m m boek- en Steendrukkerij C. MOEYAERT in 12 jaar LEDERÜITSBIJDERIJ ER SCHACHTEKMAKERIJI Volkssteun BRUGGE O Sfcailtfii'l HOEISEI x n x x x x Jronkensohap bastaat niet meer VOOR UW PRUKWERJ^GELjJj^HETWELK RIGHT U TOT DR 9-10-18 COUPURERE1 9-10-18 Best verzorgd werk - Goedkoop - Spoedige bediening xt% Naaml. Maatsch. onder het rechtstreeks toezicht der Leden VERSCHAFT EEN KAPITAAL EENE 01FT EENE BENT gedurend ±0 jaar 2 fr. 50 per maand minstens zullen storten Brussel, 3, Leuvensche Plaats, 3.— Tel.7984 CLOTURES nOALUOUES SI PÖÜLAILLERS CHENILS N <D 2 Ui a 1 s-g s-s <1- S.3 3 to tn so to O M Tlie Velowasher C3° VELO WASHER C° Karei Rsalandts-Leemans X a x x X x x 53 U PRIESTER DAENS Handwijzer KIPPEN TEDOEitLiGisLi DE NAAIMACH1EN EN SINGER La Compagnie Singer, vennes!hap Plakbrieven, Adreskaarten, Rekeningen, Prijs-Couranten, Brievenhoofdingen, Strooi- briefkens, Trouwbrieven, Programma's, vrachtbrieven, enz. enz, AAN HEN DIE Ingeschreven en verzekerde kapitalen gedu rende het eerste maatschappelijk dienstjaar 7,930,800 frank BESTUURRAAD MM. Ant Vnrcruysse-Braoq.voor*. Nijveraar, senator te Gent Raoul Warocqué, ondscvoori. afgev.-beh. der kooien van Bas- coup en Mariemont volksver tegenwoordiger tc Morlanwelz AF8! VEESö!8DE-BEHr-iEDESS Emllo Dlgneffo, adv. te Luik Josef Llétart, adv te Brussel Georges Simonie, uijv. tc Luik BESTUUBDE8S Qol Eoël, nijv. volksvertegenwoor diger tc La Louvièi e Graaf Paulo de Borchgrave- d'Altena, eigen, e Brussel Emlle Boval - Chsi dron, adv burg. te Fmsnes-bij-Buissenal Vlotor Leohien, eigenaar te La Louviére Alfred Oaterrieth, nijveraar te Antwerperi G. Peltrer De Roselus, nijver. te Verviers Albert Sprayt, advokaat te Ant- werpen TdlCPH. 6984 9 °">l 0r7i 0 HoHNeuR Cr? Ftux PÜRTES.CHENIIS POULAILLERS. GRILLAGES Tl SSU5. CABLES PAILLASSOfÜ ronces.ressorTs cl autres articles en fil mctalliquc 33 JFÜRSTENBIRG cana5l0 mAnderikht-&rua METAAL AFSLUITINGEN Pikdraad, IJzerdraad voor afsluitingen, Traliedraad, Henncr.hokken en Hondenhokken Tapijten, Kabels, enz. enz. Katalogus kosteloos op aanvraag. CAVEAU ^FitANcs Frco. DOMICILE F&rstelinbelrg JtNOfRLECHTTél; 62 84 Wijnkelder. rürsf-enb^rcj nnderUcbf pour Qfr. Franco domic, -> SJnr.xtm. Metaal afsluitingen. CALVAN'SÉ CLoT.-nlTAi» ANDERLECHT i. BRUXELLES UR5TENBERÖ Fürstenberg- ANDERLECHTiTtl: 6204 Hennenhokken." FüRSTENBERfi AN0E.RUECHT:T«l.6284 j Hondeuhokken. g «O O M p H hH P 1 P rt -5 -S l. o- a o M H W e- M (J. W. VAN PLATEN L") is de beste, de sterkste en de gemakkelijkste ALLEEN TE VERKRIJGEN BIJ DE KUIPERSSTRAAT, 19, BRUGGE Maciiienen gratis op proef MACHIENEN VAN AF 19 FRANK GOEIDIKOOIPiö Is bet béste Renarntlehuls der siad. Alle herstellingen zijn gewaar borgd. Bijzonder gekend voor het plaatsen van onzichtbare stukken en het her steilen vars caoutchouc schoeisels. Levert volgens overeenkomst aan Winkels en Pensionnaten. Het werk wordt aan huis afgehaald 2D weder bdsteld zonder verhooging. Hoek Torfbrug en Lijnwaadmarkt, 1 ANTWERPEN (gezegd Kieken- en Bessemmarkten) rechtover derl ingang van '.L.V.kerk. Op maat besteldPracht-, Jacht en WfsnkBchoslselsvoor welge vormde en misvormde voeten. Democraten van Antwerpen, laa* u inschrijven in den 7, JERUSALEMSTRAAT, 7, BRUGGE SIJ DE CARMËRSSTRAAT X X X X 13 Het huis gelast zich met alle slach van SCHACHTEN te maken op de leest passend, aan de laagst mogelijke prijzen. Zelden of nooit gaan de naden los, nooit geene klachten over knopgaten. Men vernieuwt ponder betaling de elastieken, de haken en ringen der schachten daar gemaakt. Verkoop van zoolleer, croupons, halzen, flanken en culées. Alle soorten van vellen, nagels en gereedschap» Elastieken, coutils, wollevoering, cachemire, stoffe, pantouffeline, verschillende soorten boordlint, srekken en pompons, trekkers voov mans- en vrouwbottienen, leeren rijkoorden en andere in alle