Lambrecht Van Loo Partijvergaderingen P. SCHAPELINCK Landelijk Kongres te Gent ttstnett toezicM der Beelgenooten Schoenmakerij Dré HERTOG J. COLLETTE - RONCHAINE Hotel de Nederlanden Vlaanderenstraat (Zuidstalie) GENT Het rijwiel LE GLOBE Gebroeders DUJARDiN Leest en verspreidt ons blad Voor gezonde woningen der bedienden Vraag aan den heer minister van oor log door Priester Fonteyne u Bij 't fcurrage-magazijn der Brugsche be zetting, in een bijgeb uw, den peerdenstal, van den vervoerdienst der bakkerij en slachterij van 't leger, woont de voerman boven omjer dak met vrouw en kinderen. Ik heb bestatigd dat de huisvesting van dien werkman, in dienst van het leger, zeer veel te wenschen laat. Zij beschikken maar over eene enkele slaap kamer, en dat voor vadt-r, moeder en 5 kinders, waarvan het oudste reeds i3 jaren telt. Daarbij heeft de slaapkamer maar een klein dakvensterke ter verlichting. Veide; s men kan wel denken hoe noodlottig het vcor de gezondheid moet zijn, de slechte geur die noodzakelijk van de peerdenstalling moet opwalmen I Gezien dat ik ook heb kunnen bestatigen dat er met eene kleine verandering en weinige on kosten, heel gemakkelijk een menschelijke, ja deftige woLing zou kunnen gemaakt worden, daarom vraag ik den heer minister als bij het niet goed zou oordeelen de zaak te onderzoeken en aan dien ellendigen toestand de noodige verbetering te brengen. Priester Fonteyne. Een droevig geval in 't kamp Vraag door Priester Fonteyne gericht aan den minster van Oorlog In deze laatste dagen, heeft er, naar men beweert, in 't kamp van Beveiloo, een zeer droevig voorval plaats gehad Een soldaat van Bergen, ziek geworden, zou zich bij den geneesheer van 't leger aange boden hebben. Hij wierd, zegt men vu et soigné, onder zocht en bezorgd in diensi terug gezonden. 3 weken later, zouden lanciers van Brugge, ter oefeuing langs Hechtel, door zekeren stank opmerkzaam gemaakt, den soldaat, in de duinen gevouden hebben, liggende met het hoofd op zijn ransel, dood en -in staat van ontbinding i Zou de heer minister van oorlog, aan wiens zorg en voogdij de ouders hunne kinders toe vertrouwen, niet oordeelen dat bet goed zou zijn van een onderzoek in te stellen, ten einde de mogelijke verantwoordelijkheid vast testellen en in alle geval de noodige voorzorgen te nemen om in de toekomst, zulke droevige gebeurte nissen onmogelijk te maken Priester Fonteyne. Vervalsching der eetwaren Vraag aan den heer minister van Binnenlandsche Zaken door Priester Fonteyne In zijn antwoord op mijne vraag hoeveel toezichters der eetwaren door den Staat werden benoemd in West-Vlaanderen, zegt de heer minister Twee beambten, onverminderd het algemeen toezicht van den dienst. Een trad op 3o April 1892 in dienst, de andere op 1 April 1913. Zou de heer minister mij niet kunnen zeggen welke de bevoegdheid is vaD dien tweeden toezichter en waar hij in dienst is. Priester Fonteyne. Voor de Weezen Vraag gericht door Prieiter Fonteyne aan den heer minister van Justicie Zou de heer minister zoo goed niet willen zijn mij volgens de bevolkingsregisters der verbcteringscholen, de volgende inlichtingen te verschaffen 48 MENGELWERK GESCHIEDKUNDIGE RIDDER-ROMAN UIT Dl 1LFD1 HUW door H. Plancquaert Van mij, afschuwelijk gedacht, riep zij, de handen vooruitstekend, als om een spook vaa zich te weren. Bloed.... Ik hem dooden.... Afgrijselijk... Neen, nooit, nooit I