Laibrecht Van Loo WOONHUIZEN P. SCHAPELINCK Kinderfeest der Demoeraten Kamer van Volksvertegenwoordigers Notaris DE BUSSCHERE ALPH. DEHAEN-DELACROIX Schoenmakerij Dré HERTOG J. COLLETTE - RONCHAINE Itotel de Nederlanden Vlaanderenstraat (Zuidstalie) GENT GEBR. ZUST. DUJARDIN Dit heeft plaats op Zondag n Januari 1914, om 2 ure namiddag, in de feestzalen van De KelkLangestraat. Priester Fonteyne en pactijgenooten van Antwerpen zullen er tegenwoordig zijn. De partijgen ooten moeten zich in regel zetten met hunnen bond, om te kunnen aan dit feest deelnemen. Onze Koopwarenstatie 3o ja 40 jaren heerschte er in onze koop warenstatie een zekere mistevredenheid onder de bedienden en werklieden, daar in dienst- nopens de ontoereikendheid der lokalen en andere onaangenaamheden welke den dienst lastiger en lastiger mieken en de burgers er zelfs veel door te lijden hadden. Zooveel jaren hadden de zoo werkzame katholieke gekozenendie député voor de eere waren, dien toestand geduld en geweerdigden hen zelf niet er zich mede bezig te houden. Doch Priester Fonteyne, die zich om de belangen zijuer kiezers bekommerd, miek dezen toestand, zoo ellendig en erbarmelijk aan den Minister kenbaar, die na grondig onderzoek, de gegrondheid der klachten van Priester Fonteyne en der belanghebbende burgers, erkende en de noodige werken deed uitvoeren in de Kocpwarenafdeeling. Priester Fonteyae heeft thans eene nieuwe vraag tot verbetering van onze koopwaren- lokalen tot den Minister gericht in de volgende bewoordingen Op herhaald aandringen werdt de goederen loods van Brugge statie vergroot. Ongeveer een drietal maanden is dit werk voltooid en tot nu toe is die aanhoorigheid van het magazijn niet voorzien van de noodige verlichting. Men verzekert mij dat dit deel van magazijn voor zien is van een viertal lampen (lanternes d'ap- plique genaamd) hetgeen samen nog de ver lichting niet kan verzekeren van twee vierkante meters. Verders worden door de werklieden en bedienden mij klachten gedaan, nopens den hobbeligen staat van den vloer het vervoer der collo's is uiterst lastig en van aard zelfs schade te berokkenen dan deze laatste. Denkt de heer Minister niet dat de tijd eindelijk gekomen is, van een einde te stellen aan die ellendige toestanden, en de noodige verbeteringen in te voeren Priester Fonteyne. Antwoord van den minister-. Die inrichtingen zijn nog niet voltooid. Voor 't nachtwerk der Staatswerklieden Priester Fonteyne heeft de volgende vraag gericht tot den heer Minister van spoorwegen Gedurende de wintermaanden, wordt er aan de rangeerders, seinwachters, wissel wach ters, enz. eene vergoeding van veertig centiemen toegekend voor nachtdienst. Zou de heer Minister het niet billijk oor- deelen, dien maatregel uiterst rechtveerdig ook uit te breiden tot de andere bedienden, welke gedurende dit tijdstip den nachtdienst verzekeren, zooals hoofdladers, laders, over- laders, enz., voor dewelke al dezelfde redenen bestaan. Priester Fonteyne. Antwoord van den minister Eene dergelijke vraag werd door den heer volksvertegenwoordiger Henderickx gesteld op 16 December 1910 en mijn geachte voorgan ger heeft er op 20 dito op geantwoord. Zijn antwoord blijft nog altijd gelden. 