tegen ons volk, en vsle Walen dreigt om 't meest. De katholieken sterkten en steunden onze vlaam- worden dan bang, brengen veranderin- sehe legerbenden, en zelf» tot in §en aan eQ dan 6aan andere 3311 het Frankrijk en Parijs werd onze zegepraal door vrije volksgilden toegejuicht. In den grond, wat men dan-zag ge beuren was eene groote volksontwikke ling in de geschiedenis der volkeren, dat is een tweede en groote stap vooruit van de opkomende democratie. Wij hadden in 't begin van 't christen dom de alleenheerschappij, de almacht van den keizer, en al dat burger was moest aan de voeten van zijn troon liggen als nietig werktuig. Goed zoo, maar ondertusschen is er spijts alle tegenwerking een nieuwe stand ontwikkeld in de maatschappijde stand van de mannen met het zweerd, de ridders, die, omdat zij het zweerd voer den en machtig werden, hunne vrijheid i .wuvMaw* V.V.XX» on öu hun recht deden gelden, en den moed handel oTbiizakên tTverrichteTzdS hadd,n' Z4 ™eeld in io Tuirt> d(m keizer - 1 in r (fflï.innr Ta c inrrni*an handel in schoolgerief, 'tzij rechtstreeks of onrechtstreeks. 4. Alle onderwijzers, zoowel geeste lijke als wereldlijke, moeten een ernstig diploma bezitten. 5. Ten einde de onderwijzers der vrije scholen tegen willekeur te bescher men eischen wij de inrichting van schoolraden met tusschenkomst der ouders van schoolgaande kinderen. 6. De voertaal van het lager onder- i en nijverheid van dien tijd. in 't gezicht te slingeren i Wij ook zijn vrije burgers J Komt als gij durft j Maar dan zijn de ridders, op hunne beurt, alleenheerschers en volksverdruk- I kers geworden. En wederom is ondertusschen eene nieuwe volksbeweging ontwikkeld en bovengekomen de burgerstandde man- j nen der ambachten en neringen, handel wijs in het vlaamsche gedeelte van het i land moet in het nederlandsch zijn, in I het waalsche in het fransch, in het duitsche in het duitsch. En het is die stand, die nieuwe man- wordend# stand in de maatschappij, die het dwingelandsch juk moede en beu van koning en adeldom, opstond en zich vrij gevochten heeft. Natuurlijk onze verfranschte adeldom en hoogere geestelijkheid stond meest aan de zijde der fran sche macht, maar in den grond, het was de strijd van 't vrij geworden burgersvolk tegen de alleenheer schers en volksverdrukkers van dien tijd! Een© tweede strooming naar de demo cratie Nu in onze tijden sijn wij gekomen aan roepen. Ondertusschen om voorts te kunnen moet men altijd voorts geld leenen. Belgische rentebrieven uitgeven dat durft men niet. Anders de rente mocht tot 70 of 68 zakken. Van nu af aan zien veel menschen zich gedeeltelijk geruineerd. Ondertusschen gaat men maar altijd voorts met de overdrevenste uitgaven te doen. Deze week stond de bouw aange kondigd van een tiental kazernen te Brugge. Oostende, Kortrijk, Aalst, Leuven, Hasselt, enz. Waarlijk 't ziet er lief uit met ons katholiek ministerie Bijkans alleman soldaat, schulden in overvloed, en altijd voorts maar mil- lioenen en millioenen voor forten en kazernen En dat korte maanden nadat zij plechtig beloofd hadden de krijgslasten niet te verhoogen en geboft hadden het iand tot den hoogsten graad van bloei en welvaart gebracht te hebben 1 Om zoo iets te durven moeten de katholieken een groot gedacht hebben van de dwaasheid en de geestesver- stomp'ng hunner kiezers. We zullen toekomende jaar zien of zij zich niet wat al te ver gewaagd hebben. Valt het goed uit voor hen, we mogen ons dan ook nog aan eenige oorlog schepen verwachten. Dan is het spel volmaakt en de werkerspensioenen en 't vakonderwijs zitten voor een tiental jaren op den zolder. H. Pl. Omdat de geldmarkt slecht staat, i roepen de katholieken. Ómdat gij slecht bestuurd hebt, roepen de liberalen. Wij zeggen om beide redenen te gelijk. De geldmarkt staat niet