Kamer kiezing van' 26 Mei - ,;Tpe lijst der. Vlaamsche Nationalis- t.eh,. voor? dé- Kamfer van Volksverte genwoordigers, van het arrondisse- nient. Kprtrijk 'is samengesteld all Volgt.:.-,.- y/erkelijke .kandidaten. TuytensMaurits, Notaris te In- góygheni. r- Carier.' Emiql, gemeenteraadslid, Sweveghem. .-.•■"•* Deman Kam iel, gemeenteraadslid, Mcuieman Joz. zaakwaarnemer, Kpr-trijk. - D.espriet-Joz, Vlasser, Hulste, Plaatavervangende kandidaten. ..Vanderschelden Remi, gemeente- caadslid|,.De?tlijk. 'Mourant Joz. Vlasser, Lauwe. T.erpju Juk Handelaar, Reckem -j'-fliêljs Gustaaf', Vlasser, Marcke LIJST SENAAT Werkelijke kandidaten. 1» Vanderschelden Remi, Oud- Strijder, gemeenteraadslid. Deerlijk. 2. Verbpke A. dokter, Poperinghe 3. Cardoen Emiel, schepen, Bece- Ure; .4. Vandenbulcke Cyriel, eigenaar ','ijper. -Plaatsvervangende kandidaten 1. Aernaut Arthuur. landbouwer - J5-. Noyez Octaaf, smid, Meenen 3. •Vanbrusael Achiel, aardewerker, weieapeile 4.'Leuridan Jeroom, advokaat, ..IJ.per, AAN ONZE VRIENDEN EN v PROPAGANDISTEN -•■V<ifi"hi-'jen af worden ter uwer b scttikkihg gestéld própagandaabo: .■rtfcméiTte-h ojv «Het Recht» aan den .priis'van 5Ar. van nu tot einde Sep •fentbfei*."' Hfer'lo'nV' wordt iedereen in de ge •jlcfc'nlrëidgesteld dubbel propagan darwtrk' te verrichten buitengewon< gelegenheid om propaganda le ma- Vr.h" V6dr de kiezing én buitengewont gelegenheid om lezers te winner .voor'«Het:Recht». 'Tofer vrienden, van" deze gelegen heid gebruik gemaakt. Wie kan geen.5. frank missen, wie kan er -vriend of kennis geen 5 fr van doen voor een blad dat uwe gedach t-ten daar zal binnen brengen? Stort, 5 fr. met opgave van s -op onze postcheckrekening 171673 JR. Vanderschelden. Deerlijk) en het blad wordt aan dit adres gezon-len tot einde Septembé». Dringende oproep! Voor 'n Ear» li jat 111 De propaganda roept u kamera den! doe uw plicht! als Vlaming, als demokraat, die plicht is niet zoo zwaar, elk volgens zijn vermogan taste" eens in zijn beurs; het is vooi de verspreiding van «Het"Recht» al de sommen hiervoor bijeen ga- bracht zullen besteed worden aan "kostelooze nummers rond te sturen. Wie schrijft in op de tweede eeie- lijst De minimum bijdrage voor de Eereüjst bedraagt 10 fr.kleine steungelden zijn ook uiterst welkom en zullen verschijnen in het gewooa steunfonds. De pen is het beste middel om elk een te bereiken, dus kameraden laat ons dit middel gebruiken. Zorg voor nieuwe abonnementen betalende of kostelooze, geef adressen op om kostelooze te zenden": 'J' Wie;helpt er mee? Nu of Het 3$aamsche heir staat immer Het propaganda-kieskomitait. Meetings. Op Zoi'klag 12 Mei om 10 JA ure tia iddag te Ooteghem, op de Plaat: Sprekers; Notaris Tuytens en ar Op Zondag 12 Mei om 4 ure na iddag" ie Moen. Sprekers; Notaris Tuytens en at; Op Zondag 12 Mei om 6 ure avonds te Heestert. SprekersNotaris Tuytens en ar Op Dinsdag 14 Mei om 6 ure avonds in den «Duc de Brabant» t Harelbeke. Sprekers: Notaris Tuytens en ar Op. Zondag 19 Mei (Sinksen) om ■e namiddag te Deerlijk, ter herberg «In 't Katje» bij Odie! Dewaele. SprekersAdvokaat Plancquaert Op' Zondag 19 Mei (Sinksen) or 6 ure 's avonds te Ingoyghem té herberg «In St Eloy» bij Steelandt. Sprekers: Advokaat Plancquaeit en Notaris Tuytens. Op Zaterdag 18 Mei om avonds, te Mareke. SprekersAdvokaat