He :e lasteren |HeeI den L^iival tegen de Vlaamsche Nationalisten wordt geleid door de Vlaamschhatende fascistische organisa tie. Uit vrees voor den groei onzer gele deren spelen katholieke demokraten en :j socialisten in de kaart van de fascisten. Ze halen hunnen laster op den fascisti- schen vuilhoop, wiens strijd niet gaat It tegen de Vlaamsch-Nationalisten, maar 3 tegen heel het Vlaamsche volk, tegen de i democratie, tegen onze sociale wetgeving 28 MEI Elke Kiezing. waar het leven vel duurder was al3 to Merksem waar hij verbleef, de verhuiskosten zelf te dragen. Hij ver diende daar .8000 fr .per jaar. De lasteraars voegen on zijn naam, net of-had hij Eormr. dat voor eigen verteer Je gebruiken cl de sommen die ag- r,-,ii departement toekwamen 't zij 9030 fr. Ook wordt in zijn zak geschoven de 5000 fr. wedde van den r het leven zoo was, leven met en >vedde va -:.S zou pi- Üorms veel geld i 8050 fr. dat is de bittere armoede, ebben verdiend gedurende den oor- En reeds is vermeld dat, had b. - log. Er r. er d:e spreken van meer I Rousseau, 33 Schoenstraat Borgei dep - 00.000 fr. -en de huidige geld- i hout, die bereid is dit alle dagen on-, •.vaarde. j der eede te gaan getuigen, niet dei z v/arte boonen voor de familie Borms j Dr Borms was leeraar aan het pgekocht, waarvan het meerendeel; atheneum te Antwerpen en verdiendeder menschen niet meer wilden aldaar.ongeveer 7000 fr. Toen hij mi-j ten, zoo slecht waren ze, het gezin n:ster -.verd van Nationaal Verweer van Minister Borms honger zou heb- was. hi verp'ïcht z-'n plaats te veria-ben geleden. Brussel ie gaan wonen In Februari 1918 v/erd hij de maal aangehouden in zijn huis. Men heeft er nadien mede gespot in <-Le Soir» dat z'n huis karig be- mcubeld was en dat het morgenont- bijt om 6 u. 30 's morgens bestond in s: -stampte aardappelen. De rechters j zelf hebben moeten toegeven dal hij neg armer uit den oorlog is gekomen; als hij er in was gegaan, ledereen -eet dat, tijdens z'n gevangenis het departement. En i schap, z'n familie is onderhouden ge- gehecle gemeenheid te over-| werden door den steun van vrienden,' ._v7:-"V=:^Wr^"w yD boffen werden de loonen van den par.; en dat hij op dit oogenblik niets 'culieren secretaris van Dr Borms, ders heeft als de kleine rente hem van den opsteller en de machien-1 door het gestichte Bormsfonds uit- schrijfster van; het departement, aan- gekeerd. '.eseven als verdiend door Dr Borms. Precies of de bedienden binst den oorlog op de kribbe moesten bijten. He lasteraars tollen die sommen saam SQ00 plus 9000 plus-6.000 plus 15000 fr. is te zaman 42003 fr. Deze aan de huidige waarde van het geld zeggen ze is 420.000 fr. rechten van het Vlaamsche Volk 7e weten zeer goed dat ze liegen, verdedigen. Ze worden geleid door ocoals ze weten dal Dr Borms alleen haat. geen departement kon besturen. Het Vlaamsche volk zal zich niet Minister Borms had zoo wat, als mi- weer laten leiden door die bedriegers. Het doel is zoo gemeen als valsch door de verdachtmaking van Dr.' Borms zoeken ze het Vlaamsche volk te breken, de heiligste rechten van dat volk te onthouden. Ze zijn Vlamingenhaters, hebben1 hand uitgestoken Muiientrekkers sti ijd alhier i 1014 al, i verk, de wedde va waarmede hij en kinderen mossten houden, r 365 harde dagen i 8000 fr. 