Vlaamschgezinds VolksvertegsRwoordigsrs NIEUWE Nog over de Staatsrenten tu I z Altijd dieper en dieper in de zak I VOLKSBEDRIEGERS I Van menschen en dieren Gerard Van Looy Kamers fan Volksvertegenwaordigsr Menig boer heeft reeds luide gezegd mijn j kinderen zullen hier den voet niet zetten. 't Belgisch en 't Fransch kompartiment din gen om prijs wie 't minst zal duiken en 't meest vleesch zal laten zien. Daarbij 't krioelt van lieve dochters, die voor eene redelijke som al wat hun overschiet van deugd aan de bezoekers geven zonder er veel complimenten aan te maken. Doch, vraagt onze briefwisselaar, wat moeten wij denken van de katholieke heeren die aan 't hoofd staan van deze inrichting Bij voorbeeld gij, M. Cooreman, katholieke volksvertegenwoordiger, en gij, M. Lybaert, opsteller van 't Fondsenblad en zijn zeven venijnige jongen In tijde van kiezingen roepen die heeren en hun trawanten op de zedeloosheid van anders denkenden. De christen democraten, die tien maal meer waard zijn dan al de katholieken samen, worden uitgemaakt voor al dat slecht is. Wat heeft men al aan Priester Fonteyne niet verweten Al de dagelijksche en al de dood zonden van M. Marquet en gansch 't Kursaal van Oostende werden den man ten laste gelegd omdat het volk toch voor hem niet zoude ge kozen hebben 1 En wat zeggen de katholieke bladen nu van die katholieke heeren die aan 't hoofd staan van de Gentsche tentoonstelling En wat zal hun biechtvader zeggen Zullen zij ook 't vensterken krijgen lijk sommige de- mokraten Wat doen zij Ze hebben geld en doen meê met de rijken. Doch zoo ook verdwijnt bij de verstandige menschen en deze die nadenken, zelfs al be- hooren zij tot de katholieke partij, de eerbied voor den godsdienst en 't geloof in zijne ver- zétielijkende macht. Men komt in Vrankrijk uit te rekenen hoe veel echte katholieken er nog zijü. Men komt tot het cijfer van 5 1/2 °/0 op eene bevolking van 40 millioen. In de Walen gaat het er ook naartoe en in Vlaanderen zou 't katholiek na zulke triestige voorbeelden en in al die misbruiken van den godsdienst ook al aan het dalen gaan, indien de grondeigendom niet in handen der katho lieken ware en 't volk onder 't juk hield. H. Pl. De Volksvertegenwoordiger voor Thielt- Rouselaere, Burgemeester E. Goethals, van Meulebeke, heeft gemeend de Vlaamschgezinde collega's die vlaamsch spreken in de Kamers, een lesse van beleefdheid en verdraagzaamheid te moeten geven. En hij beeft dat gedaan een zoo smakelijk soldaten-fransch dat hij een nijpend treksken lang zijn ooren krijgt van Hooger Leven algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen. Wanneer gaan wij eens verlost zijn van zoogezeide Volksvertegenwoordigers die, in schijn uit toegevendheid maar feitelijk uit bojjferij en uit gebrek aan liefde voor de volkstaal, in onze hooge vergaderingen de taal van hun volk niet durven doen gelden. Ziehier het artikel van Hooger Leven (de onderlijning is van ons). 1 In Politiek. Wat er deze week in de Kamer gezegd werd had minder belang dan de taal in dewelke verschillende redevoeringen werden uitgesproken.. Verleden Donderdag hebben we weer hoofd zakelijk eene vlaamsche zitting gehad. De heer Persoons zette zijne mooie Neder- landsche redevoering die hij den vorigen dag begonnen had voort. De heeren Nobels, De Schutter en Augu- steyns spraken respectievelijk over de noodige uitvoeringen of noodzakelijke verbeteringen in het Waasland, aan den Rupel en te Antwerpen, en werden dooi minister Helleputte en den heer Van Reeth in het Vlaamsch onderbroken. Heden Vrijdag, hebben Volksvertegenwoor digers Duysters, de Bethune en D'Hondt ir het Vlaamsch de belangen hunner streek verde digd waarop minister Helleputte in de beide landstalen de verschillende redenaars te woord stond. De verstokte Walen en ontvlaamsche Vla mingen als Hymans konden hun misnoegheid niet verkroppen en hebben in de wandelgangen hun spijt en nijd lucht gegeven. Het beste bewijs dat we een macht geworden zijn in ons