jaar In 12 boek-en Steendrukkerij C.MOEYAERT m LEDERUITSNUDERlf lilcHTEMKERIJ SctaMerij'tHOEKSlEN Volkssteun Jronkenschap bestaat niet meer RICHT U TOT DE BRUGGE K K m O (A VOOR UW DRUKWERK, GELIJK HETWELK 9-10-18 COUPUREREI 9-10-18 Naaml. Maatsch. onder liet rechtstreeks toezicht der Leden VERSCHAFT EEN KAPITAAL EENE GIFT EENE RENT gedurend ±0 jaar 2 fr. 50 per maand minstens zullen storten Brussel, 3, Leuvensche Plaats, 3.— Tel.7984 £2 The Velowasher VELOW ISHER C° ft CLOTURES ntlALUOUES CtQTMfS POÖLAILLERS !UFS CHENILS Karei Roslandts - Leemans 3 N -3 CL 98 O- b s. Handwijzer PRIESTER DAENS KIPPEN tem LEG* H»snmjvmt «sgy 2.500 Eïïftüi Coza Institute, DE NAAIMACHIENEN SINGER DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAA8STEN PRIJS La Compagnie Singer, Plakbrieven, Adreskaarten, Rekeningen, Prijs-Couranten, Brievenhoofdingen, Strooi- briefkens, Trouwbrieven, Programma's, vrachtbrieven, enz. enz. Best verzorgd werk - Goedkoop - Spoedige bediening AAN HEN DIE verzekerde kapitalen gedu rende het eerste maatechappelijk dienstjaar 7,930,800 frank BESTUURRAAD MM. Ast Vororuysse-Bracq.voorx. Nij veraar, senator te Gent Raoul Warooqué, ondervoorz. afgev.-beh. der kooien van Bas- coup en Mariemont volksver tegenwoordiger te Morlanwelz AFBEVEEBOIODE-BEHELSDEBS Emlle Dlgneffe, adv. te Luik Josef Llétart, adv. te Brussel Georges Slmonls, nijv. te Luik BESTUUBGE^S Qol Boël, nijv. volksvertegenwoor diger tc La Louvière Graaf Paulo de Borchgrave- d'Altena, eigen, e Brussel Emlle Boval - Chat dron, adv. burg. te Frnsne6-bij-Buissenal Vlotor Leohlen, eigenaar te La Louviére Alfred Osterrleth, nijveraar te Antwerpen G. Peltzer De Rosslus, nijver. te Verviers Albert Spruyt, advokaat te -Ant werpen X X X X X X X X X X X X X X X (J. W. VAN PLATEN L") is de beste, de sterkste en de gemakkelijkste ALLEEN TE VERKRIJGEN BIJ DE KUIPERSSTRAAT, 19, BRUGGE Machienen gratis op proef MACHIENEN VAN AF 19 FRANK 7, JERUSALEMSTRAAT, 7, BRUGGE BIJ DE CARMERSSTRAAT OiPl Oft. TAiCPfi (>18t PQRTtS.CHENi PO ULAILLEfo GRILLAGES riSSUS.CABLtS PAILLASSOiü ronces.ressorTs tres articles tnétallique JFÜRSTLNBERG BïUc;iK&DAi° "Anderuiht-brik- METAAL AFSLUIiTINGEN Pikdraad, IJzerdraad voor afsluitingen, Traliedraad, Hennenhokken en Hondenhokken TapijteD, Kabels, enz. enz. Katalogus kosteloos op aanvraag. CAVE.AU y^ANCS Frco. DOMICILE fiirstenberg flnderlecbt NSTALLATIONS COMPviUSi T«i,62 84 J Metaal afsluitingen. |fr. franco dorr.Icj 50m.x1n>. GALVANISÊ >t.-Métav S^AMDERLECHT ~.f>,BRUXEU.EÏ fSiRSTEMBERö Traliewerk. FtiRSTE'HBELRG !AhDtRlECHT.;TéU 62 84 ^Wijnkelder. Het huis gelast zich met alle slach van SCHACHTEN te maken op de leest passend, aan de laagst mogelijke prijzen. Zelden of nooit gaan de naden los, nooit geene klachten over knopgaten. Men vernieuwt ponder betaling de elastieken, de haken en ringen der schachten daar gemaakt. Verkoop van zoolleer, croupous, halzen, flanken en culées. Alle soorten van vellen, nagels en gereedschap. Elastieken, eoutils, wollevoering, cacbemire, stoffe, pantouneline, X verschillende soorten boordlint, srekken en pompons, trekkers vnov J* mans- en vrouwbottienen, leeren rijkoorden en andere in alle lengten S en kleuren. Haken en oogen in celluloid van alle kleuren, gewone 2 haken en oogen, rivetten, gespen en sloten voor schoenen. Knopen in alle kleuren en grootte. Simili en perkament voor inplak. Was in alle JC kleuren, garens in verschillende kleuren en prijzen. Velschillende X soorten van polisch voor het onderhoud van boikalf, chevreau-glacée en verlakt, vaseline voor het zacht houden der schoenen. Lijm voor 2 harde neuzen (Colle de Vienne), blink, pek, inkt, glaspapier en bor- J stels. Alle slach van ijzers om de zooien en hielen te versterken, fleschjes X om alle kleuren van leer aanstonds te zwarten, tuigen om de plooien uit de schoeisels te houden, bijzonder garen om schachten le stikken in zwart, wit en bruin, goedkoope zijde voor knopgaten, enz. enz. Eenige verkooper van brusselsche leesten en alle slach van houten talons en talons in celluloid. Men aanvaardt alle slach van stikwerk voor platte en armmachienen. D* «ohoen makera die In dit hula aena probeo ren, worden vaate klanten, daar man ar goed en goedkoop gediend wordt. 