's jaars Het zal ze beschouwen als verdruk kende, vijandige vreemdelingen. En boven de partijen uit op 26 Mei de stem van het Vlaamsche, bewust- wordende volk laten hooren, nschende •n gesneuvelden oorlogsinfalieden 1 het lijden, de smart, miljoenen en miljoenen ?»'g moet een triomfdag zijn Iegei voor Moeder Vlaanderen landerijen1, steden, heidsinrichtingen. mijnen,' kiinstge- YVie zou na die ovcrschouwing niet uit alle krachten verzuchten naar vrede onder de menschen? .Men heeft ons in den tijd dat de forten van Luik bleven stand hou den belogen zonder einde. Wij gingen den oorlog voeren aan den oorlogden oorlog aan het militaris meden oorlog om nooit geen oorlog hebbenden oorlog om de mogen afschaffen. wel z dat i hel takt heeft S'fmmen v or- de taatskathoHeken i- de liberalen "dTvolkfvc VOORNA ff HTS WEZEN lering van het Duitsch niiltla-is- ii v. ij hebben liet gedaan. 'ij hebben aan onze regeerders ii'turic op een gouden schotel gc- vnk.-'ii naar beliefte; liet milita- n de lege is afschaffen. 9 wat zagen wij? iig nauwelijks waren wij hier g of men hield in ons land niet •nhjk het leger op voet, maar rd onmiddellijk veel versterkt, i'iterstallige oorlogsklassen wer- opgeroepen: zij moesten seffens ets laten staan om hunnen leger- st te gaan volbrengen ïochtans geen oorlog sef- De socialisten hebben van na oorlog bestuurd met de katholieken en de liberalen Zij zijn eens weg geweest onder Theunis. zijn teruggekomen onder l'ouilct en zijn gebleven onder Jas- par, tot zij vertrokken zijn om i oppositie de verkiezingen van dit jaar te kunnen voorbereiden. En nu zien wij zc weer beproeven in bij te draaien; zij spreken in de Kamer lof over Jaspar. de Broque- villc en onzen legerstaf. Zij vo een slappe oppositie om na de kiezingen weerom in het ministerie te kunnen treden. Telkenmale de socialisten in dt regeering zaten, zwegen zij over het antï-militarisme; zij stemden regel matig de legerbegrootingen eii stem den zelfs verschillende malen teger den zesmaandendienst. De socialisten zijn geen socialisten meerzij zijn militarist meeals de militaire wet besproken werd. hoor den w ij van de socialisten in Kamer geen anti-militaristische devoeringen integendeel'de nie wet was met goed, zegden zij, omdat zij onbekwaam zou geweest zijn het land te verdedigen. Luxemburg tc verdedigen enz.'Hun stelsel van alleman soldaat, zonder ccne vrijstelling; dat zou een sterk leger gemaakt hebben. Zoo redeneer den z C.ij ziet dal zulks verr< militarisme en ontwapening. 7e..-. streden destijds katholieke rale militaristen ondereen beste legerstelselmaar hun inzicht was 't zelfde: een sterk leg: F.r kor Wr. TFFFT wie Houdt t De haJW-'-.o WH »-—- o-, De- kitWVVe 1 ZONDER LUK. Zi: sternen co" ET MOGE- Hc't DmtJchi Duitschland was verpletterd, gemoord en uitgehongerdzijn logsschepcn en wapens afgenor zijn kanonnen staan op onze openba re plaatsen te roestenhet lag onder de bedreiging van blocus en gedrukt onder schulden zooals nooit een land er gekend had. Het mocht maar ecu politieleger J man hebben voor orde te handhaven oik v. as den oorlog ondereen, armen tc- VLA Om ille LIT 3n de eenkekl d»r sl *<f«Se on 'Oie-evioc die" ïaorf of Hevin-sn die toch nï'iïd bet Zou kreven ve een OMVOI DDF." AMNESTIEWET, ecu VFP.DERFE' Telkern bokten de katholieke d - gezinden voor den eiscb de'- Hbe-ale 1 De tiieenbeid in de ston'sknJb-" D-.MOKRVTEN EN VLAAMSCKG"" GEN. i rijker t Was gek t d,„ i,;; Ven Cauwe- daar n schoot leggen. nieu TWET. SLECHTE j K. rA'RF. WET klas -n katholieke Vlaamsch- 1 den gelooven dat er on oorlog kon komen Kc.tb.o' ;eiders, boere -t. .'eten zich niet langer dit juk <-om 'c-orv hun overtuiging in God*d:enstbaters, Reactionairen. Fascisten, Vlaamschhater» n d» regeering te