Plancquaert en Notaris Tuytens. Op Maandag 20 Mei om 4 ere na middag te Lauwe «In 't Vraamsch Huis». SprekersAdvokaat Plancquaert en Notaris Tuytens. Op Maandag 20 Mei om 6, 30 's avonds te Sweveghem bij Aime Vangheluwe. SprekersAdvokaat Plancqi n' Notaris Tuytens. Desselghem. Op een avond in de wéék tusschcn Sinksen en den Zon dag der kiezing. bij Maurits Couse ment. bij de statie, om 6,30 uur toe komende week zal de dag aangeduid Kesfonds. Bijdragen verschoven tot toeko mende week. Vrienden, er is nog schromelijk veel te kort, nog eenige weken hard gewet kt of gij komt aan uw plicht tekort. .,/U sis wij aangevallen zoo- dus schoone mannen neern.,eené les de Vlaamsche Nationalisten en dan moogt gij uw aangezicht toonen zooals wij. Borms (de ongekroonde Koning) katholiek en' zuiver van geweten, hij dtirft overal zijn aangezicht too nen, in, en buiten Vlaanderen. Voor zijn volk heeft hij geen schrik, n dien Koning van Brussel had schrik te Kórtrjk om in open rijtuig zijn volk té groeten.' Is dat nii ook Koning voor zijn volle? Neen, ij is het een papierènvent. Schrijver van (Verjaagd), als gij op 3 Maart j. 1. te Iseghem zijt ge weest, 'dan hebt gij Borms aan hét hoofd van den stoet kunnen bemer ken niet de "Leeuwenvlag iit de hand. Dat is eèn volkskoning die vooruit stapt aan den kop van den stoet, zijn Vl'aamsch Volle én daar vv. er ook opgeeisenté en oud-strijders bij, maar die wéten en kennen de erheid van Borms geweten n nu schoone "schrijver onder zoekt eerst uw geweten en beléedigd in een ander. Leve Borms Koning van Vlaande- KORTRIJK «Het Recht» is wekelijks te kiijgem vanaf Zaterdag namiddag om 4 uur in de gaz.ettemhuisjae aa<r de Statie en op de Gy.eete Mark: aan de post). Partijaangelegenheden. filken Dinsdag avond cm 7 u«i vergadering van den beheerraad dei samenwerkende maatschappij «Helpt Elkander». Eiken Woensdag avond om t urn herhaling voor het muziek «Heeger Op!» Eiken Donderdag avond en 7,30 uur, bestuursvergadering van ziekenbond «Helpt Elkander». Eiken Vrijdag avond om 8 uur. stunrsvergadering van het muziek «Reoger Op!» Eiken Zaterdag namiddag vl_ tet 5 uur, uitbetanng der werkleMM Steunfonds voor «Het Recht». Moeskroen wekelijks 5,00 DeerlijkR. Vanderschelden eu A. V. wekelijks 1,00 R, Declereq .en J. Verstraete weke lijks 0,50 Nog wekelijks 2.00 Kortrijk: wekelijks 5,00 Een vriend V. S. wekelijks 1,00 Sweveghem: wekelijks 5,GO Alle giften worden in dank ont vangen Dij R. Vanderschelden. Apothekerdienst. Heden Zondag 12 Mei zal de dienst den ganschen dag waargenomer worden door G. Duthoo, Doornijk- Een laster tegen Borms. In de "Leiewacht van 4 j. 1. ver scheen een artikel als volgt: (Ver jaagd). Heer schrijver van dit artikel, wen Hauwen praat maakt geen op- ang bij ons West-Vlaamsche Volk, ,.ant gij waart niet aanwezig Bornhem juist zooals ik, maar K.j oef natuurlijk na apen al die andere laamschhatende lafaards, en ge i..oogt er fier om zijn over mannen die zulke barbaarsheden verrichten. Wij Vlaamsche Nationalisten hebben beter opvoeding dan gij, groote staatskatholiekenwij verdedigen Leve Vlaanderen ons eenig Vader land. PH. D. Oproep Afdaeling Spaarkas! Deze om onze talrijke partijgenoo- ten mede te deelen dat onze afdee- ling, spaarkas heringericht wordt Omer Stra'giér zal het ambt van in- kasseerder waarnemen, alle