Volksvrienden De nieuwe kiezerslijsten PAS OP VRIENDEN De verdoemde Legerwet Taks op tabak en cigaren De Kleine Burgerij en de Kredietbanken In de socialistische partij Eene schandalige afzetting van een braven ambtsnaar van 't Staatspoer DE PACHTEN In het lijden en strijden onzer gesneu velde leiders, die helden waren van geloof en overtuiging, moeten wij kracht en moed putten om het begonnen werk voort te zetten. Het volk van Arm Vlaanderen moet gered en heropgebeurd worden. Te lang heeft men ons wereldberoemd geslacht verdrukt naar ziel en lichaam. De donkere grauwe lucht moet openscheuren en het moet leven, vrijheid en zonne zijn voor ieder mensch op aarde.... Niemand kan beter strijd voeren in het verachterd Vlaanderen dan de Vrije Democraten om het volk te verheffen en te redden uit zijn onverdiende ellende. Niemand beter dan de Vrije Democraten kan tct het hart van 't volk van Vlaande ren spreken, omdat wij VRI.J zijn, de waarheid durven zeggen en niet onder den hiel liggen noch van kasteelheeren, noch van kapitalisten, noch van geld- barons, die altijd gewetenloos het recht en de waarheid hebben den hals omge wrongen. Onze strijd is de juiste weerspiegeling van het leven van Christus, het is de leer van het Evangelie, de leer van het arme kleine volk. Komt dus tot ons, lieden, die verdrukt en vernederd zijt en recht tot klagen hebt.... Komt tot de partij der Vrije Democraten, wiens strijd voor het volk reeds door martelaarsbloed is geheiligd Luistert dan naar de stem die optrilt uit het graf van Priester Daens, De Backer en zooveel andere helden, stem die eens heel het vlaamsche land in beroering zal brengen, stem die ons spreekt van moed moed!... en volherding, en die als een blijde alleluia ons de verrijzenis aankon digt van 't vernederde en verdrukte volk. Leve ons volk Leve Vlaanderen Leve de Vrije Democraten Ingevolge de wet, wordt er thans op alle stad- of gemeentehuizen overgegaan tot de herziening der kiezerslijsten. De personen, die niet ingeschreven zijn op de nieuwe kiezerslijsten, of die het getal stemmen niet hebben dat hun toekomt, kunnen hunne rechten doen gelden op het stad- of gemeentehuis hunner wettelijke woonplaats. Ziehier de bijzonderste bepalingen rakende het toekennen van het kies recht Om kiezer te zijn is de eerste ver- eichte dat men geboren Belg zij, of de inburgering bekomen hebben. Daarenboven moet men nog de vol gende voorwaarden vereenigen Om kiezer te zijn voor de Kamer moet men op eersten mei 1914 ten volle 25 jaar oud zijn; voor den Senaat, voor de Provintie en voor de Gemeente 30 jaar. Om ingeschreven te zijn als kiezer voor de Kamer, den Senaat en de Pro vintie, moet men op eersten juli 1913 ten minste sedert één jaar ten volle in de stad of gemeente verblijven voor de Gemeente, sedert ten minste drie jaar. Hebben recht op eene bijgevoegde stem: Voor de gemeentekiezingen, de kie zers van ten volle 35 j aar oud op den eersten mei 1914 gehuwd, of weduwaar met kinders, ten minste 15 frank per soonlijke belastingen betalende aan den Staat in de gemeenten van meer dan 10.000 zielen; van 2.000 tot 10.000 zielen, 10 fr. in de mindere gemeen ten, 5 fr. Voor de verkiezingen voor Kamer en Senaat is deze belasting vastgesteld op ten minste 5 frank. Die belastingen moeten bestaan voor het loopende jaar en voor het voor- i gaande. De niet als werklieden ontlas- ten moeten de belastingen voor 1912 betaald hebben. Voor de werklieden is het voldoende dat zij een huis bewonen, welk voor gemelde sommen als belastbaar aange- teekend is op de belastingrollen. De kiezers, eigenaars, sedert 1 juli 1912, van gronden of huizen gevende eene kadastraal inkomen van 48 fr. of van eene inschrijving op het Groot boek der openbare schuld, of van een renteboekje op de Spaarkas, gevende ten] minste eenen jaarlijkschen intrest van honderd frank en bestaande sedert eersten Juli 1911. Hebben recht op twee bijgevoegde stemmen i° Dezen, die alle twee de bovenge noemde voorwaarden van huisvader of eigenaar samen bezitten 2° Zij, die drager zijn van eene der diploma's, titels of getuigschriften, op gesomd in artikel 17 der wet van den 12 April 1894; 3° Zij, die een der openbare bedie-^ ningen vervullen of vervuld hebben,, die een der ambten bekleeden of bekleed hebban, die een der beroepen uitoefe