goed, doch het slecht bestuur der katholieken is eene groote oorzaak. Reeds voor vijftien jaren hebben de heeren Beernaert en De Landsheere, twee financiers die op de hoogte waren van 't katholiek bestuur, hun onbehen dig beheer voor oogen gelegd en klaar gezegd hoe gevaarlijk en nadeelig het was de eene leening na de andere aan te gaan en de openbare schuld steeds te vergrooten. Men wilde niet luisteren alhoewel er alle jaren een groot te kort in de kas was riepen de katholieken maar altijd voorts, dat zij ieder jaar millioenen overschot hadden, en dekten een deel van de gewone uitgaven met de opbrengst der leeningen. Niettegenstaande zij wel wisten dat er een te kort was smeten zij 't geld met gansche manden door de venster, met honderde millioenen werden ver speeld aan nuttelooze werken of over dreven kosten, terwijl zij hun kiesdra- vers behouden met vetbetaalde doch dikwijls nuttelooze plaatsen voor hen of hun familie. Ten gevolge daarvan werd de markt overstelpt met Belgische rente; daarbij kwamen de moeielijke geldelijke toe standen, en vandaar de nederploffing onzer rente die omtrent een milliard kost aan onze belgische spaarders vooral aan weldadigheidsgestichten en kleine lieden. H. Pl. 't Geen wil zeggen men hoort gaarne twee maal 'l zelfde. Dikwijls hebben wij er op gewezen hoe de katholieke volkeren gewoonlijk op gebied van zeden en goed gedrag meer te wenschen laten dan de andere volkeren vooral de Protestansche. De laatste optelling der bevolking in Neder land komt dit feit nogmaals te bekrachtigen. Van 1901 tot 1909, werden er op 100,000 Protestanten, veertig verwezen voor diefstal op 100,000 Katholieken 56 op 100,000 Joden 25, en op 100,000 personen die verklaard hadden geen godsdienst te hebben 9. Voor aanslag op de eerbaarheid werden gedurende 't zelfde tijdstip verwezen op 100,000 Protestanten 1,9; op 100,000 katho lieken 3, 9 of nog zooveelop 100,000 Joden 2, en op 100,000 goddeloozen o, 5. Dit verschil zou nog drij en viermaal grooter zijn indien men de Protestanten van Holland moest vergelijken met de katholieken van Spanje, of van Zuid Italië, of ook van Vlaanderen. Op gebied van zedelijkheid trekt de katho lieke bevolking van Holland, alhoewel veel lager staande, veel voordeel van hun leven midden Protestanten. Vooreerst ze krijgen goede voorbeelden ten tweeden de katholieke overheid doet ook meer dan elders haar best om haar geloofsge noten deugdzaam op te voeden en beter onaerwijs te geven. Immers 't is niet omdat nen mensch, nen Protestant, nen Jood, nen katholiek is dat hij groote heilige of groote schelm is. Alle godsdiensten leggen aan hun geloovigen op eerlijk te zijn en zedelijk. Geen enkel gods dienst predikt diefte aan en zedeloosheid. Ook de katholieken mogen roepen zooveel zij willen dat hun godsdienst alleen de ware godsdienst is; als zij lijk of het het geval is overal waar zij meester zijn het onderwijs slecht inrichten en geen opvoeding geven aan 't volk, toch zal het getal nietdeugers en misdadigers bij hen grooter zijn dan bij deze die zij de kinderen der duivels noemen. De lagere zedelijke toestand van de katho lieken komt niet voort uit hun godsdienst, maar komt hieruit voorts dat de katholieke kopstukken uit baatzucht liever het volk dom houden en zijn geest verstompen. De onwetend heid is altijd een bron geweest van misdaad. H. Pl. Een onzer lezers zendt ons een nummer van 't katholiek propagandablad Licht en Vrede. In dit blad wordt hevig uitgevallen op de ten toonstelling van Gent waar de naakte schan dalen talrijk zijn. Licht en Vrede raadt de menschen aan om niet naar de tentoonstelling te gaan. En waarlijk wij kunnen volstrekt aan de ouders niet aanraden met kinderen of jonge dochters er naartoe te gaan.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 1