EEN MILLIARD ACHT MILLIOEN 'T ZIJ PER HOOFD 144 fr. te de uitwerking der militaire plannen -MOET klimmen tot 1,400,000000 Er zijn in België 40(XX) inliivingen per jaar elke soldaat kost dus 350000 per jaar, of voor elke mobiHseerbare volgens de cijfers van Generaal Galet die beweert dat ons oorlogsleger.slechts 500.000 man zou gedragen... 2800 fr. De belastingsbetalers moeten maar afdoppen! 55.000 man worden jaarlijks onttrokken aan productie gemiddeld 30 fr. een verlies maakt van ongeveer VIJF HONDERD MILLIOEN Wat in een militaire wet belangrijk is is niet zooveel de afgelegde verplichtingen in vredestijd, maar veel meer, wat er in oorlogstijd kan gevergd worden Militaire wetten zijn niet gemaakt voor de vrede, ma; i r de vrede, maar MET HET OOG OP OORLOG. Welnu die verplichtingen in oorlogstijd zijn wel zóó dat er EEN MILLIOEN SOLDATEN kunnen opgeroepen worden. De ondervinding van den laatsten oorlog beu ijst dat men zeer vlug gedwongen wor'it al de reserven op te trommelen en veel meer nog te vergen dan wat van in vredestijd werd toegestaan. Men moet dus niet afkomen met beweringen over ons actief leger en ons reverve leger, en de landalarm, want in de pratijk is dat allemaal «HET LEGER» De militaire bevelhebbers hebben in oorlogstijd een diktatoriale macht, zonder kontrool van de Volksmassa we weten dus zeer wel dat mannen van 45 jaar met vrouw en kinderen, even goed ip de eerste lijnen zullen staan als de schoolkinderen van 18 jaar. die men een paar maand zal afgericht hebben en met eenige gloeiende woorden en schoone leuzen den dood zal injagen! WAT ZAL HET LOT ZIJN VAN VLAANDEREN? ZEVEN HONDERD DUIZEND MANSCHAPPEN zal Vlaanderen te leveren hebben voor die slachtbank, en daar de WALEN (zooals reeds door den laatsten oorlog bewezen is) meeren- deels als onmisbare competenties voor de munitiefabrieken zullen opgeroepen worden, zal het vech tende leger weer 80 t. h. Vlamingen bevatten en zullen de verliezen weer in dezelfde proportie op ^i-AAiNDEREN wegen! Dit zijn geen ijdele veronderstellingen maar feiten bewezen doorden verleden oorlog Op 35U.OOO gemobiliseerden in den laatsten wereldoorlog zijn er 45.000 gesneuveld en 120.000 verminkt en kapot gemaakt, de volgende oorlog zal zeker veel moorddadiger zijn dan den voorgaande. Maar, zelfs indien alles in dezelfde proporties gebeurt, zullen er op die 700.000 Vla mingen 90.000 sterven en 240.000 verminkt en kapot gemaakt worden En VOOR WIE en VOOR WAT? 1 het KINDERLOOZE Frankrijk en artoe deze levensverzakende landen Niet voor Vlaanderen, zelfs niet voor België, maar Wallonië voor den ondergang te behoeden en de zwakheid v zichzelf veroordeelen met SLAVEN BLOED te drinken. Maar weer zullen de Oorlogswoekeraars de munitiefabrikanten, de legerleveranciers, de Bankiers, de internationale hyenas van alle slag. hunne kofter:, uilen en de staal, ijzer, petroleum en andere consortiums zullen uit dit nieuwe bloedbad, hoogere macht en rijkdom oor de anonyme magnaten, vaderlandlooze Joden meestal, weten op te bouwen Met plaatsjes in beheerraden, mijnkoncessies en Koloniale baantjes werden de VOLKS vertegenwoordigers, OVERTUIGD en nu zingen ze hun Kiezers vóór