verdere inlichtingen kunnen bij hem of lokaal «Helpt Elkander» Casino plaat» Kortrijk ingewonnen worden. Wij mogen onze vrienden en ken- 'ssen volledig gerust stellen -inne geldbeleggingen, elke specu- tie is uitgesloten. De spaarders vangen de meest mogelijke intre ;5, 6, 7 en 8 per honderd naar gelang 'net geld geplaatst wordt. Partijgenooten gedenkt uwe stellingen en gaat niet bij vreemde banken of spaarmaatschappijen die met uw geld uwe gedachten bekam pen. Voor Heule en omliggende kan men zich wenden bij Robert D'Hae nens. Slachthuisstraat. Voor Marcke bij Valère Sergeant Voor Moeskroen bij Jul. Terrijn Kisquons tout. Ook bij de leden van het propagan da komiteit. J. Meulem- DEERLIJK BURGERLIJKE STAND. Geboorten. Deprez, zoon van I.con en Iv D.eporte. ppzanne Dewijn, dochter van Cy- riel en Anna Poignie. Huwelijke#, Emile Symaevs, 24 jaar, landwer- ker te Warcoing en Bertha Hostyn, 24 jaar, dienstmeid. René Nys, 36 jaar, landbouwer te Heestert en Rachel I-nverge, 19 jaar landbouwster. Overlijden». Emelie Desmet 70 jaar echtgenoo- te van Frederic Bcnoit. Camiel Dervckc, 85 jaar wed. van Marie Verbekc. OOTEGHEM. Leute en strijd. Zondag moest volksvertegenwoor diger Cattecuw hier komen spreken. Hij had een vriend meegebrachtdie hein daarbij zou behulpzaam zijn, Te 8 yi uur waren aanwezg de F.. H. Pastoor en Onderpastoor een 2? tal toehoorders, topn enkele Vlaam- sche Nationalisten, waaronder de Vlaamsch Nationale Vakbondlcjder De Ckrcq uit Iseghem de herberg binnentrokken. Na een kwartiertje wachten dé vergadering aanvangen. D,c Clercq f-roeg of tegenspraak toegelaten was, vermits er hier inehschen aanwezig waren, die noch de gave noch het Ijcht der staalskatholieke partij be- 't Kon niet zijn! Wel wel 't kon absoluut niet zijn. De Clercq vroeg hun waarom zij menschen waren van zulk klein geloof, dat ze dan toch zoo bevreesd waren. Maar geen doen aan. 't lyon niet zijn, en *t zou niet iijn. Dan stelde De Clercq voor; al de toehoorders zouden vertrekken de herberg Den "Yzer, iaar zou hij spreken, en Mr. Cattecuw en zijr helper Werden vriendelijk tot tegen spraak uitjfenoodigd. Een voorwaar de werd slechts gesteldde tegen spraak zou ordentelijk geschieden. Al de aanwezigen vertrok)? daar- WA gezegde café, bleven in het lokaal der Kristcne werklieden: E. H. hoor en Onderpastoor drie perso- waaronder een spioen en de twee gekondigde sprekers. Schijnt dat M Cattecuw in die gadering zoo roerend schoon ge sproken heeft. Wij kunnen 't geloo- ven want op de vraag om te gaan tegenspreken in den Vzer is hij niet ingegaan. De Clercq heeft daar ge durende een groot uur de politieke bedriegers de weg naar de grootwor ding var. ons volk, naar de welvaart >or de Vlaamsche Gemeenschap en >or de arbeiders, aangetoond. Dat hij bij 't einde oorverdoovend erd toegejuicht, en dat velen euw inzicht kregen in het VI. Na- tionaaal 'en sociaal vraagstuk hoeft niet eens gezegd. Ooteghem is aan 't ontwaken Strijders vooruitWe gaan naa zegepraalVlaanderen herwordt SWEVEGHEM De christenen hadden een debat ingericht, tegen de Socialisten. Zij hadden natuurlijk alle schikkingen in hun voordcel gekozen. Gedurende drie uren hebben zij elkander daar geroskamd dat het een aard had. Al tijd natuurlijk zónder de aantijgingen van hun tegenstrever te weerleggen, Want al de