WSCWaaClt"'Süfbixa,;™* Jul Demarrez. Een Ouderling van onzen Tijd Het Proces van Priester Fonteyne KORTRIJK Voor de Onderwijzers DE KAMERS WAEREGHEM De kieswetcommissie Walen zich vereenigd in een kring La Ruche Wallone. 't Is hun recht. Veronderstelt nu eeus dat de koning zen blijde intrede make in de Scheldestad. En de leden van La Ruche zijn uitge- noodigd haag te vormen, den vorstelijken gast hunnen groet te brengen. Hunne vlag fladdert zwierig en winderig in de blijde feestlucht... De koning komt... Luid groeten zij hun koning met 't Fransche k Vive le Roi I Vive la Belgique I Wie ook, welke Vlaming zou het in den kop krijgen die woorden in kwaden zin uit te leggen Welke Vlaming zou er in vinden iets vijan- delijksch, iets kwetsend tegenover hem, tegen over de Sinjoren In zulke omstandigheid der Walen vlag verscheuren, bovenarms en wandadig die vreed zame uitgenoodigde medeburgers op 't lijf vallen, zoude het kenmerk wezen van een klein geestig, haatdragend karakter. Zoo is het karakter dier Belgische hanen- kraaiers. De Pliehtigen Nochtans de oningewijde Wallonisanten, de onbewuste, de meeloopers kunnen hier niet ~rden verantwoordelijk gesteld. .je schuld ligt zwaar en bewust op de ransch-Belgische pers, die, opzettelijk en /alsch, aan hun lezers allerlei hatelijke vertel sels en leugenachtige toestanden opsolferen nopens het doelwit en den strijd van het Vlaamsche Volk. De schuld ligt zwaar en bewust op eenige heethoofddige wallonisanten, die haat en nijd in de gemoederen zaaien, om later de vruchten te plukken van een ongezonde volksgezindheid. Wat willen de Wallonisanten Wallonië aan de Walen 1 Zij willen naar een nieuw, naar een ander i83o laveeren om Wallonië uit de klauwen, de voogdij van Vlaanderen te ontrukken Gheel en Zikkeren zijn te klein om die hanenhersenen te genezen. Wallonië aan de Walen I Maar is Wallonië dan niet aan de Walen Zijn zij er niet heer ende meester Welke Vlaming denkt er aan de Walen te krenken in hun recht, in hunne persoone- lijkheid Met Wallonië zijn ze niet te vreden, die hanenstrotten ook Vlaanderen zoude moeten het hunne zijn nietwaar, heer Destrée lis nous ont pris la Flandre. Ze zijn nooit tevreden. Het ministerie van spoorwegen is voor hen het min beste. En nog, in dat ministerie van spoorwegen, gaan de hoogere Waalsche beambten met i millioen, 948 duizend en 6 honderd franken strijken, terwijl die Vlaamsche besmet' slechts 853 duizend, 3 honderd fra Op 5 Belgen zijn er mee- ^en, nog geen twee Wale* &8S* a te wc. ->» Vlaanderen alleen is do en alle diensten, ook het scnoo.sce K°Ef Sot Be'gS" hooeeschoolen opgencht en onderhöndeo mee, met Vlaamsche dan met gekrenkt in zijn taalbewustzijn, verminderd in zijn persoonlijkheid l Het Vlaamsche Volk is zijn knechtsi t moede. ijwni Wij willen ons eigen zijn. En in dien strijd naar meer welvaart, beschaving, hooger kultuurleven, zullen wij ons niet verschrikken, niet laten intomen door wat lawaaiering hanengekraai. Overlaatst, er wordt geklopteen ouderling mager en bleek treedt binnen. Na gevraagd te hebben wat hij verlangde, verhaalde hij me «Ib ben71 jaar oud. Ik heb ganschmijn leven gewerkt, ik kreeg i3 kinderen, 10 bleven er in 't leven en 'k heb ze opgebracht. Nu zijn ze allen getrouwd en ik woon met mijn vrouw alleen. Mijn laatste dienst was in 't gesticht van X. 