Het hoofd zonk weer op de borst. Na eenige stonden Indien ik hem slechts bedreigde 1 sprak zij en baar oog straalde. De verrassing, de schrik..,. Wie weet Hij is zoo vreesachtig. Een wereld van gedachten stormt nu in bare borst. Godelieve springt op. Met haastige stappenen koortsachtige bewegingen, doorloopt zij bare kamer. Zou ik nog mogen hopen, roept zij eens klaps stilstaande. Ware er waarlijk nog moge lijkheid Lambrecht te redden 1.... Zij verbleekt van aandoening. Haar boezem zwoegt al hare lidmaten beven. Zoo zien de dappere verdedigers eener om singelde stad eensklaps onverwachte hulp in de verte opdagen. Honger, ziekte, maanden en maanden strijd hebben hunne krachten uitgeput. Roerloos, somber en wanhopig zitten zij op de duurbare puinhoopen zoolang met heldenmoed verdedigd, en waarboven 's vijands vlag binnen eenige uren tergend zal wapperen. Doch ziet, ginder op dan heuvel fladeren honderd vanen in de lucht. Dikke drommen zakken de helling af. Hoort men niet reeds het bang geschetter der krijgstrompet Ja, ja, de redding daagt. Ijlings springt men op. Nieuwe hoop straalt ip het hart. Godelieve wandelt nog eênigen tijd in het vertrek op en neder. De hand is op het voor hoofd geslagen, als wilde de jonge vrouw den Bfcë ui Ik verlang voor iedere school te kennen i° het getal minderjarige weeskinderen (jongens en meisjes) die er verbleven binst de jaren 1908, 9, 10, n en 12; 20 hunne hoedanigheid van Vlaming of Waal; 3° de kosten van onderhoud per dag en per hoofd (zelfde jaren) 4° de ouderdom waarop de kinderen, bij den dood van vader of moeder, de eerste maal ten laste vielen van «en openbaar bestuur 5° de a'gemeene oorzaken hunner opsluiting in de verbeteringschool 6° hoeveel onder ben vroeger werden opge kweekt a) door 'familieleden b) bij pleeg ouders door het bestuur aangeduid c) in weezengestichten (officieële of vrijeaantal van elk, aantal kweekelingen). Priester Fonteyne. tol bevordering en uitbreiding van het Nijver heiden Beroepsonderwijs Wij ontvangen het p-ogramma van dit zoo belangrijk kongres. Hoewel wij zinnens waren er slechts enkele woorden over te melden, kunnen wij ons niet wtêrhouderr «fr"Wat meer over te zeggen. Eerstens, het vakonderwijs is op onze dagen een zoo belangrijk factoor in de vooruitgang van handel en nijverheid, dat elk land streeft dit onderwijs meer en meer uit te breiden en het zullen zeker die landen zijn, die het beste volkonderwijs bezitten, welke het gemakkelijkst den wereldmarkt zullen veroveren. Deze ge dachten deden ons het programma wat nader inzien, en wij moeten bekennen, het voldoet ten volle. Het bevat 1® de namen van het bescherm- komiteit, vertegenwoordigende de verschillende nijverheden, en al de va* scholen, zonder onder scheid der stad. 2° Een programma der bespreking welke, dat alleen reeds, het bewijs geeft van de erpstige studio welke de inrichters geleid hebben en waarvan ieder punt, er zijn er 12 door een bevoegde persoon zal ingeleid worden. 