Wat men de Belgen al heeft doen slikken Liberale Kopstukken Opgepast 1 Bij de Gentsche Socialisten Voor de handeldrijvende Burgerij en Brugge Ze vagen hun botten aan ons Proces van Sieur Stock tegen Priester Fonteyne verstek afgewezen is. Proces Monthaye - Minnebo Vele onzer lezers weten waarschijn lijk reeds dat het in den Congo zoo slecht gaat dat Belgie gedurende lange jaren zal verplicht zijn tien tot vijftien millioen bij te brengen om dien zwar ten Kemel in 't leven te houden. 't Zal dus niet overbodig zijn eens te herinneren wat men de Belgen al heeft wijsgemaakt om hem den Congo te doen overnemen. Hetgeen onze kolonie doet bloeien zegde M. Renkin in 1908, dus over 5 jaren, dat is de waarde van den grond, de natuurlijke rijkdommen en de arbeid geleid door bevoegde personen en ge holpen door belangrijke kapitalen. De plantagien zijn te volle ingericht, men heeft 21 millioen planten caout chouc geplant, deze plantagien zullen binnen vijf jaren in volle opbrengst jodium uen 2D April 1908. Zes jaren zijn voorbij en in zijn verslag voor 't jaar 1914 voorziet den heer Renkin eene opbrengst van 5,000 fr. zegge vijf duizend frank voor 2,533 hectaren caoutchouc of 2 fr. per hectare, en dan moet men nog van deze twee fr. aftrekken 3o tot 60 cent. per hectare en per jaar voor onkosten van bebouwing. Dit staat te lezen in het verslag van M. Renkin in 1913, bladzijde 5i. Ziedaar hoe men de menschen die geloof hebben en die men bijgevolg bij middel van geloof kan besturen, bij den neus heeft geleid. Ziedaar voor 't geen den caoutchouc betreft. Van andere voortbrengselen van den grond door menschen be bouwd zooals kofïij, rijst, tabac. valt er niet te spreken. De Congo heeft nooit iets anders voortgebracht dan caout chouc ten koste jaarlijks, van 't leven van duizende en duizende arme negers en olifantstanden Doch er was niet alleenlijk spraak van de plantagien van caoutchouc in de redevoering van M. Renkin in 1908 Hij sprak over delfstoffen, over koper, zink en ijzer. In den Katanga, zoo sprak hij, zijn niet min dan honderd kopermijnen ontdekt. Zij bevatten eene zichtbare hoeveelheid van 2 millioen tonnen koper (eene ton 1,000 kilos). Uit de goudmijnen van Ruwe komt maandelijks 800 oneen goud. 't Werk is opgeschorst om meer volmaakte werk tuigen in gang te steken, 't Werk wordt weldra hernomen. Verder bestaan rijke mijnen van tin. De goudmijn van Kilo heeft verle den jaar 900,000 fr. opgebracht. Katanga is eene rijke beboschte streek met water in overvloed. De middels van verkeer stralen er allen naartoe. De werkkrachten zijn er in overvloed, rijke maatschappijen zijn er gevestigd. De delfstoffen zijn er overvloed te vinden aan de opper vlakte van den grond. En men zoude aan de toekomst twijfelen I Zoo sprak M. Renkin in 1908, en de Belgische kiekens, de grootste die er in de wereld bestaan, slikten de Congo in. Eerste onwaarheid De werkkrach ten verre van in den Katanga ir overvloed te zijn, zijn er schaarsch. Katanga is tienmalen zoo groot als Belgie en in die uitgestrekte streek zijn er maar 9,000 arbeiders, waarvan 5,ooo omtrent uit de naburige Engel- sche bezittingen komen I Immers Katanga is eene woestijn bijkans geheel en gansch onbevolkt Men mag op 18,000 arbeiders 't getal schatten dat nu onmiddelijk noodig is aan de groote nijverheid, schrijft M. Renkin in igi3; Katanga schijnt in lange tijd dit getal niet te kunnen verschaffen. Wat dunkt u daar van 1 Wat de goudmijnen van Ruwe be treft tot heden toe in 1913 is zij nog in werking niet en deze van Kilo heeft op 5 jaren tijd eene zuivere winst van ongeveer 5 millioen fr. of 600.000 fr. per jaar opgebracht. Wat de tin mijn van Busanga betreft men heeft er nog niet beginnen aan werken omdat het de moeite niet waard schijnt. Ziedaar hoe men ons land durft be driegen. De katholieke partij rekent op de onwetendheid van den vlaamschen buiten, op de karakterloosheid van boer en burger. Congo, leger, bureel- ratten en de katholieke volksvertegen woordigers met hun familie, zonen, neven en nichten slikken alles binnen. En terwijl men honderde millioenen verbrast in nuttelooze of schadelijke ondernemingen, krijgt ons volk nog geen pensioen voor zijnen ouden dag, terwijl in