dat het Vaderlandschen plicht was die wetten te stemmen1 't Zijn Volksbedriegers 't Zijn Volksverraders 't Zijn Judassen WIL HEEFT ER DE LEGERWET GESTEMD OF MOGELIJK GEMAAKT. De LIBERALEN waren als «Parti de la France» zeer goed in hun rol en krijgen dan ook De KATHOLIEKE BEHOUDERS zi ■onder zelfs onkristene menschen die «Eerste liek... maar die dat etiket maar gebruiken c •oni den tuin te leiden, en ze in dienstbaarheid De Socialistische misleiders, onder voo de regeering en dienen een ander wetsontwerp houden het millioenkoppige OORLOGSLEGER anderen Hunne oppositie anders dan gecamoufleerde «liberalen» waar- komen spelen met het «Etiket» Katho- i de snullen van KATHOLIEKE DEMOKRATEN tn «'t Gouden Kalf» te behouden! ■endsel van kiespropaganda trekken, schijnheilig uit zoogezegd voor 6 maandendienst maar ze be- zijn in feite nog grootere militaristen clan de schaamtelooze PARADE walgt, i laf i ge- Waren de socialistische leiders OVERTUIGDE anti-militaristen, een grootsche volksbewe ging zou de stemming dier BLOEDWET onmogelijk gemaakt hebben, maar, zij die socialistische leiders zijn medeplichtig aan de onderteekening van het GEHEIM militair verdrag en MOESTEN dus meedansen. De Vlaamscbè socialisten die nog anti-militarist voelen MOGEN niet doordrijven omdat de WAALSCHE broertjes, de Destreés, de Hubins, de Brancquaerts enz. meer over hebben voor Frankrijk als voor hun eigen Vlaamschc broers en zij liever in oorlogstijd de Vlaamsche snullen zien vechten als er zelf. alléén vóór te staan. ALLEEN DE VLAAMSCHE-NATIONALISTEN hebben zich met hand en tand verzet te gen de militaire wetten. Alleen ONZE PARTIJ, ONZE ORGANISATIE, mag zeggen dat zij in geenen- «leele medeplichtig is aan den beraamden massamoord van Vlaamsche 'mannen Alleanti-militanaten, moeten dus in geweten stemmen voor de lijst der Vlaamsche Nationa listen die als eerste plicht aanzien opzeggen van alle geheime akkoorden en het afschaffen der bijgevoegde verplichtingen 2 Afschaffing van het alleman soldaat en geleidelijke ontwapening 3. Internationale actie tot verspreiding der Vredesgedachte Met als onmiddelijbe gevolgen: binnenlandsch: a) beperking der militaire uitgaven geen MILLARDEN n b) Invoering van degelijke sociale wetten; c) Vermindering van belastingen; d) Verbetering en uitbreiding der economische uitrusting van 't Vlaamsche land; eGroote winst op de arbeidskracht; en op buitenlandsch gebied: a) Vertrouwen herwonnen over gansch de Wereld; b) Onzijdigheid tegenover alle machtsgroepeeringen c) -In geval van oorlog, geen gevaar van vernieling, (Want wie zich r kan ook niet met geweld te keer gegaan worden) d) Vrijheid van handelen, geenvijanden meer! Moeten de Vlaamsche Nationalisten daarvoor een meerderheid naar de Kamer zenden i een,t Is genoeg dat door de getalsterkte van den Vlaamsch-Nationalen groep de meerderheid aan Libero-kafhoheke coalitie ontvalle opdat deze toekomstplannen in vervulling zouden gaan. -traan Daar0m moeten er s,echts VEERTIEN Vlaamsch-Nationale gekozenen naar de Kamer iti-militaristen hunnen plicht verstaan red- r oorlqgsbugjetten: geen geweld verzet Als alle rechtzinnige anti-oorlogsgezinden e den zij door