72 MENGELWERK GESCHIEDKUNDIGE RIDDER-ROMAN UIT DB ELFDE EEUW door H. Plancquaert Zoo, zoo, geholpen Ja zeker Machteld, Clotildis en ik, wij zijn bij den boer van 't neerhof om melk en boter geweest. En ik heb nog de pannen helpen kuischen, zei Machteldje, dat het gesprek oplettend volgde, en zich nu verstoute zijn rozenmondje te openen. De zoete stem van het meisje deed den heer van Schoorisse trillen, hij meende Godelieve in persoon gehoord te hebben. Hij bedwong zich nochtans en het gesprek ging voor goed zijnen gang. De beschroomde Machteld werd allengskens stouter, en (hoe wonder toch dat de aard, een geslacht eigen, van jongs af reeds zoo duidelijk uitsteekt en zich veropenbaart), zij babbelde, taterde en kakelde weldra, als alle vrouwen, maar al te veel, want in weinige oogenblikken vernam de heer van Schoorisse al de geheimen van moeders huishouden. Haar oudste broerken bleef niet achter, en Clotildis, was sinds lang hare tODg niet meer meester. De kleine Lam- brecht van zijn kant, deed al wat menschelijk mogelijk was, om, even als de andere, zijne gedachten op eene verstaanbare wijze te uiten, maar al zijne pogingen vergingsn in scherpe gillen, en wilde oorverscheurende kreten. Welk helsch lawijd in ridder Hugo's hut 1 Men had gezworen dat duizende twistzieke musschen er te gelijk aan 't kijven en vechten warenzoo een geschater was het 1 De heer van Schoorisse schiep vermaak in de vurige levendigheid, en de schuldelooze dartel heid, zijner kinderen. Een glimlach van tevre- NAZARETH Onze franschmans beginnen goed af te komen. Wij kunnen niet nalaten die moedige maonen welkom te wenschen in hun vaderland. Als iemand welkom verdient, zijn het wel onze franschmans, die helden welke zeven tot acht maanden vrouw en kinderen, vader en moeder verlaten om ver van huis al bet zwaar ste, lastigste werk te gaan verrichten voor de winning van de keste* brood, hun geweigerd door het Vaderland. Onze wetgevers mogen wel denken aan die lieden. Beziet Nazareth. Over 20 jaren waren 't magere gronden in een groot gedeelte van onze gemeente Nu zijn ze weelderig en van de beste uit, dank aan de kloeke armen onzer fraDschmaDS. En nochtans de wetgevers zorgen er voor dat het kiezing is als die wakkere werklieden in Frankrijk zitten. Is dat geen schande Weldenkend volk, lang genoeg hebt gij die onrechtveerdigheid verdragen strijdt dus mede met de christen democraten, die rechtzinnig uwe lotsverbetering betrachten. G. KORTRIJK Algemeen Nederlandseh Verbond en Onpartijdig Verbond van Vlaamsehe Maatschappijen Zaterdag, 27 December 1913, om 8 1/2 ure, in de feestzaal van het Stadhuis. KUNSTAVOND door de Vlaamschen kring Pro Westlandia uit Antwerpen, onder de leiding van den heer C. Rousseau en met de welwillende medewer king zijner leden de heeren prof. Aug. Borms, leeraar aan het Atheneum Antwerpen Oct. Steghers letterkundige, Eecloo Jan Borms, kapelmeester ter hoofdkerk, van Dendermonde; de heeren leeraars en bekroonde van het koninklijk vlaamsch konservatorium te Ant werpen; J. Watelet, leeraar pianist, begelei der Modest Lauwagie, leeraar, deklamator Hubert Van Mechelen, kunstzanger Paul Lepage, kunstzanger; J. Bruggen, deklamator. Ingang vrij voor iedereen. Voorbehouden plaatsen 1,00 fr. te verkrijgen i® Rangkaarten o,5o fr. bij de leden. Kostelooze toegang tot de eerste rangplaat sen op vertoon hunner lidkaart voor de leden der aangesloten maatschappijen. Samenkoop Helpt Elkander Na nieuwjaar worden de bons of kaartjes vervangeD dcor een nieuw stelsel. Ieder aan deelhouder