Duitschland, Denemarken, Oostenrijk, Holland en Engeland, de oude werklieden en de oude koehouder en boer zijn ouden dag, door een de gelijk pensioen verzekerd ziet tegen armoede en gebrek. H. Plancquaert. Voor een drijtal weken hebben wij er op ge wezen hoe flauw en lafhertig de houding is van zekere liberale hoofdmannen en hoe hun gedrag wapens moest geven aan de katholieken om aan de teeenoartiien in dp. Kamers Hm ~- Dit is reeds gebeurd tien dagen nadat wij zulks schreven ter gelegenheid der dubbelzin nige houding van den liberalen grooten of groot spreker Mechelynck, die zijn zoon door de katholieken tot rechter liet benoemen met op zijde stelling van zijn partijgenoot Eggen. Ziehier wat wij lezen in Les Annates parle mentaireszitting van 11 december 19x3, blad zijde 296, 2* kolom M. Mechelynck. Sedert dertig jaren wor- deD, op weinige uitzonderingen na, als vrede rechters alleen benoemd personen tot eene enkele partij behoorende. M. Van Reeth (katholiek). En de be noeming van uwen zoon, M. Mechelynck, en van M. Denis, zijn dat katholieken M. Mechelynck. Er is hier kwestie van vrederechters, en ik ben bereid de benoemingen in de gerechtshoven te bespreken als gij wilt. Maar laat ons de bespreking van haar doel niet afleiden. Ik vraag u dat ge niet een dubbelzinnige tekst zoudt laten bestaan als er kwestie is van boetstrafelijke veroordeelingen (II11) De ge bruikte uitdrukkingen zijn niet rechterlijk en niet bepaald genoeg om geen aanleiding tot willekeur te geven. Ik roep uwe aandacht daarop en ik doe een beroep op de medehulp van den minister van rechtswezen. En geheel de redevoering van M. Mechelynck was uit. Zij beslaat iets als IQ (twaalf) regels in de Annates. Hij ging 't ministerie verpletteren door zijn partijdige benoemingen. Aangezien men in de Kamers omtrent nooit naar iemand luistert, meende hij zoo maar na de benoeming van zijn zoon 't ministerie te kunnen beknibbelen en afkeuren zonder dat iemand het hoorde en om zijn redevoering in de Flandre Libérale te doen inlasschen. Ongelukkiglijk Van Reeth hoorde het en met een woord stopte hij den mond van M. Meche lynck. Deze was uit zijn lood geslagen. Hij liet de kwestie der benoemingen schieten, valt op 'nen artikel der wet, maar zijn oogen schemer den, zoo dat hij zijn réde niet kon voortdoen en onder 't spottend en verachtend gemompel der katholieken viel hij in zijn zetel. Zijne redevoering die, volgens den bundel papier die hij uitgehaald had, minstens drij kwartiers ging duren, was uitgezongen op twee minuten en 5 seconden, en beslaat in 't geheel 12 regels. Zijn 't zulke generaals die de katholieke be houders moeten verslaan Wel in eene partij lijk 't zijn moet zijn zulke mannen nog geen simpel soldaat. Zij worden maar geschat als meêloopers. Ook dat de liberalen hun van achter maar met wol en watte beschermen, want met zulke leiders mogen zij zich aan geen kleine troefeling verwachten. H. Pl. De liberale gazetten kraaien triomf, 't Ministerie dat zulke groote meerderheid heeft, kan nog zijn schoolwet niet doen door gaan voor Nieuwjaar. Welke triomf 1 Welk affairen 1 't Is zeker dat het nu uit is met de behou ders I Als 't maar niet en gebeurt lijk in 't jaar 70. De Franschen wonnen de eerste schermutseling: er waren een doode en vier gekwetsten. Doch binnen de acht dagen die volgden kregen ze drij kloppingen die hen omtrent zestig duizend man kostten aan dooden, gekwetsten en krijgs gevangenen. Als 't ministerie wil is de wet er door. Doch dit jaar is 't kiezing; onze finantien zijn slecht, de eene deficiet volgt op de andere zeer na- deelige leeningen moeten aangegaan worden de Congo eischte tientallen van millioenen. En ziet ge, denkt ge niet dat 't ministerie in zijn eigen zegt 't is beter dat de liberalen en socialisten nog wat zagen over de schoolwet dan dat ze te veel hun neus steken in de zaken van mijn bestuur 1 Wij vreezen het wel. Gansch op 't laatst zullen wederom budgetten en buitengewone uitgaven moeten besproken worden. Bijgevolg de vacantie zal voor de deur staan en.... voor de zooveelste maal zullen de libe ralen en socialisten zich in den zak hebben laten steken.. De katholieke kiezers zijn tegen de schoolwet niet maar tegen