hun stemming Vlaanderen e De katholieke PARTIJ is de grafdeifster van de K. Kerk Luik n Ja de katholieke PARTIJ is de vnfdelfster der K. Kerk. In elke politieke beweging die een -revaar is voor een verkiezingsuit slag van de kandidaten der katholie ke partij sleepen de katholieke kiesdravers et dc Kerk en den gods dienst tusschen om door verkettering en gemeene aanvallen en verdacht makingen invloed en druk uit te oefenen op het godsdienstig geweten van de bevolking. Ze heeft het destijds gedaan tegen de demokratische beweging en de katholieke partij heeft aldus meer menschen uit de kerk gejaagd en het socialisme sterk gemaakt. De godsdienstonverschilligheid van een groot deel der bevolking en den groei van liet socialisme zijn meest het gevolg van het feit dat de katho lieke partij den godsdienst en de kerk in het gedrang,heeft gebracht in ha ren haat tegenover dc beweging die aan het volk geven zou meer mede zeggenschap en brood. Wij zijn maar lecken, al zijn we er fier op ten minste zoo goed gelco- vigep te zijn als de leiders der katho lle partij. Wij zijn maar leeken, maar we durven het gedrag, het leven van onze leiders stellen naast en boven dat van die der staats katholieke par- tij. Pin sterker dan de stem van de Volksstem en van Ons. Volksblad, ge zaghebbender dan het woord van al de Moyersocns, Bcthunen en Van Schuylenbergen klinkt het woord van den geleerden Dominikaan kuns tenaar van het woord, bezieler en lei der van de katholieke Vlaamsche jeugd, Pater Callewaert Op Vrijdag 20 Juli 1927 schreef hij in «Dc Stem uit België» Het katholicisme wordt helaas verpolitiekt door de menschelijke driften. Eerst wordt het een forma liteit, dan een uitwendig vertoon, dan partijschap, dan klein-men- scbelijkheid, DAN MISBRUIK VAN HET HEILIGSTE VOOS MENSCHELIJKE AMBITIES. (Niet waar staatskathoüeke?) Wat gewordt er van de vrijheic van het Evangelie? van de naas tenliefde? van echt bindend gezag der Kerk? Het principieel katholicisme wordt verwaterd. EN GODS DIENST EN PRIESTER MOE TEN BOETEN VOOR DE VER WERELDLIJKING VAN HET KATHOLICISME DOOR MEN SCHELIJKE PARTIJSCHAP BE WERKT. Een staatsbestuur met katholie. ken naam wordt in de oogen der menschen HET katholicisme en a* de politieke fouten van dit staats bestuur v/orden den godsdienst ten laste gelegd. Hoe pijnlijk voelt ons katholiek geloof daarvan de noodlottige ge ve'gen! Hoeveel menschen moeten den Priester beschouwen ais een politiek man en niet als de be dienaar der sacramenten en ne wit - dee'er der Barmhartigheid. Hoe veel schijnheiligheid wordt .er niet door veroorzaakt en hoe wordt het godsdienstig bewustzijn van zijn inhoud geledigd. Bleef dc politiek op haar gebied zooais in Engeland en zoovee! an dere landen, dan ware de vriihcid van het Evangelie gehandhaafdde fanatieke onverdraagzaamheid zou wegvallen, het katholiek liefde werk zou kunnnen doorwerken en het katholiek geloofsleven zou vrijen toegang hebben bij zooveel personen die HET NU UITSLUI TEN OM REDEN VAN HUN PO LITIEK STELSEL EN DE PER SOONLIJKE VEETEN, VAN DEN PARTIJSTRIJD. Het is een gewichtig vraagstuk dat wij moeten durven bij de hoor nen grijpen uit liefde voor de za ligheid der