P KRONIJK Landdag te Kester WAAR... Ter Gouden Spadt] Leiestraat, 2t, Kartrijk icr dankte aanhoorders wijls den Ilc-er Plan- >ns ook aanstonds be- -oortgezet en eindigde lig bal tot sluitingsuur, Sociale ''"yndikale Een uiterst leerrijk half uurtje Zondag laatst was er te Sweveg- hem op uitnoodiging van het christen syndikaat der Metaalbewerkers debat ingericht met de socialisto: ij lieten ons zeggen, dat de cl: tenen daarin bet laken wat veel t hunnen kant hadden getrokken, zij minstens over het dubbel van tijd hadden beschikt die de socialisten hadden gekregen. Geniepige" engheid is nu eenmaal van deze wereld. Daarover willen wij het met heb ben maar we willen onze syndikalis-; teil eens tot hunne stichting len wat we daar zooa! te ve: kregen, 't Was per toeval dat we een goed half uurtje voor het einde van het debat de zaal binnentrokken. Juist was aan het woord de vriend Wallet r., voorzitter der Christene Belgische .Metaalbewerkerscentrale Hij had het over de werking de- socialisten. De geachte tegenspreker zoo zegde hij. heeft betoond dat de socialisti sche centrale in ledental vooruitgaat -Maar ik heb hier voor mij een uit gave van die centrale en daarin lees ik, dat einde 1921 zij 160 duizend aangeslotenen telde, en dat ze einde 1928. er nog slechts 90 duizend telt. W-ij hier -in West Vlaanderen, we hebben met de patroons een goed kontrakt afgesloten De loonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer, maar ziet waar de socialisten de meerder heid zijn, als b. v. in Oost Vlaan deren en in heel het overige gedeelte van Belgic, daar bestaat een paritaire Commissie van dewelke wij zouden moeten getuigen dat ze eer voor doel heeft de loonerf te verlagen dan te verhoogen. De socialisten zijn daarin vertegenwoordigd, en de so cialistische centrale heeft een voor stel naar loonsverhooging ingediend. -Maar wij, wij hebben ook een voor stel ingediend, het kon niet ter be spreking komen, maar wij hebben veel meer gevraagd dan de socialis- Hn in Wichelen? Daar had er een loonsbew eging plaats Wij konden niet alles veroveren, maar de socia listen die niets hadden gedaan, waren met de bekomene loonsverhooging niet akkoord. Wij waren toegevend, en -e besloten gezamenlijk nieuwe pogingen aan te gaan. Dan stelden de socialisten de patroons min voor, dan hvtgene wij reeds waren toege kend. En in .Voord Frankrijk? Die grootc staking! IToe ellendig hebben de so cialisten zich daarin gedragen iEn zoo ging het voort Toen kwam de socialist aan 't woord Hij zegde ongeveer waar de chris tenen de meerderheid zijn, zijn de loonen laag. Ziet naar de Vlasbeu er kers !u-:\ Zij hébben geen index ineer i W alleyn had hetzelfde gezegd voor de metaalbewerkers van buiten West- laandcren. maar hier lag de schuld aan de soc.) Ja. de staking van Voord Frankrijk, was het niet de christene centrale die met de patroons een el lendig akkoord afgesloten had. en aldus de staking met een nederlaag had doen eindigen. fn West-Vlaanderen waren de loonen der Metaalbewerkers aan het index gekoppeld, maar ze waren niet naar behooren gepcrekweerd Als het index 400 was. betaald een be paalde partij werk 6.80 fr. als het in dex 800 was, moest het dus zijn 14 60 fr. maar het was slechts 11.00 fr. Natuurlijk door de schuld dcr het spcctakel hadden e vroegen den Vo Het v .Maar hebben, willen we hi werklieden van Wesi neerpennen. En dat is Dat het debat hier weerom ten duidelijkste bewijst, dat noch het socialistische noch het christene-syndikaat vermag dit brandende arbeidersvraagstuk op i zeker in veel gevallen nog elijk, verbetert. Mei - het s En 7. bcschuldigngen :1e aan. Wij had- ciaüsme zelf beweert te doen aan assenstrijd. alleenlijk te werken ior een bepaalde groep, dc arbei- ts. voornamelijk de handarbeiders Dit laatste was voornamelijk waar de practijk. Welnu is voor de land- 'Uwcr, voor de handelaar en voi de fabrikant den toestand niet mi: zooycd als voor dc werklied- nMaar de toepassing van theckniek beeft de oortbrengst ve •gd. en het syndikalisme heeft ei zekert macht verworven, waarirn en klein aandeel in de oortbrengst ten bate der erd opgeeisclit, Onmiddclijk na den oorlog kon d: macht VaJvaen get het alg./nccn. bet gebruikt, omdat liet patronaat nog de vercenigmg met kende. Alleenstaande hebben zij aan de eischen der w iicdcnsvndikaten moeten toegcv Maar.sedert enkele jaren hebben heden, ze hebben zich vcrceni.. een tegenovergestelde grondslag En /i| hebben de fabrieken en geld. zijn- -k over het algemeen een beetje mee: ontwikkeld dan de arbeiders, beschermd in hun pogen en streven door de bestaande conservatieve en onnationale machten, zijn machtiger geworden dan de arbeiders, zoodat de laatste ecu strijd iii regel met het economisch liberaal patronaat niet meer durven noch kunnen aangaan Waarom, zijn de stakingen van Kort rijk, van Eecloo en Voord Fran krijk voor de arbeider.-., na maanden le hc-bben geduurd, verloren gegaan? Omdat zij moesten gevoerd wor den tegen patroons die zich reeds tot een bepaalde macht hebben ver- eenigd. Dat is de waarheid. En morgen zullen die patroons- ndikaten die nu nog elk afzonder lijk staande, zich tot één verceni-nfig opwerken. En ze zullen de v- erkers" syndikaten teil spijt, in de nijverheid nopens loonen en elke andere vverk- aangelcgcnhcden het goede en slechte weermaken. VERSCHENEN bij Corvana, druk- rderi- ker, te Heist op den Berg, het «Ver- ridei s weerschrift van Ward Hermans». Vlamingen, leest en verspreidt dit dokument op groote schaal. hadden groot tc breng- Belgischen dienst voor vreemde be langen hun bloed veil te hebben, doch om Kun eigen Vaderland vri" maken Geestdriftig en geweldig onder de: indruk -'er grootsche plechtigheid i'ing de vcigadering Borms had aller hartei Ze mogen nu komen met dc leugen- en lasierboekjes van den apothekei den Marolleman Fieul- t de Iicetgebakcr- dc r kec n op v Tien jaar te laat! n de terugkeer van Ward Een nooit geziene toeloop van volk. - JDr Borms schouwt de oprukkende VI. Nation. Bonden IN DEN VOORMIDDAG De moedige plekkers Ju wet ilöndiau. onder geleide van den mak eer Arthur Timmermans warci eeds van den vroegen morgend ii Ie weer oin de VI Nationale verorde lingen en propagandamateriaal aai plakken in alle wijken en ook ii !e kom van het dorp. Met de eerste trams kwamen reed: ■en aantal betoogérs in het dorp toe l'c 12 ure slipt bolde een propvolle peciale tram met een tiental groote ij tuigen Kester statie binnen De 1 Harmonic- van Brussel stelde zich n 'i gelid en door joelende c-n rende bctoogers gevolgd trokkei li l'allieterzaal binnen motos en fietsers uit alle e land aangehold Het werd op zooals er in de negen voorafgingen nog geenen .'est. En zulks ondanks den jstijd die veel onzer krach- lit het Aalstc i. telden wij er »e Denderleeuv kmaatschappij twintigtal vlag vu vijf, doch het met zijn flinke Wat c :estdrift ii terken valt dat l arroi oordigd lissement die waren en dat zegt lie vroeger niet opmarcheerden waren nu aanwezig en hier dient lijzonderdc hulde gebracht aan mannen van Strijthem. Borght I.