aantijgingen, van welke zijde ook bevatten een grond Bij toeval kwam de Vl.namsch Na tionale Vakbondleider De Clercq op het einde der vergadering de zaal binnen. Na een half uurtje dat gezee- ver te hebben aanhoord vroeg hij, of hij niet voor enkele minuten het woord kon krijgen. Maar de inrich ters van het debat hadden vrees dal er nu andere troeven zouden gespeeld zijn, en natuurlijk 't kon absoluut Dal verwekte een rare indruk, de christenen, om dezen indruk weg te nemen, strooiden seffens "uit De Clercq gekomen was om de cialisten te helpen. Zoo kon men ook lezen in hun dagblad De Tijd. Dat is van hunnentwege moedwillige leugen, want zij kennen De Clercq, en weten dat hij voor de socialisten geen platte broodjes bakt. Maar ja, hoe zouden zij zich nu zon der die leugen kunnen verdedigen? GULLEGHEM. Teekenen des tijd». Dinsdag 30 April 1. 1. zou er te C.ul- leghem een groote kiesmeetïng plaats hebben. Als held van den dag zou optreden den onvervaarde strii der voor het Werkersrecht, die volks vertegenwoordiger Cattecuw is. Te 6 ]/2 uur waren er juist geteld 22 menschen aanwezig, toen de vriend De Clercq uit Iseghem, het lokaal der christene werklieden bin nentrad. Na een half uur wachtens, deelde den Burgemeester aan dc aanwezigen mee, dat de vergadering zou gep. De aanwezigen ware schee tot 27 aangegroeid. De Bur gemeester bedankte en zou onmidde- lijk het-woord geven aan Deta; dan aan Cattecuw ont eens uit té leg gen wal de christene werklïedenor- ganisalie in de laatste jaren zooal gedaan had voor de Vlaamsche ar beiders, en wat ze nog gingen doen. Doch tot groote ontsteltenis var den Burgemeester was er iemand ir. de zaal, die vroeg of hij na de twee spreekbeurten, den gegeven uitleg niet een beetje zou mogen toelichten. De Burgemeester trachtende zijn aandoening te verschuilen, zegde dat dit absoluut niet kon zijn, en dat de verwaande die zulke vraag stellen durfde best onmiddelijk de zaal zou; verlaten. Toén die verwaande hun vrees liet opmerken was Catteeuw geslegen, en in tegenstrijd Burgemeester riep hij uit dat De Clercq blijven mocht', maar stille moest zwijgen of dat ze hem het «gat van den Timmerman» zouden toonen. De .Clercq zei, daarvoor niet geko men te zijn, lièelemaal niet om stil zwijgend Inm gezeever te aanhooren, waar wel om van de gelegenheid gebruik te malden om voor de aanwe zige Vlaamsche arbeiders het grof boerenbedrog der christene werklie denorganisatie op politiek en syn- dikaal gebied te ontmaskeren. Daar hij niet spreken mocht, zou hij i vrijelijk de nagenoeg ledige zaal Catteeuw stelde zich moedig en tiep iels na, van de kappe ovc. hage en kazakkekeerders. Maar het volk van Gulleghcm was intusschen wantrouwig geworden tegenover M; Catteeuw, jrlet volk had een beetje meer moed verwacht van zijn leider, en J. De Clercq belegde daarop algemeene en tegensprekelijkc ver gadering op Dinsdag 7 Mei in dc her berg De Posthoorn. Mr. Catteeuw en zijn maat. Detaye werden vriende lijk per strooibriefje tot tegenspraak uitgenoodigd. Den 7 Mei, was het bovenzaaltje m dc Posthoorn met toehoorders gevuld. Mr. 