of kooper zal een boekjen hebben waarop regelmatig alle aankoopen ingeschreven Al de bons gelieve men in te geven ten lang ste tegen Zondag ix Januari aanstaande. De winstverdeeling zal geschieden einde Januari. Democratische Vlaamsehe Volksbond Zondag 28 December, om 5 uur, algemeene vergadering in Prins Boudewijn. HET RECHT is te verkrijgen bij onzen verkooper en bij den heer Vandekerckhoveboekenwinkel, Koorn- markt, en bij Alberic Deleu, Meenenstraat, 64, Kortrijk denheid zweefde op zijne lippen. Sinds lang had hij zulk eenen vroolijken dag niet genoten. Voor dat het jong huisgezin weder naar stad keerde, werd het lekker gebak gescheiden. De drie kinderen kregen elk een heerlijk stuk. Machteld, als eene goede voorzichtige huis vrouw, borg een deel van het hare met zorg voor 's anderendaags. De kleine Hugo integen deel, wilde den kommer, van iets zoo lang te bewaren, op het hart niet hij had rust nog vrede, voor dat zijn aandeel in de holten zijner jeugdige maag verdwenen was. Het uur van vertrekken sloeg en men scheid de zeer tevreden van malkander. Hugo volgde zijne bevallige kleinkinderen lang met de oogen. Dan keerde hij in zijne hut weder en wandelde bedenkvol heen en weder. Hij dacht aan zijne jonge bezockeis. Arme kleinen, dacht Hugo in zijn eigen, wat schuld hebben zij daaraan 1 Zij zijn toch zoo lieftallig Welke levendige schelm is toch die Hugo Ja, ik herken mijn bloed in hem. En de jongste is ook reeds zoo onstuimig en zoo woelig Maar wat schoon, wat engelachtig wezentje heeft toch die zachte blonde Machteld. Dat zal eene bloem van eene vrouw worden. Wie weet het nog i vervolgde hij traag en met nadruk. Was zij ook niet zoo minzaam en zoo bevallig in hare kinderjaren En nu De heer van Schoorisse bleef staan en keek strak voor hem Ondankbare, sprak hij, bevend van schie- lijken toorn, hoe hebt gij uwen ouden vader behandeld? O gij zult het gewicht mijner gram schap gevoelen 1... Waarom moet mijn toorn ook op die onschuldige kinderen vallen Waa rom moeten zij hare fouten uitboeten I 't Gedacht zijner lieve kleinkinderen verstilde Hugo's gemoed en verhelderde zijn gelaat. Hij hernam zijne wandeling met bedaarden en ge smeten stap. Godelieve, Godelieve, zegde Hugo nog maals, doch kalmer en geruster, zoudt gij waar lijk zoo versteend zijn als ik meende 'k Heb misschien alles wel wat vergroot... De min zaamheid, die liefde, die zorgen, was dit alles slechts eene onwaardige huichelarij I... Neen, neen, dat kan niet... gij werdt verleid door Ronse Ontvangen van lid die zegt daan te tappen zcu wel welken voor de loon der werk lieden 0,25, bijzonderlijk als zij de werkstaking in hunne handen hebben, o,25 werklieden van Ronse ziet hunne werking in de Filiatur waar dat zij meester zijn 1,00. Omdat C. zegt dat wij vrije christen demokraten wel moeten wer ken voor de vooruitgang der vereeniging, 0,40. B. J. geeft daarvoor ook eene gift voor de wer king, 1,00. Omdat Alfons 0,10 te veel ontvan gen heeft van den hendel geeft J. B. 0,10. DEERLIJK Heden Zondag, 28 December, pintedek ter herberg In de Congo bij Camiel Furniere. Een lekker glaasje Eeu goe sigaar Een guitig baasje Dat vindt men daar. KANTOOR VAN DEN te BruggeKuipersstraat, 16. Openbare Verkooping VAN TE BRUGGE DERDE EN LAATSTE ZITTING Dinsdag 6 Jauuari 1 91 4, ten 2 ure stipt namiddag, in de Café Gouden Arend, Munteplaats te