7, JERUSALEMSTRAAT, 7, BRUGGE. Fürstenberg- ANDERLKHT;Ttl; 6264 Hennenhokken.'i Is het beste Reparatiehuis der stad. Alle herstellingen zijn gewaar borgd. Bijzonder gekend voor het plaatsen van onzichtbare stukken en het her stellen van caoutchouc schoeisels. Levert volgens overeenkomst aan Winkels en Pensionnaten. Het werk wordt aan huis afgehaald cn weder besteld zonder verhooging. Hoek Torfbrug en Lijnwaadmarkt, 1 ANTWERPEN (gezegd Kieken- en Bessemmarkten) rechtover den mgangvan O.L.V.kerk. Op maat besteld: Praeht-, Jacht en Workaohoelaela voor welge vormde en misvormde voeten. Democraten van Antwerpen, laa* u inschrijven in den onze, maaisc.k'van Onder - tingen Hij stand. Drie geneesheeren staan ter beschikking der leden, te weten: Dr L.crrinier, Lange Sint Jacobss'raat, voor Berchem De eer jacquet, Wetstraat, 27, noordgedeelte der stad) De heer Jacquet, Fl, Oever 3, (zuidgedeelte der stad). Fürstenberg ANDERGECHLItUb.284 Hondenhokken. 2 Cd O 5 w 8 e AS n o a 2 - H O Br- T w I? M O, W pl 3 N E? H *71^: P' O p. n p. ft? TO p 2 £2 2.0 2, Cl w ca W co O cd W c_ Cd voor den Viaamschtn kiezer door wijlen Advokaat Di Backer Pnlj» 10 centiemen Zeer nuttig en leerrijk boekje. Onze lezers en alle partijgencoten aanbevolen. IS VERSCHENEN zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking aangehaald en beschreven door zijn broeder Petrus Daens, volksvertegen woordiger voor het arrondissement Aalst. 't Is een lijvig boekdeel van 220 bladzijden die elke ware democraat zal willen bezitten, die lezing moed en sterkte putten om meer dan ooit te ijveren voor onze geliefde volkspartij. Het boek is te verkrijgen ter druk kerij van P lrus Daens Mayart, Werf te Aalst, a den prijs van 1.50 fr.; vrachtvrij t'buis gezonden 1.80 fr. «Ui 1P.-J. VAM AZJZZè ONOPHOUDEND Zelfs gedurende üe guurste winterkoudes 10 Kip pos Een monster van hat merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur. Absint, Bier, Water of in het voedsel, ponder dat het noodig is, dat de dronkaard Het COTA POEDER bezit de wonderbars eigenschap om tegen zin tot het Linken van sterkeu drank (bier, wijn, absint enz.) bij den dronkaard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo onopge merkt en zeker, dat de echtgehoote, de zus'.er of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten, en zonder dat het noodig is, dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huizei ijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden dei maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechtsn weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daar oe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monsterHet poeder wordt gewaarl/orgd volkomen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle talen dei wereld. Wacht u voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. worden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik. GROOTE KORTING OP KOMPTANT. Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. G.OED VERZORGDE REPARATIËN. NAAMLOOZE VEN N OOTSCHAP 27-31, Oud-Kleerkoopersstraat, BRUSSEL BRUGGE 32, Steenstraat, aa BLANKENBERGHE Botermarkt, 64 OOSTENDEKerkstraat, 9 THIELT Hoogstraat, 7 THOUROUT Beerstraat4 Brugge, druk C. Moeyiert, Coupureiei

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 4