in 12 jaar boek-en Steendrukkerij C.MOEYAERT LEDEMmHuSTS 1 B R IM3G E B&*' Sclioeamakerii 't HOEKSKEN i dronkenschap bsstaat niet meer VOOR UW DRUKWERK. GELIJK HETWELK RIGHT U TOT DE 9.IO-I8 COUPURERE1 9-10-18 Kaaml. Haatsch. onder het rechtstreeks toezic'lit der Leden \ERSCHAFT bestuurraad EEK KAPITAAL EEKE GIFT EEKE REKT gedurend lO jaar 2 fr. SO per maand minstens zullen storten Brussel, 3, Leuvensche Plaats, 3.— Tel,7984 POULAILLERS mis i - m CHENILS The Velowasher C' VELOWASHER C° xxxxxxxxxx aaaa KXXXKXXXXMXXC 98 i 18 y Karei Fhselaudis - Leemans - - 8*1 -H o-Ssl* w Handwijzer* KIPPEN; wLEG*l£ 2.500 ETERE» - - cr XJ898J8X98989a8J89838989amKJ89ll89m9êJ8J«l?' FRIESTER DAENS NAAIMACHIEN EN SI. La Compagnie Singer, Plakbrieven, Adreskaarten, Rekeningen, Prijs-Couranten, Brievenhoofdmgen, Strooi- briefkens, Trouwbrieven, Programma's, vrachtbrieven, enz. enz. Best verxorgd werk - Goedkoop - Spoedige bediening AAN HEN DIE Ingeschreven en verzekerde kapitalen gedu rende het «ernte maatschappelijk dienstjaar 7,930,800 frank MM. Ast Veroruysse-Braoq.voora. Nijveraar, senator te Gent RmouI Warooqué, or.dervoorr. afgev.-beh. der kooien van Qas- coup en Mariemoni volksver tegenwoordiger te Morlanwelz AFBtVEESDlflDE-BEH'JBDERS Emile Dlgneffe, adv. te Luik Josef Liétart, adv te Brussel Georges Simonls, nijv. te Luik BESTI1IIBDE8S Qol Boët, nijv. volksvertegenwoor diger tc La Louvièr e Graaf Paulo de Qorchgrsve- d'Altena, eigen, e Brussel Emile Boval - Chai dron, adv. burg. te Frnsnes-bii-Buissenal Vlotor Leohien, eigenaar te La Louviére Alfred Osterrleth, nijveraar te Antwerpen G. Peltier De Roaslus, nijver. te Verviers Albert Spruyt, advokaat tc Ant werpen v N.-V-'V'y P^ÜRTES.CHENIIS POULAILLERd CRI LLAGE b rissus. CABLES PAILLASSOrj. RONCES, RE5S0RIS et autres articles en til mètallique ^jfURSTtNBERG 5,ANDERLÜ.tt1-BRUA METAAL AFSLUITINGEN Pikdraad, IJzerdraad voor afsluitingen, Traliedraad, Hennenhokken «^Hondenhokken Tapijten, Kabels, enz. enz. fürstenberg flnclerlecbt1 I Installations compuus i 'Til 62 81- - JU Metaal afsluitingen. - Katalogus kosteloos op aanvraag. CAVEAU ]7fi,Ncs pRCO. DOMICILE F&RSTENBE.RG AHDtRLECHTiTél: 62 84 Wijnkelder, pour Qfr. Franco domfo Lsüar SOni.xtR. GALVANISE 'CLöT.-MÉtAI» ANOERtECMJ fj.-;, v BRUXELLES ifÜRSTENBERft Traliewerk. Cd O 0 s CTQ m era w P-3 £L (J. W. VAN PLATEN L") is de beste, de sterkste en de gemakkelijkste ALLEEN TE VERKRIJGEN BIJ DE KUIPEKSSTRAAT, 19, BRUGGE Machienen gratis op proef MACHIENEN VAN AF 19 FRANK x 7, JERUSALF*' 'schae Verkoop*-v,*.g. soorten van vellen, nagels Elastieken, coutils, woilevoennggj" verschillende soorten boordlint, srekken en\i; mans- en vrouwbottdeuen, leeren rijkoorden en Furstenbero- AND£Rl£CBT;Ttl:-6264 Hennenhokken .5 Is 'net beste Repuratiehula dêr stad. Alle herstellingen zijn gewaar borgd. Bijzonder gekend voor het plaatsen van onzichtbare stukken en het her stellen van caoutchouc schoeisels. Levert volgens overeenkomst aan Winkels en Pensionnaten. Het werk wordt aan huis afgehaald en weder besteld zonder verhooging. Hoek Torfbrug sn Lijnwaadmarkt, ANTWERPEN (gezegd Kieken- en Bcssemmarkter.) rechtover deu ingang van i i.L.V.kerk. Op maat besteldPreeks-. Jankt en W«rkaoh«el»elavoor welge vormde en misvormde voeten. q r w rp oi jr- O Ct> W Fürstenberö A N O E R L E.CH TjTtlL&2.8 4 J t O a o ct> G- O. g3 »3Is B 8*1 I S' 0 2L O 2. Hondenhokken, f eb 03 O Cm W yoor dsn Vlaamschen kitz&r door wijlen Advokaat Ds Backer 'a!lja: 10 aantlanfia» Zeei nuttig en leerrijk boekje. Onze lezers en alle partiigenooten aanbevolen. ONOPHOUDEKD Zelfs gedurende de gaarste winterkoudes Eon monster van hol markwaardige Goza poeder wordt gratis toegezonden Democraten van Antwerpen, °nj Kan ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur Absint, Bier. Water of in het voedsel, ponder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af weet. Het C-OTA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om teger zin tot het «Linken van sterken drank (bier, wijn, absint enz.