3® Feestelijkheden, verordermg, schikkingen en voordeden de kongreslcden geschonken. Ook de inlichtingen noodig omdat het inrich tend komiteit zich gelaste voor het zorgen voor verblijf. Dat alles geeft bij het doorloopen er van de overtuiging dat daar ernstig werk zal verricht worden, en verdient zeker ten volle eenieders belangstelling. Wij raden onze lezers ten sterkste aan, aan dit kongres deel te nemen. Voor inlichtingen schrijven aan Hotel de Russie, Gent (Zuid). Voor deze welke er moer wenschen van te weten, kunnen wij hun aanraden het programma te vragen aan het algemeen secretariaat Lieven Bauwensplaats n° 1 Gent, waarvan het hun gratis benevens alle inlichtingen zal gezonden worden GENT Zondag, 20 Juli, om 10 ure voormiddag, vergadering van den arrondissementsbond te Gent, bij Vandenbussche, Toekomststraat. We rekenen op eene talrijks opkomst. H. Pl. Arrondisssmentsaond van Kortrljk Zondag, 20 Juli, om 21/2 ure namiddag, vergadering van den arrondissementbond. Bijzondere bespreking, de aanwezigheid der leden is dringend noodig. vloed van gedachten, die in haren geest woelt, bedwingen en betoomen. Eindelijk schijnt zij een vast plan in haar hoofd gerangschikt te hebben. Haar oog fonkeltde hoop glanst op haar gelaat. Ik wil alles wagen zegt zij vastberaden. En zoo het mogelijk is zal hem redden, ja hem redden, herhaalt zij met vertrouwen. Zij richt zich naar bare kamer, doet ze voor zichtig open en verlaat haar nachtvertrek. XXIV. GIJ ZULT UWEN VADER VERLATEN. Zoodra de deur gesloten is bevindt Godelieve zich in eenen breeden gang. Het was er pik donker. Doch keer op keer kwamen verblin dende bliksems bare baan verlichten. Stil en voorzichtig tiad zij vooruit. Waarom staat zij daar stil 1 Bevend legt zij het oor aan eene deur. Het was de deur van haar vaders kamer. Moest hij eens ontwaakt liggen en haar hoo- ren De zekerheid dat zijne wraak des anderen daags verzadigd ging worden, moest den heer Schoorisse eenen wonderen lust tot slapen gegeven hebben. Een helder, luid gesnor steeg uit zijn nachtvertrek, en stelde de joDge vrouw gerust. Vader slaapt, zegde zij met eenen zucht van ontlasting. Geenen tijd verloren vooruit Godelieve vervolgde haren weg. Eeoige stap pen verder had zij aan de rechter hand nog eeae deur, eene zwarte eikenhouten. Zij stootte ze open schel piepten de heugsels. Godelieve verbleekte zij hield haren adem in, en bleef luisterend staan... Doch wie zou het gehoord hebben I Iedereen was in zijnen eersten slaap en daarhij, de donder grommelde bijna onop houdelijk. Godelieve trad binnen. De lucht der zaal was koed, kil, huiverachtig. Die zaal moest hoog en groot zijn. Inderdaad zij stond in de wapen zaal. Een ijselijke weerlicht, kort daarna gevolgd door eenen doffen donderslag, deed de heldhaf tige jonkvrouw sidderen. O die bijlen, die de- Zondag 20 Juli, om 4 ure namiddag, ver gadering van den Volksbond. Belangrijke mede- deelingen. HELPT ELKANDER SAMEN AAN KOOP Zondag, 20 Juli, om 5 ure namiddag, 6 maandelijkscbe verdeeling de* winsten aan de leden aandeelhouders-verbruikers, dievolkomen hebben aan dè voorschriften van het reglement. PENSIOENKAS Heden Zondag, i3 Juli, doet de ontvanger zijn toer. DEERLIJK Zondag 20 Juli, om 6 ure namiddag, ver gadering van den Bond, ter herberg Het Katje, bij Wwe Ovaere. 1. Bijzondere bespreking. 2. Reis naar Gent (Tentoonstelling). Brugsche Samenwerkende Brouwerij GAMBRINUS GEVESTIGD TeS. KRUIS(BrUGGE) NIEUWE ALLERBESTE INRICHTING 'Toornen 7an eene ganiche moderne Mouterij AL DE WINSTEN WORDEN ONDER DE LEDEN VERDEELD Doel der Maatschappij. Aan hare leden bier te verschaffen van allereerst CTioedanigheid te^cn den laagst mogclijken prijs. (Art 3). Op 2" Maart 1913 (dag der Algemeene Verga dering) telde de Vennootschap reeds 660 leden. BEKOMEHE UIT SLAGER 1e Maatschappelijk jaar (1911) De uitslag van het lc jaar was uitstekend. 