'k Werkte er gansch den dag drij t tieke Douu u van de Br 11 gilde is nit. jvOodig. n kan ze missen. En tegen hun wil, zal en moet het zuiver algemeen stemrecht zegevieren. Dat verklaren en dat eischen alle recht schapene menschen, die nog een greintje weer- digheidsgevoel bezitten. Het nieuws als zou Stock tegeö Priester Fonteyne een proces inspannen, heeft in Brugge - —O en wel bijzonderlijk inde volksgewesten, een neutnaag mei vuumicu vuoi v««i^U6m. kreeg voor mijn werk posten P®r j ongelooflijke verontv. erdiging teweeg gebracht. vragen hem dit enkel omdat hij zegde in zijn. ?-±g I Wat f Ln men van a,.c kanten neggen, is redevoer^.da^de^ vakveteemg^ °v? dat mogelijk Stock, die van Priester Fonteyne zooveel smerige lasterende, eerroovende en kwetsende w diDgen geschreven heeft, spant nu zelf een i gehad met den zelfden moeti en wilskracht proces in 1 Wat gaan wij nog ai hooren Dat is nu gansch de verkeerde wereld 1 Heeft die machtige katholieke paitij nu geen ander middels tot verdediging meer dan de en de fabriek e»_ irden. innig behaald Niet de tag is er gëene sprake, tenzij newezen wordt dat erin andere n—en van Waereghem meer betaald wordt I De andere fabriekanten van Waereghem zullen wel zorg dragen dat zij boven M. Gernaey niet gaan. Verders zijn er verscheidene slacht offers, 't is te zeggen menschen die op slechter werk staan dan voor de staking. Ook zijn er twee uitsluitingen, maar deze twee menschen hebben 157,00 fr. ontvangen omdat zij niet t< luid zouden over schreeuwen. De werklieden ondergaan dus eene volledig, nederlaag door 't bestuur in 't katholiek syndi- kaat hun gereed gemaakt en warm opgediend. Kon de spreker van 't katholiek syndikaat, die eenige weken de tegenspraak voerde te Keurne tegen de vrije vakvereeniging, deze nederlaag niet voorzien voor Waereghem Wij zijne HHP 'er twee jaar had moeten voorzif a te Vichte, dat er geene overwinning kon K. a^ld worden 1 Had de vrije vakvereeniging te Vichte mannen gehad met den zelfden moeti en wilskracht bezield als deze te Waereghem, de overwinning was zeker. Als er iets kan voorzien worden was het wel het fopperspel van Waereghem. Al is het dat de werkstakers van Waereghem eene volledige nederlaag hebben, en schandelijk Miju zoon trouwde te Gent. Denzelfden dag kon ik moeielijk afkomen. Ah, M., als men oud is, blijft men gaarne bij zijne kinders. Des 1 's anderendaags, ik kwam terug op mijne post. j Men bekeef mij en ze spraken van me te straffen. M. ik werk en 'k slaaf nu sedert 58 jaren, ik vergaarde geen schatten, maar toch nooit geen straffen ook. En nu, ik ben 71 jaar en ik zou nu gestraft worden... j 'K ging weg vandaar... 'K werd nachtwaker op den travaux van X. Helaas. Ik viel ziek cn moest het opgeven... Nu ben ik zonder werk en Ja waren we nog in den tijd van ---■ "k kwam zien of ik mijn pensioentje met zoude de ;nkwiaitie J dan jag bijlang op den brand- j hier de overtuiging zullen opgedaan hebben kunnen terug genieten... stapel of hing hem aan den boogsten boom van dat zij als vereenigde daar op hunne plaats - «..af ffirn dof vit vin\\ mnpfpn u#rrf"f»ni(rpn nn De geschiedenis van dien ouderling, dat j bswezen dat er D0g Jpkwisi- teurs bestaan in Brugge, toen men in de laatste kiezing in een katholiek lokaal eene galg of mogen toe vertrouwen aan vreemde handen guiliotin opgericht had om Pr. Fonteyne te j die er dikwijls voor betaald zijn om hun te rechtbanken om Pr. Fonteyne te verpletteren? j verkocht en geleverd zijn geworden toch ver- Wat moet Priester Fonteyne toch in hun hopen wij dat er uit deze geschiedenis voor hen Jeenig nut zal overblijven. Wij verhopen dat zij bleek uitgemergeld gelaat, die gebroken stem. dat alles had me diep ontroerd... Ik vroeg hem j Wat doen uwe kinderen, kunnen ze u niet wat helpen «Ach, M., zegde de ouderling, zij ook hebben 't niet te bont» Hij ging weg, de brave man. En 'k bleef hem achterna