* -V=; dronkaard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo merkt en zeker, dat de echtgenoote, de zus'or of de dochtr verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medewetep dat het noodig is, dat de patient ooit bchoeit te weten w' redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huwelijk gelul gezinnen hersteld, duizenden personen van schaam en deze personen tot levenslustige en nuttige led- herschapen het heelt men:g jong persoon op de -oi .vvig gemaakt en het leven van ta.loozen met menig jaa ~_t'-or dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt Eu —„n boek met dankbetuigingen en een mr J*srudel:.jk is zijn. Correspondentie in - VltUte, London, 195, k eenige aidoend middel tegen dronkenschap. 'oov ,°Tugten v «1 kleuren. Haken en oogen in celluloïd van alle kleuren, gewone ft haken eD oogen, rivetten, gespen eD sloten voor schoenen. Knopen m f alle kleureD en grootte. Simili en perkament voor mplak. Was m alle kleureu. garens in verschillende kleuren en prijzen. Veaschillende X soorten van polisch voor hei nderhoud van bozkalf, chevreau-g.acée S sn verlakt, vaseline voor het echt houden der schoenen. Lijm voor ff harde neuzen ,Colle de Vienue), blink, pek, inkt, glaspapier en bor- fi sti 3. Alle slach van ijzers om de zooien en hielen te versterken, fieschjes ♦C om alle kleui en van leer aanstonds te zwarten, tuigen om de plooien K uit de schoeisels te houden, bijzonder garen om schacnten Ie stikken M in zwai t, wit en bruin, goedkoope zijde voor knopgaten, enz. enz. J# Eenige verkooper van brusselsche leesten en alle slach van houten S talons en talons in celluloïd. ft Men aanvaardt alle slach van stikwerk voor platte en armmactuenen. 2 De lehoenmakers die \r> dit huls eons probeeren, varden JC vasts klar^'sn, dsar man ar goed on goedkoop gediend wordt. H 7, JERUSALEMSTRAAT, 7, BRUGGE. IS VERSCHENEN zijn leven, zijn strijden, zijn jijden, zijne dood en verheerlijking aangehaald en beschreven door zijn broeder Petrus Daens, volksvertegen- woordiger voor het arrondissement I Aalst. 't Is een lijvig boekdeel van R20 bladzijden die elke ware c "roeraat zal willen bezitten, die lezi. g moed en sterkte putten om meer dan ooit te ijveren voor onze geliefde volkspartij. Het boek is te verkrijgen ter druk- kerij van Petrus Daens Mayart, Werf j te Aalst, aan den prijs vau 1.50 fr.; vrachtvrij t'huis gezonden 1.80 fr. worden geleverd met groot gemak van b. naar keus der klanten, per week, per oj per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bei DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAA8STEN PRIJS GROOTE KORTING OP KOMPTANT. Verwisseling van au,le machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN. 27-31, Oud-Kleerkoopersstraat NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BRUSSEL BRUGGE BLANKENBERGHE Botermarkt, 64 OOSTENDE Kerkstraat, 9 22, Steenstraatj 22 THIELT Hoogstraat, 7 THOUROUTBeerstraat 4 oioaajd ..o het wij -.n het goed moeiicT»- fi?;. derg. Btutrge. druk C. Vt«y*«r», Corpureu

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 4