Parlement en dat het slechts v;> onze beslistheid afhangen zal of wel al dan niet ons volle recht veroveren zullen. Maar dan moeten de kieners ons geen Vlaamschge^indensturen van het slach van den heer GOETHALS. We hebben er genoeg die met een tremolo hunne platonische liefde voor a onze schoone moedertaal lucht geven, maar die niet voor 't mouvement zijn Mijne heeren, zegde de heer Goethals, als Vlaming en innig gehecht aan mijne moeder taal, zou ik graag hier slechts Vlaamsch spre ken, doch uit inschikkelijkheid voor mijne Waalsche collega's en ten einde door allen te worden verstaan zal ik Fransch spreken Doet dit niet denken aan de redeneering van de heeren Dauge en Van Wetter die het Fransch in de Gentsche Universiteit willen handhaven, omdat het eene wereldtaal is hoewel die heeren tot de wereld niets te zeggen hebben. De heer Goethals had evemin iels te \eggen tot de KamerDe eenige die het aanging was de minister en die zou hem gaarne in het Vlaamsch hebben aanhoord. Indien hij \ich ingebeeld had dat het vol doende is in het Fransch te spreken om de Kamer te doen luisteren, dan heeft hij \ich spoedig kunnen overtuigen van \ijne vergis sing. De eerste vereischte is dat ge werkelijk iets te eggen hebt. Indien hij in het Vlaamsch hadde gesproken dan zouden de Vlaamschgezinden ten minste naar hem geluisterd hebben, en in hunne genegenheid hebben vergoed wat er te kort schoot aan inspiratie. De Roeselaarsche afgevaardigde sprak trou wens Fransch dat niet uit Parijs was ingevoerd, maar op zuiver West-Vlaamschen bodem was gekweekt. Hij behoede er zich voor de Vlaamschge zinden in 't vervolg nog eens de les te willen spellen Zoo schreef Hooger Leven. M. Goethals kan dat in zijnen zak steken. Dat is zoo nog al gepeperde snuit. Dat zijn nog al van die Vlamingen van haken en oogen die 't volk en zijn taal liefhebben als 't kiezing is die in den grond preusche hoogmoedige aristokra- ten zijn die gevreesd worden door dezen die kieziDgen maken en de mannen opdringen in onze streek, de behouders kliekjes en de geestelijken zij durven niet w erstaan aan de eerzucht van die groote familie's omdat die menschen macht hebben en al eens de neus durven opsteken zoo hebben ze nu ook weer den hartsvriend van den volksvertegen woordiger in den Provintieraad gesteken daar ze moeilijk iemand anders konden vinden die wilde aannemen. Ja, vroeger, als deze den schijn had te willei tegenstand maken en vrij te zijn, w rd-»ki- uitgemaakt voor al wat slecht is. Nu heeft hij belooft braaf te zijn, en dan is alles geklonken. De kiezers moeten het maar goedkeuren. Wanneer krijgen wij toch voor de Provincie zuivere evenredige vertegenwoordiging Dan zullen wij vrije mannen hebben en echte demokraten. Heden zijn er voor 456,310,500 fr. schatkistbons uitgegeven, 't zij in 13 maanden en eene vermeerdering van 332,033,700 frank. Twee ieiten kenmerken den Imidigen toestand «n doen zien dat de regeering er waarlijk kwalijk voorstaat eenerzijds zijn de onderhandelingen, aangeknoopt door de regeering met Parijsche bankiers, om eenige millioen te ontleenen, afge sprongen, alhoewel de minister zelf hier toe in 't krijt is gesprongen anderzijds zal op 25 Juli eene som moeten uitbetaald worden, bedragend 63 millioen 200,000 frank, voor een jaar ontleend aan de London County and Westminster Bank van Londen. 't Ziet er waarlijk niet rooskleurig uit en de minister van linancie geraakt nog alle dage dieper en dieper in de zak Merci voor zulke scheone werken 't Is waarlijk een geheel schoon werk dat de bowaarders verricht hebben, niet waar, burgers en werklieden Priester Fonteyne heeft met ofiieieele cijfers de zaak van de ongelooflijke daling der Belgische rente uiteengezet, en de Brugsche katholieke bladen, die altijd maar voort het volk bedriegen, kunnen er geen woord, geen cijfer, geen punt van weerleggen. Zij zijn als in hun mond geblazen en staan paf Ziehier nu een nieuw feit dat bewijst dat den geldelijken toestand van ons land uiterst flauw is en de volgende cijlers door den volksvertegenwoordiger Buyl vooruitgezet, zal de katholieke bewaar ders nog meer uit hun lood slaan. 