zien. Ja i mijn hart was bevangen 'k weet niet... maar ik had neiging tot weenen... Waarom 71 jaar was hij en nog werken... De kosten j het slapen en o.5o fr. per maand... En dan nog nachtwaker worden... Is het mogelijk, vroeg ik mij af.. Ik zag hem heengaan met gebogen rug... Heel zijn leven werkte en slaafde hij, 10 kinders bracht hij op... Die handen zijn kapot gewerkt, dat lichaam gebroken, versleten.. En wat heeft hij vergaard Niets. Een pensioentje van 9 eens wordt hem gegeven. Leeft daarmee I... Rijk dom en weelde hielp hij te weeg brengen.. Hii sterft schier van honger... En een gedacht vloo mij door het hoofd dat mij deed ijveren en af schrikken Eer oud v- niet zijn, dat zij zich moeten vereenigen op eigen hand, hun eigen meester moeten zijn, hun zaken moeten zelf beredderen en ze niet verbeelden als opgehangen Dat zijn dan die voorbeelden van christene naastenliefde 1 Wij zullen zien hoe ver dat die hatelijke bewaarders het zullen brengen met al hunne processen. Veel menschen denken dat sedert een deel werklieden zich in bonden hebben vereenigd en eenige werkstakingen hebben gehouden dat alle misbruiken met de fabrieken verdwenen zijD, en dat het daarom een luilekkerleven is 1 Al die menschen zijn geneigd om bij de minste moeielijkheden die er ontstaan tusschen baas en werkman, deze laatste al 't ongelijk heeft, i' een nooit tevreden mensch is enz. Doch ken f /»-- nder> meer dan ooit, lodzakelijk- misleiden. Eene vereeniging moeten de werklieden i hebben, van werklieden, waar zij zelf meester i zijn en niet vereenigingen die staan onder het j gezag van politieke partijen. R. Vanderschelden. N. B. Heden Zondag, 12 October, om 5 uren namiddag, meeting ter herberg Au due de Brabant bij Remi Samyn. Er zal ge- sproken worden over de werkstaking van Wae- reghem en over het nut der vrije vakvereeni- gingen. de wr vn.e --ster m verantwoordelij nt Edoch, dien ouderling -die eene sociale plaag aanwijst - tal al die zwoegers die hem gelijken, Frantzi. i sch ieder is HARELBEKE Harelbeke, een schoone vlaamsche gemeente in 't herte van Vlaanderen, heeft hier ook vieze mannen in zijnen gemeenteraad zitten. Ter gelegenheid der nakermis worden er jaarlijks peerdeloopstrijden gegeven. En in welke taal maakt het gemeentebestuur die peerdenkoersen bekend Uitsluitelijk in de fransche taal a. u. b. zijn er in dien gemeenteraad geene '-"hen die beter vlaamsch kennen dan 1 En de bevolking van Harelbeke en het J"u R. V. _.4ËIJK ,xA^e jaarlijksche kermis voorbij ;aal zullen wij er ons bij bepalen a-een woordje te zeggen over onze feeste of jaarmarkt. Jaarlijks hebben wij op kermis dinsdag op het gehucht Sint Louis en den woensdag op het dorp zelf eene jaarlijksche veemarkt gehad, uetalen als ze in j Wij mogen wel zeggen veemarkt, vermits het overal zoo met name bekend staat. Van ouder- aan j werklie- ouderling en a Zijn werklieden zijn ook verplic t zekere j sche gewoonte wierd die jaarlijksche veemarkt fo /Iapti trnor hnn ImichmiHpn aan drukbezocht van landbouwers van Deerliik en En de wallonisantexi durven dan, als lUioauiwu - - België om zoo te zeggen hun toebehoort, dte walfonisanten dutven het dan nog uitkiaaten c Wallonië aan de Walen 1 De Walen hebben geen rechten te veroveren. Tuist daarom zal die «allinganten bewegmg gein voeling hebben bij de massa- in het Waalsche.yzllrze springen, eens dat de jAlau ucht, de zon van waarheid en recht vaardigheid ze beschijnen zal. Karakter der Vlaamsche beweging En juist, omdat de Vlaamsche beweging hare levenskracht put, niet in den haat tegen Walen of Franschen, maar in de volksziel van Vlaan