Brugge, Deflnitieven OVERSLAG van Koop I. Oostmeersch. Een Woon huis, Nr 35. Gebracht op 5,7CO fr. Koop II. Oostmeersch. Een Woon huis, Nr 37. Cebracht op 3,125 fr. Koopen I en II bij samenvoeging ge bracht op 9,000 fr. Koop III. Lanestraat. Een Woon huis, Nr 2. Gebracht op 3,800 fr. Koop IV. Sint Gilles Dorpstraat. Twee Woonhuizen, Nrs 37 en 3g. Gebracht op 4.900 fr. Koop V. Ooivaarstraat. Zes Woon huizen, N1^ 53, 55, 57, 5g, 61 en 63. Gebracht op 6,i5o fr. Koop VI. Balsemboomstraat. Vier Woonhuizen, Nrs 72, 74, 76 en 78. Gebracht op 5,3oo fr. Koop VII. Balsemboomstraat. Vier Woonhuizen, N15 80, 82, 84 en 86. Gebracht op 6,o5o fr. MATRASSENMAKERIJ GEERAARDSBERGEN Overal bekend om zijne trouwe en spoedige bediening Matrassen windhaar 25 fr. Traversin 6.50 fr. Hoofdkussen 3.25 fr. Echte VLAAMSCHE MATRASSEWOL van af 2.20 fr. de kilo. Verzendingen door heel het Land franco tegen remboursement. eenen eerloozen ellendeling verleid. Hare smart en hare tranen, als ik haar zooveel bittere ver wijten toestuurde, bewezen zij niet genoeg haar berouw? En dezen morgend I.. O dat was wel, dat was wel. 'k Gevoel mij heden lijk lichter en opgeruimder. Hugo verzonk wederom in diepe gedachten. Zijn gelaat was ernstig. Eensklaps hief hij het hoofd op hij scheen verschrikt. Hoelang is dat nu geleden? sprak hijZes jaar, bijna zes jaar 't Is lang, 't eene eeuw.. Zou ik niet wat al te streng zijn geweest Het was een misstap, een schandelijke misstap. Maar toch zij is mijne dochter. Ja ik zal nog alles vergeten. Feilen is menschelijk en eene vrouw laat zich zoo ras door eenen schijn van rechtzinnige liefde verleiden. O die ellendelingl hij is de schuld van alles. Neen 1 nooit zal ik het hem vergeven I Hugo stampte met woede op den grond en liep wederom koortsachtig heen en weder. Doch de lieve gezichtjes zijner kleinkinderen kwamen de sombere gedachten van den heer van Schoorisse weldra opklaren en zijn gemoed verstillen. Zijn gelaat verhelderde en hij werd weder gerust en vroolijk. Dq volgende dagen kwamen Godelieve's zoontjes, als naar gewoonte, in het kamp. Ja Machteldjen ook vergezelde hen soms. Het lieftallig krullekopje was bij lange zoo vervaard niet meer van de krijgslieden. De kinderen wisten grootvader wel op te beuren. Hoe meer deze laatste met hen omging, hce meer vermaak hij er in schiep, maar ook hoe zachtzinniger en en hoe toegevender hij wierd ten opzichte van zijne dcchter. Hugo dacht nu dikwijls aan Godelieve en hij schudde soms zoo aardig het hoofd, alsof het hem speet zoolang op haar zijn verstoord ge bleven. Zekeren avond wandelde hij langzaam door het kamp. Zijne forsche leden waren in de plooien van eenen bruinen mantel gewikkeld. Hugo richtte zich naar de stad. Gedurende het beleg, bleef de poort die naar de grafelijke legerplaats leidde, den ganscben nacht open. De heer van Schoorisse trok de stad in en ver dween in de enge, duistere straten van Gent. De parhigenooten warm aanbevolen. GROOT KLEERMAGAZIJN 10, Kortesteenstraat, 10 KORTRIJK Overgroote keus van alle slach van MANS- KOSTUMEN gereed gemaakt en op maat, gesneden naar de laatste modellen. Bijzondere schoone keus van KINDERKOS- TUMEN, gereed gemaakt in alle kleuren, te beginnen van fr. 4.50. Alsook witte broeks in tennis en kaki, vesten in pacha en coutil, bureel-paletots enz. enz. Men lette wel op 't adres 10, Kortesteenstraat, 10, KORTRIJK Huis