< ïeek. die er met eene fanfare aan dg waren. reeds be; DE STOET. Tw;e< derd a entig vlaggen. Hon- ntig bonden en maat schappijen. Op de dorpsplaats wer den de oprukkende VI. Nat strijd- crachten in oogenschouw genomen loor Dr Borms die geestdriftig werd toegejuicht. De groote dorps- olaats van aan den ingang tot aan len uitgang stond zwart van het volk dat. zonder een wanklank, lucht ?at aan zijne gevoelens van genegen heid voor den grooten leider. Begeleid door de VI. Nat Wacht Tin Isegem. trokken Dr Borms en Aai De Clercq aan het einde van den itoct naar de heide. OP DE HEIDE. Het amfiteater van den Payotten- met eene talrijke menigte -. et binnentrad. Ongelukkig begon het li en le regenen wat een aantal nienschen weerhield in open lucht •e blijven staan op den heuvel. 1 luizenden nochtans hielden stand. Na een korf inleidingswoord door Staf De Clerc'i. kwam onder eene ge weldige ovatie Dr. Borms aan het woord. Een wondere man. Zijn mee slepend, bezielend en klankrijk- woord bracht de menigte in begees tering, De eenvoudige lieden van liet n.liggende, de mannen van het veld e:i 'v.u de fabriek waren niet de laat ste om toe te juichen. Dr. Borms deed een wekroep om ■:r.<-pr,..«d den strijd voort tc zetten tot het bittere einde toe. -.Moes; ik vallen onder den kogel dei vijanden of anderzius. belooft in i.' nep bij toe aan de aanwezigen, dal gii niet zult versagen1» E.n duizenden beloofden. En toen Dr. Borms vertelde hoe enkele uren le voren de mannen van Nothonib in Dieghem bij Brussel, een kogel joe gen door de v ooruit van den auto die hem vervoerde rezen uit de veront waardigde menigte kreten van woe de en verzet op --De zoogezegde laamschgezinden Van Die voet, Vergels en Van den Kvnde staan voorwaar in schoon gezeldschap op dc staatska.bolieke lijst —Toen liet Dr Borms den eed z.weren van trouw aan Vlaanderen. Het'was een pak kend oogenblik toen meer dan twaalf duizend handen de hoogte ingingen, handen van mannen en vrouwen, die met den krop in de keel, de eedfor- tnulc uitbrachten. Daar ging als een w ijdiug over den prachtige» heuvel met zijn schoonc landelijke, verge zichten en innig weerklonk over het ■lal het «Vlaanderen» van Vcrcinans. voorgezongen door Gustje Pcelaerts er. gevolgd door een dreunenden Hermans al dood vcroorde n I.CC Staf De Clcrcq sprak liet slot- u oord. Een woord van hulde aan Dr. Borms. een woord van dank aan de toegestroomde menigte, een woord van opwekking tot de VI Nat kam per, Het was indrukwekkend te zien hoe hij op zeker oogenblik, wendde tot een vijftigtal knapen van 14 tot lo jaar uit het omliggende die bij- ccngedrumd aren rond het verhoog en hun na enkele geestdriftige woor den toeriep: «Gij ook niet waar kna pen van het Payottcnland zult staan w aar w ij staan, in den diei^t van het VI. Vaderland!» en hoe ze antwoord den kranig en begeesterd: «Ja laandqren». De VI. moeders op het ht'^gedrukt- dat jtiföw 11 De franskiljonsche en ook ge Vlaamsch-Belgische bladei namelijk de «Gazet van Antwerpen» «Volksgazet» en de «Nieuwe Gazet», hebben gedurende de zes weken Aard Hermans,' afwezigheid, ge dumpt, gelasterd en gelogen, zoo- ils dal nog zelden legen een politiek cgenstrever gebeurde. Dc verkie- lingskoc nezingssucces der Vlaamsche Na- ïonalisten. deed hen de laffe hate- ijkheden uitbraken... tot Ward Hermans terugkeerde en... spot of algemeen stilzwijgen plaats maakte voor hun vroegere laster- en scheld partijen Dat is zoo waar, dat de franskiljonsche «ludcpendance bei ge». die den dag zelf dat Ward Her mans over de grenzen kwam, schreef dat V H niet zou durven terugkee- ren, nu plots vol spijtige woede uitriep: «II a suffi que le paladin Hermans se présente pour mettre chacun fuite. (Het volstond dat de paladyn Her mans zich vertoonde opdat elkeen op de