'Catteeuw was niet te zien, en de vriend De Clercq sprak gedurende een groot uur over het. syndikalismc en verband met staat kundige en Nationale vraagstukken. Zijn betoog was een striemend rekwïstorium tegen het christen en socialistisch syndikaal beleid. Hij ■ohde aan puilt voor punt wat het belang van het Vlaamsche Volk :ischte en hoe inzonderlijk voor de .rbcidcrs de Vlaafnsch Nationale strijd, op staatkundig en sociaal ter rein van overwegend belang was. Zijn woord heeft diep ingeslagen. In 57 harten werd het goede zaad gestrooid Het zal ontkiemen en vruchten dragen. J. De Clercq. wij beloven U, wan neer ge nogmaals naar Gulleghem te rugkomt, zal de zaal veel te klein zijn. MOESKROEN, Herhaling voor 't muziek alle Woensdagen 's avonds om 7 >/2 uur -stipt. Voor notenleer en leerlingen (muzikanten, den Dinsdag en Vrij- jdag vanaf zeven uren alsook 's Z m- (dags voormiddags om 9 uren 's morgens. Eenige vrienden van Moeskroen 75,— T. A. Deerlijk 20,— Strijdpenning Omdat de vrienden van Kortrijk bet bier van Volksverheffing van Moeskroen niet geern hebben L. B. 10,— Een trouwen Demokraat van Moeskroen D. A. 10, l3ten Mei, een verheuglijke dag! Onzen leider H. Plancquaert, was de bijzonder gevierde, gepaard met de Meifeesten van deze nooit te ver geten dag, wij allen en met vriend Plancquaert, beleefden gevoelige en gelukkige stonden die tot in het diep ste van ons hart doordrongen. Vooraleer de kleine feestelijkheden aanvangen komen vele oude en nieuwe vrienden Heer Plancquaert groeten en verwelkomen, een ware verbroederingsdag vol vreugde en geluk, een bomvolle zaal volk, zelf tot buiten op den koer, wachte met ongeduld naar het krachtige en schoone woord van den leider adv, H. Plancquaert. Met zijne intrede werd een. VI Leeuw gespeeld door ons muziek, daarna een gezongen welkomsgroet door óns kindertooneel, eenige ande re stukjes en kluchtliederen die allen zeer voldeeden De voorzitter opende de meeting tnet een eenvoudige doch diep uit het hart komende welkomsgroet aan Vriend Plancquaert, in naam van al de oude en nieuwe vrienden en dank te hem voor geheel zijn offerleven ten goede voor zijn Volk en Vlaan deren, deze korte rede werd met een donderend applaus onthaald, en gaf bet woord aan den I-Icer Tuytens, le kandidaat der kartelijst van VI. Na tionalisten, die in eene gepaste rede uiteenzette waarom wij VI, Nationa listen moeten zijn, algemeen applaus bewees dat iedereen begrepen had. Het woord was aan onzen leider H Plancquaert. Alvorens hij kon spre ken wierd hem eene ware ovatie ge bracht, bewijs van genegenheid en verkleefdheidHij begon met ons te danken en maakte waarlijk ons een beetje preus, als hij den toestand schetste van hier, vroeger en hem vergeleek tot waar wij het nu brach ten, waarover hij ?egde fier en 'gés lukkig te zijn Vervolgens gaf hij, een zoo een prachtige en leerrijke redevoering, aan hem eigen met zijg krachtig woord, en meer dan eet} uur hield hij al dat vqljc zoo aan zijne lip pen gekleefd, gen woordje verliezen* "'an hetgeen hij,'hun onderhield, de Kristene Volkspartij, hare lei ders en tfe VI. strijd, hij sprak ons over de schandalige stabilisatie den val van den frank en zette dat zoo klaar en eenvoudig uiteen dat geheel die massa het goed begreep. Tot bewijs werd hij vqrschillige ma len onderbroken door luidruchtig applaus, om tq eindigen deed hij een krachtige oproep tot medewerking aan de zegepraal van 26 Mei. Zoo hadden velen het geluk den Volksleider Plancquaert, eens in per-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 3