nen of uitgeoefend hebben, aangestipt in artikel 19 van voormelde wet. Zij, die sedert eersten Juli 1912 eigenaar zijn van onroerende goederen; hebbende een kadastraal inkomen van minstens i5o fr., hebben recht, als eigenaar op twee bijgevoegde stemmenj voor de Gemeente. De kiezerslijsten die nu voorloopiï geslote:' zijn, liggen ter inzage van het publiek tot 31 October 1918, op h secretariaat en in elk der politiekommis- sarissen der stad, en in de dorpen van het Gemeentesecretariaat. Wij verzoeken al onze vrienden niet na te laten deze lijsten te gaan onderzoeken en in geval zij er niet of met een ontoerei kend getal stemmen op voorkomen voos* den 31 October aan het College vaih Burgemeester en Schepenen de bezwaren in te dienen waartoe de lijsten aanleiding geven. De bezwaren moeten van eiken kiezer^ afzonderlijk en met de noodige bewijs stukken ingediend worden bij gebrek^ van bezwaar, binnen gezegd tijdbestek aan het gemeentebestuur gezonden, zc 1 het latere verhaal, strekkende tot inschrijving van eenen kiezer of tot l vermeerdering van het getal zijner stey - men, niet meer voor het beroepsof on - vankelijk wezen. Wij ontvangen uit het Noorden van Brugge een schrijven, waaruit wij het volgende overnemen Een onderpastoor der gemeente.was een bezoek gaan brengen op eene hof stede, behoorende tot zeer katholieke ea werkzame lieden. De zoon, een jongeling van rónd de 20 jaar, was neerstig aan den arbeid zag den onderpastoor aanicomên. Na beide wat over 't werk en 't schoon weêr gesproken te hebben, zegt op eens de onderpastor Maar gij zult in 't kort een ander werk gaan doenniet waar, jongen Gij moet soldaat wordeneh Ah! dat is wel, dat zal u deugd doen, jongen. Pas daar maar goed op en gij zult man worden De jongeling bezag den onderpastor zoo wat bedeesd, sprak geen enkel woord en de onderpastor trok er van onder Doch nu was het bal op. Moeder was met vader van 't landwerk thuis gekomen en den jongeling vertelde gansch de historie van het bezoek van den onderpastor. De moeder, eene vrouw krom en ge bogen van werken en slaven, en die hare kinderen teederlijk bemint, wierd op die woorden van den onderpastor zoo kwaad, dat zij haar niet meer kon weerhouden j Wat, zegde zij, vroeger konden zij van de kazern en van :t leger geen goed hooren de kazernen waren zwijnskotea, holen van verderf, waar de ziel en het i I lichaam van de christene jongelingen 1 vermoord werden En nu omdat de katholieken AL onze kinders vragen die wij voor ons werk zoo broodnoodig hebben, nu zijn de kazerns al met een keer goed en 't doet deugd voor onze kinders naar 't leger en de kazern te gaan Oh, die valschaards Als het leger en de kazernen zoo goed zijn, waarom gaat den onderpastoor er zelf niet naartoe Waarom moeten zij dan vrij zijn van het leger Het is gemakkelijk voor die heeren.zij moeten op niet peinzen en wij moeten dag en nacht werken voor onze brokke brood en om onze kinders groot te kweeken! En om de beestigheden van de katho lieken te verschoonen, die nu zooveel duizende soldaten naar de kazern jagen, die daar zooveel noodig zijn of het vijfde wiel aan een wagen, dan komen zij nu zeggen dat soldaat zijn deugd doet Wacht maar, mannetje, zei de verbit terde moeder, 'tzal u ook eens deugd doen als mijn man met de eerste kiezing u zal helpen op straat zetten. Dat zal hun leeren, de boeren bedriegen met altijd te zeggen dat er geen cent meer belasting of geen man meer onder 't katholiek bestuur zou gestemd geweest zijn. O die leelijke volksbedriegers, riep de boerin. Hoort ge dat, katholieke kamerheeren van Brugge Hoort ge dat M. Ruzette, gij die dit ontwerp van vermeedering van 17,000 soldaten per jaar, uit al uwe krachten in 't Senaat verdedigd hebt Hoort gij het De wraak der vaders, der moeders en der soldaten zal u bitter te hoope staan 't Is wel besteed. Want een volksbe drieger mag alzoo varen. Men weet dat de minister der schatkist het inzicht heeft, ten einde zijn ledige kas te vullen, een taks op den tabak en de cigaren te stellen. Wat de sigaren en de sigaretten betreft, zou er op elk kistje of doos een takszegel moeten geplakt worden als bewijs dat de taks werd betaald. Ze zoeken dus cfm langs alle kanten geld te slaan. Wacht maar kiezers, gij zult in 't korte nog van andere taksen hooren. VRIENDEN, geeft dit blad voort waar het kan deugd doen. 