vlucht sloeg...) Zoo teekenden dc franskiljons de lafheid der bende die zes weken lang de schandelijkste hetze had op gezet tegen Ward Hermans, i 'Gaztt van Antwerpen» (17- 'I die een van dc gemeenste was, wist niets anders le vertellen dan dat vv ard Hermans op vrije voeten gesteld Ze vergat eensklaps al dc lage schunnigheden, die ze weken lang legen Ward Hermans had gekraamd. Nation Beige» (17-4-29) vcl- het hoofd bij. Ga lid die Ward paar keeren ter i plot: Dat was alles \i de «Nation Beige» tellen, na al de doodvonnissen die ze in haar haast reeds uitgesproken had over Ward Hermans. We citeercn uit den overvloed der artiekel» in de Fransch-Belgische pers. enkele zinnetjes, die een alge- meenen indruk geven van de Stem ming die heerschte in het kamp der tegenstrevers. «...Ward Hermans a répondu qu' ancien combattant, il avak horreur de la guerre et que e'est pour éviter que possible le retour d'uno pareilie catastrophe qu'il a tenu a dévoiler les tractations secretes en- Belgique et la France. De plus, il a voulu servir la cause sacrée de la Flandrc.» Ward Hermans heeft geant- ■oord dat hij den oorlog veraf»chuw- de als oud-strijder en dat hij daarom de geheime verhandelingen tusschen Frankrijk en België heett willen ont maskeren. Bovendien, heeft hij de heilige zaak van Vlaanderen willen dienen.) «Etoile Beige» 17-4-»: «La con frontation entre Frank et Ward Hermans n'a donné aucun résultat, dernier refusant de répondee aux questions que lui posait le jugc van Laethem. (De konfrontatie rruok- Ward Hermans haalde niets uit, wijl laatst genoemde halstarrig zweeg op de vragen van onderzoeksrechter 1 "an Laethem. 1 «Le Soir», 17-4-29: «Conservation utc unilaterale, puisque du ton théatral qu'il semble avoir app«s de Borms, son maitre et son modéle, dont il envie les palmes du martyr*. Hermans a declare qu'il ne parieruit que «dans un débat public» el qu'il marcherait iusqu'au bout pour la Flandre!» (Eenzijdig gesprek tu.— de onderzoeksrechter en Wartt Hermans op theatralcu toon. dien hij schijnt geleerd tc hebben van Borms, zijn meester en model, wien hij de martelaarskroon benijdt. Her- heeft gezegd dat hij alleen spreken zou ia «een publiek debat» en dat hij tot het ukerste marcheeren zou voor Vlaanderen!) Le Pcuple», 17-4-29: Het wia- listisch blad ergert zich over de voor komendheid waarmee W. H. behan deld werd en lapt er nog een leugen «Dc quels ménagements a'u-.e- pas dans Ie miuistére Jaspar- Ja,nson vis-a-vis d'un individu en •ec l'espion Frank-Hekie 'espionnage alleiuand?» Met welke voorkomemUield handelt ministerie Jaspar-Junson tegen een individu dat relaties had de spion Frank-Heiae en met de :Si Ward Hermans tient absolu- nt a aller en prison, le code pénal lui tourna une liste suffisament Um- gue de crimes et de déüts parmi les- qucls is n a qu'a choisir. F.n attendant a ne merite qu un coup de pied au derrière.» (En als Ward Hermans absoluut i gevang wil geraken, dan inoet mj maar de eerste de beste misdaad begaan, hij heeft de keuze. In af- wachting verdient hij niets anders etn stamP onder zijn achterste.) Duitsche spionnen?) De socialistische «Le Peupie» -chaamt zich niet, de leugens van de ilelgische Vuiligheid aan te wenden als politieke propaganda. De focia- Vergeet het K-iesfonds niet leve. wordt gij best bediend voor uwe aankoopen van Stoven, Oastoestellen, enz. verkoopt men U alles gratis t'huis besteld, geplaatst, verzorgd, vermaakt? is de ingang vrij en kunt gij gerust prijaen en inlichtingen vragen wordt U alles in waarborg verkocht ALLEEN TeT3Ï7

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 4