lengten en kleuren. Haken en oogen in celluloid vanille kleuren, gewone haken en oogen, rivetten, gespen en sloten voor schoenen. Knopen in alle kleuren en grootte. Simili en perkament voor inplak. Was in alle kleuren, garens in verschillende kleuren en prijzen. Velschillende soorten van polisch voor het onderhoud van boxkalf. chevrenu-glacée en verlakt,vaseline voor het zacht houden dei schoenen. Lijm voor harde neuzen (Colle de Vienne), blink, pek, inkt, glaspapier en bor stels. Alle slach van ijzers om de zooien en hielen te versterken, fleschjes om alle kleuien van leer aanstonds te zwarten, tuigen om de plooien uit de schoeisels te houden, bijzonder garen om schachten te stikken in zwart, wit en bruin, goedkoope zijde voor knopgaten, eDZ. enz. Eenige verkooper van brusselsche -eesten en alle slach van houten talons en talons in celluloid. Men aanvaardt alle slach van. stikwerk voor platte en armmachienen. De lohoenmakcn die lit dit Huls een* pneheenen, wenden vaste klonten, tf-asr men er goed *n goedkoop gediend wordt. 7, JERUSALEMSTRAAT, 7, BRUGGE. I onze maatschappij van Onder- i ungen Bijftand. Drie geneesheeren staan ter beschikking der leden, te weten: Dr L 'Tinier, Lange Sint j [acobss r at, voor Berchem De 1 ee-." jacquet, Wetstraat, l 27, noordgedeelte der stad) j De!:eer Jacquet, Fl, Oever 3, (zuidged.eelte der stad). IS VERSCHENEN zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking aangehaald en beschreven door zijn broeder Pbtf.us Daens, volksvertegen woordiger voor het arrondissement Aalst. 't Is een lijvig boekdeel van 220 bladzijden die elke ware c nocraat zal willen bezitten, die lez. g moed en sterkte putten óm meer dan ooit te ijveren voor onze geliefde volkspartij. Het boek is te verkrijgen ter druk kerij van Petrus Daens -Mayart, Werf Ite Aalst, aai den prijs van 1.50 fr.; vrachtvrij t'buis gezonden 1.80 fr. voor den Vlaamschen kiezer door wijlen Advokaat Da Backxr 59lj« 10 centiemen Zeei nuttig en iëerrijk boekje. Ooze lezers en alle partijgenooten aanbevolen. ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de guurste winterkond&a 2.500 ËYEREü jMkT TCOP 10 iEscHRidviaa SCa ue JP-J. VA» '.Ka*** EseASTW8 Een mensier van hei merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur Absint, Bier, Water of in het voedsel, ponder dat het noodig is, dat de dronkaa-d er iets van af weet. Het COTA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegen zin tot het tLinken van sterken drank (bier, wijn, absint enz.) bij den dronkaard op te wekken. Hat COZA POEDER werkt zoo onopge merkt cv zeker, dat dc echtgenoote, de zus"er of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten, en zonder dat het noodig is, dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Hst COZA POEDER heeft het huizelijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden dei maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht :n gelukkig gemaakt cn het leven van tailoozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, dis daar oc aanvraag doen, een bc-ek met dankbetuigingen en -een monstciHet poeder word! gewaarl orgd volkomen onschadelijk Is zijn. Correspondentie in alle talen de; wereld Cflya institute 6 2, Chancery Lan». k ö£a inSIlüUte, Lenden, 196, Engeland V/acht u vcor namaaksels. He Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. worden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik. BF. BESTE KWALITEIT AAN BEN LAABSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP KOMPTANT. Verwisseling van om,ie machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION. 27-31, Oud-Kleerkoopsrsstraat, BRUSSEL BRUGGEaa, Steenstraata a BLANKENBERGHE Botermarkt, 64 OOSTENDE Kerkstraat, g THIELTHoogstraat, 7 THOUROUT Beerstraat. Brugge, druk C. Moeyaert, Coupurerei

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 4