krijgslasten en nieuwe lasten. Boot daarop daar ligt een zwak punt voor de katholieken. H. Pl. Ziehier het artikel van De Waarheid, waar van spraak in ons laatste nummer Werkman S. De verleden week is hier aangetoond dat de nieuwe gebouwen millioenen gaan kosten. Men wist eigenlijk niet hoeveel en juist daarop wil ik uwe aandacht roepen. Er zijn geheel zeker bestekken en plannen 1 gemaakt. De architecten moeten alles uitge rekend hebben eu men moet ten naasten bij toch weten hoeveel zulks zal kosten. Maar neen, men weet van niets al de ant woorden zijn ontkennend en onze metsersver- eeniging, die al zooveel gebouwen heeft, zou niet eens weten wat zulk een gebouw gaat kosten Dan zijn wij gekoord en gebonden geleverd aan den willekeur der bouwmeesters. Dat ware eene onvergeeflijke domheid en de bestuurders zouden verdienen wandelen te worden gezonden. (Toej De V. Gij wilt van ons bij benadering weten hoeveel dat gaat kosten. Welnu dat kunnen wij ni-.t zeggen. Wij staan voor groote zware kosten die geen mensch kan schatten Men spreekt van 2 1/2 millioen fr., maar dat kan 3 of 4 millioen \ijn ook. (Hevig gerucht. Werkman Wat eene enorme groote som I 't is fabelachtig 't is om duizelig te worden. Dat is het werk van hoogmoedige zotten en geldverspillers. Ziet naar het «Maison du Peuple te Brussel. Lampens, Dat is een hoop steengruis tegen ons gebouw. Werkman S. Wat kent gij daarvan Gij speelt de rol van papegaai en praat alles na wat gij hoort. Lampens. Ik weet dat men van mij niet veel houdt. Kies me in de aanstaande poll af als gij kunt. (Gelach.) Werkman S. Zulk een man kan in de Kamer wel gemist worden. (Instemming.) Lampens. Omdat ik geen redevoeringen ten beste geef, maar ik doe aan het voornaam ste meê en dat es de stemminge. (Toejaan het bureel en spottend gelach.) Werkman S. Van al de zaken die daar besproken worden hebt gij geen verstand. Het mangelt u aan bevoegdheid. Lampens (geheel kwaad). 'k Beroep u tot een openbaar debat 1 Werkman S. 'k Aanvaard het. (Lachend.) Wanneer gaan wij hem dat knippen, Jan Lampens. We zullen zien. De V. Laat dat debat ter zijde, (schim pend gelach) en komt tot de kwestie. Werkman S. Met uw verlof, voorzitter ik was volop binnen de kwestie, meen ik. Wij kunnen dus niet weten hoeveel millioenen dat gebouw zal kosten Dat belooft voor het ver volg. Wie moet er die millioenen betalen Wie moet er zorgen voor de intresten van al de geleende gelden De arme wroeters welke lid zijn en nog gaan worden I (Uitroepingen), 't Zijn deze die onder alle soorten van socia listische belastingen zullen bezwijken, terwijl zij zorgen moeten dat de rijke geldschieters hooge intresten worden uitgekeerd 1 Wie licht ons daaromtrent geheel juist in Geen mensch. Allen zwijgen en blijven stom als karpers. (Beweging.) Waarom niet open hartig, duidelijk gezegd en met bewijststukken aangetoond, zooveel is het voor de grond, zooveel voor het bouwen, alles, ja alles, tot in de kleinste bijzonderheid ons medegedeeld Helaas, neen, men doet met onze gelden alsof wij er niet waren. (Langdurige toejuiching. Hevig geroep.) Hoeveel gebouwen zijn er niet al waar niets voortgebracht, niet gewerkt wordt en die enkel dienen om de werklieden aan te zetten tot geld verteer (Protestatie en langdurige toejuichingen). Loochent niet, want de oproepen in het blad Vooruil om de werklieden aan te zetten tot geldverteer zijn onzeglijk. En daar waar er gewerkt wordt zijn de klachten der werk lieden ontelbaar. Men buit uit, jaagt op, ver mindert de loonen, enz. 'k Zal het bev/ijzen. Het nieuw lokaal is nog met geheel opgemaakt en de werklieden die er aan werken klagen over het niet naleven der overeenkomsten. De wevers, vlasbewerkers, bakkers, enz., allen klagen om ter meest, en daar is geen uitkomst aan. Op de weg waar gij nu geschoven zijt moet gij aan alles mededoen tegen het werkvolk men heeft een parvenu's kostuum aangetrokken, en willen de werklieden u dat afrukken dan staat er hun niets anders te doen dan u te laten staan met uwe lokalen en u den rug tekeeren. (Uitroepingen.) De V. Maakt het koit, want het verveelt. Werkman S. Het regent ontslagen maar wanneer aan de werklieden zal klaar gemaakt worden hoeveel ieder per jaar zal moeten