brengen en er te dienen. Sterk door die daad ook en beter kun katholek geloof te dienen Stemmen ze op 26 Mei Vlaamsch-Nnuoriai.! demokratisch en anders geslachten opgroeien. En toch riep men in ons land oude' klassen binnen, die nooit oorlog zou den kop in de schulden >taken en on ze frank dreigde op niets te vallen; verteerde men maar voorts onze karige centen aan legeruitgaven Is er ooits iets onzinnigers gedaan geworden En wie is daar verantwoordelijk Al de groote partijen; al de leiders hebben zich laten benauwd maken en op sleeptouw nemen door dè militai re kliek. A HET DAGHET IN HET OOSTEN Het optreden van onze wakkere medestrijders van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij noopt toe tot alle Vlaamsche Nationalisten een oproep te richten om hulp en steun in hun strijd. De I.imburgsche strijders, wier prachtige kandidatenlijsten velen in Vlaanderen de oogen uitsteken, heb ben in een opwelling van geestdrif tige offervaardigheid besloten, niet bij hunne broeders uit de andere gou wen ten achter te blijven Een breed -uitgebouwde organisa tie. geldmiddelen, ontbreken echter, eti kan alleen de tijd hun toelaten ter plaatse tot stand te brengen Werk- en strijdlust is er genoeg, en de vcrkiezingsaktïc werd ginder werkelijk grootscheeps ingezet Groote geldelijke offers worden echter vereischt, en waar op ons een beroep wordt gedaan, is het ons al ler plicht dit mild en geestdriftig te beantwoorden. Strijdgenooten uit alle .gouwen, geeft vlug en mild voor Limburg! Vergeet uw plaatselijke, helaas al te werkelijke moeilijkheden, en geeft, zelfs van datgene wat in eigen omj ving onmisbaar inocht schijnen. Bedenkt wat het voor ons opsti '.-keuen zal, rok I un- woorcfigd. en te zien groeien. Het is niet op industrieel gebied alleen dat in onze oostergouw onbeperkte mo gelijkheden open liggen! I.aten we this met vreugde deze nieuwe strijdersscharen zien v en moeten we op ons eigen geldmid delen wat afnemen, tot het schijn baar roekelooze toe: niet geaarzeld! Voorzichtigheid en berekening zul len Vlaanderen niet redden maar wel offervaardigheid en vertrouwen. Limburg doet zijn plicht tegenover Vlaanderen I.aten wij nu den onze doen tegen over Limburg, opdat v n de z tot a i de Maas n gen juichen: «HET I.ICHTET OVERAL»! H. Borginon X. B. Sortingen te doen met of zonder leuze, op de postcheckreke- ning 2397.06; Katholieke Vlaamsche Volkspartij van Limburg. Elke kiezing heeft de STAATS- KATHOLIEKE PARTIJ m naam van godsdinest en Kerk da eloori ten opgeroepen om voor haar te stemmen. Elke kiezme beeft ze den GODS DIENST EN DE KERK mUkmikt 'e-en ons. die streden met alle wur- horven voor geloof ra zeden, voor een beter K-staan in een vrij, vrede» "erend, zelfstandig Vaderland. Thans staan TWEE STAATS- •CATHOLIEKE LIJSTEN toga»- -•ver mekaar. Al do heilige belangen, Al de tegen on* gebruikte en mi*- bruikte argumenten worden ovejr Koord geworpen. Waarom? Voor een ideaal? Voor een princiep? Voor era hooger belang? NEEN, Eenvoudig om persoon lijke veeten en ambitiën De katholiciteit van de staata- katbolieke partij is den dekmantel waaronder de konservatieve, frana- kiljonscbe leiders zich verschuilen des te gemakkelijker hun macht, hun voorrechten, hun belangen te DAT WAPEN ZAL NIET MEER PAKKEN. Het Kath. Vlaamsche Volk stemt CHRISTELIJK, VLAAMSCH NA TIONAAL EN DEMOKRAT1SCH. Laat ons deze laat ste dagen benutti gen om propaganda te maken. Elk nog een stootje en de zege is aan ons.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 5