van Vertrouwen Er wordt 5 afgestaan aan Helpt Elkander (samenaankoop). Het best geassorteerd Huis In Schoeisels is voorzeker de groote 5, Vlamingstraat, BRUGGE Fraaie en sterke schoenen en bottinen in alle slach voor heeren, damen en kinderen. AmerikaaDSche en Rationnelle Modellen. Het huis houdt ook Imperméables van de beste Engelsche firmas. Schoone en deugde lijke Regenschermen. Laatste nieuwigheden. Onmogelijke concurrentie Sportdepot van het huis G. Verbist van Gent.Tennisspel: Roquetten en ballen enz. GROOT KLEIN voor uwe ZADEN, BLOEMBOLLEN, PLANTEN EN ROZELAREN richt u tot het belangrijkste huis (Société Anonyme) Opvolgers van H. COLLETTE O" Oude Bpuy straat, HO El (Belgie) Geïllustreerde prijslijst. Franco en gratis op aanvraag. INVOER UITVOER Tripelen Uitzet. Duitsche en Engelsche bieren. Hulscamp-genever. Extra koffie. Kamers voor rt izigers. DE VLAMINGEN AANBEVOLEN. Velohandelaars Wilt gij goede zaken doen, vraagt het agent schap van de rijwielen LE GLOBE, L'ESCAUT DUJARDIN Banden PERSAN Deze merken zijn van de beste hoedanigheid, sterk, schoon, licht loopend en gewaarborgd op banden en rollende stukken. Het agentschap is te verkrijgen bij de te AUTRYVE bij Kortrijk Zelfde huls AUTOMOBIELEN, geheel nieuw model, licht loopend, zacht, sterk en dc goedkoopste die hedendaags bestaan. Alle dage te zien en te beproeven mits dag te stellen op voorhand. DUJARDIN Broeders Zuster. Eenige minuten nadien was hij op de Meire en hij trad zonder aarzelen het huis van Lam- brecht van Loo binnen. Wat was hij welkom! De kinderen herkenden hem terstond. Godelieve heette hem welkom. Hugo antwoordde tamelijk koel en ging zich in den leunstoel zetten, aan den hoek van den haard. De kleine Hugo zat aldra op zijne knie ën Machteld, die beschroomder was, bleef aan grootvaders zijde staan en aanzag den grijzaard met hare schoone blauwe oogen, die tintelden van gezondheid en vreugde. De kinderen wilden gaarne spelen, doch de ridder had dezen avond hiertoe weinig lust. Hij was ernstig on verstrooid hij hoorde bij kans niets van al hetgeen de kleinen met hunne gewonen spraaklust vertelden. Godelieve bemerkte haar vaders gemoedsge steltenis. Zij deed een teeken en Clotildis trok met het klein huisgezin, niet zonder eenige tegenkanting te ontmoeten, te bed. Godelieve zette zich dan recht over den ouden ridder. Zij wilde hem in zijne gepeizen niet stooren, en bleef in stille afwachting zitten. Het diepste stilzwijgen heerschte eenigen tijd in de zaal. Hugo hief eindelijk den blik op zijne dochter en sprak: Godelieve, kom hier zet u aan mijne zijde. De jonge vrouw schoof haren stoel nevens den zetel en zag haren vader vragend aan. De grijzaard nam hare hand in de zijne. Hij keek haar lang en diep in de oogen, en zegde dan met trage stem: Godelieve wees openhartig-, zeg mij, hebt gij mij nooit mijue onbarhartigheid verweten Hebt gij mij nooit beticht, van mijne kinders niet te beminnen zooals het betaamde Godelieve zag den ouden ridder verwonderd aan. O vader, antwoordde zij met vuur, ik wist te wel dat ik u al verschuldigd was. Nooit heb ik zoo iets durven peinzen. Er lag zooveel rechtzinnigheid in Godelieve's stem, dat Hugo aan de waarheid barer woor den niet kon twijfelen. Gij hebt nochtans in 't begin gebrek moe ten lijden, sprak Hugo. 't Vervolgt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1913 | | pagina 3