2' Maatschappelijk jaar (1912) Niettegenstaande de groote duurte der grond stoffen gedurende dit jaar, bracht de actie van «Ik plichtvervullend lid een minima winst op ran 17 fr. 73. 3' Maatschappelijk jaar (1913) Dit 3» Bestuurjaar belooft reeds een batereu uitslag dan hel vorige jaar. Aandeeleri zijn te bekomen tegen i35 fr. ieder. De actie Gambrinus verschaft eiken Deel- genoot de volgende voordeel en (a) Een dividend (intrest welk in betrekking staat met de gedane winsten). (b) Een ristorno op de bestellingen (Teruggave op elk vat bier. in betrekking met de voor noemde winsten). (c) Eeme grootero waarde der actie. (Deze staat in verband met den graad va» ontwik keling der Brouwerij-Mouterij). Plicht van eiken Deelhebber- Ejji minimum van 3 tonnen (of zes halve) bier 's jv. te"neraen (gelijk het getal acties, welke hij in bezit heeft). Voorloopige PRIJZEN der bieren BRUIN WIT DUBBEL WIT TON 18 20 28 HECTOLITER 11 12,50 17. HALVE TON 9 10 14 VIERDE TON 4.50 5 7 Al de Leden bekomen deze waren tegen verminderde prijzen (ristorno). De bieren va» Gambrinus weerstaan aan de strengste ontleding (vooral in densiteit). Zij zijn zuiver, gezond en overal aanbevelens- Öm BIER, DRAF of GIST te bestellen, zich schriftelijk te wenden tot den Bestuurder der Brouwerij Om inlichtinge» te bekomen of om Lid te wor- don wende men zich tot den Bestuurder der Brouwerij of tot M. L. Polderman, Afgevaardig de-Beheerder, AverloostraatSS, Assebr-ouck. gens, dis dolken, hoe akelig weerkaatsten zij de blauwe, groene sa gele tinten van het hemel vuur l En die zware stalen harnassen, gesteund op hunne houten staanders, met blinkenden helm en wuivenden vederbos, met stijven ui'gestrek- ten arm, de ijzeren hand op het reusachtig slagzwaard. Ah I hoe streng, hoe naar, hoe akelig staarden zij baar aan uit de holle oogga ten van hun vizier Godelieve kreeg koud tot in het merg der beenderen en hare knieën knikten van eenen geheimzioigen schrik. Doch zij bedwong hare knieën knikten van eenen geheimzinnigen schrik. Doch zij bedwong hare vrees en met vasten voet stapte zij dwars door de wapenzaal. Wat hadde zij voor Lambrecht niet getard Aan den muur gekomen, tegenover de deur, bleef zij staan. Daar hing de wand vol met al lerhande dolken, dunne, breede, drijsnedige, vlimmende. Een scheen Godelieve bijzonder te behagen. Hij had een kunstig gesneden band- vest, was lang, fijn en goed geslepen. Zij be proefde den punt op hare hand hij was scherper dan dien eener naald. Zij verborg het wapen zorgvuldig onder haar kleed, op den boezem. Nu richtte zij zich links, langs den muur. In den hoek vond zij ketens en touwen voor aller lei diensten bestemd om b uggenop te halen, ombogens of om spiinghalen nede de spannen of om klimladers mede te vervaardigen. Bij het licht der bliksems, begon zij ze te onderzoek--n7~Niet lang duurde het, of zij had gevonden wat zij begeerde. Het was eene kem pen touw, niet al te dik, maar sterk en lang. Zij was in den vorm van ring opgebonden, Godelieve nam ze op den arm. 0 Zij moest alles hebben wat zij behoefde, want zij keerde op hare stappen terug en keer de wederom naar hare kamer. Voor de deur van haar vader's vertrek geko men, bleef zij wederom staan. Haar hoofd viel op de borst en hare krachten schenen haar te begeven. Zij zakte op de knieën en begon bitter te weenen. Vader, eilaas, hoe