deren, verwarmd door den liefdegloed, door de grenzelooze opofferiDgsliefde zijner bewuste zonen, juist daarom zal Vlaanderen worden zichzelf, vrij en schoon. Niet tegen de Walen, niet tegen de Fran- schen strijdt het Vlaamsche Volk. Het Vlaamsche Volk bewondert de zwierig- en bondigheid der Gallische spraak. In de Fransche doodenvelden rusten edel- oedige grootsche helden. Fransche onwenteling drukte de schan- jorrechten van edele, abten en wereld- .sschoppen den kop in. Zij bracht, naast onheilen, vrijheid, aan den burgerstand, ntvoogde de laten, bracht eenvormigheid en recht in de wetgeving. Niet tegen de Waalsche ziel, niet tegen het j Fransche volkswezen, niet tegen hunne bescha- j ving strijdt het Vlaamsche Volk. Rechtvaar digheid en gelijkheid, het kenmerk van onzen strijd, verbieden het ons. Aan alle Vlamingen zeggen wij leert i Fransch en ook Duitsch, en ook Engelsch, en j ook Spaansch zoo het kan, maar eerst uw Vlaamsch, uw Nederlandsch, eerst moet gij u eigen lief hebben, eerst moet gij u eigen zijn geen papegaaien I Een plicht, een zware plicht rust op u, bewuste Vlamingen het brein uwer mindere taalbroeders moet ge ontbolsteren, ontzwach telen, er in doen ontkiemen gevoelens van mannenfierheid en zelfbewustzijn, de voorbode van stoffelijke welvaart en volksgrootheid. Elk volk heeft zijn lotsbestemming in handen. heb ik innig lief... Wij lezen in het hatholiek Nieuws van ^cn zoo verdienstelijke ambtenaren zijn driemaal benadeeld 1° altijd hebben zij eene geringe jaarwedde getrokken 2° weinig of niet zullen zij genieten van de weddeverkoogingen door de nieuwe schoolwet voorzien 3° hun pensioen, voor basis hebbende de gemiddelde jaar wedde der vijf laatste dienstjaren, zal niet berekend worden op de cijfers van het nieuwe barema. Ziedaar de schoonste bekentenis dat de katholieken in hun 28 jarig bestuur de onderwijzers slecht betaald hebben en nog altijd voort uitbuiten En zeggen dat men op den hoop toe de onderwijzers nog altijd als politieke speelballen doet dienen. aankoopen te doen voor hun huishouden aan de leden van de familie van den baas, die meer dan acht uren van Kortrijk wonen doch die alles op kommande afzenden. Hier ook moeten de werklieden den vollen pot betalen en nog meer. Voor schoenen geven zij vijf of zes fr. meer dan elders. Wilden de toezichters van den arbeid "daar eens een wakker oog in 't zeil houden 't en zou niet lang duren eer zij de bewijzen zouden hebben hoe de wet op het truk sijsteem omge draaid wordt. druk bezocht van landbouwers van Deerlijk en omliggende, die er hunne beesten kwamen te koop- en ten toon stellen. De gemeente gaf belangrijke prijzen aan de landbouwers voor de schoonste beesten en men was telkens zeker een kermisdag te hebben van nering en bedrijf voor de herbergiers enz., te meer daar ook de koop lieden afkwamen van verre en bij. Nu is dat veianderd I 't Is gedaan met de jaar- en veemarkt op het gehucht Sint Louis en op het dorp ofschoon het nog zoo op de kermisberichteu staat aan- i Laat ons hopen dat de eene of andere kracht- j gekondigd, dadige toezichter de wet zal in handen nemen Sedert de opkomst van die katholieke boeren- 1 en eene einde stellen aan de schandelijke uit- bonden, door de rijke grondbezitters en eenige buiting dier menschen. gaan Dinsdag 14 dezer open. 