't Is uiterst noodig dat ons volk inge licht zij en den waren toestand van het land kent't volk is immers al lang ge noeg bedrogen en bestolen. Ziehier nu de cijfers van M. Buyl Onze regeering der Nationale Wel vaart gaat maar voort met schatkist- bons uit te geven. Men vraagt zich waar] moet eindigen. In de laatste "Tefertr dagen zijn op kort termijn alweer de volgende sommen ontleend H T3 rh rh ft ft «-H ja ja ja ftj £ft Cft fft I C* -VI (M T—I CO CO 1-H s rfl O Cft O «6 vï F '3) *b '3 a 2 a a «hl 4* §p 8 a o o o o o -<00000 o o_ o o 0 0 w o" o" o" o" o" a o o o o o O O O O CM S° «5 S 2 S-3-.» 2 ■g .2 o rcJ o fl O <0 n a o CO CO CO CO CO En O O O Oi C5 03 3 3 0' aCQ o 1 KM i" c -g PQ tü B e -"S rO fcC tij 3 ca n T3 O CL.+J O a n ca .2 4, B 8.9.8 S'5 £3 a m a a O O (M O Oi <3 O ft O CM (M Cft T3 .et £4 J4 De brave lieden die op zoek gaan naar bereidwillige geldleenerszien hunne pogingen ruim betaald, want sommige streken tot 2,50 fr. provisie per duizend frank op. Een hunner trok aldus voor zijne moeite 12.500 frank. En om wel te bewijzen hoe los ons kre diet is geankerd in den vreemde, zal het volstaan te zeggen dat voor de jongste uitgifte de overeenkomst bepaalt dat de uitkeering der schuld moet geschieden in.... Fransche geldstukken. :unnen betalen."Nochtans, iedereen moet het erkennen, dit erfenisrecht is reeds hoog genoeg. Inderdaad, het be loopt tusschen echtgenooten zonder kinders 5.50 0[0 tusschen broeders en zusters 6.80 0[0 tusschen oom of moei en neven 8.20 0[0 en tusschen geene bloedverwanten 13.80 010. Wij kennen een uitmuntend middel, voor onze Regeering, om jaarlijks miHioenen registratie- en erfenisrechten te doen in komen, zonder nieuwe lasten op te leggen. Iedereen weet zonder twijfel dat in ons land, de Hospicen en de Bureelen van Weldadig heid millioenen en millioenen, 't is te zeggen ontelbare onroerende goederen bezitten, goederen die aan de Staatsschatkist geen -^centiem opbrengen, omdat zij nooit ver- reemd noch geërfd worden, 't Is zonne klaar. Ziehier het prijsbaar middel de Hos picen en de Bureelen van weldadigheid, van geheel ons land, wettelijk verplichten van alle hunne onschatbare, hunne millioenen en millioenen onroerende goederen openbaarlijk te verkoopen om met de prijzen, in hun voordeel, belgische renten te koopen. Alzoo zouden al hunne onroerende goederen in den handel zijn, aan de burgers toebehooren en tusschen hen dagelijks verkocht en geërfd worden. 't Is waarlijk niet noodig dat de Hospicen en de Bureelen van Weldadigheid millioenen onroerende goederen bezitten, die nog dage lijks in getal vermeerderen. Zij kunnen en mogen wel renteniers zijn, om hunne be dieningen betamelijk uit te voeren, maar 't is niet noodzakelijk dat zij eigenaars zijn van millioenen onroerende goederen, die van lasten vrij zijn. De ontvangers der registratie, die allen het kadaster bezitten, zeggen dat het schromelijk is om zien wanneer zij hunne kadastrale registers bezichtigen. Iedereen, die wel oordeelt, zal ons middel wel be grijpen en loffelijk vinden, 't Ware zekerlijk eene schoone en zeer nuttige zaak voor de Regeering en voor alle de. schatplichtigen. 't Is zeker ook dat de erfgenamen reeds genoeg belast zijn. De volksvertegenwoor digers zouden, in de Kamers, over ons be langrijk en onpartijdig middel moeten spre ken, Hier is hoegenaamd geene kwestie van politiek, maar van algemeen belang dat vóór alles gaat. Ook hopen wij dat alle de vlaam sche gazetten, zonder onderscheid van poli tieke denkwijze, ons artikel zullen inlasschen. Felix RODENBACH. Dinsdag ontleende men opnieuw 1 »ail- lioen frank tegen 4.75. ten honderd plus een commissieloon van 1/8 t. h. en 50 centiemen zegelrecht per duizend. Een jaar geleden, in Mei, kort voor de algemeene verkiezingen, waren er voor 214,287,800 frank schatkistbons in omloop. De katholieke Gazette van Brugge