Oorlog of Vrede r ■ÉlÜ IJ IS V" u"ul' «wie muu u<ti ut; xseigiscne regeermg, in verstandhouding met de drie Belgische Staatspartijen en met het doel de Vlaamsche gelederen te britredderen, voor de laatste dagen dei kieskampanje een schandaai-komplot tegen de Vlaamsch-Nati onalistische leiders bereidt. De dokumentenzaak, de lmtèrveldtocht tegen Borms Ward Hermans, But aye, Van SevererVan op den BoschStat Be Clercq kmnè e. a. zouden er maar een licht voorsmaakje van zijn VLAMINGEN, WEEST BEREIDS Aan de katholieke 'emocraten ,BGERVRAAGSTUK een millioen manschappen SSfin fe°" - "iin181- 45 j*" 1,008.000,000 "'J? Weekblad. - TYUA der Vle'unsche Kristen Volkspartij 36°JAARGANG Beheer en Redactie Helpt Elkander. Nr 19 Casiiiuplaats. 11. Kurlrijk. - Telefoon 20: I Pnsicli. 171675 (R. Vanderscheldeh. Deerlijk) I iris&dopstcllcr ADV. Hjt'LAXCQUAERT Abonnementsprijs 15 fr. per jaar7,50 fr. per 6 maand Voir Frankrijk 22.50 fr. PR JS per nummer 0 30 fr ZOND^ 12 MEI 1929 Advertentie» wendt U tot het blad Gij hebt A L T IJ D aan den wi! der katholieke bewaarders en aan dien van de liberale broeders in de regeering toegegeven. Uw leider Poullet heeft in het rand gebeten door de katholieke- libe- ra.e Vlaamschhatende reactionaire oppositie EN IS TOCH NADIEN ON DERDANIG VOOR DEZE GAAN KRUIPEN. GIJ HEBT DE MACHT IN HANDEN GEHAD om uw eigen pro grammapunten: 6 maandendienst, Vlramsche en Waalsche legerafdeelin- gen: amnestie, degelijke pachtwet te verwezenlijken en telkens heb* se gewacht voor 't bevel van HOOGER. s met HET ZELFDE program- n HOOGER. En nu schaamt ge U niet om nog ma voor den dag te komen! De eenheid in de katholieke partij, zegt ge! Of gij niet heel goed wist dat deze eenheid steeds uitloopen MOET op de verloochening van alle Vlaamsche en volksgezinde beginselen! Of gij niet heel goed wist dat de eenheid m de katholieke partij slechts zoolang zal duren als gij de onder- d:-Ti»e kruipers wilt blijven! Het Vlaamsche Volk, de arbeiders, boeren en burgers laten zich niet eeuwig door u om den tuin leiden. DAT ZULT GE OP 26 MEI ONDERVINDEN. H*rt voorbeeld van volksvertegenwoordiger Vindevogel heeft navol gers. Ook in Limburg hebben de Vlaamschgezinden de katholieke partij verlaten en als volkspartij den strijd aangepakt. Wat gezond is moet groeien. VoIk?pM-*i^n hei' de ze!fstand'se Kristeno Vlaamsch Nationalistische -uil zeer belangrijke kwesties r de a! dan met demokratische Het oordeel van Pater Thielemans over den Staat De Staat moet helpen tot de ontwikkeling van het volk. Doel van den Staat is doel van 't volk. Doel van 't volk is eigen ontwikkeling en zelf behoud. t Volk is er niet om den S'aat. maar de Staat is er om het votk. «Jodat de Staat zijn dienende rol zou kunnen vervullen, draagt het volk, via de volksvertegenwoordiging zijn gezag op den Staat over. Schiet de -■tantinerin te kort, dan volgt natuur'iikerwijze verzet, opstand. Zie fer- .and, I ransvaal en a. Zie Masarijk, de leider der Tsjechen, die zegde: «Het is onze verdoemde plicht Oostenrijk trouw te verraden.» De vraag is nu: «Heeft de Stnat België tegenover Vlaanderen en het Vlaamsche volk zijn plicht gedaan?» 't Antwoord luidt: «NEEN! Gaf België aan Vlaanderen NEEN! Gaf België aan Vlaanderen NEEN! Gaf België aan Vlaanderen NEEN! Gaf België aan Vlaanderen NEEN! Dit dragen v Van Hecken - eerbiedig op a Vlaamsch bestuur? een Vlaamsch gerecht? een Vlaamsch leger? een Vlaamsch onderwijs? de Van Schuylenbergen, Moeyersoer La i,.ande Patrien .het Groote Vaderland» va-ir... i I Est», «Le Glacés de Paris», uwt mdcrc «(Kirden een BRUSSFl .-CKE DOXUMENTEN rNIETS tot BEKF.ND WEL GEHEIME wil ken. heeft n.m de BEWUSTE bevolking de nutn De MILITAIRE WE'TTF.N elk, ,.(.IIIU) renden «^vloe.se! en bei verplichte gevolg GEHEIME militaiU^ereenkomsl më^Fr^- WAT HEBBEN DIE Mil ITAIRE VET'CC"" or.S GEBRACHT Een mobiüseerbiar leger v, n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 1