opbrengen voor al onze instellingen, dan zullen de teleurstellingen verschrikkelijk zijn. Ik sluit mij aan bij de woorden van den vriend welke verleden week zegdedat de partij in verval is de uiteenspatting gaat spoedig, want de vakvereenigingen, de jonge partijgenootcn zien dat alles opgeofferd wordt aan praal en bluf. Toej. en hevig geroep.) Algemeen is het geweten dat tal van artikelen in scholen en kloosters gemaakt worden en aan lage prijzen verkocht, wat aan de handeldrijvende burgerij zeer veel schade berokkend. Nu zal men volgens de nieuwe school wet, den vierden graad inrichten, 't is te zeggen de kinderen de eerste grondbe grippen van beroepsonderwijs aanleeren. Daardoor ook zullen tal van kleine artikelen iu den handel gebracht worden, voorstkomende van den vierden graad. De belangen der burgerij inziende, hebben de heeren Fonteyne en Daens den volgende voorstel ingediend, als wijzi ging aan de schoolwet Het is verboden de voortbrengselen van den 4de graad in den handel te brengen. Die voorwerpen blijven aan de kinderen «of worden als prijzen uitgedeeld of aan Bij de stemming hebben al de katholieken tegen dezen voor stel gestemd. Dezen zoo rechtveerdigen voorstel is dus verworpen. De Burgerij, die tot hiertoe altijd mis kend en veracht werd door de katholieke bewaarders, zal nu in die stemming een nieuw bewijs van verachting en misken ning vinden. En toch zullen de katholieken voort beweren dat zij de belangen der kwij nende burgerij beliertigen. Comedianten D» Hu» vu t uu Drvioool Brussel die grootsche werken uitvoerde, aan zijne zeehaven, bekwam van de Staat 6 millioen 500 duizend frank tot vol tooiing van de vaart en andere werken. Brugge kreeg voor de werken aan de vaart naar Zeebrugge, geen cent van den Staat en de Bruggelingen moesten alles zelf betalen. Vandaar de groote lasten waaronder 't Brugsche volk bezwijkt en die tot hiertoe voor Brugge weinig of niets op brachten. De regeering was dus mild voor de Brusselaars en gierig en vrekkig voor de Bruggelingen Dat is 't gevolg van de macht en den invloed van onze 3 groote katholieke Jans in de Kamer. Over eenige dagen zat ik op den trein; nevens mij zaten twee geestelijken en hun gesprek liep over de stichting van eene maatschappij van ouderlingen bijstand. Wij moeten, zoo sprak de eene geeste lijke, meer voordeelen verschaffen dan andere kringen, anders loopen de werk lieden bij andere partijen Dat is niets bijzonders, zult gij zeggen Ja toch Die andere priester heeft dan klaar en duidelijk gezegd ze vagen hun botten aan ons, als z' het elders beter vinden En zoo ver hebben zij het reeds gebracht Aan wie de schuld vraagt uw mede reiziger, Jan. Sieur Stock, de aartsvijand van Priester Fonteyne, is thans in den koogsten Hemel. Hij is er in gelukt, die onfaalbare man, redder van de katholieke partij, van Brugge, Priester Fonteyne te doen straf fen voor 2 duizend frank boete en al de kosten van 't Proces, omdat zegt hij, Pr. Fonteyne in zijn blad De Volkseeuw] zou beweerd hebben dat Sieur Stock bezoeker is van de Rue S. Laurent het gekende vrouwenstraatje van Brussel. Stock vermeldt die veroordeeling in zijne gazetten in groote letters maar volgens loffelijke gewoonte van alles te verdraaien, waaht hij zich wel van zijne lezers te zeggen, dat het VOniliS bij De advokaten van Priester Fonteyne, de heeren Meysmans en Hoste, hadden dus gelijk toen zij weigerden te pleiten, vooraleer dat het proces dat Priester Fonteyne tegen Stock inspant, ook te berde zou komen, te gelijkertijde van dat van Stock tegen Priester Fonteyne. Voor den oogenblik, is dus alles zooals er niets zou gebeurd zijn, vermits alle uitspraken bij verstek afgewezen, terug opgeroepen worden. Wij mogen verzekeren aan onze lezers en partijgenooten dat Priester Fonteyne zijne rechten zal weten te handhaven. De zaak moet dus gansch en te Brugge heropgeroepen worden. Ge ziet dat de advokaten van Priester Fonteyne, zoo zeere niet weggeloopen zijn, dan de politieke gazetten wel ge meend hebben. Zij zullen hunne rechten weten te doen eerbiedigen tot het einde toe 't Proces dat Zaterdag laatst moest op geroepen worden, is tot een lateren dag

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 2