schrijft in haar nummer van Woensdag, 9 Juli, sprekende over de nieuwe lasten De katholieken zullen, nu gelijk altijd, toonen dat ze voor het volk zijn, niet in woorden maar in werken. Dus 50 millioen nieuwe lasten stemmen. Ons leger van 180 duizend op 340 duizend mannen brengen, dat is bij de katholieke bewaarders toonen dat zij voor het volk zijn niet in woorden maar in werken l Een oude trouwe vriend, werker aan de dokken van Antwerpen, zendt ons het volgend schoon artikel, dat niets dan waarheden bevat De hedendaagsche bladen schilderen heel rooskleurig de moderne samenleving. Het is waar dat er op maatschappelijk gebied veel wordt gedaan, maar het on kruid aan den wortel afhakken daar waagt men zich niet aan. Er werden nu spijshuizen voor moeders ingesteld. Dat is dus schoon en verheren, maar 't is ook een bewijs dat in onze ver lichte 20° eeuw de moeders aldus te huis geen voedsel hebben. Helaas Een grooten strijd wordt op touw gezet tegen de kindersterfte bij dewerkende klas. De hoogere standen die middelen en ge leerdheid bezitten om kinderen degelijk op te kweeken diekoopen geen kinderen. Terwijl men zich afslooft tot bestrijding der tering heerschen in werkplaatsen on voldoende gezondheidsmaatregelen; kin- derkens die in de school zouden moeten zijn, vindt men in de fabrieken, meisjes en vrouwen en moeders in werkhuizen en op het land. In onze groote steden heerscht woningnood. Men woekert op de huishuur. Heele gezinnen eten, koken, wasschen, droogen, slapen op éénekamer. Men weigert een woning aan gezinnen met kinderen, terwijl men prachtige in stellingen bouwt voor zieke honden en katten en verlaten dieren. Aangewakkerd door de openbare be sturen verbrast men te Gent in de Wereld tentoonstelling heele kapitalen om twee menschen elkaar halfdood te doen boxen Zij die twee hanen laten vechten vliegen in 't gevang Onze verpleegsters en verplegers gaan naar den oorlog om gekwetsten en zieke* van den dood te redden. Men zal die opoffering roemen als zij die met hun leven betalen, evenals de duizenden jon gelingen en vaders die er sneuvelden. Over 't algemeen zijn de oorlogen finan- ciezaken en daartegen moest gestreden worden door alle menschen, den naam van mensch waardig. Als men in de dagbladen leest dat in een stadje een vrouw als gemeentesecre taris werd benoemd omdat zij de eenige persoon was die kon lezen en schrijven, en men ziet dan heel de vrouwenbeweging juichen en gelukwenschen zenden, dan vraag ik mij af of het niet oneindig beter ware daar onderwijs in te voeren en in dien zin duizenden telegrammen te zenden. Ach wat bestaan er toch nog wantoe standen, uit te roeien voor het mensch- dom Begeef u al waar gij wiltoveral valt men u lastig met ondersteuning voor goede werken, pensioenkassen, zieken kassen, hulp voor ouderlingen, gebrek- kigen en achterlij ken. Het *ioet ontaarden in eene openbare bedelarij op den rug van het volk dat nog voor zich zeiven en voor het gezin het noodige niet kan verdienen. Immers de loonen zijn laagvaders, moeders, kinderen, allen tobben zich af en vechten den droeven strijd om '4 leven zonder onderwijs, zonder degelijk voedsel verstoken in ellendige woonplaatsen en dit alles voor een magér loon. Ziet ge, goede lieden, er is toch voor de menschen nog zoo ontzaglijk veel te doen. Geloof mij, in al die wanverhoudin gen ligt de oorzaak van het zedelijk en lichamelijk verval van een volk. De dieren O wees niet ongerust, die zijn er bijna in alle opzichten beter aan toe dan de menschen. Voor de werklieden der cokfabriek te Zeebrugge Vraag van Priester Fonteyne aan den heer minister van spoorwegen Dagelijks komt er uit Zeebrugge-Center een trein om 7.02 ure 's morgens. Regelmatig moeten daar 's morgens den trein nemen naar Brugge een groot getal werklieden die den nachtdienst doen in de cok-en briketten fabriek. Die werklieden zijn reeds van 6.15 ure vrij en hebben de toelating niet van met den trein

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 2