't Is 3o September, ik kom 't huis van reis gansch bedroefd hoe komt dit? heel gemakkelijk 't is de laatste dag der maand, mijne kalanten al kleine Burgers, bij den eenen komt de man vóór in zijn" haar schartende, Mijnheer komt binnen eenige dagen a. u. b.; bij etu ander de vrouw komt vóór kunt gij niet later komen, mijn man is eenige boodschappen moeten doen enz. Aan mijne schrijftafel dacht ik, mijn eerste kalant schartte in zijn haar, ongelukkige, die heeft zijn best gedaan, en heeft niet genoeg verkocht, de betalingsdag is daar, waar zal hij het halen 1 De tweede is boodschappen gaan doen waarom misschien is hij gaan zoeken eenige franken te kunnen bijeen zamelen van zijne Burgers, ten einde te kunnen voldoen aan 'zijne betalingen. Ongelukkige, hoe veel kleine burgers zijn heden in 't zelve lot niet hun winkel stopt vol goederen, veel meer als zij moeten betalen, hunne laatste centen zitten daarin, en uitstel begeert de groothandel niet. Zij hebben "geborgd aan" nfer én Bau'i, göed, maar slechts Zondag zal hij iets op afkorting krijgen, o,5o cent, of i A 2 fr. en toch is de dag daar en hij moet betalen, wilt hij in geen slechte zaken komen. Welnu, kleine Burgers, had de regeering iets willen doen voor uw arm lot zij had moeten kredietbanken ter uwer beschikking stellen, waar gij in zulke gevallen uwen toevlucht zoudt kunnen nemen, maar neen. Miljoenen verbrassen aan nuttelooze werken, om schatrijke kapitalisten hun koffers meer en meer te laten vullen, op 't zweet van den afge- I tobten werkman en Burger doen zij, dat noe- i men zij werken van eene goede regeering. Maar een klein sommeke stemmen voor eenige kredietbanken, om de noodlijdende eerlijke lieden te helpen, willen zij nietomdat zij vreezen dat daardoor, de kleine Burgers vrije menschen zouden worden, en in tijd van kiezing vrij zouden handelen volgens hun geweten, maar niet uit dwang gelijk nu. Zij vreezen ook dat er werklieden met eene bijzondere vakkennis, welke nu gedwongen zijn arm werkman te blijven, hun toevlucht daar zouden nemenen een sport zou verhoogen, dus nog een vrije mensch welke zij vreezen, daarom kleine Burgers willen zij daar niet van hooren. Welnu, Neringdoeners staat op, vereenigt u in sterke bonden, daar alleen ligt uwe redding, verwerpt den blinddoek van uwe oogen en strijdt mede als onafhankelijke Burgers met de Christen Volkspartij, welke van nu af haar ontstaan uw lot en gedachten verdedigd heeft. Dan wanneer gij sterke bonden hebt in uwen stand, zal de regeericg bang zijn, en recht aan uwe eischen geven. Welnu, Neringdoeners, alle onverschilligheid van kant, van heden af gestreden voor uwe rechten en bestaan Eendracht is macht. Onze hulp is aan u G. B. Er komt roering en gisting in de socialistische partij. De plaatskens zijn niet rechtvaardig verdt cld, zegt men vandaar twist en tweedracht, ja, onderduimsche tegenwerking van d'een. gezellen tegen d'anderen. De hardnekkige werking der Vlamingen, heeft in de socialistische partij, spijts het vurig verbod van eenige tegenstanders, zijnen invloed en de gevolgen laten zich reeds gevoelen. Te Antwerpen is de socialistische werklieden partij wat meer vlaamschgezind dan te Gent, of beter gezegd de Antwerpsche socialisten zijn wat meer bewust dan hunne Gentsche geest verwanten van de onverdragelijke wijze waarop de Vlamingen in Belgie behandeld worden. Daar spreekt men van bij de eerstkomende kamerkiezingen M. Terwagne, wiens volksge zindheid snel aan 't dalen is, zijne matten te doen oprollen. M. Terwagne, die een Waal is, zou vervan gen worden door den vlaamschgezinden kamper volksvertegenwoordiger Kamiel Huysmans, van Brussel. Wij denken niet dat die verandering aan de socialistische partij van Antwerpen verlies kan veroorzaken, wel integendeel. Zulks is het geval niet voor Brussel daar had de kandidatuur van M. Kamiel Huysmans duizende stemmen aan de socialistische lijst doen bijwinnen. Te Gent zijn er vele socialistische gezellen het juk beu van schepene Cambier, kandidaat der vooruitstrevende liberale partij, maar die gekozen is door de socialisten op aandringen van Anseele. M. Cambier stond vroeger als tweede kandidaat op de socialistische lijst en heeft een tijd Kamerlid geweest. In 1910, ziende dat zijne kandidatuur