't Is een maand vroeger dan gewoonte doch dit is uitsluitelijk gedaan om de schoolwet te kunnen bespreken. De werkstaking in de fabriek van de heeren Gernay, die 17 weken geduurd heeft en zulke roering heeft gebracht over geheel de gemeente is nu plotseling in zonderlinge omstandigheden geëindigd. Reeds in het begin van den strijd, toen hij nog maar slechts een drietal weken duurde, besloot het bestuur van het katholiek syndikaat de Werkstakers, die bij hem vereenigd waren, geestelijken gesticht en waar de boeren zelf niets te piepen hebben, is er een ander plan geschoteld. Het katholiek gemeentebestuur van Deerlijk 1 kent nog prijzen toe aan den katholieken boerenbond van Deerlijk, doch andere land- j bouwers parochianen die geen dee! maken van i den boerenbond alsook de vreemdelingen zijn voor den prijskamp uitgesloten Hetzelfde geldt ook voor den prijskamp voor geiten den woensdag namiddag op den Asschen- dries. 1 Het gemeentebestuur van Deerlijk vernietigt dus de jaarlijksche markt en meteen dé bijzon- terug aan het werk te drijven. Doch de werk- -j-j stakers namen eene krachtige houding aan en j derste dag der kermis om 't geld der gemeente, besloten tegen den wil van hunne hoofdmannen dus het geld van al de belastingbetalers, we* den strijd in blok voort te zetten dus het geld van al de belastingbetalers, weg te schenken aan fden katholieken boerenbond, Het! bestuur der katholieke vakvereeniging, j waarvan niet al de boeren op verre na deel inziende dat het hier eene onzeggelijke schande ging op zijnen hals halen en voor goed al zijn j maken. Wij vragen met welk recht onze gemeente- gelast met het onderzoek naar eene formuul voort duren tot verleden week. voor't herzien der belgische kieswetten, komt AA nu Woensdag opnieuw bijeen. Naar men verzekert ontmoet men nog altijd de rijke katholieke bewaarders en de hooge geestelijken als de grootste vijanden van alge- I meen stemrecht. In Brugge wijst men de gekende volksvijan- i den, die betaald worden om artikels tegen die rechtveerdige hervormingen te schrijven met de i vingers 1 Een voorbeeld i Stock en Cic hielp de werkersgilde van Brugge stichten, maar in den grond waren het de rijke politieke bazen, die ze bestuurden. Ehwel diezelfde mannen verklaren dat het volk zo\i verliezen, vond zich gedwongen den bazen aldus handelen. Zouden wij daar geen strijd te laten voortgaan en zoo bleef de staking antwoord kunnen op krijgen Ook hoorden antwoord kunnen op krijgen Ook hoorden wij daar vele menscben met recht en reden Doch, hier wierd de maat vol, en het katho- j over klagen, zooals kooplieden, landbouwers, liek syndikaat besloot, onder den invloed der neringdoeners zooals de herbergiers vooral die rijke menschen, dat de strijd moest eindigen. vroeger een goeden dag maakten en die het A_ .l.'i. 1. c-fqWc nArrmnnlc cl .1 t i Pil A t' 1-10 1 -l/Qn ufillf nn TIpptIÜIt ni#»t m r*rr Op dit hooren eischten de stakers nogmaals de stemming hetgeen na lange weigering op hun herhaald krachtig aandringen wierd toegestaan. Die stemming, die uitviel om den strijd in blok voort te zétten, wierd nietig verklaard door het bestuur Wat nu gedaan In eene afzonderlijke kamer hield het bestuur van het katholiek syndikaat zitting, en al de leden moesten één na één voor het bestuur verschijnen om overhaald te worden hef werk te willen hernemen I Als wij goed i*-<*elieht zijn mogen wij ze" a tiende deel van volk op Deerlijk niet meer zien van vroeger. Zou zulks ook niet voorgesteld worden in onzen gemeenteraad op aandringen van men schen die eene andere zending hebben en die wij nu hier niet zullen noemen omdat men wellicht zou zeggen dat wij er vermaak in vinden op hunne kappe te zitten, en op wiens gebod de boeren uit onzen gemeenteraad zitten te knikken als gemaakte mannekens met 'nen ■o-t hals op s >mmige foorekramen dergelijke besluiten van zulkeu

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 2