zielen, alle even beelden van God. Hetgeen .Pater Callewaert hierbo- •ett zegt is ongelukkiglijk maar al e zeer de bittere waarheid maar ze- :er is het DAT ZIT DIE VOOR DIT SCHANDELIJK MISBRUIKEN VAN ONZEN GODSDIENST VER ANTWOORDELIJK ZIJN EENS I-TIERBOVEN ZULLEN REKEN SCHAP GEVEN VOOR DE ZIE- EN DIE DOOR HUN SCHUI.D ERLOREN GAAN. Zooals Pater Callewaert duidelijk „e wijst ZIJN ER INDERDAAD- GEEN ERGER VIJANDEN VAN DEN KATHOLIEKEN GODS DIENST DAN DEGENE DIE, ZOO- AI.S; DE STAATSKATHOLIEKKN. DEN GODSDIENST MISBRUIKEN OM EEN POLITIEK STELSFL ZOOALS HET VLAAMSCH NA TIONALISME TE BEKAMPEN. Kardinaal Gasparri, de Pauselijke staatssekfflaris, zegde in zijn circu laire tot de Italiaansclie bisschoppen v [i 2 Oktober 1922 dat zij zich als bis-/ «wjioppcn én als 'pastoors «geheel en. gansch buiten de partijtwisten moes- ten* houden, boven al de politieke competities» Wij houden het met Kardinaal 1 .sparri, met Pater Calevvaert, met .ooveel honderden-hooge geestelijke leiders tegen de Volkstemmen en dê Van Schuylenbergen, de Moyersoei» en al de lage leugenaars die ons in 't donker bekampen met het wapen van den godsdienst. Zoo zeer ais we betrachten het po litiek leven gezond te maken, te hef fen boven al de leugen en de gemeen- hid die de zucht naar stemmen in geeft. zoo zeer ook betrachten wij de godsdienst en z'n dienaars tc bevrij den uit de vangarmen der partij. Deze houding en deze alleen beant woordt aan het wezen en het welzijn der kerkelijke gemeenschap. De Socialisten en de Zesmaandendienst in 1928 Op 29 Juli 1928 verklaarde de soc. leider M. Em. Van der Velde in de Kamer, bij den aanvang der bespre king van de militaire wetsvoorstel- «BIJ DEN AANVANG EENER BESPREKING WAAR, HET EENS ZIJNDE OVER HET DOEL. WIJ HET NIET EENS ZIJN OVER DE MIDDELEN EN DE METHODE En hij verklaart dat de socialisten bereid zouden geweest zijn den 6 maandendienst op te offeren. In dezelfde rede verklaarde Van der Velde: «IK VERHAAST MIJ U TE ZEG GEN DAT, INDIEN ER KWESTIE GEWEEST WAS DE VERMINDE RING VAN DIENSTTIJD TOT 8 MAANDEN TE VERORDENEN, MET VERTRAGING TOT IN 1931 VAN DE VOLLEDIGE HERVOR MING, EEN AKKOORD TUS SCHEN ONS MOGELIJK ZOU ZIJN GEWEEST. Hoe heel anders klinkt de toon op hunne meetings! Heeft de soc. leider Destrée niet geschreven dat de zesmaandenschen diensttijd geen absoluten eisch was VOORAL hebben we beleefd dat, nadat de handteekens van hun volgelingen voor den zesmaandschen diensttijd 1928, waran gevraagd er den 10 September Slechts 6 volksvertegenwoordigers waaronder 5 Vlaamsche nationalisten voor den zes maandendienst hebben gestemd. In die beruchte zitting van 10 Sep tember 1928 waar de zoo belangrijke militaire wet zou worden gestemd waren er op 78 soc. aanwezig: bij de eerste stemming 61 soc. volks vertegenwoordigers bij de tweede stemming 59 soc. volks vertegenwoordigers bij de derde stemming 56 soc. volks vertegenwoordigers bij de vierde stemming 56 soc. volks vertegenwoordigers bij de vijfde stemming 47 soc. volks bij de zesde stemming 45 soc. volks vertegenwoordigers Ruim twee vijfden van de socialis ten waren bij de laatste stemming afwezig.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 2