aan de socialis tische lijst een groot verlies toebracht, stond M. Cambier de tweede plaats af aan den socia list Lampens. Voor zijne edelmoedige opoffe ring tegenover de socialistische partij wierd hem door M. Anseele een schepenzetel beloofd, plaats die hij nu sinds een tijdje bekleedt. In werkelijkheid bestaat de vooruitstrevende liberale partij in het arrondissement Geut niet. Nu zijn er gezellen die M. Cambier's plaats benijden nochtans de 4000 fr. die hij jaarlijks trekt, heeft hij noodig om zijn dagblad Le Journal de Gand die slechts een tiental lezers telt, in leven te houden. Men kan dan ook gemakkelijk raden dat M. Cambier zijne plaats niet licht zal afstaan; daarbij wij twijfelen hard of de socialistische partij te Gent nog mannen heeft, bekwaam om het ambt van schepene van onderwijs waar te nemen. Te Luik, Bergen en Doornijk in het Walen land bestaat er groote oneenigheid,;_bij andere ontmoediging. Alles laat voorzien dat de socialistische partij in de eerstkomende kiezingen eene bijzondere slechte krisis zal doorstaan. Brutus. Wij lezen in het weekblad Het Kortrijksche Volk van Zondag 21 September Zondag trekken een 20.000 Vlamingen naar de opvoering van De Schelde te Gent. 't Zal dèar nu eens Vlamingen regenen. Maar goed uit uw oogen zien.dat de drie ellenman nen geen poetsen spelen.» 't Is al wat wij in dat katholiek demoerrrra- tisch vlaamschgezind weekblad gevonden heb ben tot bekendmaking van die grootsche vlaam sche plechtigheid. Wij zeggen niets meer. Maar wij zijn zoo stout en vrij aan Het Kortrijksche Volk te vragen wie het bedoelt met die de drie ellenmannen Misschien staat het wel beneden de weerdig- heid van Het Kortrijksche Volk daarop te antwoorden, maar 't zal maar eene antwoord te meer zijn dat het ons schuldig is. R. V. Hendrik Renier, werktuigkundige te Renory Augleur, is het slachtoffer geweest van eenen ongehoorden wreeden maatregel, vanwege den minister Van de Vyvere. Ziehier de feiten in hunne volle waarheid. Den 911 Maart laatstleden, greep in de Zwaan, Groote Markt, te Brussel, een meeting van verzet plaat tegen de straffen uitgesproken over 17 personen, verplaats uit Kortrijk door orde maatregel. Renier sprak er eene redevoering uit, waarin hij met al de eerlijkheid van zijn weikersgemoed verzet aanteekende tegen het stelsel van twee maten en twee gewichten, dat in het ministerie van spoorwegen heerscht. Voor dit schroomlijk feit, werd Renier bedreigd met afstelling door zijn rangordelijken overste. Het voorstel van den overste werd aangenomen en uitgesproken als besluit den 3° April. Sedert eeuigen tijd bestaat evenwel een soort beroepshof of liever beroepsraad, waarvoor de gestrafte zich mag verrechtvaardigen. Renier werd dus gedagvaard den 28" Mei. Vier maanden later dus, bekrachtigde de mini ster den voorgestelden maatregel. De teerling is dus geworpen I Renier werd veroordeeld, daar hij voet bij stek hield en niets wilde ver zaken van zijne woorden en zijnen wil. Dat die Renier een krachtdadige kerel is bewijst zijne fiere houding en zijne weigering om iets in te trekken (i Mijne daden beklagen, heer voorzitter van den onderzoeksraad, dan is dal mijne collegas uit Kortrijk niet beklagen voor hunne straf. Dergelijke onrechtvaardighe id den kunnen zich morgen opnieuw voordoen. Eene onrechtvaardigheid jegens een is eene bedreigimg voor allen. Nooit heeft iemand berouw gevoeld in het bekampen van sociale misstanden, en ik beklaag het ook niet. Deze mannelijke taal en kloeke houding pleit voor 't volle recht van den braven Renier die afgedankt werd zonder mededoogen, om het lot zijner werkbroeders te hebben willen verbe teren en dragelijk maken. Ziedaar dus, hoe de katholieken de vrijheid van den werkman verstaan I Wij vestigen de aandacht onzer lezers op het volgende Daar er op verschillende wijze uitleg gegeven wordt aangaande de toepassing der laatst gestemde nieuwe lasten, onder andere voor wat de pachten of huurceelen aangaat, is het noodig de volgende inlichtingen, in het ministerie van financies ingewonnen, ruchtbaar te maken Wanneer eene pacht aangegaan wordt door onderhansche akt, zooals dit over 't algemeen gedaan wordt, 1 n dat de eigenaar het onroerend goed komt te verkoopen, dan kan de huurder

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 2