zal mijne verdwijning u het harte verscheuren, zuchtte zij. Voor lan- Het best geassorteerd Huls In Seheeleel* is voorzeker de groote 5, Vlamin6stkaat, BRUGGE Fraaie en sterke schoenen en bottinen in alle slach voor heeren, da men en kinderen. Araerikaausche en Rationnelle Modellen. Het huis houdt ook Imp er mé able s van de beste Eugelsche firmas. Schoone en deugde lijke Regenschermen. Laatste nieuwigheden. Onmogelijke concurrentie. Sportdepot vau het huis G. Verbist van Gent.Tennisspel: Roquetten en ballen enz. GROOT KLEIN voor uwe ZADEN, BLOEMBOLLEN, PLANTEN EN ROZELAREN richt u tot het belangrijkste huis (Socid'é Anoryme) Opvolgers van H. COLLETTE C;' Oude Bruystraat, HO El (Belgie) Geïllustreerde prijslijst. Franco en gratis op aanvraag. INVOER UITVOER Tripelen Uitzet. Duitsche en Engelsche bieren. Hulscamp-genever. Extra koffie. Kamers voor reizigers. DE VLAMINGEN Aa BEVOLEN. Banden RUSSIAN is een ernstig merk van vertrouwen, het sehoon- ste en best verzorgd der rijwielen.De groote vraag naar deze machienen is het beete bewijs hunner goede hoedanigheid. Algemene Agenten voor België: AUTRYVI, bij Kortrijk Parijs-Brest-Parijs, eerste prijs gewonnen door P. J. HEUSGHEM, van Ransart, afzonder lijke rijder op rijwiel LE GLOBE Velomakers vraagt het Agentschap van het Rijwiel LE GLOBE 0 MATRASSENMAKERIJ GEERAARDSBERGEN Overal bekend om zijne trouwe en spoedige bediening Matrassen windhaar 25 fr. Traversin 6.80 fr. Hoofdkussen 3.25 fr. Echte VLAAMSCHE MATRASSEWOL van af 2.20 fr. de kilo. Verzendingen door heel het Land franeo tegea r emboursement gen tijd zal ik u misschien het leven vergallen. Vergeef het mij vader, vergeef het mij. Is het God zelve niet die geboden heeftVoor hem zult gij vader en moeder verlaten Deze uitboezeming verstilde haar en zette haar hart in rust. Zij zucht nogmaals Vergeef mij, vader, vergeef mij l Daarna staat zij op en vordert haren weg. Op hare kamer wedergekeerd, richt zij zich naar haar bed. Daaronder stond een klein ei kenhouten kistje. Op het deksel was kunstig de geschiedenis van Booz en Ruth, in hout gesne den. Godelieve opende het kistjeu en nam er een kleine beurs uit schitterend van paarlen en al lerhande edelgesteenten. Dit beursje was opgepropt van goudstukken. De jonge vrouw stak het in eene lederen tesch, die de damen in de middeleeuwen gewoonlijk aan den gordel droegen. Dan knielt zij eene laatste maal voor het Mariabeeld Haar gebed was kort maar vurig. Hulp der ongelukkigen, troost der be drukten, hoop der hopeloozen. smeekt zij, help mij, sta mij bij. Zij staat op, versterkt door net gebed, en kloekmoediger dan ooit. Zij nadert nog eens het beddeken van dien kleinen Koen. De zorgelooze kDaap lag zoo rustig te slapen. O zeker een aangename droom moest dien slaap nog verzoeten, want een lichte glimlach speelde op zijne lippen en zijne ademhaling was zoo stil en zoo regelmatig. Godelieve aarizag hem met liefde. Tranen kwamen iu hare oogen. Arme Koen, zuchtte zij, u ook moet ik verlaten. Wie zal u nu verzorgen Voorzichtig boog zij zich over het beddeken en drukte hare lippen zoo lang, maar zoo zoetjes op hel blanke voorhoofd van den knaap. Vaarwel, Koentje, fluisterde zij, helaas voor langen tijd misschien, vaarwel I Twee dikke, heete tranen rolden-van hare wangen op het voorhoofd van haar slapend broerken. l Vervolgt)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 3